Документ 705_001-16, чинний, поточна редакція — Підписання від 08.11.2016
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 08.12.2016, підстава - v2657321-16. Подивитися в історії? )

УГОДА
про співробітництво між Державною архівною службою України та Архівами Республіки Словенія


Дата підписання:

08.11.2016


Дата набрання чинності для України:

08.12.2016

Державна архівна служба України та Архіви Республіки Словенія (далі - Сторони),

діючи в інтересах подальшого розвитку фахових, наукових та культурних зв’язків,

виходячи із взаємного прагнення до всебічної співпраці між архівними установами обох держав

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони розвивають співробітництво на основі принципів рівноправності та взаємної вигоди, із дотриманням відповідного законодавства держав Сторін, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Стаття 2

Сторони сприяють обміну інформацією про чинне законодавство у галузі архівної справи та про зміни в ньому, забезпечують обмін методичними посібниками, інструкціями, правилами та іншою фаховою архівознавчою літературою.

Стаття 3

Відповідно до законодавств держав Сторін, Сторони забезпечують вільний доступ архівних співробітників і дослідників, що працюють в рамках реалізації цієї Угоди, до виявлених архівних документів, що відкриті для громадськості, а також до всіх загальнодоступних довідкових матеріалів архівних фондів, як опублікованих, так і неопублікованих, що стосуються тем їхніх досліджень.

Стаття 4

З метою поповнення національних архівних фондів Сторони домовляються про обмін копіями архівних документів, які знаходяться на збереженні в державних архівах іншої Сторони, на основі взаємності.

Стаття 5

Сторони організовують спільні виставки документів за тематикою, що представляє інтерес для обох Сторін, при цьому письмово узгоджуючи конкретні умови в кожному окремому випадку.

Стаття 6

З метою реалізації положень цієї Угоди Сторони можуть укладати окремі угоди щодо конкретних напрямків двостороннього співробітництва згідно з законодавством держав Сторін, у тому числі здійснювати прямі контакти між державними архівними установами Сторін.

Стаття 7

Сторони у будь-який час можуть вносити зміни до цієї Угоди, які оформлюються додатковим Протоколом, що становитиме невід’ємну частину цієї Угоди.

Стаття 8

Ця Угода набуває чинності на тридцятий день після її підписання і діє протягом трьох років. Вона може бути автоматично продовжена на наступні трирічні, періоди, якщо жодна зі Сторін, не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії будь-якого трирічного періоду, письмово не повідомить іншій Стороні про свій намір припинити її дію.

Вчинено в м. Любляна 08.11.2016 році в двох примірниках, кожний українською, словенською та англійською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення, перевага надаватиметься тексту англійською мовою.


За Державну архівну службу
України

За Архіви
Республіки Словенія


(підпис)

(підпис)
вгору