Про Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
Указ Президента України; Положення від 24.06.2010723/2010
Документ 723/2010, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.09.2014, підстава - 701/2014


 
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 
Про Державний фонд сприяння
місцевому самоврядуванню в Україні
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 701/2014 ( 701/2014 ) від 02.09.2014 }

 
     З метою забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні, взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, відповідними громадськими організаціями та об'єднаннями, інституціями іноземних держав і відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
 
     1. Реорганізувати Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України у Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.
 
     Установити, що Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні є допоміжним органом при Президентові України.
 
     2. Затвердити Положення про Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні (додається).
 
     3. Призначити МАЛІКОВА Сергія Валерійовича головою Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.
 
     4. Внести зміни до таких указів Президента України:
 
     1) у Положенні про делегацію України в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи, затвердженому Указом Президента України від 29 квітня 1996 року N 305 ( 305/96 ) "Про делегацію України в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи" (зі змінами, внесеними Указами від 19 березня 1997 року N 243 ( 243/97 ), від 7 травня 1998 року N 430 ( 430/98 ), від 13 березня 2003 року N 212 ( 212/2003 ) та від 18 червня 2008 року N 568) ( 568/2008 ):
 
     у пунктах 5 і 7 слова "Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України" в усіх відмінках замінити словами "Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні" у відповідному відмінку;
 
     абзац другий пункту 8 замінити двома абзацами такого змісту:
 
     "Для забезпечення діяльності делегації України в Конгресі у Державному фонді сприяння місцевому самоврядуванню в Україні утворюється секретаріат делегації, що працює на постійній основі.
 
     На час підготовки і проведення сесій Конгресу та засідань його статутних органів Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні для забезпечення діяльності делегації України в Конгресі може утворюватися група експертів і перекладачів".
 
     У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

 
{ Пункт 2 статті 4 втратив чинність на підставі Указу Президента N 701/2014 ( 701/2014 ) від 02.09.2014 }

 
     5. Визнати такими, що втратили чинність:
 
     Указ Президента України від 17 квітня 1992 року N 257 ( 257/92 ) "Про Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України";
 
     Указ Президента України від 19 грудня 1995 року N 1167 ( 1167/95 ) "Питання Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України";
 
     Указ Президента України від 5 травня 1996 року N 306 ( 306/96 ) "Про Положення про Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України та склад його правління";
 
     Указ Президента України від 17 липня 1998 року N 793 ( 793/98 ) "Про зміни у складі правління Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України";
 
     пункт 65 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року N 70 ( 70/99 ) "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України".
 
     6. Кабінету Міністрів України привести свої акти у відповідність із цим Указом.
 
     7. Державному управлінню справами забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо фінансування Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.
 
     8. Голові Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні внести пропозиції щодо:
 
     граничної чисельності працівників Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні;
 
     оновлення складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 24 червня 2010 року
N 723/2010

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 24 червня 2010 року N 723/2010
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний фонд сприяння місцевому
самоврядуванню в Україні

 
     1. Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні (далі - Фонд) є допоміжним органом при Президентові України.
 
     2. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Європейською хартією місцевого самоврядування ( 994_036 ), іншими міжнародними договорами України з питань місцевого самоврядування, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, а також цим Положенням.
 
     3. Основними завданнями Фонду є:
 
     консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення діяльності Президента України з питань місцевого самоврядування, місцевого і регіонального розвитку, забезпечення взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями та об'єднаннями, іншими громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на розвиток місцевого самоврядування;
 
     забезпечення діяльності Ради регіонів у частині, що стосується питань місцевого самоврядування та підготовки матеріалів із цих питань для розгляду на засіданнях Ради;
 
     участь у розробленні пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері місцевого самоврядування, проведення реформи місцевого самоврядування;
 
     вивчення практики застосування законодавства з питань місцевого самоврядування та внесення в установленому порядку пропозицій щодо його вдосконалення, участь у підготовці висновків до проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань місцевого самоврядування;
 
     розроблення пропозицій стосовно підвищення кваліфікації кадрів для системи місцевого самоврядування;
 
     підготовка пропозицій щодо розвитку міжнародного співробітництва у сфері місцевого самоврядування, забезпечення діяльності делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи.
 
     4. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:
 
     1) бере участь у:
 
     підготовці засідань Ради регіонів та матеріалів з питань місцевого самоврядування, що вносяться на її розгляд;
 
     підготовці висновків до законів, інших нормативно-правових актів з питань місцевого самоврядування, пропозицій стосовно вдосконалення законодавства з цих питань, а також у розробленні методичних матеріалів з питань місцевого і регіонального розвитку;
 
     підготовці пропозицій щодо проектів державних програм місцевого і регіонального розвитку, реалізації заходів, передбачених такими програмами;
 
     2) співпрацює з науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами з питань проведення науково-аналітичних досліджень щодо проблем розвитку місцевого самоврядування, готує пропозиції з питань місцевого і регіонального розвитку, проведення реформи місцевого самоврядування;
 
     3) здійснює моніторинг розвитку місцевого самоврядування в Україні, вивчає, узагальнює та сприяє поширенню вітчизняного і міжнародного досвіду з питань розвитку місцевого самоврядування;
 
     4) сприяє здійсненню заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування;
 
     5) співпрацює та проводить у межах своїх повноважень консультації з органами державної влади, об'єднаннями громадян щодо надання підтримки органам місцевого самоврядування у вирішенні проблем, що виникають під час їх діяльності;
 
     6) організовує проведення та бере участь у роботі конференцій, семінарів, громадських слухань з питань узагальнення і впровадження в практику кращого вітчизняного та міжнародного досвіду з питань розв'язання проблем місцевого самоврядування;
 
     7) сприяє вдосконаленню інформаційного забезпечення системи місцевого самоврядування, надає консультативну допомогу органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Фонду;
 
     8) сприяє реалізації в Україні міжнародних програм та проектів підтримки місцевого самоврядування, бере участь у забезпеченні інформаційного супроводження таких проектів і програм;
 
     9) забезпечує діяльність делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи та подає погоджений склад зазначеної делегації на затвердження Президентові України;
 
     10) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо розвитку співробітництва з міжнародними організаціями з питань місцевого самоврядування, в тому числі стосовно участі українських делегацій в їх роботі;
 
     11) здійснює в межах компетенції інші повноваження.
 
     5. Фонд для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
 
     одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування;
 
     залучати працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
 
     скликати наради з питань, що належать до його компетенції;
 
     створювати робочі групи, комісії, науково-експертні та консультативні ради;
 
     залучати до участі у вивченні окремих питань, виконання робіт і завдань учених, фахівців та експертів, у тому числі на договірній основі;
 
     здійснювати видавничу діяльність.
 
     6. Фонд у процесі виконання покладених на нього завдань у встановленому порядку взаємодіє з Адміністрацією Президента України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями і об'єднаннями.
 
     7. Для розгляду та обговорення актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування, пропозицій, ініціатив органів місцевого самоврядування, їх асоціацій і об'єднань при Фонді утворюється експертна рада, до роботи в якій у встановленому порядку залучаються представники органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, наукових установ, вищих навчальних закладів, громадських організацій.
 
     8. Для забезпечення діяльності делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи у Державному фонді сприяння місцевому самоврядуванню в Україні утворюється секретаріат делегації, що працює на постійній основі.
 
     На час підготовки та проведення сесій Конгресу та засідань його статутних органів Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні для забезпечення діяльності делегації України в Конгресі може утворюватися група експертів і перекладачів.
 
     9. Фонд очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням заступника Глави Адміністрації Президента України - Керівника Головного управління з питань регіональної та кадрової політики.
 
     Голова Фонду має першого заступника та заступника.
 
     Голова Фонду:
 
     забезпечує виконання покладених на Фонд завдань та організовує його роботу;
 
     скликає та веде засідання експертної ради при Фонді;
 
     призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступника голови Фонду, інших працівників Фонду;
 
     розподіляє обов'язки між першим заступником та заступником голови Фонду;
 
     затверджує в установленому порядку структуру та штатний розпис Фонду, положення про його структурні підрозділи, склад робочих груп, комісій, експертних та консультативних рад, які утворюються при Фонді, положення про них;
 
     звітує щороку про діяльність Фонду, несе персональну відповідальність перед Президентом України за виконання покладених на Фонд завдань;
 
     здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.
 
     10. Положення про Фонд, граничну чисельність його працівників затверджує Президент України.
 
     11. Працівники Фонду є державними службовцями.
 
     12. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 
 Глава Адміністрації 
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвгору