Документ 703_085, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.04.2010

               Протокол 
між Адміністрацією Державної прикордонної
служби України і Міністерством внутрішніх справ
Словацької Республіки про обмін інформацією

Дата підписання: 15.04.2010 Дата набрання чинності для України: 15.04.2010
Адміністрація Державної прикордонної служби України і
Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки (далі -
Договірні Сторони),
керуючись Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Словацької Республіки про співробітництво в боротьбі з
організованою злочинністю ( 703_044 ), підписаною в м. Братиславі
5 грудня 2000 року,
та враховуючи Договір між Україною і Словацькою Республікою
про режим українсько-словацького державного кордону,
співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних питань
( 703_001 ), підписаний у м. Братиславі 14 жовтня 1993 року,
в інтересах взаємного обміну статистичною та аналітичною
інформацією,
з метою координації заходів, що здійснюються Договірними
Сторонами на спільному українсько-словацькому державному кордоні
(далі - спільний державний кордон), запобігання недозволеному
переміщенню через державний кордон осіб, транспортних засобів,
вантажів та інших товарів, а також вирішенню інших питань, що
належать до їх компетенції,
домовилися про наступне:
Стаття 1
Договірні Сторони обмінюються інформацією щодо ситуації на
спільному державному кордоні та прогнозів її розвитку, а також про
головні результати оперативно-службової діяльності компетентних
органів Договірних Сторін з метою забезпечення безпеки спільного
державного кордону.
Стаття 2
1. Обмін інформацією між компетентними органами Договірних
Сторін здійснюється відповідно до внутрішньодержавних правових
норм обох Договірних Сторін, а також відповідно до діючих
міжнародних договорів, учасниками яких вони є.
2. Договірні Сторони зобов'язуються ефективно зберігати
інформацію, отриману в ході співробітництва, від доступу і
недозволеного внесення змін, передавання або оприлюднення. Така
інформація не може бути надана третій стороні без попередньої
згоди тієї Договірної Сторони, яка надала цю інформацію.
3. Положення цього Протоколу не поширюються на обмін
інформацією, що становить державну таємницю.
Стаття 3
1. З метою реалізації положень цього Протоколу Договірні
Сторони здійснюватимуть обмін наступною інформацією:
а) статистичні дані щодо осіб та транспортних засобів, які
перетинають спільний державний кордон;
б) статистичні дані щодо осіб, затриманих у зв'язку із
порушенням чинних правових норм держав Договірних Сторін, якими
регулюється перетин державного кордону (громадянство та причини
затримання), а саме:
1) незаконне перетинання спільного державного кордону (або
його спроба);
2) використання фальшивих, підроблених або чужих проїзних
документів;
3) організація та сприяння у незаконному перетинанні особами
спільного державного кордону;
4) порушення правил перебування;
в) статистичні дані щодо осіб, яким було відмовлено у в'їзді
(громадянство таких осіб, причини відмови);
г) статистичні відомості про випадки виявлення і затримання
на спільному державному кордоні контрабандних товарів і вантажів
(громадянство затриманих осіб, вартість товарів, класифікація
затриманих товарів, місце затримання - у пунктах пропуску/поза
пунктами пропуску);
д) статистичні дані щодо випадків виявлення і затримання
автомобілів на спільному державному кордоні (викрадених та з
фальшивими документами);
є) статистичні дані щодо випадків виявлення і затримання на
спільному державному кордоні зброї, боєприпасів, вибухових,
хімічних, біологічних, радіоактивних та інших небезпечних речовин,
а також військового спорядження, технологій подвійного
використання та супутніх товарів (громадянство затриманих осіб,
класифікація затриманих предметів);
g) статистичні дані щодо випадків виявлення і затримання на
спільному державному кордоні наркотичних психотропних, отруйних
речовин і прекурсорів (громадянство затриманих осіб, класифікація
затриманих наркотичних, психотропних отруйних речовин і
прекурсорів).
2. Договірні Сторони можуть також здійснювати обмін іншою
інформацією, що становить спільний інтерес та сприятиме досягненню
цілей цього Протоколу.
3. Обмін інформацією здійснюватиметься безпосередньо, у
письмовій та електронній формі.
Стаття 4
1. Обмін інформацією здійснюватиметься між компетентними
органами Договірних Сторін:
а) на центральному рівні - між Адміністрацією Державної
прикордонної служби України і Управлінням прикордонної поліції та
поліції у справах іноземців Міністерства внутрішніх справ
Словацької Республіки, обмін статистичними даними про службову
діяльність Договірних Сторін здійснюватиметься: щомісяця та
щокварталу, до 20 числа місяця, що слідує після звітного періоду;
щороку до 20 лютого наступного року.
Компетентні органи Договірних Сторін можуть здійснювати обмін
інформацією про ситуацію та результати службової діяльності не
лише на спільному державному кордоні, але й на інших ділянках, які
охороняються, державного кордону своїх держав.
б) на регіональному рівні - між Чопським прикордонним загоном
Західного регіонального управління Державної прикордонної служби
України і Директоратом прикордонної поліції в м. Собранце, обмін
статистичними даними про службову діяльність Договірних Сторін
здійснюватиметься:
щомісяця, щокварталу, за півріччя та за рік. Місячні звіти
надсилатимуться другій Договірній Стороні до 20 числа місяця, що
слідує після звітного періоду. Звіти за квартал та за півріччя
надсилатимуться другій Договірній Стороні до 20 числа місяця, що
слідує після звітного періоду; річний звіт - до 20 лютого
наступного року.
Компетентні органи Договірних Сторін обмінюватимуться
інформацією про ситуацію та результати службової діяльності в
межах своїх компетенцій, окремо по кожному підрозділу охорони
державного кордону.
2. Компетентні органи Договірних Сторін у десятиденний термін
після набуття чинності цим Протоколом обміняються контактними
даними органів, зазначених у частині 1 цієї статті.
3. Про зміну даних, зазначених у частині 2 цієї статті,
компетентні органи Договірних Сторін повідомлятимуть одна одну в
десятиденний термін з моменту настання зміни.
Стаття 5
У разі необхідності компетентні органи Договірних Сторін
можуть обмінюватися інформацією на центральному і регіональному
рівнях на підставі окремих запитів, у порядку, визначеному
статтями 3 і 4 цього Протоколу.
Стаття 6
1. Компетентні органи Договірних Сторін в робочому порядку
обміняються інформацією щодо основних понять, які
використовуватимуться ними для підготовки
інформаційно-статистичних матеріалів.
2. У разі необхідності, на підставі запиту компетентного
органу однієї Договірної Сторони, компетентний орган другої
Договірної Сторони у визначений термін надасть необхідні
роз'яснення щодо термінології, яку було використано в наданій
інформації.
Стаття 7
З метою реалізації положень цього Протоколу та вирішення
питань, що виникають у рамках співробітництва, проводитимуться
робочі зустрічі та консультації між Головою Державної прикордонної
служби України та директором Управління прикордонної поліції та
поліції у справах іноземців Міністерства внутрішніх справ
Словацької Республіки, або між іншими, ними уповноваженими,
особами.
Стаття 8
1. Обмін інформацією відповідно до цього Протоколу є
безкоштовним. Обмін інформацією здійснюватиметься українською
мовою, або словацькою мовою, відповідно.
2. Витрати, пов'язані з виконанням цього Протоколу, покриває
кожна Договірна Сторона самостійно.
Стаття 9
Цей Протокол не зачіпає прав і зобов'язань Договірних Сторін
та їх держав, що випливають з інших міжнародних договорів,
учасниками яких вони є.
Стаття 10
Спори і розбіжності, пов'язані з тлумаченням або
застосуванням положень цього Протоколу, Договірні Сторони
вирішуватимуть шляхом проведення консультацій та переговорів між
Договірними Сторонами.
Стаття 11
1. Цей Протокол укладається на невизначений строк і набуває
чинності з дати його підписання.
2. За взаємною згодою Договірних Сторін, до цього Протоколу
можуть вноситися зміни та доповнення у формі додаткових
Протоколів, які становитимуть невід'ємну складову частину цього
Протоколу.
3. Дію цього Протоколу може бути припинено кожною з
Договірних Сторін шляхом письмового повідомлення дипломатичними
каналами другій Договірній Стороні. В такому разі Протокол втрачає
чинність на дев'яностий (90) день після дати отримання другою
Договірною Стороною такого повідомлення.
Укладено в м. Києві 15 квітня у 2010 році у двох примірниках,
кожен українською та словацькою мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
За Адміністрацію За Міністерство
Державної прикордонної внутрішніх справ
служби України Словацької Республікивгору