Документ 705_002-16, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 07.06.2017, підстава - 2089-VIII
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.04.2018, підстава - v1152321-18. Подивитися в історії? )

Офіційний переклад

{Угоду ратифіковано Законом № 2089-VIII від 07.06.2017}


Дата підписання:

08.11.2016


Дата ратифікації Україною:

07.06.2017


Дата набрання чинності для України:

19.04.2018

Республіка Словенія

Міністерство закордонних справ

№ 5611-43/2016/6 (30/16)

Міністерство Закордонних Справ Республіки Словенія засвідчує свою повагу Міністерству Закордонних Справ України та має честь повідомити про отримання ноти Міністерства № 630/23-612/1-3024 від 3 листопада 2016 року такого змісту:

"Міністерство Закордонних Справ України засвідчує свою повагу Міністерству Закордонних Справ Республіки Словенія та має честь від імені Кабінету Міністрів України запропонувати укласти Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Словенія про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв, консульських установ та представництв при міжнародних організаціях такого змісту:

«Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Словенія (далі - Сторони) погоджуються, на принципі взаємності, що члени сімей дипломатичного, консульського, адміністративного і технічного персоналу дипломатичного представництва та консульської установи, персоналу представництва при міжнародних організаціях направляючої Держави, мають право здійснювати оплачувану діяльність в приймаючій Державі. Оплачувані види діяльності здійснюються у порядку та на умовах, передбачених для громадян приймаючої Держави, у відповідності до законодавства приймаючої Держави, та після отримання дозволу відповідно до цієї Угоди.

Стаття 1

Для цілей цієї Угоди терміни мають таке значення:

1. «оплачувана діяльність» означає виконання будь-якої трудової функції у відповідності до та на умовах трудового договору (контракту), укладеного відповідно до законодавства приймаючої Держави, а також будь-яка незалежна професійна діяльність, яка передбачає виплати.

Міністерство Закордонних Справ України
м. Київ


2. «член сім‘ї» означає особу, яка спільно проживає та знаходиться на утриманні працівника дипломатичного представництва, консульської установи чи представництва при міжнародних організаціях направляючої Держави:

a) член подружжя;

b) дитина віком до 18 років, яка не перебуває у шлюбі;

c) дитина віком до 26 років, яка є студентом денної форми навчання вищого навчального закладу та не перебуває у шлюбі;

d) недієздатна дитина, яка не перебуває у шлюбі.

Стаття 2

1. Для отримання дозволу на здійснення оплачуваної діяльності дипломатичне представництво, консульська установа або представництво при міжнародних організаціях направляючої Держави має направити вербальну ноту до Міністерства Закордонних Справ приймаючої Держави.

У такій вербальній ноті засвідчується належність особи до членів сім'ї, зазначених у статті 1 цієї Угоди, та зазначається вид оплачуваної діяльності, який особа має намір здійснювати.

2. Після підтвердження того, що особа належить до членів сім'ї, зазначених у статті 1 цієї Угоди, Міністерство Закордонних Справ приймаючої Держави має направити дозвіл на здійснення запитуваною особою оплачуваної діяльності на території приймаючої Держави.

Міністерство Закордонних Справ приймаючої Держави має у письмовій формі поінформувати про наданий дозвіл дипломатичне представництво, консульську установу чи представництво при міжнародних організаціях направляючої Держави.

Стаття 3

1. Член сім'ї, який користується імунітетом згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року, Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року, Конвенцією про привілеї та імунітети Організації Об'єднаних Націй 1946  року або будь-яким іншим міжнародним договором, що передбачає надання імунітетів, і який буде працевлаштований відповідно до цієї Угоди, не матиме імунітету від цивільної та адміністративної юрисдикції приймаючої Держави при здійсненні оплачуваної діяльності відповідно до цієї Угоди, і на нього поширюється відповідне законодавство та судові рішення приймаючої Держави.

2. У разі, якщо член сім'ї, який користується імунітетом від кримінальної юрисдикції відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, Конвенції про привілеї та імунітети Організації Об'єднаних Націй 1946 року або будь-якого іншого міжнародного договору, який передбачає надання імунітетів в приймаючій Державі, направляюча Держава відмовляється від імунітету вказаного члена сім'ї від кримінальної юрисдикції у разі скоєння порушень під час здійснення ним оплачуваної діяльності відповідно до цієї Угоди на території приймаючої Держави, за винятком особливих випадків, коли направляюча Держава вважатиме, що така відмова суперечить її національним інтересам.

3. Вищезазначене положення щодо відмови від імунітету від кримінальної юрисдикції не поширюється на виконання вироку суду в приймаючій Державі, яка вимагатиме окрему відмову. У таких випадках направляюча Держава ретельно розглядає відмову від цього імунітету.

Стаття 4

Член сім'ї, який здійснює оплачувану діяльність у приймаючій Державі згідно з цією Угодою, отримує статус платника податку в приймаючій Державі та зобов'язаний дотримуватися законодавства у сфері оподаткування, трудових відносин та соціального страхування приймаючої Держави.

Стаття 5

1. Ця Угода не дозволяє члену сім'ї працювати на посадах, які згідно із законодавством приймаючої Держави може займати тільки громадянин цієї держави.

2. Ця Угода не передбачає автоматичного визнання Сторонами дипломів, кваліфікацій та вчених ступенів. Таке визнання відбувається у відповідності до законодавства приймаючої Держави або двостороннього чи багатостороннього міжнародного договору, учасниками якого є Сторони.

Стаття 6

Дозвіл на здійснення членами сім'ї працівника дипломатичного представництва, консульської установи чи представництва при міжнародних організаціях оплачуваної діяльності в приймаючій Державі, автоматично припиняється, коли такий працівник припиняє його/її офіційні функції у приймаючій Державі.

Стаття 7

Ця Угода може бути змінена або доповнена в будь-який час шляхом письмової згоди Сторін по дипломатичних каналах. Такі зміни і доповнення набирають чинності в тому ж порядку, що й ця Угода.

Стаття 8

1. Ця Угода укладається на невизначений період.

2. Дія Угоди може бути припинена у будь-який час через 6 (шість) місяців з дати отримання однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цієї Угоди.

3. Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на чинність дозволів на здійснення оплачуваної діяльності, виданих відповідно до цієї Угоди до припинення її дії, які залишатимуться чинними протягом періоду, визначеним статтею 6 цієї Угоди».

Якщо передбачені вище умови є прийнятними для Уряду Республіки Словенія, Українська Сторона пропонує, щоб ця нота та нота-відповідь Республіки Словенія становили Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Словенія про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв, консульських установ та представництв при міжнародних організаціях, яка набере чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

Міністерство Закордонних Справ України користується цією нагодою, що поновити Міністерству Закордонних Справ Республіки Словенія запевнення у своїй високій повазі."

Міністерство Закордонних Справ Республіки Словенія має честь підтвердити, що зазначені положення є прийнятними для Уряду Республіки Словенія та, що нота Міністерства Закордонних Справ України № 630/23-612/1-3024 від 3 листопада 2016 року та ця нота складають Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Словенія про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв, консульських установ та представництв при міжнародних організаціях, яка набере чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

Міністерство Закордонних Справ Республіки Словенія користується цією нагодою, що поновити Міністерству Закордонних Справ України запевнення у своїй високій повазі.

м. Любляна, 8 листопада 2016 року


МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ


№ 630/23-612/1-3024

Міністерство Закордонних Справ України засвідчує свою повагу Міністерству Закордонних Справ Республіки Словенія та має честь від імені Кабінету Міністрів України запропонувати укласти Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Словенія про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв, консульських установ та представництв при міжнародних організаціях такого змісту:

«Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Словенія (далі - Сторони) погоджуються, на принципі взаємності, що члени сімей дипломатичного, консульського, адміністративного і технічного персоналу дипломатичного представництва та консульської установи, персоналу представництва при міжнародних організаціях направляючої Держави, мають право здійснювати оплачувану діяльність в приймаючій Державі. Оплачувані види діяльності здійснюються у порядку та на умовах, передбачених для громадян приймаючої Держави, у відповідності до законодавства приймаючої Держави, та після отримання дозволу відповідно до цієї Угоди.

Стаття 1

Для цілей цієї Угоди терміни мають таке значення:

1. «оплачувана діяльність» означає виконання будь-якої трудової функції у відповідності до та на умовах трудового договору (контракту), укладеного відповідно до законодавства приймаючої Держави, а також будь-яка незалежна професійна діяльність, яка передбачає виплати.

2. «член сім'ї» означає особу, яка спільно проживає та знаходиться на утриманні працівника дипломатичного представництва, консульської установи чи представництва при міжнародних організаціях направляючої Держави:

a) член подружжя;

b) дитина віком до 18 років, яка не перебуває у шлюбі;

c) дитина віком до 26 років, яка є студентом денної форми навчання вищого навчального закладу та не перебуває у шлюбі;

d) недієздатна дитина, яка не перебуває у шлюбі.

Стаття 2

1. Для отримання дозволу на здійснення оплачуваної діяльності дипломатичне представництво, консульська установа або представництво при міжнародних організаціях направляючої Держави має направити вербальну ноту до Міністерства Закордонних Справ приймаючої Держави.

У такій вербальній ноті засвідчується належність особи до членів сім'ї, зазначених у статті 1 цієї Угоди, та зазначається вид оплачуваної діяльності, який особа має намір здійснювати.

2. Після підтвердження того, що особа належить до членів сім'ї, зазначених у статті 1 цієї Угоди, Міністерство Закордонних Справ приймаючої Держави має направити дозвіл на здійснення запитуваною особою оплачуваної діяльності на території приймаючої Держави.

Міністерство Закордонних Справ приймаючої Держави має у письмовій формі поінформувати про наданий дозвіл дипломатичне представництво, консульську установу чи представництво при міжнародних організаціях направляючої Держави.

Стаття 3

1. Член сім'ї, який користується імунітетом згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року, Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року, Конвенцією про привілеї та імунітети Організації Об'єднаних Націй 1946 року або будь-яким іншим міжнародним договором, що передбачає надання імунітетів, і який буде працевлаштований відповідно до цієї Угоди, не матиме імунітету від цивільної та адміністративної юрисдикції приймаючої Держави при здійсненні оплачуваної діяльності відповідно до цієї Угоди, і на нього поширюється відповідне законодавство та судові рішення приймаючої Держави.

2. У разі, якщо член сім'ї, який користується імунітетом від кримінальної юрисдикції відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, Конвенції про привілеї та імунітети Організації Об'єднаних Націй 1946 року або будь-якого іншого міжнародного договору, який передбачає надання імунітетів в приймаючій Державі, направляюча Держава відмовляється від імунітету вказаного члена сім'ї від кримінальної юрисдикції у разі скоєння порушень під час здійснення ним оплачуваної діяльності відповідно до цієї Угоди на території приймаючої Держави, за винятком особливих випадків, коли направляюча Держава вважатиме, що така відмова суперечить її національним інтересам.

3. Вищезазначене положення щодо відмови від імунітету від кримінальної юрисдикції не поширюється на виконання вироку суду в приймаючій Державі, яка вимагатиме окрему відмову. У таких випадках направляюча Держава ретельно розглядає відмову від цього імунітету.

Стаття 4

Член сім'ї, який здійснює оплачувану діяльність у приймаючій Державі згідно з цією Угодою, отримує статус платника податку в приймаючій Державі та зобов'язаний дотримуватися законодавства у сфері оподаткування, трудових відносин та соціального страхування приймаючої Держави.

Стаття 5

1. Ця Угода не дозволяє члену сім'ї працювати на посадах, які згідно із законодавством приймаючої Держави може займати тільки громадянин цієї держави.

2. Ця Угода не передбачає автоматичного визнання Сторонами дипломів, кваліфікацій та вчених ступенів. Таке визнання відбувається у відповідності до законодавства приймаючої Держави або двостороннього чи багатостороннього міжнародного договору, учасниками якого є Сторони.

Стаття 6

Дозвіл на здійснення членами сім'ї працівника дипломатичного представництва, консульської установи чи представництва при міжнародних організаціях оплачуваної діяльності в приймаючій Державі, автоматично припиняється, коли такий працівник припиняє його/її офіційні функції у приймаючій Державі.

Стаття 7

Ця Угода може бути змінена або доповнена в будь-який час шляхом письмової згоди Сторін по дипломатичних каналах. Такі зміни і доповнення набирають чинності в тому ж порядку, що й ця Угода.

Стаття 8

1. Ця Угода укладається на невизначений період.

2. Дія Угоди може бути припинена у будь-який час через 6 (шість) місяців з дати отримання однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цієї Угоди.

3. Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на чинність дозволів на здійснення оплачуваної діяльності, виданих відповідно до цієї Угоди до припинення її дії, які залишатимуться чинними протягом періоду, визначеним статтею 6 цієї Угоди».

Якщо передбачені вище умови є прийнятними для Уряду Республіки Словенія, Українська Сторона пропонує, щоб ця нота та нота-відповідь Республіки Словенія становили Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Словенія про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв, консульських установ та представництв при міжнародних організаціях, яка набере чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

Міністерство Закордонних Справ України користується цією нагодою, що поновити Міністерству Закордонних Справ Республіки Словенія запевнення у своїй високій повазі.

м. Київ, 03 листопада 2016 року

Міністерство Закордонних Справ
Республіки Словенія
м. Люблянавгору