Документ 703_089, чинний, поточна редакція — Підписання від 12.04.2011

               Угода 
між Міністерством оборони України
та Міністерством оборони Словацької Республіки
про співробітництво у військовій сфері

Дата підписання: 12.04.2011 Дата набрання чинності для України: 12.04.2011
Міністерство оборони України та Міністерство оборони
Словацької Республіки (далі - Сторони),
ураховуючи, що співробітництво у військовій сфері є
невід'ємним елементом безпеки й стабільності в Європі;
беручи до уваги положення Угоди між Державами - учасницями
Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть
участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх
збройних сил ( 994_042 ), підписаної в м. Брюссель 19 червня
1995 року;
ураховуючи зовнішню політику України та її особливе
партнерство з НАТО;
оцінюючи позитивні результати здійснення двостороннього
співробітництва у військовій сфері;
в інтересах дальшого розвитку добросусідських відносин,
домовилися про таке:
Стаття 1
Метою цієї Угоди є визначення напрямів та форм
співробітництва між Сторонами у військовій сфері й створення
підґрунтя для його реалізації.
Стаття 2
Для цілей цієї Угоди використовуються такі терміни:
a) "Сторона, що направляє" є Стороною, що направляє свого
представника до країни іншої Сторони для виконання завдань
відповідно до цієї Угоди;
b) "Сторона, що приймає" є Стороною, що приймає представника
з держави, що направляє, для виконання завдань відповідно до цієї
Угоди;
c) "Член делегації" є представником Сторони, направленим на
територію країни іншої Сторони для виконання завдань відповідно до
цієї Угоди.
Стаття 3
1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими
напрямами:
1) оборонної політики;
2) оборонної політики та оборонного планування;
3) роззброєння та контролю над озброєнням;
4) реформування збройних сил;
5) підготовки професійних військовослужбовців для
підрозділів, які беруть участь в операціях з підтримки миру;
6) військової освіти, професійної освіти й підготовки
професійних військовослужбовців;
7) проведення спільної підготовки та навчання;
8) військової авіації та протиповітряної оборони;
9) законодавства й правових аспектів діяльності збройних сил;
10) військово-технічного співробітництва;
11) військової топографії та геодезії;
12) логістики;
13) зв'язку та частот;
14) військової історії;
15) стратегічно-тактичних авіаційних перевезень.
2. Детальні умови співробітництва за напрямами, зазначеними в
пункті 1 цієї статті (також у частині, яка стосується визначення
процедури та механізму здійснення фінансових взаєморозрахунків),
визначаються Сторонами або їхніми уповноваженими органами в
додаткових протоколах.
Стаття 4
Співробітництво між Сторонами здійснюється в таких формах:
1) офіційних, робочих зустрічей та консультацій на всіх
рівнях управління та командування;
2) взаємних візитів;
3) навчань та курсів у військових навчальних закладах;
4) участі військових спостерігачів у військових навчаннях;
5) конференцій та семінарів;
6) обміну викладачами й стажерами;
7) взаємного обміну інформацією та досвідом на професійному
рівні.
Стаття 5
1. Конкретні форми співробітництва між Сторонами визначаються
в річному плані співробітництва, який розробляється та
підписується до 31 листопада поточного року на наступний
календарний рік.
2. Річний план співробітництва містить такі дані: назва
заходу, строк і місце його проведення, кількість учасників,
кількість діб, уповноважені органи Сторін, відповідальні за
проведення заходу.
3. Заходи, зазначені в річному плані співробітництва,
проводяться Сторонами на взаємній основі.
Стаття 6
1. Сторона, що направляє, покриває витрати, які стосуються:
1) переїзду до заздалегідь визначеного місця на території
Сторони, куди члени делегації прибувають, і в зворотному напрямку;
2) добових під час перебування;
3) медичного страхування за кордоном і оформлення документів
на вимогу державних установ Сторони, що приймає, які стосуються
в'їзду, перебування та виїзду з держави Сторони, що приймає;
2. Сторона, що приймає, покриває витрати, які стосуються:
1) харчування та проживання;
2) необхідної медичної допомоги за тих самих умов, які
передбачено для персоналу Сторони, що приймає;
3) транспортування територією держави Сторони, що приймає;
4) культурної програми.
3. Якщо делегація (робоча група) складається більше, ніж з
10 осіб, Сторона, що направляє, покриває витрати, які стосуються
перебування цієї делегації, якщо Сторони не домовилися про інше.
4. Сторона, що направляє, покриває витрати, які стосуються
смерті члена делегації на території держави Сторони, що приймає, у
тому числі витрати на транспортування останків на територію
держави Сторони, що направляє. Сторона, що приймає, сприяє
Стороні, що направляє, у вирішенні питань, які стосуються смерті
члена делегації на території держави Сторони, що приймає.
Стаття 7
1. Обмін інформацією з обмеженим доступом між Сторонами
відповідно до цієї Угоди може здійснюватися лише після підписання
окремої угоди між Україною та Словацькою Республікою про обмін
секретною інформацією.
2. Інформація та матеріал, надані іншою Стороною, передаються
третій стороні лише за письмової згоди Сторони, що є їх джерелом.
Стаття 8
Положення цієї Угоди не впливають на права та обов'язки
Сторін, які випливають з інших міжнародних документів, підписаних
ними.
Стаття 9
Будь-які спори стосовно тлумачення або виконання цієї Угоди
вирішуються шляхом досягнення спільної згоди між Сторонами й не
передаються для вирішення національному, міжнародному судам або
третій стороні.
Стаття 10
1. Ця Угода укладається на невизначений строк.
2. Ця Угода набирає чинності з дати її підписання.
3. Цю Угоду може бути змінено та доповнено тільки за взаємною
згодою Сторін. Доповнення та зміни оформлюються в письмовому
вигляді та складають невід'ємну частину цієї Угоди.
4. Будь-яка зі Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом
письмового повідомлення. У цьому разі Угода втрачає чинність після
шести місяців з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною.
5. Угода між Міністерством оборони України та Міністерством
оборони Словацької Республіки про співробітництво у військовій
галузі ( 703_040 ), підписана в м. Київ 28 жовтня 1993 року,
втрачає чинність з дати набрання чинності цієї Угодою.
Учинено в м. Левоча 12 квітня 2011 року у двох примірниках,
кожний українською, словацькою та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні цієї Угоди
перевага надається текстові англійською мовою.
За Міністерство оборони За Міністерство оборони
України Словацької Республіки
(підпис) (підпис)вгору