Документ 703_069, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 19.09.2008, підстава - 567-VI
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 01.12.2008, підстава - v3842321-08. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Словацької Республіки про взаємну охорону
інформації з обмеженим доступом
{ Угоду ратифіковано Законом
N 567-VI ( 567-17 ) від 19.09.2008 }

Дата підписання: 22.06.2006 Дата ратифікації Україною: 19.09.2008 Дата набрання чинності для України: 01.12.2008
Кабінет Міністрів України та Уряд Словацької Республіки (далі - Сторони),
усвідомлюючи необхідність встановити правила взаємної охорони
інформації з обмеженим доступом, обмін якою здійснюється між
Україною та Словацькою Республікою,
прагнучи встановити правила взаємної охорони інформації з
обмеженим доступом, які будуть застосовуватися до усіх угод про
співробітництво, що укладатимуться між державами Сторін, а також
усіх контрактів, що укладатимуться між їхніми юридичними особами,
та передбачатимуть обмін інформацією з обмеженим доступом,
підтверджуючи, що ця Угода не впливатиме на зобов'язання обох
держав Сторін, які випливають з інших міжнародних угод, та не буде
використовуватися проти інтересів інших держав,
прагнучи забезпечити взаємну охорону всієї інформації з
обмеженим доступом, доступ до якої обмежено в державі однієї
Сторони, та передано до держави іншої Сторони, або яку створено в
процесі співробітництва між державами Сторін,
домовились про таке:
Стаття 1
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Для цілей цієї Угоди терміни вживаються у такому значенні:
a) "інформація з обмеженим доступом" - інформація у будь-якій
формі та будь-які документи, матеріали, вироби, речовини або
фізичні поля, на/в яких представлена інформація, яка в інтересах
національної безпеки держав Сторін та відповідно до їх
національного законодавства підлягає охороні від несанкціонованого
доступу, включаючи інформацію, яку спільно створено юридичними
особами держав Сторін в рамках співробітництва та доступ до якої
обмежено на основі вимог національного законодавства держав Сторін
та відповідно до критеріїв цієї Угоди;
b) "ступінь обмеження доступу" - категорія, що характеризує
важливість інформації з обмеженим доступом, рівень обмеження
доступу до неї та рівень її охорони;
c) "гриф обмеження доступу" - позначка, що проставляється на
носії інформації з обмеженим доступом або у супровідній
документації до нього та засвідчує ступінь обмеження доступу до
інформації;
d) "допуск" - позитивний висновок за результатами процедури
перевірки, який відповідно до національного законодавства держав
Сторін дозволяє надати фізичній особі доступ до інформації з
обмеженим доступом, а юридичній особі провадити діяльність,
пов'язану з інформацією з обмеженим доступом певного ступеня;
e) "Сторона-джерело" - держава Сторони, яка передає
інформацію з обмеженим доступом;
f) "Сторона-одержувач" - держава Сторони, якій інформація з
обмеженим доступом передається;
g) "контракт" - договір про співробітництво між фізичними та
юридичними особами держав Сторін, в рамках якого передається або
створюється інформація з обмеженим доступом;
h) "третя сторона" - будь-яка держава, що не є Стороною за
цією Угодою, її фізичні та юридичні особи, а також будь-яка особа
без громадянства або міжнародна організація.
Стаття 2
КОМПЕТЕНТНІ ОРГАНИ
Компетентними органами держав Сторін, які контролюють
виконання цієї Угоди, є:
в Україні - Служба безпеки України;
у Словацькій Республіці - Національний орган безпеки.
Стаття 3
ГРИФИ ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ
1. Грифи обмеження доступу, що використовуються державами
Сторін в ході виконання цієї Угоди, співвідносяться таким чином:
------------------------------------------------------------------ | В Україні | В Словацькій | Еквівалент | | | Республіці | англійською мовою | |---------------------+---------------------+--------------------| |Особливої важливості | PRlSNE TAJNE | TOP SECRET | |---------------------+---------------------+--------------------| | Цілком таємно | TAJNE | SECRET | |---------------------+---------------------+--------------------| | Таємно | DOVERNE | CONFIDENTIAL | |---------------------+---------------------+--------------------| | Для службового | VYHRADENE | RESTRICTED | | користування | | | ------------------------------------------------------------------
2. Компетентний орган Сторони-одержувача забезпечує
проставлення на інформації з обмеженим доступом Сторони-джерела
належного грифа обмеження доступу відповідно до пункту 1 цієї
статті.
3. На інформації з обмеженим доступом, яка створюється
спільно, гриф обмеження доступу проставляється юридичною особою
держави Сторони, на території якої вона створена. В такому разі
Стороною-джерелом є держава Сторони, яка проставила гриф на
спільно створеній інформації з обмеженим доступом.
4. На копіях та перекладах інформації з обмеженим доступом
Сторони-джерела проставляється такий самий гриф обмеження доступу,
як і на оригіналі, і з ними необхідно поводитися так само, як з
оригіналом.
5. Інформація з обмеженим доступом, створена на основі
наданої інформації з обмеженим доступом або її частини,
позначається належним грифом обмеження доступу, але не нижчого
рівня ніж гриф обмеження доступу наданої інформації з обмеженим
доступом.
Стаття 4
ЗАХОДИ ОХОРОНИ
1. Відповідно до цієї Угоди та національного законодавства
держави Сторін вживають необхідних заходів з охорони інформації з
обмеженим доступом, обмін якою здійснюється або яка створюється в
процесі співробітництва. Держави Сторін забезпечують щонайменше
такий же рівень охорони зазначеної інформації, який передбачено
для їх власної інформації з обмеженим доступом еквівалентного
ступеня обмеження доступу.
2. Доступ до інформації з обмеженим доступом надається лише
особам, яким він необхідний у зв'язку з виконанням службових
обов'язків та яким відповідно до національного законодавства
надано допуск відповідного рівня.
3. Сторони не надають доступ до інформації з обмеженим
доступом, зазначеної у пункті 1 цієї статті, третій стороні без
попередньої письмової згоди Сторони-джерела. Інформація з
обмеженим доступом використовується лише для цілей, для яких її
передано.
Стаття 5
ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ
1. У разі, коли Сторона-джерело має намір передати інформацію
з обмеженим доступом юридичній особі Сторони-одержувача або
доручає це своїй юридичній особі, вона попередньо надсилає запит
компетентному органу Сторони-одержувача стосовно підтвердження
того, що юридична особа Сторони-одержувача одержала згідно з
національним законодавством Сторони-одержувача допуск відповідного
рівня та має необхідні можливості для забезпечення належної
охорони інформації з обмеженим доступом. Це підтвердження містить
зобов'язання забезпечити, щоб усі заходи з охорони інформації з
обмеженим доступом, які вживатиме перевірена юридична особа,
відповідали вимогам національного законодавства в сфері охорони
інформації з обмеженим доступом Сторони-одержувача. Компетентний
орган Сторони-одержувача контролює виконання цих заходів.
2. Компетентний орган Сторони-одержувача забезпечує, щоб
фізичні та юридичні особи Сторони-одержувача поводилися з
інформацією з обмеженим доступом держави іншої Сторони як з
власною інформацією з еквівалентним ступенем обмеження доступу.
3. Компетентні органи забезпечують, щоб контракт стосовно
інформації з обмеженим доступом укладався лише після того, як
юридична особа вжила усіх необхідних заходів з охорони інформації
з обмеженим доступом.
4. Інформація з обмеженим доступом передається між державами
Сторін дипломатичними каналами. Компетентний орган
Сторони-одержувача підтверджує у письмовій формі одержання
інформації з обмеженим доступом та передає одержану інформацію з
обмеженим доступом користувачу.
5. В особливих випадках і за взаємною згодою компетентні
органи держав Сторін можуть визначити інші способи передачі
інформації з обмеженим доступом.
6. Передача інформації з обмеженим доступом електронними
шляхами здійснюється з використанням криптографічних засобів
закриття інформації, схвалених компетентними органами держав
Сторін.
7. Компетентні органи держав Сторін можуть домовитись щодо
інших, відмінних від зазначених у пункті 4 цієї статті, шляхів
передачі інформації з обмеженим доступом, яка позначена грифом
"Для службового користування" / VYHRADENE / RESTRICTED.
Стаття 6
ЗМІНА ТА СКАСУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ДОСТУПУ
Лише Сторона-джерело має повноваження змінювати ступінь
обмеження доступу або скасовувати таке обмеження стосовно
переданої інформації з обмеженим доступом. Така зміна або
скасування обмежень щодо доступу до спільно створеної інформації з
обмеженим доступом здійснюється на основі взаємної згоди держав
Сторін.
Стаття 7
ВІЗИТИ
1. Запит на візит надсилається у письмовій формі
компетентному органу держави Сторони, яку буде відвідано.
2. Запит на отримання дозволу на візит має містити такі дані:
a) прізвище, ім'я, дата та місце народження, номер паспорта
(ідентифікаційної картки) відвідувача;
b) громадянство відвідувача;
c) посада відвідувача та назва юридичної особи, представником
якої він є;
d) підтвердження допуску відвідувача до інформації з
обмеженим доступом відповідного ступеня;
e) мета та передбачувана дата візиту;
f) найменування юридичних осіб, яких буде відвідано.
3. Представникам юридичних осіб держави однієї Сторони, які
здійснюють візит до юридичних осіб держави іншої Сторони, доступ
до інформації з обмеженим доступом надається лише на основі
попередньої письмової згоди компетентного органу держави, на
територію якої здійснюється візит. Дозвіл надається лише особам,
які мають допуск до інформації з обмеженим доступом відповідного
ступеня.
Стаття 8
ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ВЗАЄМНОЇ ОХОРОНИ ІНФОРМАЦІЇ
З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ
1. У разі порушення національного законодавства в сфері
охорони інформації з обмеженим доступом, за результатом якого
сталося розголошення або втрата переданої інформації з обмеженим
доступом, або якщо таке не може бути виключено, компетентний орган
Сторони-одержувача негайно інформує компетентний орган
Сторони-джерела.
2. Порушення охорони інформації з обмеженим доступом,
визначене у пункті 1 цієї статті, розслідується відповідно до
національного законодавства держави Сторони, на території якої
сталося порушення. Компетентний орган Сторони-джерела інформується
про результати розслідування.
3. Юридичні особи, що здійснюють співробітництво, пов'язане з
обміном інформацією з обмеженим доступом, повинні визначати в
контрактах заходи взаємної охорони інформації з обмеженим
доступом, порядок оцінювання та характер компенсації збитків,
заподіяних внаслідок розголошення або втрати інформації з
обмеженим доступом.
Стаття 9
ВИТРАТИ
Держава одної Сторони не несе витрат держави іншої Сторони в
ході виконання цієї Угоди.
Стаття 10
РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
1. Будь-які спори щодо тлумачення або застосування положень
цієї Угоди вирішуються шляхом переговорів між представниками обох
компетентних органів.
2. Під час переговорів держави Сторін продовжують виконувати
свої зобов'язання відповідно до цієї Угоди.
Стаття 11
КОНСУЛЬТАЦІЇ
1. З метою забезпечення співробітництва під час виконання
цієї Угоди компетентні органи держав Сторін за запитом проводять
взаємні консультації.
2. Держава Сторони надає можливість представникам держави
іншої Сторони, визначеним за взаємною згодою, здійснювати візити
до своїх юридичних осіб з метою обговорення їх власних методів та
засобів охорони інформації з обмеженим доступом з представниками
компетентного органу. Держава кожної Сторони надає сприяння цим
представникам в ході перевірки достатності заходів охорони, що
застосовуються до переданої державою іншої Сторони інформації з
обмеженим доступом.
Стаття 12
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Ця Угода укладається на невизначений період часу.
2. Ця Угода набирає чинності з першого дня другого місяця
після отримання останнього письмового повідомлення про виконання
Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття
Угодою чинності.
3. До цієї Угоди можуть бути внесені зміни або доповнення за
взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення направляються
дипломатичними каналами у письмовій формі та набувають чинності
відповідно до положень пункту 2 цієї статті.
4. Кожна Сторона може припинити дію цієї Угоди шляхом
направлення іншій Стороні письмового повідомлення. Угода припиняє
дію через шість місяців з дати отримання зазначеного повідомлення.
Незважаючи на припинення Угодою дії, вся інформація з обмеженим
доступом, передана або створена за цією Угодою, продовжує
охоронятися відповідно до положень цієї Угоди поки Сторона-джерело
не звільнить Сторону-одержувача від цих зобов'язань.
5. Угода між Урядом України та Урядом Словацької Республіки
про взаємний захист секретної інформації та матеріалів
( 703_006 ), підписана 1 червня 1998 року у м. Братислава,
припиняє дію з дати набрання чинності цією Угодою.
Вчинено у м. Братислава 22 червня 2006 року у двох
примірниках, що мають однакову юридичну силу, кожний українською,
словацькою та англійською мовами. У разі виникнення розбіжностей у
тлумаченні положень цієї Угоди текст англійською мовою матиме вищу
силу.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Словацької Республіки
( підпис ) ( підпис )вгору