Документ 703_082, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.09.2009

               Протокол 
між Державною митною службою України
та Митним Директоратом Словацької Республіки
про організацію обміну попередньою інформацією
про товари та транспортні засоби, що переміщуються
через державний кордон України
і Словацької Республіки

Дата підписання: 18.09.2009 Дата набрання чинності для України: 18.09.2009
Державна митна служба України та Митний Директорат Словацької
Республіки, далі - "Договірні Сторони",
беручи до уваги положення Угоди між Україною і Словацькою
Республікою про співробітництво і взаємодопомогу в галузі митної
справи ( 703_661 ) від 15 червня 1995 року та Угоди про
партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими
Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року
( 998_012 { Угода про асоціацію ( 984_011 )} ),
прагнучи забезпечити взаємодію між митними органами
Договірних Сторін з метою забезпечення захисту економічних
інтересів їх держав,
визнаючи необхідність підвищення ефективності митного
контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через
державний кордон держав Договірних Сторін (далі - державний
кордон), з метою забезпечення сприятливих умов для торгівлі між
Україною та Словацькою Республікою,
керуючись нормами, стандартами та рекомендаціями Організації
Об'єднаних Націй, Всесвітньої митної організації, а також світовою
практикою обміну інформацією,
з метою прискорення виконання митних процедур відносно
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через державний
кордон, як за місцем ввезення так і в митних органах призначення
на територіях держав Договірних Сторін,
враховуючи відпрацювання шляхів реалізації Рамкових
стандартів безпеки та спрощення міжнародної торгівлі, прийнятих
Всесвітньою митною організацією у червні 2005 року ( 976_003 ),
домовились про таке:
Стаття 1
1. Договірні Сторони організовують та здійснюють обмін
інформацією, що була одержана під час здійснення митного контролю
та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що
переміщуються через державний кордон з території держави однієї
Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони,
незалежно від митного режиму в якому вони переміщуються, у формі
електронних документів про товари і транспортні засоби, перед їх
переміщенням через державний кордон (далі - попередня інформація).
2. Попередня інформація застосовується з метою підвищення
безпеки та полегшення торгівлі.
3. Договірні Сторони здійснюють обмін інформацією в межах їх
компетенції та відповідно до національного законодавства їх
держав.
Стаття 2
Договірні Сторони забезпечать на основі застосування методів
аналізу ризиків та методів управління ризиками (методи аналізу та
управління ризиками) використання попередньої інформації під час
здійснення митного контролю товарів і транспортних засобів, що
переміщуються через державний кордон.
Стаття 3
Попередня інформація, що надається Договірними Сторонами
відповідно до нього Протоколу, може використовуватись лише в
митних цілях та не може передаватись іншим особам, за винятком
передачі інформації державним органам або використання її в судах,
відповідно до національного законодавства держав Договірних
Сторін. Договірні Сторони забезпечують конфіденційність отриманої
інформації відповідно до національного законодавства їх держав.
Стаття 4
При виявленні порушень національного законодавства держав
Договірних Сторін з питань митної справи, Договірні Сторони
вживатимуть заходів відповідно до національного законодавства їх
держав та повідомлятимуть одна одну про невідповідність або
недостовірність відомостей, отриманих в результаті обміну
попередньою інформацією стосовно товарів і транспортних засобів,
що переміщуються через державний кордон.
Стаття 5
Договірні Сторони визначають відповідальних осіб структурних
підрозділів центральних та регіональних митних органів, які
здійснюватимуть:
- розробку й узгодження технічних умов інформаційної
взаємодії та технології обробки та передачі даних, вимог щодо
захисту інформації;
- визначення складу відомостей під час обміну попередньою
інформацією, а також розробку й узгодження необхідних
класифікаторів;
- узгодження способів прив'язки попередньої інформації до
конкретної партії товарів та (або) до конкретних транспортних
засобів;
- врегулювання питань, пов'язаних із застосуванням положень
цього Протоколу.
Стаття 6
1. Перелік даних щодо товарів і транспортних засобів, що
переміщуються через державний кордон, структура та формат даних,
що підлягають обміну, визначені в Додатку 1 до цього Протоколу.
2. Договірні сторони в двомісячний термін з дня підписання
цього Протоколу погодять основні технічні принципи, структуру
інформації, призначеної для передання, порядок передання
попередньої інформації, структуру даних, вимоги щодо захисту
попередньої інформації, порядок ідентифікації попередньої
інформації з конкретними товарами та транспортними засобами,
перелік митних органів Договірних Сторін, які братимуть участь в
експерименті, а також дату початку експерименту та термін
виконання необхідних заходів.
3. З метою реалізації статті 1 цього Протоколу, Договірні
Сторони організовують та здійснюють експеримент з обміну
попередньою інформацією для відпрацювання технології обміну
попередньою інформацією.
4. Експеримент щодо обміну попередньою інформацією триватиме
протягом 3-6 місяців. За письмовою згодою Договірних Сторін
експеримент може бути подовжений.
Стаття 7
За результатами проведеного експерименту Договірні Сторони
приймають рішення щодо термінів початку обміну попередньою
інформацією та інформують одна одну стосовно прийнятого рішення
шляхом письмового повідомлення.
Стаття 8
Будь-які поправки до цього Протоколу можуть вноситись за
взаємним погодженням Договірних Сторін. Поправки оформлюються
окремими протоколами, що є невід'ємною частиною цього Протоколу.
Стаття 9
Суперечки, що можуть виникнути при тлумаченні та виконанні
положень цього Протоколу, вирішуються шляхом консультацій та
переговорів.
Стаття 10
Положення цього Протоколу не стосуються прав та обов'язків
Договірних Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів,
сторонами яких вони є.
Стаття 11
Цей Протокол укладається на невизначений термін та набирає
чинності з дати підписання. З набранням чинності цим Протоколом
припиняється дія Протоколу між Державною митною службою України та
Митним Директоратом Словацької Республіки про організацію обміну
інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються
через митний кордон України і Словацької Республіки ( 703_029 )
від 28 квітня 2004 року.
Дію цього Протоколу може бути припинено письмовим
повідомленням будь-якої з Договірних Сторін. Дія цього Протоколу
припиняється через 30 днів після отримання такого повідомлення
іншою Договірною Стороною.
Вчинено в м.Ужгороді 18 вересня 2009 року в двох примірниках,
кожний українською, словацькою та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у
тлумаченні угоди, перевага надається тексту англійською мовою.
За Державну митну службу За Митний Директорат
України Словацької Республіки
(підпис) (підпис)

Додаток 1
до Протоколу між Державною
митною службою України
та Митним Директоратом
Словацької Республіки
про організацію обміну
попередньою інформацією
про товари та транспортні
засоби, що переміщуються
через державний кордон
України і Словацької
Республіки

1. Базисна інформація стосовно переміщення через державний
кордон
- Дата
- Час
- Напрямок
2. Інформація стосовно транспортних засобів
- Реєстраційні номери (для автомобілів), номер залізничного
вагону (для залізничного транспорту)
- Двозначний код країни реєстрації
3. Товари
- Код товарів згідно з національною товарною номенклатурою
- Назва товарів
- Вага товарів
4. Документи
- Код документу згідно з класифікатором, який сторони
обговорять та погодять додатково
- Номер документу
- Дата, коли документ було видановгору