Документ 704-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.12.2010, підстава - 1188-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 серпня 2010 р. N 704
Київ
Питання виконання у 2010 році Угоди
про фінансування програми "Підтримка виконання
Енергетичної стратегії України в галузі
енергоефективності та відновлювальних
джерел енергії"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1188 ( 1188-2010-п ) від 27.12.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Покласти на Національне агентство з питань забезпечення
ефективного використання енергетичних ресурсів повноваження щодо
виконання у 2010 році завдань, визначених Угодою про фінансування
програми "Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в
галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії".
2. Передати відповідно до частини другої статті 26 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
бюджетні призначення, передбачені Міністерству фінансів за
програмою 3511650 "Реалізація програм допомоги Європейського
союзу", у сумі 310000 тис. гривень Національному агентству з
питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
за програмою 6361060 "Реалізація Державної цільової економічної
програми енергоефективності на 2010-2015 роки ( 243-2010-п )".
Передачу бюджетних призначень здійснити в межах видатків
розвитку. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1188 ( 1188-2010-п ) від 27.12.2010 }
Міністерству фінансів внести відповідні зміни до розпису
державного бюджету. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1188 ( 1188-2010-п ) від 27.12.2010 }
3. Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 2154-17 ) для здійснення
заходів з підтримки виконання Енергетичної стратегії України на
період до 2030 року ( 145-2006-р ) в галузі енергоефективності та
відновлювальних джерел енергії, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2010 р. N 704
ПОРЯДОК
використання у 2010 році коштів, передбачених
у державному бюджеті ( 2154-17 ) для здійснення
заходів з підтримки виконання Енергетичної стратегії
України на період до 2030 року ( 145-2006-р ) в галузі
енергоефективності та відновлювальних
джерел енергії

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році
коштів спеціального фонду державного бюджету ( 2154-17 ),
отриманих від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про
фінансування програми "Підтримка виконання Енергетичної стратегії
України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел
енергії", для здійснення заходів з підтримки виконання
Енергетичної стратегії України на період до 2030 року
( 145-2006-р ) в галузі енергоефективності та відновлювальних
джерел енергії (далі - бюджетні кошти).
Для зарахування зазначених коштів до спеціального фонду
державного бюджету Мінфін:
відкриває у Національному банку рахунок в іноземній валюті;
доручає Національному банку здійснити продаж коштів в
іноземній валюті за її середнім курсом, який встановився на
міжбанківському ринку на дату, що передує дню проведення операції,
та перерахувати кошти у національній валюті, отримані від продажу
коштів в іноземній валюті, на відповідний рахунок, відкритий в
Державному казначействі для зарахування надходжень спеціального
фонду державного бюджету.
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є НАЕР.
3. Бюджетні кошти використовуються за програмою "Реалізація
Державної цільової економічної програми енергоефективності на
2010-2015 роки ( 243-2010-п )" з урахуванням положень Меморандуму
між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо
співробітництва в енергетичній галузі ( 994_694 ), підписаного 1
грудня 2005 р. у м. Києві, та Енергетичної стратегії України на
період до 2030 року ( 145-2006-р ), схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 145
( 145-2006-р ), і спрямовуються на здійснення заходів,
передбачених:
1) Державною цільовою економічною програмою
енергоефективності на 2010-2015 роки, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243
( 243-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р. N 16, ст. 762),
а саме на: { Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1188
( 1188-2010-п ) від 27.12.2010 }
адаптацію законодавства України у сфері енергоефективності і
відновлюваних джерел енергії до законодавства ЄС; { Абзац третій
пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1188 ( 1188-2010-п ) від
27.12.2010 }
будівництво та реконструкцію електричних мереж, будівництво
пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для
приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з використанням
відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та
Одеській області, зокрема: { Абзац пункту 3 в редакції Постанови
КМ N 1188 ( 1188-2010-п ) від 27.12.2010 }
- будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС -
Західнокримська та пристанційного вузла з реконструкцією і
розширенням підстанції 330 кВ "Західнокримська"; { Абзац пункту 3
в редакції Постанови КМ N 1188 ( 1188-2010-п ) від 27.12.2010 }
- будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС -
Арциз та пристанційного вузла з реконструкцією і розширенням
підстанції "Арциз" 330 кВ; { Абзац пункту 3 в редакції Постанови
КМ N 1188 ( 1188-2010-п ) від 27.12.2010 }
проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у
тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти
соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії;
{ Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1188 ( 1188-2010-п )
від 27.12.2010 }
здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві
свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності;
{ Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1188 ( 1188-2010-п )
від 27.12.2010 }
2) планом заходів з реалізації Концепції формування
енергетичного балансу, затвердженим розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 1376 ( 1376-2008-р ).
{ Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1188 ( 1188-2010-п )
від 27.12.2010 }
Для фінансування заходів неінвестиційного характеру
виділяється не більш як 10 відсотків загального обсягу бюджетних
коштів.
4. Для здійснення заходів, передбачених пунктом 3 цього
Порядку, НАЕР як головний розпорядник бюджетних коштів за
програмою 6361060 "Реалізація Державної цільової економічної
програми енергоефективності на 2010-2015 роки" передає бюджетні
призначення:
Мінпаливенерго - у сумі 100000 тис. гривень для здійснення
заходів, зазначених в абзацах четвертому - шостому;
Мінжитлокомунгоспу - у сумі 203820 тис. гривень для
здійснення заходів, зазначених в абзаці сьомому;
Держкомстату - у сумі 2000 тис. гривень для виконання плану
заходів, зазначеного в абзаці дев'ятому.
Для здійснення заходів, передбачених абзацами третім і
восьмим пункту 3 цього Порядку, складається відповідний план, у
якому наводяться обсяги їх фінансування. Зазначений план
затверджується головним розпорядником бюджетних коштів.
Бюджетні кошти, що передбачені для здійснення заходу,
зазначеного в абзаці сьомому пункту 3 цього Порядку, спрямовуються
на реалізацію проектів, перелік яких затверджується
Мінжитлокомунгоспом за погодженням з НАЕР на підставі пропозицій,
поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, в
межах коштів, передбачених їм на 2010 рік для виконання Державної
цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки
( 243-2010-п ).
Перерахування бюджетних коштів, передбачених для здійснення
заходів, зазначених в абзацах третьому - восьмому пункту 3 цього
Порядку, здійснюється на підставі договорів, укладених
розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів з виконавцями
проектів (робіт). { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1188 ( 1188-2010-п ) від
27.12.2010 }
5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
6. Виконавці робіт та надавачі послуг, що закуповуються за
рахунок бюджетних коштів, включаючи послуги з придбання товарів,
подають щокварталу до 10 числа наступного місяця головному
розпоряднику бюджетних коштів звіт про виконання робіт та надання
послуг у натуральних і вартісних показниках.
Головний розпорядник бюджетних коштів подає щокварталу до 20
числа наступного місяця Мінфіну звіт про здійснення заходів,
зазначених у пункті 3 цього Порядку, з результатами їх аналізу та
пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань (у разі
наявності).
7. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
8. Головний розпорядник бюджетних коштів відкриває в
установленому порядку спеціальний реєстраційний рахунок у
Державному казначействі для здійснення видатків за рахунок
бюджетних коштів.
9. Складення та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним
витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
10. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального
будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного
фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764
( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52,
ст. 2374), і Порядку затвердження титулів будов (об'єктів),
будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або
коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995
( 995-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17),
за наявності проектної документації на об'єкти, яка оформлена
згідно з Порядком затвердження інвестиційних програм і проектів
будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269
( 1269-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 84,
ст. 3106). { Порядок доповнено пунктом 10 згідно з Постановою КМ N 1188
( 1188-2010-п ) від 27.12.2010 }
11. Бюджетні кошти не виділяються суб'єктам господарювання,
що визнані банкрутами, стосовно яких порушено справу про
банкрутство, проводиться санація та які реорганізовуються або
ліквідуються. { Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ N 1188
( 1188-2010-п ) від 27.12.2010 }
12. Основні фонди, придбані (модернізовані) за рахунок
бюджетних коштів, в обов'язковому порядку вводяться в експлуатацію
та зараховуються на баланс балансоутримувачем об'єкта. { Порядок доповнено пунктом 12 згідно з Постановою КМ N 1188
( 1188-2010-п ) від 27.12.2010 }вгору