Документ 703_097, чинний, поточна редакція — Затвердження від 08.09.2015, підстава - 690-2015-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 01.11.2015, підстава - v2579321-15. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про академічне взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту, виданих в Україні та Словацькій Республіці

{Угоду затверджено Постановою КМ № 690 від 08.09.2015}

Дата підписання:

08.04.2014

Дата затвердження Україною:

08.09.2015

Дата набрання чинності для України:

01.11.2015

Кабінет Міністрів України та Уряд Словацької Республіки, далі - «Договірні Сторони»,

Відповідно до Договору про добросусідство, дружні відносини і співробітництво між Україною та Словацькою Республікою від 29 червня 1993 року,

З метою розвитку співробітництва в галузі освіти і науки та підтримки наукових обмінів,

Керуючись положеннями міжнародних угод про визнання кваліфікацій в Європі, зокрема, Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (Лісабон, 11 квітня 1997 року) та принципів Болонської декларації,

З метою створення громадянам обох держав умов для доступу до освітніх ресурсів держав Договірних Сторін та сприяння академічній мобільності,

домовилися про таке:

Стаття 1

Ця Угода поширюється на документи державного зразка про освіту і науковий ступінь «кандидата наук», видані навчальними закладами і Уповноваженим органом державної влади України, та документи про освіту, видані навчальними закладами Словацької Республіки, а також на інші документи, що свідчать про відповідні періоди навчання, складені іспити, заліки та практику, що видаються під час навчання навчальними закладами, відповідно до вимог чинного законодавства кожної із держав Договірних Сторін.

Стаття 2

Документи про базову загальну середню освіту, видані в Україні, і документи про нижчу середню освіту, видані в Словацькій Республіці, визнаються еквівалентними та надають право їх власникам продовжувати навчання для отримання повної загальної середньої освіти в Україні та загальної середньої освіти в Словацькій Республіці.

Стаття 3

Документи про середню професійно-технічну освіту, видані в Україні, та документи про середню професійну освіту, видані в Словацькій Республіці, визнаються еквівалентними.

Стаття 4

Документи про повну загальну середню освіту, видані в Україні, та документи про повну середню загальну освіту та повну середню професійну освіту, видані в Словацькій Республіці, визнаються еквівалентними та надають право їх власникам продовжувати навчання, в тому числі у вищих навчальних закладах, відповідно до вимог чинного законодавства держав Договірних Сторін.

Стаття 5

Документи про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» або прирівняні до них, видані в Україні, та документи про вищу професійну освіту, видані в Словацькій Республіці, визнаються еквівалентними та надають право продовжувати навчання у навчальних закладах відповідно до вимог чинного законодавства держав Договірних Сторін.

Стаття 6

Вищі навчальні заклади держав Договірних Сторін на підставі документів, згаданих у статті 1 цієї Угоди, можуть визнавати відповідні періоди навчання, складені іспити, заліки та практику відповідно до чинного законодавства кожної із держав Договірних Сторін.

Стаття 7

Документи про базову вищу освіту зі здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», видані вищими навчальними закладами України, та документи про вищу освіту першого ступеня з присвоєнням академічного звання , видані вищими навчальними закладами Словацької Республіки, визнаються еквівалентними та надають право продовжувати навчання на наступних рівнях у вищих навчальних закладах, відповідно до чинного законодавства держав Договірних Сторін.

Стаття 8

1. Документи про здобуття повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» або прирівняні до них, видані в Україні, визнаються в Словацькій Республіці і дають право їх власникам продовжувати навчання для отримання вищої освіти третього ступеня відповідно до чинного законодавства Словацької Республіки.

2. Документи про здобуття вищої освіти другого ступеня та присвоєння ступеня «magister» («магістр»), («інженер»),  («доктор загальної медицини»), («доктор стоматології») та , («доктор ветеринарії»), видані в Словацькій Республіці, визнаються в Україні і дають право їх власникам продовжувати навчання, в тому числі в аспірантурі, відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 9

Диплом про присудження наукового ступеня «кандидат наук», виданий Уповноваженим органом державної влади України, та документи про здобуття вищої освіти третього ступеня, якими присуджуються науковий ступінь «doctor» («philosophiae doctor», скорочено «PhD.») («доктор філософії») та науковий ступінь «doctor umenia» («artis doctor», скорочено «ArtD.»), («доктор мистецтв»), видані вищими навчальними закладами Словацької Республіки, взаємно визнаються відповідно до чинного законодавства держав Договірних Сторін.

Стаття 10

Визнання рівноцінності документів про освіту з метою здійснення професійної діяльності відбуватиметься відповідно до вимог чинного законодавства держав Договірних Сторін.

Стаття 11

1. Договірні Сторони створять комісію експертів для вирішення спірних питань, що можуть виникати після набрання чинності цією Угодою, оновлення списків вищих навчальних закладів України та Словацької Республіки, а також обміну інформацією про зміни в їх системах освіти.

2. Про склад спільної комісії Договірні Сторони інформуватимуть одна одну дипломатичними каналами.

3. Комісія експертів збиратиметься в разі необхідності на прохання однієї із Договірних Сторін. Місце та час засідань узгоджуватимуться дипломатичними каналами.

Стаття 12

За взаємною згодою Договірних Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення, що оформляються окремими протоколами, які набирають чинності у порядку, передбаченому статтею 13 цієї Угоди і становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 13

1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності з першого дня місяця, що настає після дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення, в якому Договірні Сторони повідомляють про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

2. Кожна із Договірних Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом направлення письмового повідомлення іншій Договірній Стороні дипломатичними каналами. У такому випадку ця Угода припиняє свою дію через шість місяців з дня отримання відповідного повідомлення.

Учинено в місті Братислава 8 квітня 2014 року в двох примірниках, кожний українською та словацькою мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Кабінет Міністрів
України

(підпис)


За Уряд
Словацької Республіки

(підпис)вгору