Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності працівника міліції, податкової міліції
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Заява, Перелік від 12.05.2007707
Документ 707-2007-п, перша редакція — Прийняття від 12.05.2007
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 травня 2007 р. N 707
Київ
Про затвердження Порядку та умов виплати
одноразової грошової допомоги у разі загибелі
(смерті) або інвалідності працівника міліції

Відповідно до статті 23 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок та умови виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності працівника
міліції, що додається.
2. Установити, що:
виплати згідно з цією постановою здійснюються з 1 січня
2007 р. за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом
( 489-16 ) на утримання Міністерства внутрішніх справ;
дія затвердженого цією постановою Порядку не поширюється на
осіб, які брали участь у міжнародних миротворчих операціях.
3. Міністерству внутрішніх справ завершити виплату страхової
суми та одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або
інвалідності працівника міліції, що повинні бути нараховані до
1 січня 2007 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 707
ПОРЯДОК
та умови виплати одноразової грошової допомоги
у разі загибелі (смерті) або інвалідності
працівника міліції

1. Одноразова грошова допомога (далі - грошова допомога)
виплачується у разі:
1) загибелі (смерті) працівника міліції під час виконання ним
службових обов'язків, пов'язаних з безпосередньою участю в охороні
громадського порядку та боротьбі із злочинністю. Грошова допомога
виплачується членам сім'ї загиблого (померлого), а в разі їх
відсутності - його батькам та утриманцям у розмірі десятирічного
грошового забезпечення;
2) установлення інвалідності, яка настала в період
проходження служби в органах внутрішніх справ або не пізніше ніж
через три місяці після звільнення із служби чи після закінчення
такого строку внаслідок захворювання або нещасного випадку, що
сталися:
під час виконання службових обов'язків, пов'язаних з
безпосередньою участю в охороні громадського порядку та боротьбі
із злочинністю, у розмірі:
п'ятирічного грошового забезпечення - інвалідам I групи;
чотирирічного грошового забезпечення - інвалідам II групи;
трирічного грошового забезпечення - інвалідам III групи;
у період проходження служби, - у відсотках відповідного
розміру грошового забезпечення згідно із ступенем втрати
працездатності, який визначається медико-соціальною експертною
комісією;
3) поранення (контузії, травми або каліцтва), що сталося:
під час виконання службових обов'язків, пов'язаних з
безпосередньою участю в охороні громадського порядку та боротьбі
із злочинністю, - у розмірі річного грошового забезпечення;
у період проходження служби, - у відсотках до розміру річного
грошового забезпечення, встановленого відповідно до ступеня втрати
працездатності, що визначається медико-соціальною експертною
комісією.
У разі виникнення у працівника міліції або членів його сім'ї
права на отримання грошової допомоги в розмірі, більшому за раніше
виплачену суму, виплата проводиться за вирахуванням такої суми.
За наявності у працівника міліції або членів його сім'ї права
на отримання одночасно грошової допомоги та установлених іншими
нормативно-правовими актами компенсаційної виплати або одноразової
грошової допомоги виплата проводиться з однієї підстави за вибором
особи.
2. Виконанням службових обов'язків, пов'язаних з
безпосередньою участю в охороні громадського порядку та боротьбі
із злочинністю, є:
несення постової чи патрульної служби;
вчинення дій із забезпечення особистої безпеки громадян,
захисту їх прав і свобод, законних інтересів;
припинення або запобігання злочинам та правопорушенням;
охорона і забезпечення громадського порядку;
виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, що їх вчинили;
забезпечення безпеки дорожнього руху;
участь у ліквідації наслідків аварії, пожежі, катастрофи,
стихійного лиха та інших надзвичайних подій.
3. Розмір грошової допомоги визначається відповідно до
грошового забезпечення за останньою посадою, яку особа рядового
або начальницького складу займала на день загибелі (смерті),
поранення (контузії, травми або каліцтва), установлення
інвалідності. До грошового забезпечення, з якого здійснюється
розрахунок грошової допомоги, включається посадовий оклад, оклад
за спеціальним званням, відсоткова надбавка за вислугу років та
щомісячна надбавка в розмірі 100 відсотків грошового забезпечення
(окладів грошового забезпечення та надбавки за вислугу років)
згідно із законодавством.
4. Для виплати грошової допомоги у разі загибелі (смерті)
працівника міліції члени його сім'ї, а в разі їх відсутності -
батьки та утриманці подають органу внутрішніх справ за місцем
проходження таким працівником служби:
заяву (рапорт) про виплату грошової допомоги згідно з
додатком;
копію довідки кадрового підрозділу органу про обставини
загибелі;
копію свідоцтва про смерть;
копію свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги
дружині (чоловікові);
копії свідоцтва про народження дітей - для виплати грошової
допомоги дітям;
копію свідоцтва про народження працівника міліції - для
виплати грошової допомоги батькам;
довідку про перебування на утриманні у загиблого (померлого)
працівника міліції - для виплати грошової допомоги утриманцям;
копію посвідчення про призначення особи опікуном чи
піклувальником (у разі здійснення опіки чи піклування над дітьми
особи рядового або начальницького складу);
довідку про грошове забезпечення працівника міліції;
копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по
батькові, видачу документа та місце реєстрації (довідку органу
реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства,
організації чи органу місцевого самоврядування про місце
реєстрації або місце перебування заявника);
копію ідентифікаційного номера.
5. Для виплати грошової допомоги в разі поранення (контузії,
травми або каліцтва) чи установлення групи інвалідності працівник
міліції подає органу внутрішніх справ за місцем проходження
служби:
заяву (рапорт) про виплату грошової допомоги згідно з
додатком;
довідку медико-соціальної експертної комісії щодо визначення
ступеня втрати працездатності внаслідок поранення (контузії,
травми або каліцтва) та (або) установлення групи інвалідності;
довідку про грошове забезпечення;
копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по
батькові, видачу документа та місце реєстрації (довідку органу
реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства,
організації чи органу місцевого самоврядування про місце
реєстрації або місце перебування заявника);
копію ідентифікаційного номера.
6. Для виплати грошової допомоги обов'язково подається
довідка від Національної акціонерної страхової компанії "ОРАНТА"
про проведену або не проведену раніше виплату.
7. Орган внутрішніх справ, у якому проходив службу працівник
міліції, подає МВС у семиденний строк з дня реєстрації документів
висновок щодо можливості проведення грошової допомоги разом з
документами, зазначеними у пунктах 4 і 5 цього Порядку, копією
висновку службового розслідування за фактом поранення (контузії,
травми або каліцтва) такого працівника, установлення групи
інвалідності чи загибелі (смерті).
МВС у десятиденний строк приймає рішення про призначення
виплати і надсилає його разом із документами, зазначеними у
пунктах 4 і 5, органу внутрішніх справ, у якому проходив службу
працівник міліції, для проведення виплати.
Виплата грошової допомоги працівнику міліції проводиться
шляхом перерахування суми виплати на рахунок, відкритий заявником
в установі банку, або через касу органу внутрішніх справ, у разі
його загибелі (смерті) членам його сім'ї, а в разі їх
відсутності - його батькам та утриманцям.
Грошова допомога виплачується не пізніше двох місяців з дня
прийняття відповідного рішення у межах коштів, передбачених у
державному бюджеті на такі цілі.
Працівник міліції, у разі його загибелі (смерті) члени його
сім'ї, а в разі їх відсутності - його батьки та утриманці можуть
пред'явити МВС вимоги щодо виплати грошової допомоги протягом
трьох років з дня настання події, що дає право на отримання такої
допомоги.
8. Грошова допомога не виплачується, якщо загибель (смерть),
поранення (контузія, травма або каліцтво) або інвалідність
настали:
у зв'язку із засудженням працівника міліції за вчинення
умисного злочину за рішенням суду, що набрало законної сили, чи
адміністративного правопорушення або учиненням дій у стані
алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;
унаслідок вчинення самогубства чи умисного заподіяння
працівником міліції собі тілесного ушкодження;
унаслідок шкоди, яку працівник міліції заподіяв собі джерелом
підвищеної небезпеки у разі, коли він особисто на відповідній
правовій підставі або без неї (право власності, інше речове право,
договір підряду, оренди тощо) володів транспортним засобом,
механізмом, іншим об'єктом з порушенням правил їх використання,
зберігання або утримання.

Додаток
до Порядку
______________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я, ______________________________________
по батькові керівника органу) ______________________________________ ______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заявника) ______________________________________ ______________________________________
(місце проживання заявника) ______________________________________
ЗАЯВА (РАПОРТ)
Прошу провести мені виплату одноразової грошової допомоги у
зв'язку з тим, що ________________________________________________
(зазначається підстава) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
До заяви (рапорта) додаю:
1. 2. 3. 4. 5.
___ ______________ 20__ р. ___________________
(підпис заявника)
Відмітка органу внутрішніх справ
__________________________________________________________________
(спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові
друкованими літерами) _____________________________ проходив службу в органах внутрішніх
справ з ___ ______________ 20__ р. до ___ ______________ 20__ р. і
утримувався за рахунок коштів ____________________________________
Подія настала: ___________________________________________________
(зазначаються умови виплати грошової допомоги) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
М.П. _______________________________________ __________
(ініціали та прізвище керівника органу) (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 707
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів Української РСР від 29 червня
1991 р. N 59 ( 59-91-п ) "Про порядок і умови державного
обов'язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького
та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ
республіки".
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада
1992 р. N 627 ( 627-92-п ) "Про внесення змін до Положення про
порядок і умови державного обов'язкового особистого страхування
осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і
підрозділів внутрішніх справ республіки" (ЗП України, 1992 р.,
N 12, ст. 285).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 1995 р.
N 165 ( 165-95-п ) "Про доповнення Положення про порядок і умови
державного обов'язкового особистого страхування осіб рядового,
начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів
внутрішніх справ України" (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 132).
4. Пункт 4 змін та доповнень, що вносяться до деяких рішень
Уряду України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 22 березня 1995 р. N 206 ( 206-95-п ) (ЗП України, 1995 р.,
N 6, ст. 146).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р.
N 664 ( 664-97-п ) "Про внесення змін і доповнень до Положення про
порядок і умови державного обов'язкового особистого страхування
осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і
підрозділів внутрішніх справ України" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 27, с. 127).
6. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
4 червня 2003 р. N 871 ( 871-2003-п ) (Офіційний вісник України,
2003 р., N 23, ст. 1078).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р.
N 262 ( 262-2005-п ) "Питання державного обов'язкового особистого
страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого
складу органів і підрозділів внутрішніх справ" (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 14, ст. 718).вгору