Документ 710_010, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.02.2014

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Центром фінансової розвідки Південно-Африканської Республіки щодо співробітництва в сфері обміну інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

Дата підписання:

18.02.2014

Дата набрання чинності для України:

18.02.2014

Державна служба фінансового моніторингу України та Центр фінансової розвідки Південно-Африканської Республіки (далі - «Сторона» або разом - «Сторони»),

бажають, на основі взаємності та виходячи із взаємної зацікавленості у співробітництві,

в межах національного законодавства держави кожної Сторони, здійснювати обмін інформацією з метою сприяння розслідуванню справ, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, а також кримінальною діяльністю, пов’язаною з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Домовилися про таке:

Стаття 1. Обмін інформацією

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні, про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та кримінальною діяльністю, пов’язаною з вищезазначеними злочинами.

Відповідно до національного законодавства держав Сторін, кожна Сторона надаватиме на запит іншої Сторони або може надавати також за власною ініціативою будь-яку наявну інформацію, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та кримінальною діяльністю, пов’язаною з вищезазначеними злочинами.

Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів справи.

Стаття 2. Дозволене використання та розкриття інформації

Інформація або документи, одержані від відповідної Сторони, будуть використовуватися лише з метою розслідування і не будуть ні розголошені будь-якій третій стороні, ні використані в якості доказів у будь-якому судовому провадженні без попередньої згоди Сторони, що надала інформацію.

Сторони не допускатимуть використання або передачі будь-якої одержаної інформації або документів в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом про взаєморозуміння (надалі - Меморандум), без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Запитувана Сторона не може надавати інформацію, що міститься у запиті, сторонам або для сторін, не визначених у запиті, без попередньої згоди запитуючої Сторони. Однак, отримання запиту не є перешкодою для запитуваної Сторони з метою сприяння координації з іншими відповідними органами держави запитуваної Сторони передавати їм:

(i) зміст запиту з метою одержання інформації, необхідної для відповіді на запит, або

(ii) інформацію про запитуючу Сторону, про фізичну або юридичну особу, яка є суб'єктом запиту.

Стаття 3. Вимушене розкриття інформації

Якщо Сторона є об’єктом процесуальних дій або судочинства, що можуть вимагати розкриття інформації, яку вона одержала від іншої Сторони, Сторона, що є об'єктом таких процесуальних дій або судочинства, негайно повідомлятиме іншу Сторону.

У випадку, якщо інша Сторона заперечує проти розкриття наданої нею інформації, зазначеної в абзаці першому цієї статті, Сторона, що є об’єктом таких процесуальних дій або судочинства, вживатиме належних заходів з метою запобігання передачі інформації будь-якій третій стороні або забезпечить застосування відповідних обмежень щодо її розкриття.

Стаття 4. Конфіденційність

Уся інформація, якою обмінюються Сторони, буде об’єктом суворого контролю та заходів безпеки, з метою забезпечення конфіденційності інформації та її використання у дозволених цілях. На неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Стаття 5. Форми листування

Усі запити на інформацію, відповіді на інформаційні запити, інформація, якою обмінюються Сторони, повідомлення та згоди, що надаються відповідно до цього Меморандуму, повинні бути виконані або остаточно підтверджені письмово.

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

Стаття 6. Обмеження

Сторони не зобов’язані надавати допомогу у випадку, якщо вони дійдуть висновку, що надання запитуваної інформації може завдати шкоди розслідуванню або провадженню у державі запитуваної Сторони, або якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушено судове провадження, або якщо надання такої інформації ймовірно завдасть шкоди суверенітету, безпеці, національним або іншим суттєвим інтересам запитуваної Сторони.

Якщо Сторона вирішує не відповідати на запит, Сторона, яка одержала запит на інформацію, повідомить запитуючу Сторону про своє рішення.

Стаття 7. Виконання

Сторони зобов'язуються виконувати умови цього Меморандуму на основі взаємної довіри.

Усі розбіжності щодо тлумачення, застосування або виконання цього Меморандуму вирішуватимуться по-дружньому шляхом проведення консультацій та/або переговорів між Сторонами.

Стаття 8. Внесення змін

У будь-який час за взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситися зміни та доповнення. Будь-які узгоджені зміни будуть внесені у письмовому вигляді та належним чином підписані уповноваженими представниками відповідних Сторін. Внесені зміни становитимуть невід’ємну частину цього Меморандуму та набиратимуть чинності з дати їх підписання уповноваженими представниками Сторін.

Стаття 9. Припинення дії

Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набирає чинності з дати його підписання уповноваженим представником останньої зі Сторін.

Дія цього Меморандуму припиняється через три (3) місяці з дати одержання дипломатичними каналами однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Положення та умови цього Меморандуму щодо конфіденційності інформації, одержаної до припинення дії цього Меморандуму, залишатимуться чинними після припинення його дії.

Учинено в Budapest, Hungary 18th February 2014 року, та в __________ __________ 2014 року, у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

За Державну службу
фінансового моніторингу
України


(підпис)

С.Г. ГУРЖІЙ

Голова Державної служби
фінансового моніторингу
України


За Центр
фінансової розвідки
Південно-Африканської
Республіки

(підпис)

Маррей МІЧЕЛЛ

Директор
Центру фінансової розвідкивгору