Документ 724_024, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 01.12.2010, підстава - 2727-VI
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 28.07.2011. Подивитися в історії? )

Угода
між Україною та Іспанією
щодо врегулювання та упорядкування трудових
міграційних потоків між двома державами
 
{ Угоду ратифіковано Законом N 2727-VI ( 2727-17 ) від 01.12.2010 }

 
   Дата підписання:          12.05.2009
     Дата ратифікації Україною: 01.12.2010
     Дата набрання чинності для України: 28.07.2011

 
     Україна та Іспанія, далі - "Договірні Сторони";
 
     бажаючи врегулювати належним та послідовним чином трудові міграційні потоки, які існують між двома державами;
 
     беручи до уваги положення Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Іспанією ( 724_004 ) від 8 жовтня 1996 року;
 
     прагнучи забезпечити громадянам однієї Договірної Сторони, які приїжджають на територію іншої Договірної Сторони, ефективну реалізацію прав, визначених у міжнародних договорах, сторонами яких є обидві держави;
 
     будучи переконаними у тому, що трудова міграція сприятиме соціально-економічному розвитку, культурній різноманітності та заохочуватиме передачу технологій;
 
     усвідомлюючи необхідність поважати права, обов'язки та гарантії, закріплені в чинних нормативно-правових актах Договірних Сторін та міжнародних договорах, в яких Договірні Сторони беруть участь;
 
     з метою поглиблення загального співробітництва та дружби між обома Договірними Сторонами, а також для запобігання незаконній міграції,
 
     домовилися про таке:
 
Розділ I
 
Загальні положення
 
Стаття 1
 
(1) Для цілей цієї Угоди Компетентними органами, відповідно до своїх функцій, є:
 
     для України: Міністерство праці та соціальної політики України;
 
     для Іспанії: Міністерство закордонних справ і співробітництва,
 
Міністерство внутрішніх справ,
Міністерство праці та імміграції.
 
(2) Уповноваженими органами щодо виконання положень цієї Угоди щодо відбору, підготовки та найму працівників є:
 
   для України:       Державний центр зайнятості, 
Міністерства праці та соціальної
політики України,
Департамент консульської служби
Міністерства закордонних справ
України;
для Іспанії: Державний секретаріат з питань
імміграції та еміграції,
Державна служба зайнятості
Міністерства праці та імміграції,
Посольство Іспанії в Києві.
 
Стаття 2
 
(1) Ця Угода поширюється на працівників, які є громадянами однієї з Договірних Сторін та мають відповідний дозвіл на здійснення трудової діяльності на території іншої Договірної Сторони в разі наявності попередньо підписаного трудового контракту з роботодавцями цієї Договірної Сторони, а саме:
 
     1) постійних працівників - на початковий період, не менше одного року, у кількості, що визначатиметься відповідно до наявних пропозицій з працевлаштування;
 
     2) сезонних працівників - на період, що не перевищує дев'яти місяців на рік у кількості, що визначатиметься відповідно до наявних пропозицій з працевлаштування;
 
     3) стажистів - працівників віком від 18 до 35 років, які вдосконалюють свою професійну та мовну кваліфікацію, на період до 12 місяців, який може бути продовжений на термін до шести місяців. У цьому разі вимагається укладення трудового контракту згідно із положеннями трудового законодавства Приймаючої Держави у сфері практики та навчання.
 
(2) Для цілей цієї Угоди:
 
     1. Приймаюча Держава означає Договірну Сторону, на території якої здійснюється працевлаштування громадян Держави Походження;
 
     2. Держава Походження означає Договірну Сторону, громадяни якої виїжджають для здійснення оплачуваної трудової діяльності на території Приймаючої Держави.
 
(3) Підприємства, які здійснюють законну діяльність на території однієї з Договірних Сторін та укладають зовнішньоекономічні договори про надання міждержавних послуг з підприємствами, які здійснюють свою законну діяльність на території іншої Договірної Сторони, можуть тимчасово відряджати своїх працівників, відповідно до чинного законодавства Договірних Сторін. Такі працівники повинні отримати відповідні дозволи від органів Договірної Сторони, на території якої будуть надаватись послуги.
 
(4) Ця Угода не застосовується до:
 
     1) осіб визнаних біженцями;
 
     2) артистів, які перебувають в одній із Договірних Сторін з метою участі у конкретних заходах, які не передбачають довготермінову діяльність;
 
     3) моряків, які є членами екіпажів суден, що плавають під прапорами Договірних Сторін або інших держав, з метою здійснення трудової діяльності у цій якості;
 
     4) громадян однієї Договірної Сторони, єдиною або головною метою перебування яких на території іншої Договірної Сторони є навчання чи підвищення кваліфікації, здійснення досліджень чи перепрофілювання, за що не виплачується заробітна плата;
 
     5) громадян однієї Договірної Сторони, які перебувають на території іншої Договірної Сторони впродовж періоду, що не перевищує 90 днів, не здійснюючи трудової діяльності;
 
     6) співробітників дипломатичних представництв та консульських установ Договірних Сторін;
 
     7) священиків, релігійних діячів або представників різних церков чи конфесій, визнаних належним чином у Приймаючій Державі, які займаються виключно релігійною діяльністю.
 
Розділ II
 
Повідомлення пропозицій з працевлаштування
 
Стаття 3
 
(1) Уповноважені органи Приймаючої Держави повідомляють Уповноважені органи Держави Походження про потребу у працівниках кожної з категорій, зважаючи на існуючі пропозиції з працевлаштування, які вони безпосередньо отримали від роботодавців Приймаючої Держави. Уповноважені органи Держави Походження повідомляють Уповноважені органи Приймаючої Держави про можливість задовольнити потребу в працівниках.
 
(2) Пропозиція з працевлаштування повинна містити, принаймні, таке:
 
     1) галузь економіки та географічна зона, в якій буде здійснюватись оплачувана трудова діяльність;
 
     2) кількість працівників, які будуть працевлаштовуватися;
 
     3) вимоги до кандидатів на працевлаштування;
 
     4) кінцевий термін для відбору;
 
     5) тривалість трудового контракту;
 
     6) загальна інформація про умови та оплату праці, проживання і натуральні виплати;
 
     7) терміни, протягом яких відібрані працівники повинні прибути до місця роботи в Приймаючій Державі;
 
     8) інформація про оплату проїзду згідно із чинним законодавством Приймаючої Держави.
 
(3) Уповноважені органи Держави Походження повідомляють уповноважені органи Приймаючої Держави про пропозиції з працевлаштування, які вони безпосередньо отримали від роботодавців, зареєстрованих на території цієї держави.
 
Стаття 4
 
     Попередній відбір, відбір, підготовка, у необхідних випадках, та найм працівників здійснюється відповідно до такого порядку та принципів:
 
(1) Попередній відбір кандидатів здійснюється в Державі Походження Уповноваженими органами цієї держави з урахуванням критеріїв, встановлених Змішаною українсько-іспанською Комісією з відбору (далі - Комісія з відбору), до складу якої входять представники компетентних та уповноважених органів обох Договірних Сторін, у роботі якої можуть брати участь роботодавці або їх представники.
 
(2) Відбір кандидатів здійснюється в Державі Походження Комісією з відбору. До функцій Комісії з відбору належить, зокрема, відбір найбільш кваліфікованих працівників для заповнення робочих місць відповідно до наявних пропозицій з працевлаштування та надання консультативної допомоги під час усього процесу.
 
(3) Попередній відбір та відбір кандидатів здійснюється виходячи з принципів рівних можливостей та безоплатності для кандидатів.
 
(4) Відібрані кандидати до укладення з ними трудового контракту підлягають медичному огляду на території Держави Походження відповідно до вимог та законодавства Приймаючої Держави.
 
(5) Відібрані кандидати підписують трудовий контракт на території Держави Походження за формою, встановленою Компетентними органами Приймаючої Держави, та оформлюють документи, необхідні для в'їзду. Уповноважені органи Держави Походження попередньо повідомляють про дату і місце прибуття працівника для того, щоб роботодавець мав достатньо часу для організації його прийому та розміщення, у разі необхідності.
 
(6) Звернення щодо оформлення відповідної візи в рамках цієї Угоди розглядається у терміновому порядку відповідною консульською установою Договірної Сторони, яка діє в якості Приймаючої Держави. У візі, що проставляється у паспорті, зазначається її тип, мета та термін перебування на території Приймаючої Держави. Відповідно до чинного законодавства Приймаючої держави, віза терміном дії до шести місяців може слугувати документальним підтвердженням легального перебування працівника на її території.
 
(7) Після отримання відповідної візи Уповноважені органи Приймаючої Держави направляють копію трудового контракту до Уповноважених органів Держави Походження.
 
(8) Працівники отримують дозволи на проживання та працевлаштування, передбачені національним законодавством Приймаючої Держави.
 
Стаття 5
 
(1) Уповноважені органи Держави Походження та Приймаючої Держави здійснюють необхідні заходи для організації процесу відбору працівників.
 
     Зокрема, Уповноважені органи Держави Походження разом із Уповноваженими органами Приймаючої Держави започатковують протягом терміну, що не перевищує 6 місяців з моменту набрання чинності цією Угодою, спільну інформаційну програму, яка буде використовуватися двома сторонами, і яка дозволить оптимізувати сферу застосування цієї Угоди та процес відбору найбільш придатних працівників відповідно до наявних пропозицій з працевлаштування, дотримуючись принципів ефективності, координації та відповідності нормам національного законодавства Договірних Сторін.
 
(2) Перед від'їздом працівники отримують всю необхідну інформацію стосовно того, як дістатися до місця роботи на території Приймаючої Держави, умов перебування, праці, розміщення, соціального забезпечення та заробітної плати.
 
(3) Працівники мають право на возз'єднання сім'ї відповідно до законодавства Приймаючої Держави.
 
Розділ III
 
Умови праці та соціальні права працівників
 
Стаття 6
 
     Працівники користуються правами і пільгами, які надаються законодавством Приймаючої Держави, при цьому не допускається жодна форма дискримінації за ознакою раси, статі, сексуальної орієнтації, сімейного стану, релігії, переконань, профспілкової належності, походження або соціального стану.
 
Стаття 7
 
     Оплата праці працівників та умови їх праці визначаються у кожному трудовому контракті відповідно до положень чинних колективних договорів, або, у разі їх відсутності, відповідно до законодавства, яке застосовується до працівників тієї ж професії та кваліфікації, які є громадянами Приймаючої Держави.
 
Стаття 8
 
     До працівників застосовується законодавство у сфері соціального забезпечення Приймаючої Держави. Вони мають право на соціальне забезпечення, передбачене цим законодавством, за винятком випадків, коли інше передбачено міжнародними договорами, учасниками яких є Договірні Сторони.
 
Стаття 9
 
     Всі непорозуміння, які можуть виникати між роботодавцем та працівником, вирішуються відповідно до чинного законодавства Приймаючої Держави.
 
Розділ IV
 
Повернення працівників
 
Стаття 10
 
(1) Договірні Сторони координують у рамках Змішаного Комітету з питань координації, зазначеного у статті 14 цієї Угоди, програми підтримки працівників кожної з Договірних Сторін, які виявляють бажання добровільно повернутися в Державу Походження.
 
     З цією метою для адаптації працівників у Державі Походження надається необхідне сприяння.
 
(2) Положення пункту 1 цієї Статті не впливають на зобов'язання кожної Договірної Сторони про реадмісію, на прохання іншої Договірної Сторони, осіб, які не виконують або припинили виконувати чинні на її території вимоги щодо в'їзду або перебування, у кожному випадку, коли буде встановлено, що вони є громадянами цієї Договірної Сторони.
 
Розділ V
 
Спеціальні положення, що стосуються
сезонних працівників
 
Стаття 11
 
(1) Під час підписання трудового контракту, якщо це передбачено законодавством Приймаючої Держави, сезонні працівники підписують також зобов'язання повернутися на територію Держави Походження після закінчення терміну законного перебування на території Приймаючої Держави і з'явитися у місячний термін з моменту повернення на територію Держави Походження до консульської установи Приймаючої Держави з паспортом, в якому була проставлена остання віза.
 
(2) Невиконання зобов'язань, згаданих у попередньому пункті, береться до уваги у разі можливого нового звернення цієї особи до Компетентних органів Приймаючої Держави з проханням про отримання дозволу на роботу або проживання.
 
(3) У випадку втрати паспорта на території Приймаючої Держави у нових проїзних документах має зазначатися номер попереднього паспорта.
 
Розділ VI
 
Положення, які стосуються порядку
застосування Угоди
 
Стаття 12
 
     Міністерство праці та соціальної політики України через Державний центр зайнятості та Міністерство праці та імміграції Іспанії через Державний секретаріат з питань імміграції та еміграції визначають за взаємною згодою порядок застосування цієї Угоди, співпрацюють та проводять безпосередні консультації у випадках, необхідних для виконання цієї Угоди.
 
Стаття 13
 
(1) Договірні Сторони зобов'язуються в рамках двостороннього співробітництва сприяти контролю за трудовою міграцією.
 
(2) Договірні Сторони організовують та проводять інформаційну роботу з метою запобігання незаконній трудовій міграції та її негативним наслідкам.
 
Стаття 14
 
(1) Договірні Сторони створюють Змішаний Комітет з питань координації виконання цієї Угоди, що вирішує, зокрема, такі питання:
 
     1) здійснення контролю за виконанням цієї Угоди та прийняття необхідних у цьому зв'язку рішень;
 
     2) внесення, у разі необхідності, пропозицій щодо перегляду положень цієї Угоди;
 
     3) поширення на територіях Договірних Сторін інформації про зміст цієї Угоди;
 
     4) вирішення проблем, які можуть виникати в процесі виконання Угоди.
 
(2) Змішаний Комітет з питань координації виконання цієї Угоди збирається щонайменше один раз на рік почергово в Україні і в Іспанії відповідно до умов і термінів, які взаємно погоджуються. Персональний склад Комітету визначається Компетентними органами Договірних Сторін.
 
Стаття 15
 
     У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди Договірні Сторони вирішують їх шляхом переговорів та консультацій.
 
Стаття 16
 
(1) Ця Угода укладається на невизначений термін.
 
(2) Ця Угода набирає чинності на 30-й день з дати отримання дипломатичними каналами останньої Вербальної Ноти, якою одна з Договірних Сторін повідомить іншу про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.
 
(3) Кожна з Договірних Сторін може зупинити частково або повністю дію цієї Угоди на необхідний термін завжди, коли це обумовлено питаннями державної безпеки, громадського порядку або охорони здоров'я. Про прийняття або відкликання такого рішення інша Договірна Сторона повідомляється дипломатичними каналами. Датою зупинення дії цієї Угоди вважається дата офіційного повідомлення про це іншої Договірної Сторони.
 
(4) Кожна з Договірних Сторін може денонсувати цю Угоду шляхом направлення письмового повідомлення дипломатичними каналами іншій Договірній Стороні. У цьому випадку Угода припиняє свою дію на 90-й день з дати такого повідомлення.
 
(5) Зупинення частково або повністю, або припинення дії цієї Угоди не зачіпатиме прав працівників, які вже були працевлаштовані відповідно до її положень.
 
     З цією метою представники Договірних Сторін, належним чином уповноважені, підписали цю Угоду.
 
     Вчинено у м. Мадрид, 12 травня 2009 року в двох оригінальних примірниках українською та іспанською мовами, при цьому обидва тексти є однаково автентичними.
 
 За Україну                       За Іспанію 
(підпис) (підпис)вгору