Документ 703_091, действует, текущая редакция — Утверждение от 13.07.2011, основание - 736-2011-п
( Последнее событие — Всупление в силу для Украины международного договора, произошло 28.11.2011. Посмотреть в истории? )

               Протокол 
про внесення змін і доповнень до Угоди
між Урядом України та Урядом Словацької Республіки
про повітряне сполучення
{ Протокол затверджено Постановою КМ N 736 ( 736-2011-п )
від 13.07.2011 }

Дата підписання: 06.10.2010 Дата затвердження: 13.07.2011 Дата набрання чинності для України: 28.11.2011
Уряд України та Уряд Словацької Республіки (далі - Договірні
Сторони),
з метою внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України
та Урядом Словацької Республіки про повітряне сполучення
( 703_051 ), підписаної у м. Братислава 23 травня 1994 року
(далі - Угода),
домовилися про таке:
Стаття 1
1. Доповнити пункт 1 статті 1 Угоди ( 703_051 ) підпунктами в
такій редакції:
f) "сертифікат експлуатанта" - документ, виданий
авіапідприємству на підтвердження того, що це авіапідприємство має
відповідну структуру й компетенцію здійснювати авіаційну
діяльність, зазначену в сертифікаті, забезпечивши при цьому
необхідний рівень безпечної експлуатації повітряних суден;
g) "держава - член Європейського Союзу" - держава, яка є
договірною стороною Договору про функціонування Європейського
Союзу;
h) "стандарт" - будь-яка вимога до фізичних характеристик,
конфігурації, матеріальної частини, технічних характеристик,
персоналу або правил, однакове застосування якої визнається
необхідним для забезпечення безпеки або регулярності міжнародної
аеронавігації та якої будуть дотримуватися Договірні Сторони
відповідно до Конвенції ( 995_038 ); у разі неможливості
дотримання стандарту Договірна Сторона в обов'язковому порядку
надсилає до Міжнародної організації цивільної авіації (далі -
ІКАО) повідомлення згідно зі статтею 38 Конвенції;
i) "фактичний нормативний контроль" ґрунтується на
викладеному нижче, але не обмежується ним: авіапідприємство має
чинну ліцензію на здійснення перевезень, видану авіаційними
властями Договірної Сторони, і відповідає встановленим цими
властями критеріям стосовно здійснення міжнародного повітряного
сполучення, що стосуються доказу фінансової спроможності, стосовно
здатності, у разі необхідності, відповідати вимогам, пов'язаним із
захистом суспільних інтересів, дотриманням обов'язків стосовно
гарантії обслуговування тощо, а також має та впроваджує програми з
нагляду за безпекою польотів й авіаційної безпеки відповідно до
стандартів, установлених ІКАО;
j) "ємність повітряного судна" - комерційне завантаження
повітряного судна на встановленому маршруті або частині цього
маршруту;
k) "ємність договірної лінії" - ємність повітряного судна,
яке експлуатується на цій лінії, помножена на частоту польотів,
здійснюваних цим повітряним судном протягом певного періоду на
встановленому маршруті або на частині цього маршруту.
2. Вилучити пункти 4 і 5 статті 3 Угоди ( 703_051 ).
3. Викласти статтю 4 Угоди ( 703_051 ) в такій редакції:
1. Кожна Договірна Сторона має право призначити одне або
більше авіапідприємств з метою експлуатації договірних ліній за
встановленими маршрутами, а також відкликати або замінити такі
призначення. Повідомлення про призначення авіапідприємства
оформляється письмово та передається дипломатичними каналами іншій
Договірній Стороні.
2. Після одержання повідомлення про призначення
авіапідприємства й заявки, поданої призначеним авіапідприємством,
інша Договірна Сторона з мінімальною процедурною затримкою надає
призначеному авіапідприємству відповідні дозволи на експлуатацію
договірної лінії та на виконання польотів за умови, якщо:
a) призначене Україною авіапідприємство: i) засновано на території України й має чинну ліцензію на
здійснення перевезень, видану відповідно до її чинного
національного законодавства; ii) Україна здійснює й підтримує фактичний нормативний
контроль над авіапідприємством; iii) авіапідприємство чи контрольний пакет акцій
авіапідприємства належить Україні та (або) громадянам України та
забезпечується фактичний контроль;
b) призначене Словацькою Республікою авіапідприємство: i) засновано на території Словацької Республіки відповідно до
Договору про функціонування Європейського Союзу й має чинну
ліцензію на здійснення перевезень, видану згідно з нормами права
Європейського Союзу; ii) фактичний нормативний контроль над авіапідприємством
здійснюється й підтримується державою - членом Європейського
Союзу, відповідальною за видачу сертифіката експлуатанта, а в
призначенні зазначено відповідні авіаційні власті; iii) авіапідприємство належить на умовах володіння повним або
контрольним пакетом акцій і контролюється державами - членами
Європейського Союзу та (або) громадянами держав - членів
Європейського Союзу, та (або) іншими державами, які зазначено в
Додатку до цієї Угоди, та (або) громадянами таких інших держав;
c) призначене авіапідприємство дотримується чинного
законодавства, що застосовується для здійснення міжнародних
повітряних перевезень Договірною Стороною, яка одержала
повідомлення про призначення авіапідприємства.
3. Призначене авіапідприємство, яке одержало дозвіл на
польоти, може розпочати експлуатацію договірних ліній за умови, що
воно дотримується положень цієї Угоди.
4. Викласти пункт 1 статті 5 Угоди ( 703_051 ) в такій
редакції:
1. Кожна Договірна Сторона може відмовити у видачі,
анулювати, призупинити або обмежити дозвіл на експлуатацію
договірних ліній або на виконання польотів авіапідприємства,
призначеного іншою Договірною Стороною, або призупинити
користування правами, зазначеними в статті 3 цієї Угоди, або
вимагати виконання таких умов, які вона вважатиме необхідними для
користування цими правами, у разі, якщо:
a) призначене Україною авіапідприємство: i) не засновано на території України або не має чинної
ліцензії на здійснення перевезень, яка видається відповідно до її
чинного національного законодавства; ii) Україна не здійснює або не підтримує фактичного
нормативного контролю над авіапідприємством; або iii) авіапідприємство чи контрольний пакет акцій
авіапідприємства не належить Україні та (або) громадянам України
або не забезпечується фактичний контроль;
b) призначене Словацькою Республікою авіапідприємство: i) не засновано на території Словацької Республіки відповідно
до Договору про функціонування Європейського Союзу або не має
чинної ліцензії на здійснення перевезень, яка видається згідно з
нормами права Європейського Союзу; ii) фактичний нормативний контроль над авіапідприємством не
здійснюється або не підтримується державою - членом Європейського
Союзу, відповідальною за видачу сертифіката експлуатанта, або в
призначенні не зазначено відповідних авіаційних властей; або iii) авіапідприємство не належить на умовах володіння повним
або контрольним пакетом акцій або не контролюється державами -
членами Європейського Союзу та (або) громадянами держав - членів
Європейського Союзу, та (або) іншими державами, які зазначено в
Додатку до цієї Угоди, та (або) громадянами таких інших держав;
c) призначене авіапідприємство не дотримується чинного
законодавства, що застосовується для здійснення міжнародних
повітряних перевезень Договірною Стороною, яка одержала
повідомлення про призначення авіапідприємства;
d) призначене авіапідприємство не в змозі здійснювати
перевезення відповідно до умов, передбачених цією Угодою; або
e) інша Договірна Сторона не вживає заходів, спрямованих на
підвищення рівня безпеки польотів відповідно до пункту 2
статті 16-bis цієї Угоди.
5. Викласти статтю 10 Угоди ( 703_051 ) в такій редакції:
1. Призначеним авіапідприємствам обох Договірних Сторін
надаються справедливі й рівні умови експлуатації договірних ліній
за встановленими маршрутами.
2. Призначені авіапідприємства обох Договірних Сторін
установлюють ємність договірної лінії, виходячи з експлуатаційних
умов, зазначених у Додатку до цієї Угоди. Авіаційні власті
будь-якої Договірної Сторони не встановлюють в односторонньому
порядку обмежень стосовно частоти перевезень, ємності або типу
повітряних суден, які експлуатуються призначеним авіапідприємством
іншої Договірної Сторони, крім тих випадків, коли це визначено
митними, технічними, експлуатаційними вимогами або вимогами
стосовно охорони довкілля згідно з єдиними умовами, викладеними в
статті 15 Конвенції ( 995_038 ).
3. Призначене авіапідприємство однієї Договірної Сторони
подає для затвердження авіаційним властям іншої Договірної Сторони
розклад руху на договірних лініях не менш ніж за сорок п'ять (45)
днів до передбачуваної дати початку виконання перевезень. В
окремих випадках цей строк може бути скорочений за згодою
зазначених властей.
4. Будь-яка зміна затвердженого розкладу руху призначеного
авіапідприємства будь-якої Договірної Сторони подається для
затвердження авіаційним властям іншої Договірної Сторони.
6. Викласти статтю 11 Угоди ( 703_051 ) в такій редакції:
1. Тарифи на перевезення на будь-якій договірній лінії
повинні встановлюватися призначеними авіапідприємствами на
обґрунтованому рівні з урахуванням усіх відповідних факторів, у
тому числі експлуатаційних витрат, розумного прибутку,
особливостей перевезень. Авіаційні власті Договірних Сторін
уважатимуть неприйнятними тарифи, які є дискримінаційними,
надмірно високими або такими, що обмежують через зловживання
домінуючим становищем на ринку, або штучно заниженими через пряму
або непряму підтримку чи субсидію, або є економічно
необґрунтованими.
2. Авіаційні власті кожної Договірної Сторони можуть
вимагати, щоб призначені авіапідприємства, які здійснюють
перевезення пасажирів між пунктами на території України й пунктами
на території Словацької Республіки згідно із цією Угодою,
надсилали їм повідомлення про встановлення чи опублікування
тарифів на такі перевезення. Це не стосується тарифів на вантажні
авіаперевезення або тарифів, які встановлюються призначеним
авіапідприємством однієї Договірної Сторони на перевезення між
територією держави іншої Договірної Сторони й третьою державою.
3. Не обмежуючи застосування антимонопольного законодавства й
законодавства держави кожної Договірної Сторони, яке стосується
захисту прав споживачів, утручання авіаційних властей Договірних
Сторін обмежується таким:
a) запобіганням установленню необґрунтовано низьких або
дискримінаційних тарифів;
b) захистом споживачів від застосування необґрунтовано
високих або необґрунтовано обмежуючих тарифів з причини
зловживання домінуючим становищем на ринку або змови
авіапідприємств; або
c) захистом авіапідприємств від установлення тарифів, які
штучно занижено через пряму або непряму урядову підтримку чи
субсидію.
4. Якщо авіаційні власті будь-якої Договірної Сторони
вважають, що поданий тариф є несумісним з положеннями пункту 1
цієї статті, вони надсилають відповідне повідомлення призначеному
авіапідприємству. Надсилаючи таке повідомлення, авіаційні власті
можуть надіслати запит про проведення консультацій з авіаційними
властями іншої Договірної Сторони. Такі консультації повинні
розпочатися не пізніше чотирнадцяти (14) днів з дати одержання
відповідного запиту. Якщо домовленостей не досягнуто, рішення
авіаційних властей Договірної Сторони, на території держави якої
розпочинається перевезення, переважає.
5. Незважаючи на положення цієї статті, тарифи на
авіаперевезення, які здійснюються цілком у межах Європейського
Союзу, установлюються призначеними авіапідприємствами обох
Договірних Сторін відповідно до норм права Європейського Союзу.
7. Доповнити статтю 12 Угоди ( 703_051 ) пунктом 7 в такій
редакції:
7. Ніщо в цій Угоді не перешкоджає кожній Договірній Стороні
встановлювати на недискримінаційній основі податки, збори, мито
або інші збори на паливо, що постачається на територію її держави
для використання повітряними суднами:
a) призначеного Україною авіапідприємства, яке прямує з
одного пункту на території Словацької Республіки до іншого пункту
на її території або на території іншої держави - члена
Європейського Союзу;
b) призначеного Словацькою Республікою авіапідприємства, яке
прямує з одного пункту на території України до іншого пункту на її
території.
8. Вилучити пункт 2 статті 15 Угоди ( 703_051 ).
9. Доповнити пункт 4 статті 16 Угоди ( 703_051 ) абзацом у
такій редакції:
При відправленні з території Словацької Республіки чи під час
перебування на її території призначені авіапідприємства обох
Договірних Сторін повинні дотримуватись положень з авіаційної
безпеки, передбачених нормами права Європейського Союзу. При
відправленні з території України або під час перебування на її
території призначені авіапідприємства обох Договірних Сторін
повинні дотримуватися положень з авіаційної безпеки, передбачених
її чинним національним законодавством.
10. Доповнити Угоду ( 703_051 ) статтею 16-bis у такій
редакції:
Стаття 16-bis
1. Кожна Договірна Сторона може будь-коли надіслати іншій
Договірній Стороні запит про проведення консультацій стосовно
стандартів з безпеки польотів, стосовно екіпажу, повітряного судна
або його експлуатації, прийнятих іншою Договірною Стороною. Такі
консультації почнуться протягом тридцяти (30) днів з дати
одержання запиту.
2. Якщо в результаті проведення таких консультацій одна
Договірна Сторона виявить, що інша Договірна Сторона не
дотримується й належним чином не застосовує мінімальних
стандартів, установлених на той момент згідно з Конвенцією
( 995_038 ), то ця Договірна Сторона повідомить іншій Договірній
Стороні про виявлені недоліки та про заходи, які необхідно вжити
для приведення у відповідність до зазначених стандартів. Інша
Договірна Сторона повинна усунути виявлені недоліки. Якщо інша
Договірна Сторона не може усунути недоліків протягом п'ятнадцяти
(15) днів або іншого погодженого періоду, то це буде підставою для
застосування статті 5 цієї Угоди.
3. Відповідно до статті 16 Конвенції ( 995_038 ) повітряні
судна, які експлуатуються авіапідприємствами однієї Договірної
Сторони для здійснення перевезень на територію або з території
іншої Договірної Сторони, під час перебування на території іншої
Договірної Сторони можуть бути об'єктом для проведення
вповноваженими представниками авіаційних властей іншої Договірної
Сторони огляду (далі - інспекція на пероні) за умови, що це не
призведе до необґрунтованої затримки рейсу. Визнаючи дійсність
документів стосовно повітряного судна, свідоцтв членів екіпажу
згідно зі статтею 33 Конвенції, під час проведення інспекції на
пероні може бути перевірено зазначені документи й свідоцтва, стан
повітряного судна та його обладнання на відповідність стандартам з
безпеки польотів, установленим згідно з Конвенцією на момент
проведення інспекції на пероні.
4. Якщо під час проведення інспекції на пероні або серії
інспекцій на пероні виникнуть серйозні підстави вважати, що:
a) повітряне судно або його експлуатація не відповідає
мінімальним стандартам, установленим на той момент згідно з
Конвенцією ( 995_038 ), або
b) відсутні ефективне застосування та дотримання стандартів з
безпеки польотів, установлених на той момент згідно з Конвенцією
( 995_038 );
то Договірна Сторона, яка здійснила інспекцію на пероні, може
для цілей статті 33 Конвенції ( 995_038 ) зробити висновок, що
вимоги, згідно з якими були видані або визнані дійсними
посвідчення або свідоцтва стосовно повітряного судна або його
екіпажу, або вимоги стосовно експлуатації повітряного судна не
відповідають мінімальним стандартам, установленим згідно з
Конвенцією.
5. У разі відмови представника авіапідприємства однієї
Договірної Сторони в проведенні згідно з пунктом 3 цієї статті
інспекції на пероні інша Договірна Сторона може зробити висновок,
про який ідеться в пункті 4 цієї статті.
6. Кожна Договірна Сторона залишає за собою право призупинити
дію Дозволу авіапідприємства іншої Договірної Сторони на виконання
польотів або змінити його умови, якщо за результатами проведення
інспекції на пероні або серії інспекцій на пероні, у разі відмови
в проведенні такої інспекції на пероні, після проведення
консультацій або в інших випадках вирішить, що такі дії є
необхідними для забезпечення безпеки польотів.
7. Будь-які дії однієї Договірної Сторони стосовно
авіапідприємств іншої Договірної Сторони згідно з пунктом 2 або
пунктом 6 цієї статті припиняються, як тільки підставу для вжиття
таких заходів буде усунуто.
8. Якщо, з урахуванням положень пункту 2 цієї статті,
установлено, що одна Договірна Сторона продовжує не дотримуватися
стандартів ІКАО після закінчення погодженого періоду, то інша
Договірна Сторона повідомляє про це Генеральному секретарю ІКАО, а
в подальшому - про вжиття заходів першою Договірною Стороною з
метою дотримання стандартів ІКАО.
9. У разі якщо Словацька Республіка призначила
авіапідприємство, фактичний нормативний контроль над яким
здійснюється й підтримується іншою державою - членом Європейського
Союзу, то надані Україні відповідно до цієї статті права однаково
застосовуються нею стосовно прийняття, запровадження або
дотримання стандартів з безпеки польотів цією іншою державою -
членом Європейського Союзу та стосовно дозволу на виконання
польотів цього авіапідприємства.
11. Викласти Додаток до цієї Угоди ( 703_051 ) у такій
редакції:
Розділ I. Таблиця маршрутів
Маршрути, які експлуатуються призначеними авіапідприємствами
України:
------------------------------------------------------------------ | Пункти | Проміжні | Пункти | Пункти | | на території | пункти | на території | за межами | | України | | Словацької | | | | | Республіки | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Будь-які пункти | Вільний вибір |Будь-які пункти| Вільний вибір | | | пунктів | | пунктів | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Пасажири й вантаж не можуть бути прийняті на борт
повітряного судна в проміжному пункті з метою їхнього перевезення
на територію Словацької Республіки або не можуть бути прийняті на
борт повітряного судна на території Словацької Республіки для
їхнього перевезення до пунктів за межами та в зворотному напрямку,
за винятком випадків, коли це визначать авіаційні власті
Договірних Сторін.
Маршрути, які експлуатуються призначеними авіапідприємствами
Словацької Республіки:
------------------------------------------------------------------ | Пункти | Проміжні | Пункти | Пункти | | на території | пункти | на території | за межами | | Словацької | | України | | | Республіки | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Будь-які пункти | Вільний вибір |Будь-які пункти| Вільний вибір | | | пунктів | | пунктів | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Пасажири й вантаж не можуть бути прийняті на борт
повітряного судна в проміжному пункті з метою їхнього перевезення
на територію України або не можуть бути прийняті на борт
повітряного судна на території України для їхнього перевезення до
пунктів за межами та в зворотному напрямку, за винятком випадків,
коли це визначать авіаційні власті Договірних Сторін.
Розділ II. Експлуатаційні умови
1. Частота перевезень
Призначені авіапідприємства кожної Договірної Сторони можуть
здійснювати авіаперевезення за встановленими маршрутами з
максимальною частотою, яка погоджується між авіаційними властями
обох Договірних Сторін.
2. Проміжні пункти та (або) пункти за межами
Проміжний пункт та (або) пункт за межами може
використовуватися призначеним авіапідприємством кожної Договірної
Сторони у будь-якій комбінації, а також у будь-якому порядку (що
може включати обслуговування проміжних пунктів як пунктів за
межами, а пунктів за межами - як проміжних пунктів).
3. Спільне використання кодів
Здійснюючи або пропонуючи авіаперевезення за встановленими
маршрутами, будь-яке призначене авіапідприємство однієї Договірної
Сторони може укласти угоду про надання блока крісел або про
спільне використання кодів з призначеним авіапідприємством або
авіапідприємствами будь-якої Договірної Сторони. Домовленості
призначеного авіапідприємства однієї Договірної Сторони про
надання блока крісел або про спільне використання кодів з
авіапідприємством третьої сторони підлягають затвердженню
авіаційними властями обох Договірних Сторін.
Кожне авіапідприємство, яке уклало угоду про спільне
використання кодів, на підставі цього пункту повинно під час
продажу квитка інформувати покупця про авіапідприємство, яке
безпосередньо здійснюватиме перевезення на кожній з ділянок, і з
яким авіапідприємством покупець матиме договірні відносини.
Розділ III. Перелік інших держав,
на які є посилання в статті 4 та статті 5 цієї Угоди:
a) Республіка Ісландія (згідно з Угодою про Європейський
економічний простір);
b) Князівство Ліхтенштейн (згідно з Угодою про Європейський
економічний простір);
c) Королівство Норвегія (згідно з Угодою про Європейський
економічний простір);
d) Швейцарська Конфедерація (згідно з Угодою між Європейським
Співтовариством і Швейцарською Конфедерацією про повітряний
транспорт).
Стаття 2
1. Цей Протокол є невід'ємною частиною Угоди між Урядом
України та Урядом Словацької Республіки про повітряне сполучення
( 703_051 ) та набирає чинності на шістдесятий (60) день з дати
одержання останнього письмового повідомлення про виконання
Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набрання ним чинності.
2. Цей Протокол припиняє свою дію разом із припиненням дії
Угоди ( 703_051 ).
Учинено в м. Київ, 6 жовтня дві тисячі десятого року, у двох
оригінальних примірниках, кожний українською, словацькою та
російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі
виникнення розбіжностей під час тлумачення положень цього
Протоколу текст російською мовою матиме переважну силу.
За Уряд України За Уряд Словацької Республіки
(підпис) (підпис)вверх