Угода між Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух
Словаччина, Україна; Угода, Заява, Перелік [...] від 30.05.2008
Документ 703_076, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.06.2011, підстава - 703_090

               Угода 
між Україною та Словацькою Республікою
про місцевий прикордонний рух
{ Угоду затверджено Указом Президента
N 697/2008 ( 697/2008 ) від 06.08.2008 }

{ Зміни до Угоди додатково див. у Угоді ( 703_090 )
від 17.06.2011 }

Дата підписання: 30.05.2008 Дата затвердження Україною: 06.08.2008 Дата набрання чинності для України: 27.09.2008
Україна та Словацька Республіка (далі - "Договірні Сторони")
Прагнучи розвивати транскордонне співробітництво, відносини
добросусідства та взаємного розуміння між двома державами
відповідно до Договору про добросусідство, дружні відносини та
співробітництво між Україною та Словацькою Республікою
( 703_150 ), підписаного 29 червня 1993 року в Києві,
Маючи на меті попередити перетворення державного кордону між
Україною та Словацькою Республікою, який є зовнішнім кордоном
Європейського Союзу, на бар'єр для ділового, соціального,
культурного та регіонального співробітництва,
Беручи до уваги те, що Європейський Союз визнає запровадження
безвізового режиму поїздок для громадян України як довготермінову
перспективу,
Маючи на увазі Постанову Європейського парламенту та Ради ЄС
(Regulation (EC)) No 1931/2006 від 20 грудня 2006 року ( 994_919 )
), яка встановлює правила місцевого прикордонного руху на
зовнішніх сухопутних кордонах держав - членів ЄС та вносить зміни
до положень Шенгенської конвенції ( 987_005 ),
Домовилися про таке:
Стаття 1
Предмет Угоди
Ця Угода встановлює запровадження режиму місцевого
прикордонного руху між Договірними Сторонами.
Стаття 2
Визначення
У цій Угоді наведені нижче терміни мають таке значення:
a) місцевий прикордонний рух - регулярний перетин спільного
державного кордону Договірних Сторін жителями прикордонної зони
для перебування в прикордонній зоні, зокрема, з соціальних,
культурних, обґрунтованих економічних причин або, зокрема, з
родинних причин, на строк, що не перевищує часових рамок,
визначених у цій Угоді;
b) прикордонна зона - зона адміністративних регіонів
Договірних Сторін, яка знаходиться на відстані не більше тридцяти
(30) кілометрів від спільного державного кордону; якщо частина
таких адміністративних регіонів знаходиться більш ніж за тридцять
(30), але менш ніж за п'ятдесят (50) кілометрів від лінії кордону,
вона тим не менше розглядається як частина прикордонної зони;
населені пункти прикордонної зони зазначено в додатку 1;
c) дозвіл на місцевий прикордонний рух - документ, що надає
право його власнику або власниці перетинати спільний державний
кордон Договірних Сторін в режимі місцевого прикордонного руху у
відповідності до умов, визначених у цій Угоді;
d) жителі прикордонної зони - громадяни Договірних Сторін,
особи без громадянства та громадяни третіх держав, які постійно
проживають в прикордонній зоні протягом мінімального строку в три
(3) роки, а також чоловік (дружина), неповнолітні або залежні
повнолітні діти віком до двадцяти одного (21) року (у тому числі
усиновлені та діти, що знаходяться під опікою), а також
неповнолітні або залежні повнолітні діти віком до двадцяти одного
(21) року (у тому числі усиновлені та діти, що знаходяться під
опікою) чоловіка (дружини) зазначених вище осіб, навіть якщо вони
постійно проживали в прикордонній зоні менше, ніж три (3) роки;
e) особи, які користуються правом Співтовариства на вільне
пересування - громадяни Європейського Союзу в розумінні пункту 1
статті 17 Договору про заснування Європейського Союзу ( 994_029 )
та громадяни третіх країн, які є членами сім'ї громадянина
Європейського Союзу, який або яка користуються правом на вільне
пересування, на яких поширюється Директива 2004/38/ЕС
Європейського Парламенту та Європейської Ради про право громадян
Союзу та членів їхніх сімей свободно пересуватись та проживати на
території держав-членів, яка змінює Регламент (ЄЕС) N 1612/68 та
відміняє Директиви 64/221/ЕЕС ( 994_305 ), 68/360/ЕЕС ( 987_010 ),
72/194/ЕЕС, 73/148/ЕЕС ( 987_001 ), 75/34/ЕЕС, 75/35/ЕЕС,
90/364/ЕЕС, 90/365/ЕЕС and 93/96/EEC (Directive 2004/38/EC), а
також громадяни третіх країн та члени їхніх сімей будь-якого
громадянства, які, відповідно до Договору між Співтовариством та
його державами-членами з одного боку та цими третіми країнами - з
іншого, мають таке саме право вільного пересування, як і право
громадян Європейського Союзу.
Стаття 3
Умови в'їзду
1. Жителі прикордонної зони можуть перетинати спільний
державний кордон Договірних Сторін в режимі місцевого
прикордонного руху за умови, що вони:
a) володіють дійсним дозволом на місцевий прикордонний рух та
дійсним проїзним документом;
b) не розглядаються як загроза громадському порядку,
внутрішній безпеці, громадському здоров'ю або міжнародним
відносинам України й будь-якої держави - члена ЄС, та, зокрема,
коли в національних базах даних Договірних Сторін відсутнє
попередження про заборону в'їзду на зазначених підставах.
2. Власника дозволу на місцевий прикордонний рух звільнено
від візових вимог в режимі місцевого прикордонного руху.
3. До дозволу на місцевий прикордонний рух і паспортного
документа не додаються в'їзні та виїзні штампи під час перетину
спільного державного кордону в режимі місцевого прикордонного
руху.
Стаття 4
Строк перебування в прикордонній зоні
Максимально дозволений строк кожного безперервного
перебування в режимі місцевого прикордонного руху в прикордонній
зоні іншої Договірної Сторони не повинен перевищувати тридцяти
(30) днів, проте максимальний строк перебування в прикордонній
зоні іншої Договірної Сторони не має перевищувати
дев'яноста (90) днів протягом кожних ста вісімдесяти (180) днів.
Стаття 5
Пункти, визначені для перетину спільного державного
кордону в режимі місцевого прикордонного руху
Спільний державний кордон Договірних Сторін дозволено
перетинати в режимі місцевого прикордонного руху в пунктах
пропуску через кордон, визначених:
a) у Додатку до Угоди між Урядом України та Урядом Словацької
Республіки про пункти пропуску через спільний державний кордон
( 703_063 ), підписаної 15 червня 1995 року в Києві, зі змінами
відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Словацької
Республіки про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом
Словацької Республіки про пункти пропуску через спільний державний
кордон, підписаної 15 червня 1995 року в Києві, учиненої шляхом
обміну нотами;
b) в інших угодах між Урядами Договірних Сторін, якими будуть
визначатися нові пункти пропуску через спільний державний кордон.
Стаття 6
Дозвіл на місцевий прикордонний рух
1. Дозвіл на місцевий прикордонний рух надає право його
власнику перетинати спільний державний кордон Договірних Сторін з
метою в'їзду на територію іншої Договірної Сторони, виїжджати з її
території та перебувати в прикордонній зоні цієї Договірної
Сторони протягом строку, визначеного в цій Угоді, зокрема, з
соціальних, культурних, обґрунтованих економічних або родинних
причин.
2. Заява на видачу дозволу на місцевий прикордонний рух
подається жителем прикордонної зони особисто за офіційним зразком,
визначеним у додатку 2 до цієї Угоди. Неповнолітні діти віком до
шістнадцяти (16) років у процедурі видачі дозволу на місцевий
прикордонний рух представляються своїм законним представником.
Неповнолітні діти без законного представника та особи, позбавлені
законного статусу остаточним рішенням суду, у процедурі видачі
дозволу на місцевий прикордонний рух представляються законним
опікуном, визначеним судом.
3. Разом із заявою про видачу дозволу на місцевий
прикордонний рух житель прикордонної зони зобов'язаний подати:
a) проїзний документ, строк дії якого закінчується щонайменше
через п'ятнадцять (15) місяців після дати прийняття заяви;
b) дві однакові фотокартки розміром 3 х 3,5 см, що
відображують його (її) дійсний вигляд;
c) документи, що підтверджують справжні причини для
неодноразового перетину спільного державного кордону в режимі
місцевого прикордонного руху, одночасно беруться до уваги
попередні неодноразові перетини спільного державного кордону;
d) документи, що підтверджують постійне проживання в
прикордонній зоні, які зазначено в додатку 3 до цієї Угоди.
4. Усі документи, додані до заяви жителем прикордонної зони,
повинні бути видані не раніше, ніж за дев'яносто (90) днів до
подання заяви, за винятком документів, що підтверджують
громадянський стан, та документа, що посвідчує особу. Орган,
відповідальний за прийняття заяв, може вимагати подати іншомовні
документи, необхідні для процедури видачі дозволу на місцевий
прикордонний рух, у вірному перекладі державною мовою іншої
Договірної Сторони. Заява про видачу дозволу на місцевий
прикордонний рух без доданих до неї документів, передбачених
пунктом 3, не буде прийматися органом, відповідальним за прийняття
заяви.
5. Органами, відповідальними за прийняття заяви про видачу
дозволу на місцевий прикордонний рух та передачу дозволу заявнику,
є:
a) для мешканців прикордонної зони на території Словацької
Республіки - Генеральне консульство України в Пряшеві;
b) для мешканців прикордонної зони на території України -
Генеральне консульство Словацької Республіки в Ужгороді.
6. Дозвіл на місцевий прикордонний рух видається:
a) з боку Словацької Договірної Сторони - Поліцейським бюро у
справах кордонів та іноземців Міністерства внутрішніх справ
Словацької Республіки;
b) з боку Української Договірної Сторони - Генеральне
консульство України в Пряшеві.
7. Компетентні органи Договірних Сторін (зазначені в пунктах
5 та 6 цієї статті) видають дозвіл на місцевий прикордонний рух
заявнику протягом найбільш короткого строку, проте не більше, ніж
через шістдесят (60) днів з дати подання заяви; як виняток, цей
строк може бути продовжено щонайбільше до дев'яноста (90) днів в
особливо складних випадках.
8. Орган, що видає дозвіл на місцевий прикордонний рух, не
видає дозволу, якщо заявник не довів причин для видачі дозволу
відповідно до підпункту "a" статті 2 цієї Угоди або він (вона) не
відповідають умовам, визначеним у підпункті "b" пункту 1 статті 3
цієї Угоди.
9. Дозвіл на місцевий прикордонний рух містить, зокрема:
a) назву українською мовою та словацькою мовою;
b) номер дозволу на місцевий прикордонний рух;
c) ім'я (імена), прізвище (прізвища), дату народження та
стать отримувача;
d) фотографію отримувача дозволу на місцевий прикордонний
рух;
e) громадянство та місце постійного проживання;
f) орган видачі, дату видачі та строк дії;
g) прикордонну зону, у межах якої отримувач дозволу має право
пересуватися;
h) номер (номери) дійсного проїзного документа, разом з яким
дійсний дозвіл на місцевий прикордонний рух;
i) підпис отримувача;
j) посилання на те, що його отримувачу не дозволено
пересуватися поза межами прикордонної зони, і що будь-яке
порушення буде предметом санкцій відповідно до національного
законодавства Договірної Сторони, яка видала дозвіл на місцевий
прикордонний рух.
10. Збір за адміністративні витрати за оброблення заяви про
видачу дозволу на місцевий прикордонний рух становить двадцять
(20) євро і сплачується під час подання заяви. Якщо дозвіл на
місцевий прикордонний рух не видано, збір не повертається. Від
сплати збору за дозвіл звільняються такі категорії осіб:
a) особи, єдиним джерелом доходів яких є пенсія по
непрацездатності;
b) діти віком до п'ятнадцяти (15) років;
c) пенсіонери старші за шістдесят (60) років.
11. Дозвіл на місцевий прикордонний рух є дійсним щонайменше
один (1) рік та щонайбільше п'ять (5) років. Компетентні органи,
зазначені в пункті 6 цієї статті, можуть визначати строк дії
дозволу.
12. Строк дії дозволу на місцевий прикордонний рух не може
перевищувати строку дії проїзного документа, на підставі якого
його видано.
13. Територіальна дія дозволу на місцевий прикордонний рух
обмежена прикордонною зоною Договірної Сторони, що видає дозвіл.
14. Договірні Сторони без затримки обміняються зразками
дозволів на місцевий прикордонний рух після набрання цією Угодою
чинності.
Стаття 7
Санкції
1. У випадку порушення режиму місцевого прикордонного руху
компетентні органи Договірних Сторін уповноважені анулювати та
відкликати дозвіл на місцевий прикордонний рух, а до отримувача
застосовуються санкції, передбачені національним законодавством.
2. Договірні Сторони дипломатичними каналами інформують одна
одну про санкції, передбачені їхнім національним законодавством, а
також про їхні зміни.
Стаття 8
Порівняння у ставленні
Договірні Сторони погоджуються забезпечувати громадянам іншої
Договірної Сторони та особам, які користуються правом
Співтовариства на вільне пересування, а також громадянам третіх
держав та особам без громадянства, які законно проживають у
прикордонній зоні цієї Договірної Сторони, таке саме ставлення,
яке надається жителям прикордонної зони їхньої держави.
Стаття 9
Загальне положення
1. Особи, яким дозволено перетинати спільний державний кордон
в режимі місцевого прикордонного руху, зобов'язані поважати
національне законодавство Договірної Сторони, на території якої
вони знаходяться.
2. Ця Угода не зачіпає положень законодавства Співтовариства
та національного законодавства Договірних Сторін стосовно громадян
третіх країн, що стосується:
a) довготермінового перебування;
b) доступу до економічної діяльності та її здійснення;
c) митних питань та питань оподаткування.
3. Жителям прикордонної зони за умов місцевого прикордонного
руху не дозволяється займатися прибутковою діяльністю на території
іншої Договірної Сторони.
Стаття 10
Набрання чинності
1. Ця Угода підлягає затвердженню відповідно до національного
законодавства Договірних Сторін та набирає чинності на тридцятий
(30) день після того, як Договірні Сторони повідомлять одна одну
дипломатичними каналами в письмовій формі про завершення процедур,
необхідних для набрання Угодою чинності, які зазначено в
національному законодавстві Договірних Сторін.
2. Ця Угода укладається на невизначний строк.
3. До цієї Угоди за згодою Договірних Сторін можуть бути
внесені зміни та доповнення в письмовій формі, будь-які зміни та
доповнення становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.
4. Кожна з Договірних Сторін може тимчасово призупинити
застосування цієї Угоди повністю або частково відповідно до
національного законодавства Договірних Сторін, законодавства
Європейського Союзу, або з причин порушення або загрози
суверенітету, внутрішньої безпеки або громадського порядку.
Договірні Сторони дипломатичними каналами невідкладно інформують
одна одну про застосування або скасування таких заходів.
Призупинення застосування Угоди або її скасування набирають
чинності з дати, зазначеної в повідомленні.
5. Кожна Договірна Сторона може денонсувати цю Угоду
дипломатичними каналами. В такому випадку Угода припиняє свою
чинність на шістдесятий (60) день після отримання іншою Договірною
Стороною такого повідомлення.
Учинено в м. Братислава 30 травня 2008 року у двох
примірниках, кожний українською, словацькою та англійською мовами,
при цьому всі тексти є автентичними. У випадку розходжень в
тлумаченні англійський текст матиме перевагу.
За Україну За Словацьку Республіку
(підпис) (підпис)

Додаток 1

ПЕРЕЛІК
населених пунктів, відповідно
до підпункту "b" пункту 1 статті 2

На території України
1. Берегове 141. Череївці 2. Затишне 142. Барбово 3. Астей 143. Макарьово 4. Бадалово 144. Нижній Коропець 5. Батьово 145. Нове Давидково 6. Батрадь 146. Дубино 7. Горонглаб 147. Косино 8. Берегуйфалу 148. Обава 9. Боржава 149. Чабин 10. Велика Бакта 150. Павшино 11. Великі Береги 151. Пістрялово 12. Велика Бийгань 152. Герцівці 13. Мала Бийгань 153. Грабово 14. Гать 154. Крите 15. Геча 155. Пузняківці 16. Гут 156. Тростяниця 17. Дийда 157. Бенедиківці 18. Запсонь 158. Домбоки 19. Кідьош 159. Кайданово 20. Косонь 160. Ракошино 21. Гуняді 161. Руське 22. Мочола 162. Чопівці 23. Мужієво 163. Баркасово 24. Гетен 164. Серне 25. Мале Попово 165. Станово 26. Попово 166. Страбичово 27. Рафайново 167. Форнош 28. Бадів 168. Карпати 29. Бакош 169. Синяк 30. Данилівка 170. Чинадійово 31. Свобода 171. Чомонин 32. Чома 172. Шенборн 33. Каштаново 173. Яблунів 34. Шом 174. Вільшинки 35. Балажер 175. Ворочово 36. Яноші 176. Дубриничі 37. Буківцьово 177. Пастілки 38. Великий Березний 178. Зарічово 39. Верховина-Бистра 179. Новоселиця 40. Вишка 180. Перечин 41. Волосянка 181. Маюрки 42. Луг 182. Мокра 43. Забрідь 183. Порошково 44. Жорнава 184. Сімерки 45. Загорб 185. Сімер 46. Кострина 186. Свалявка 47. Костринська Розтока 187. Тур'я-Бистра 48. Лубня 188. Завбуч 49. Люта 189. Раково 50. Завосина 190. Тур'я Пасіка 51. Малий Березний 191. Полянська Гута 52. Мирча 192. Тур'я Поляна 53. Бегендяцька Пастіль 193. Тур'ї Ремети 54. Костева Пастіль 194. Туриця 55. Розтоцька Пастіль 195. Липовець 56. Руський Мочар 196. Лікіцари 57. Смереково 197. Лумшори 58. Домашин 198. Турички 59. Сіль 199. Голубине 60. Ставне 200. Оленьово 61. Княгиня 201. Павлово 62. Стричава 202. Плоске 63. Стужиця 203. Плоский Потік 64. Гусний 204. Яківське 65. Сухий 205. Поляна 66. Тихий 206. Уклин 67. Ужок 207. Родниківка 68. Чорноголова 208. Родникова Гута 69. Абранка 209. Драчино 70. Біласовиця 210. Свалява 71. Латірка 211. Солочин 72. Буковець 212. Пасіка 73. Верб'яж 213. Сусково 74. Завадка 214. Ужгород 75. Жденієво 215. Баранинці 76. Збини 216. Барвінок 77. Задільське 217. Довге Поле 78. Нижні Ворота 218. Підгорб 79. Верхня Грабівниця 219. Великі Геївці 80. Підполоззя 220. Малі Геївці 81. Ялове 221. Руські Геївці 82. Кічерний 222. Велика Добронь 83. Перехресний 223. Великі Лази 84. Розтока 224. Циганівці 85. Котельниця 225. Батфа 86. Тишів 226. Галоч 87. Пашківці 227. Палло 88. Щербовець 228. Дубрівка 89. Мукачеве 229. Есень 90. Бабичі 230. Андріївка 91. Ділок 231. Ірлява 92. Бистриця 232. Чабанівка 93. Вільховиця 233. Гута 94. Бобовище 234. Кам'яниця 95. Грибівці 235. Гайдош 96. Ільківці 236. Кибляри 97. Брестів 237. Лінці 98. Лецовиця 238. Кінчеш 99. Плоскановиця 239. Коритняни 100. Великі Лучки 240. Демечі 101. Верхня Визниця 241. Мала Добронь 102. Клочки 242. Тисаагтелек 103. Лісарня 243. Невицьке 104. Буковинка 244. Оноківці 105. Верхній Коропець 245. Оріховиця 106. Кучава 246. Малі Селменці 107. Куштановиця 247. Паладь-Комарівці 108. Горонда 248. Пацканьово 109. Дерцен 249. Ратівці 110. Жнятино 250. Глибоке 111. Жуково 251. Нижнє Солотвино 112. Ромочевиця 252. Руські Комарівці 113. Вінкове 253. Вовкове 114. Драгиня 254. Середнє 115. Зняцьово 255. Петрівка 116. Кінлодь 256. Соловка 117. Червеньово 257. Соломоново 118. Зубівка 258. Сторожниця 119. Софія 259. Сюрте 120. Іванівці 260. Ботфалва 121. Клячаново 261. Тарнівці 122. Старе Давидково 262. Шишлівці 123. Кальник 263. Тийглаш 124. Кузьмино 264. Тисаашвань 125. Медведівці 265. Холмець 126. Руська Кучава 266. Концово 127. Шкуратівці 267. Минай 128. Ключарки 268. Розівка 129. Жборівці 269. Холмок 130. Кленовець 270. Анталовці 131. Кольчино 271. Верхня Солотвина 132. Коноплівці 272. Ляхівці 133. Копинівці 273. Худльово 134. Микулівці 274. Чертеж 135. Ростов'ятиця 275. Часлівці 136. Щасливе 276. Тисауйфалу 137. Лавки 277. Червоне 138. Березинка 278. Стрипа 139. Лалово 279. Ярок 140. Лохово 280. Чоп
На території Словацької Республіки
округ Сніна (34)
Бела-над-Топльоу Пчоліне Брезовец Піхне Чукаловце Пріслоп Длге-над-Цірохоу Руніна Дубрава Руска Волова Гостовіце Руски Поток Грабова Розтока Сніна Ялова Стакчін Кална Розтока Стакчінска Розтока Кленова Стріговце Колбасов Шміґовец Колоніца Тополя Ладоміров Убля Міхайлов Уліч Нова Седліца Улічске Кріве Осадне Збой Парігузовце Земплінске Гамре
округ Собранце (47)
Башковце Остров Бенятіна Петровце Бежовце Пінковце Блатна Поліянка Подгородь Блатне Ремети Поростов Блатне Ревіштія Порубка Бунковце Прєкопа Фекішове Реметске Гамре Глівіштія Руска Бистра Горня Русковце Гусак Руски Грабовец Хоньковце Сейков Іновце Собранце Ясенов Светуш Єнковце Ташуля Колібабовце Тібава Конюш Убреж Коромля Вельке Ревіштія Крчава Войнатіна Крісти Вишна Рибніца Лекаровце Вишне Нємецке Ніжна Рибніца Вишне Ремети Ніжне Нємецке Загор Орехова
округ Міхаловце (78)
Баяни Оборін Бановце-над-Ондавоу Ореске Беша Палін Брацовце Павловце-над-Угом Будінце Петріковце Будковце Петровце-над-Лаборцом Чечегов Поруба-под-Вігорлатом Чічаровце Поздішовце Чєрне Поле Птрукша Драгньов Пусте Чемерне Дубравка Раковец-над-Ондавоу Фалкушовце Руска Гаталов Сенне Гажін Славковце Гнойне Слієпковце Горовце Старе Іжковце Стражске Інячовце Стретава Ястрабє-прі-Міхаловціях Стретавка Йовса Сухе Качанов Шамудовце Калужа Трговіштє Капушанске Клячани Трнава-прі-Лаборці Клокочов Тушіце Красновце Тушіцка Нова Вес Крішовска Лієскова Велке Капушани Кусін Вельке Рашковце Ластомір Вельке Слеменце Лашковце Вінне Лесне Вояни Ложін Воля Лучки Врбніца Малчіце Висока-над-Угом Мале Рашковце Залужіце Марковце Завадка Матьовске Войковце Збудза Міхаловце Земплінска Шірока Моравани Земплінске Копчани Націна Вес Жбінце
окрес Гуменне (58)
Абідовце Мисліна Башковце Нехвалова Поліянка Бреков Ніжна Яблонка Брестов Ніжна Сітніца Черніна Ніжне Ладічковце Дєдачов Оградзани Ґрузовце Пакостов Ганковце Папін Гажін-над-Цірохоу Порубка Грабовец-над-Лаборцом Птічє Грубов Рокитов-прі-Гуменном Гудцовце Ровне Гуменне Руска Кайня Яблонь Словенска Волова Янковце Словенске Кріве Ясенов Сопковце Хлмец Топольовка Каменіца-над-Цірохоу Туровце Камієнка Удавске Карна Валашковце Кохановце Вельополіє Кошаровце Вітязовце Кошковце Вишна Яблонка Ласковце Вишна Сітніца Лієсковец Вишне Ладічковце Любіша Вишни Грушов Лукачовце Завадка Машковце Збудске Длге Модра-над-Цірохоу Зубне
Окрес Требішов (82)
Бачка Ніжни Жіпов Бачков Новосад Бара Нови Русков Бєл Парховани Боль Плехотіце Борша Поляни Ботяни Прібенік Брегов Рад Брезіна Сечовце Бишта Сірнік Цейков Слівнік Человце Словенске Нове Место Чергов Солнічка Чернохов Сомотор Чєрна Станча Чєрна-над-Тісоу Станковце Дарґов Стражне Добра Стреда-над-Бодроґом Дворянки Света Марія Еґреш Светуше Грань Свініце Грчель Требішов Грядки Трнавка Кашов Веляти Казімір Велька Трня Клін-над-Бодроґом Вельке Озоровце Кожухов Вельке Тркани Кральовски Хлмец Вельки Гореш Кравани Вельки Каменец Кузміце Вінічки Куста Вішньов Ладмовце Войчіце Ластовце Войка Лелес Затін Лугиня Збегньов Мала Трня Земплін Мале Озоровце Земплінска Нова Вес Мале Тракани Земплінска Тепліца Мали Гореш Земплінске Градіштє Мали Каменец Земплінске Ястрабє Міхаляни Земплінски Бранч

Додаток 2

ЗАЯВА
про видачу дозволу на місцевий прикордонний рух,
відповідно до пункту 2 статті 6

----------------------------------------------------------------------------- | | (герб України | | | ЗАЯВА | (**) ПІДПИС ЗАЯВНИКА або Словаччини) | Фото | | ПРО ВИДАЧУ ДОЗВОЛУ | | 3 х 3,5 см | | НА МІСЦЕВИЙ | --------------------------------------- | | | ПРИКОРДОННИЙ РУХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------- --------------------------------------- --------------
1. Прізвище(-а) 2. Титул -------------------------------------------------------------- -------------- | | | | -------------------------------------------------------------- --------------
3. Ім'я (Імена) ----------------------------------------------------------------------------- | | -----------------------------------------------------------------------------
4. Прізвище(-а) при народженні (попередні прізвища) ----------------------------------------------------------------------------- | | -----------------------------------------------------------------------------
5. Дата народження 6. Країна 7. Стать (день, місяць, рік) народження ------------------------------ ------------------------------- -------------- | | | | | | ------------------------------ ------------------------------- --------------
8. Місце народження 9. Громадянство(-а) ------------------------------------------------------- --------------------- | | | | ------------------------------------------------------- ---------------------
10. Сімейний стан 11. Місце роботи ----------------------- ----------------------------------------------------- | | | | ----------------------- -----------------------------------------------------
12. Проїзний документ 13. Дата видачі 14. Дійсний до 15. Орган видачі ----------------------- ----------------- ---------------- ------------------ | | | | | | | | ----------------------- ----------------- ---------------- ------------------
16. Постійна адреса 17. Країна ----------------------------------------------------- ----------------------- | | | | ----------------------------------------------------- -----------------------
18. Причини для неодноразового перетину 19. Офіційні позначки
державного кордону ------------------------------------------ ---------------------------------- | | | --- | |----------------------------------------| | | | проїзний документ | | | | --- (копія першої сторінки) | |----------------------------------------| | --- | | | | | | 2 фото | |----------------------------------------| | --- | | | | --- | |----------------------------------------| | | | засвідчення мети поїздки | | | | --- | |----------------------------------------| | --- | | | | | | підтвердження постійного | |----------------------------------------| | --- проживання | | | | | ------------------------------------------ ----------------------------------
------------------------------- -------------------- ------------------------ | СПЛАЧЕНО ЗБІР У СУМІ: | | ЗАЯВУ ПРИЙНЯВ: | | ПЕЧАТКА ТА ПІДПИС | | | | ДАТА: | | | ------------------------------- -------------------- ------------------------
----------------------------------------------------------------------------- | - Я обізнаний та погоджуюся з таким: будь-яка персональна інформація,| |що стосується мене та міститься в цій заяві, буде передана компетентним| |установам України/Словаччини. Така інформація може бути занесена та| |зберігатися в базах даних, до яких мають доступ компетентні установи| |України/Словаччини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. | | | | - Я обізнаний з тим, що будь-яке неправдиве повідомлення або| |неправильна інформація призведе до відхилення моєї заяви. | | | | - Я зобов'язуюсь поважати правила України/Словаччини під час| |перебування на її території. | | | | - Я обізнаний, що дозвіл на місцевий прикордонний рух дійсний не на| |всю територію України/Словаччини, а тільки в межах прикордонної зони,| |визначеної в пункті b) Статті 2 Угоди та кожне безперервне перебування не| |перевищує 30 днів. | | | | - Я обізнаний, що за порушення режиму місцевого прикордонного руху до| |мене застосовуватимуться санкції відповідно до законодавства про| |перебування іноземців. | -----------------------------------------------------------------------------
ДАТА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ПІДПИС ІНОЗЕМЦЯ ------------------------------- ------------------------------------------- | | | | ------------------------------- -------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- |Підтвердження про передачу дозволу на місцевий прикордонний рух | |--------------------------------------------------------------------------| |титул: |ім'я: | |--------------------------------------------------------------------------| |прізвище: | |--------------------------------------------------------------------------| |дата |громадянство: |номер паспорта: | |народження: | | | |--------------------------------------------------------------------------| |дата прийняття |підпис працівника, який прийняв заяву та | |заяви: |печатка: | ----------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) Дані в заяві мають бути надруковані або заповнені
великими літерами мовою держави видачі дозволу
(**) Підпис заявника засвідчує вірність та чесність наданих
даних

Додаток 3

ДОКУМЕНТИ,
що підтверджують постійне проживання
в прикордонній зоні, відповідно до підпункту "d"
пункту 3 статті 6:

З боку Української Договірної Сторони:
Паспорт громадянина України або Довідка про постійне проживання
З боку Словацької Договірної Сторони:
Довідка про постійне проживаннявгору