Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1091
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 11.02.200972
Документ 72-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.04.2013, підстава - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 лютого 2009 р. N 72
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1091

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
На часткову зміну пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2004 р. N 1091 ( 1091-2004-п ) "Про
утворення Комісії з питань реформування та розвитку енергетичної
галузі" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2258;
2007 р., N 28, ст. 1121) затвердити новий склад Комісії з питань
реформування та розвитку енергетичної галузі згідно з додатком.
Внести зміни до Положення про Комісію з питань реформування
та розвитку енергетичної галузі, затвердженого зазначеною
постановою, виклавши його в редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2009 р. N 72
СКЛАД
Комісії з питань реформування
та розвитку енергетичної галузі

ПРОДАН - Міністр палива та енергетики, Голова Юрій Васильович Комісії
БЕВЗА - заступник Міністра охорони навколишнього
Володимир Олександрович природного середовища
ВРУБЛЄВСЬКИЙ - директор державного підприємства Анатолій Григорович "Енергоринок"
ДУБИНА - голова правління НАК "Нафтогаз України"
Олег Вікторович
ЗАПАТРІНА - заступник Міністра житлово-комунального
Ірина Вікторівна господарства
КАЛЬЧЕНКО - Голова НКРЕ Валерій Миколайович
КОРСУНСЬКИЙ - директор департаменту економічного Сергій Володимирович співробітництва МЗС
МЯРКОВСЬКИЙ - заступник Міністра фінансів Анатолій Іванович
НЕГОДА - заступник Міністра регіонального В'ячеслав Андронович розвитку та будівництва
ПАВЛУША - заступник Міністра палива та енергетики
Сергій Миколайович
ПАНТЕЛЕЄНКО - заступник Міністра економіки Віктор Михайлович
ПАРШИН - перший заступник Голови НАЕР Олександр Андрійович
ОФІЦЕРОВ - перший заступник Міністра вугільної Сергій Павлович промисловості
ЧЕКАШКІН - заступник Голови ДПА Сергій Вікторович
ШЕВЧЕНКО - заступник Міністра аграрної політики Олександр Олександрович

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1091
( 1091-2004-п )
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2009 р. N 72)
ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань реформування та
розвитку енергетичної галузі

1. Комісія з питань реформування та розвитку енергетичної
галузі (далі - Комісія) є постійно діючим дорадчим органом.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
підготовка пропозицій щодо реалізації Енергетичної стратегії
України на період до 2030 року ( 145а-2006-р ) (далі - Стратегія),
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня
2006 р. N 145 ( 145-2006-р );
участь у роботі з розроблення і реалізації спільних з
Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Європейським банком
реконструкції та розвитку інвестиційних проектів з питань розвитку
енергетичної та нафтогазової галузей.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) готує та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції
щодо визначення напрямів та обсягів фінансування робіт, пов'язаних
з реалізацією Стратегії ( 145а-2006-р );
2) бере участь у переговорах з міжнародними організаціями і
державами-донорами з питань розвитку енергетичної та нафтогазової
галузей і залучення коштів для проведення робіт, пов'язаних з
реалізацією Стратегії ( 145а-2006-р );
3) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
визначення пріоритетів використання фінансової і технічної
допомоги, спрямованої на реалізацію Стратегії ( 145а-2006-р );
4) готує та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції
щодо розроблення спільних з Міжнародним банком реконструкції та
розвитку і Європейським банком реконструкції та розвитку
інвестиційних проектів з питань розвитку енергетичної та
нафтогазової галузей, укладення міжнародних договорів, визначення
напрямів у реформуванні зазначених галузей;
5) бере участь разом із заінтересованими центральними
органами виконавчої влади у роботі з розроблення і реалізації
спільних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і
Європейським банком реконструкції та розвитку інвестиційних
проектів з питань розвитку енергетичної та нафтогазової галузей.
5. У своїй роботі Комісія взаємодіє з центральними і
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
6. Комісія має право:
отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій аналітичні та статистичні
матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
утворювати у разі потреби робочі групи, залучати в
установленому порядку до участі в них спеціалістів центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, а також підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками).
7. Робочим органом Комісії є постійно діюча група, що
утворюється Мінпаливенерго.
8. Склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України. Голова Комісії може вносити у разі потреби зміни до її
складу.
9. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться у разі
потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці. Про дату
проведення засідання та його порядок денний членам Комісії
повідомляється не пізніше ніж за тиждень до дати його проведення.
Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не
менш як дві третини її складу.
10. Засідання Комісії проводить її голова, а у разі
відсутності голови Комісії - його заступник.
11. Комісія працює згідно із своїм регламентом, який
затверджує її голова.
12. Рішення Комісії приймається більшістю присутніх на
засіданні її членів та оформляється протоколом, що підписується
головуючим на засіданні та секретарем. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
13. Рішення Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття
Кабінетом Міністрів України відповідних актів.вгору