Про Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
Указ Президента України; Положення від 24.06.2010723/2010
Документ 723/2010, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.09.2014, підстава - 701/2014

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Державний фонд сприяння
місцевому самоврядуванню в Україні
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 701/2014 ( 701/2014 ) від 02.09.2014 }

З метою забезпечення розвитку місцевого самоврядування в
Україні, взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого
самоврядування, відповідними громадськими організаціями та
об'єднаннями, інституціями іноземних держав і відповідно до
пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Реорганізувати Фонд сприяння місцевому самоврядуванню
України у Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в
Україні.
Установити, що Державний фонд сприяння місцевому
самоврядуванню в Україні є допоміжним органом при Президентові
України.
2. Затвердити Положення про Державний фонд сприяння місцевому
самоврядуванню в Україні (додається).
3. Призначити МАЛІКОВА Сергія Валерійовича головою Державного
фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.
4. Внести зміни до таких указів Президента України:
1) у Положенні про делегацію України в Конгресі місцевих і
регіональних влад Європи, затвердженому Указом Президента України
від 29 квітня 1996 року N 305 ( 305/96 ) "Про делегацію України в
Конгресі місцевих і регіональних влад Європи" (зі змінами,
внесеними Указами від 19 березня 1997 року N 243 ( 243/97 ), від
7 травня 1998 року N 430 ( 430/98 ), від 13 березня 2003 року
N 212 ( 212/2003 ) та від 18 червня 2008 року N 568) ( 568/2008 ):
у пунктах 5 і 7 слова "Фонд сприяння місцевому самоврядуванню
України" в усіх відмінках замінити словами "Державний фонд
сприяння місцевому самоврядуванню в Україні" у відповідному
відмінку;
абзац другий пункту 8 замінити двома абзацами такого змісту:
"Для забезпечення діяльності делегації України в Конгресі у
Державному фонді сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
утворюється секретаріат делегації, що працює на постійній основі.
На час підготовки і проведення сесій Конгресу та засідань
його статутних органів Державним фондом сприяння місцевому
самоврядуванню в Україні для забезпечення діяльності делегації
України в Конгресі може утворюватися група експертів і
перекладачів".
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

{ Пункт 2 статті 4 втратив чинність на підставі Указу
Президента N 701/2014 ( 701/2014 ) від 02.09.2014 }

5. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 17 квітня 1992 року N 257
( 257/92 ) "Про Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України";
Указ Президента України від 19 грудня 1995 року N 1167
( 1167/95 ) "Питання Фонду сприяння місцевому самоврядуванню
України";
Указ Президента України від 5 травня 1996 року N 306
( 306/96 ) "Про Положення про Фонд сприяння місцевому
самоврядуванню України та склад його правління";
Указ Президента України від 17 липня 1998 року N 793
( 793/98 ) "Про зміни у складі правління Фонду сприяння місцевому
самоврядуванню України";
пункт 65 змін, що вносяться до актів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року N 70
( 70/99 ) "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність,
деяких актів Президента України".
6. Кабінету Міністрів України привести свої акти у
відповідність із цим Указом.
7. Державному управлінню справами забезпечити вирішення в
установленому порядку питання щодо фінансування Державного фонду
сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.
8. Голові Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню
в Україні внести пропозиції щодо:
граничної чисельності працівників Державного фонду сприяння
місцевому самоврядуванню в Україні;
оновлення складу делегації України в Конгресі місцевих і
регіональних влад Європи.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 24 червня 2010 року
N 723/2010

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 24 червня 2010 року N 723/2010
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний фонд сприяння місцевому
самоврядуванню в Україні

1. Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
(далі - Фонд) є допоміжним органом при Президентові України.
2. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, Європейською хартією місцевого
самоврядування ( 994_036 ), іншими міжнародними договорами України
з питань місцевого самоврядування, згоду на обов'язковість яких
надано Верховною Радою України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Фонду є:
консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше
забезпечення діяльності Президента України з питань місцевого
самоврядування, місцевого і регіонального розвитку, забезпечення
взаємодії органів державної влади з органами місцевого
самоврядування, їх асоціаціями та об'єднаннями, іншими
громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на розвиток
місцевого самоврядування;
забезпечення діяльності Ради регіонів у частині, що
стосується питань місцевого самоврядування та підготовки
матеріалів із цих питань для розгляду на засіданнях Ради;
участь у розробленні пропозицій щодо формування та реалізації
державної політики у сфері місцевого самоврядування, проведення
реформи місцевого самоврядування;
вивчення практики застосування законодавства з питань
місцевого самоврядування та внесення в установленому порядку
пропозицій щодо його вдосконалення, участь у підготовці висновків
до проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань
місцевого самоврядування;
розроблення пропозицій стосовно підвищення кваліфікації
кадрів для системи місцевого самоврядування;
підготовка пропозицій щодо розвитку міжнародного
співробітництва у сфері місцевого самоврядування, забезпечення
діяльності делегації України в Конгресі місцевих і регіональних
влад Європи.
4. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:
1) бере участь у:
підготовці засідань Ради регіонів та матеріалів з питань
місцевого самоврядування, що вносяться на її розгляд;
підготовці висновків до законів, інших нормативно-правових
актів з питань місцевого самоврядування, пропозицій стосовно
вдосконалення законодавства з цих питань, а також у розробленні
методичних матеріалів з питань місцевого і регіонального розвитку;
підготовці пропозицій щодо проектів державних програм
місцевого і регіонального розвитку, реалізації заходів,
передбачених такими програмами;
2) співпрацює з науково-дослідними установами, вищими
навчальними закладами з питань проведення науково-аналітичних
досліджень щодо проблем розвитку місцевого самоврядування, готує
пропозиції з питань місцевого і регіонального розвитку, проведення
реформи місцевого самоврядування;
3) здійснює моніторинг розвитку місцевого самоврядування в
Україні, вивчає, узагальнює та сприяє поширенню вітчизняного і
міжнародного досвіду з питань розвитку місцевого самоврядування;
4) сприяє здійсненню заходів, спрямованих на підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування;
5) співпрацює та проводить у межах своїх повноважень
консультації з органами державної влади, об'єднаннями громадян
щодо надання підтримки органам місцевого самоврядування у
вирішенні проблем, що виникають під час їх діяльності;
6) організовує проведення та бере участь у роботі
конференцій, семінарів, громадських слухань з питань узагальнення
і впровадження в практику кращого вітчизняного та міжнародного
досвіду з питань розв'язання проблем місцевого самоврядування;
7) сприяє вдосконаленню інформаційного забезпечення системи
місцевого самоврядування, надає консультативну допомогу органам
місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції
Фонду;
8) сприяє реалізації в Україні міжнародних програм та
проектів підтримки місцевого самоврядування, бере участь у
забезпеченні інформаційного супроводження таких проектів і
програм;
9) забезпечує діяльність делегації України в Конгресі
місцевих і регіональних влад Європи та подає погоджений склад
зазначеної делегації на затвердження Президентові України;
10) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо розвитку
співробітництва з міжнародними організаціями з питань місцевого
самоврядування, в тому числі стосовно участі українських делегацій
в їх роботі;
11) здійснює в межах компетенції інші повноваження.
5. Фонд для виконання покладених на нього завдань має право в
установленому порядку:
одержувати інформацію, документи і матеріали від державних
органів та органів місцевого самоврядування;
залучати працівників центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за
погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до
його компетенції;
скликати наради з питань, що належать до його компетенції;
створювати робочі групи, комісії, науково-експертні та
консультативні ради;
залучати до участі у вивченні окремих питань, виконання робіт
і завдань учених, фахівців та експертів, у тому числі на
договірній основі;
здійснювати видавничу діяльність.
6. Фонд у процесі виконання покладених на нього завдань у
встановленому порядку взаємодіє з Адміністрацією Президента
України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними
органами і службами, утвореними Президентом України, Апаратом
Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України,
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, їх асоціаціями і об'єднаннями.
7. Для розгляду та обговорення актуальних проблем розвитку
місцевого самоврядування, пропозицій, ініціатив органів місцевого
самоврядування, їх асоціацій і об'єднань при Фонді утворюється
експертна рада, до роботи в якій у встановленому порядку
залучаються представники органів місцевого самоврядування та їх
асоціацій, наукових установ, вищих навчальних закладів,
громадських організацій.
8. Для забезпечення діяльності делегації України в Конгресі
місцевих і регіональних влад Європи у Державному фонді сприяння
місцевому самоврядуванню в Україні утворюється секретаріат
делегації, що працює на постійній основі.
На час підготовки та проведення сесій Конгресу та засідань
його статутних органів Державним фондом сприяння місцевому
самоврядуванню в Україні для забезпечення діяльності делегації
України в Конгресі може утворюватися група експертів і
перекладачів.
9. Фонд очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє
з посади Президент України за поданням заступника Глави
Адміністрації Президента України - Керівника Головного управління
з питань регіональної та кадрової політики.
Голова Фонду має першого заступника та заступника.
Голова Фонду:
забезпечує виконання покладених на Фонд завдань та
організовує його роботу;
скликає та веде засідання експертної ради при Фонді;
призначає на посади та звільняє з посад першого заступника,
заступника голови Фонду, інших працівників Фонду;
розподіляє обов'язки між першим заступником та заступником
голови Фонду;
затверджує в установленому порядку структуру та штатний
розпис Фонду, положення про його структурні підрозділи, склад
робочих груп, комісій, експертних та консультативних рад, які
утворюються при Фонді, положення про них;
звітує щороку про діяльність Фонду, несе персональну
відповідальність перед Президентом України за виконання покладених
на Фонд завдань;
здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.
10. Положення про Фонд, граничну чисельність його працівників
затверджує Президент України.
11. Працівники Фонду є державними службовцями.
12. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки
в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвгору