Угода між Урядом України та Урядом Словацької Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах
Словаччина, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 14.06.1994
Документ 703_061, чинний, поточна редакція — Затвердження від 16.02.1995, підстава - 121-95-п
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.12.1995. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Урядом України та Урядом
Словацької Республіки з питань водного
господарства на прикордонних водах

{ Угоду затверджено Постановою КМ N 121
( 121-95-п ) від 16.02.95 }

Дата підписання: 14.06.1994 Дата затвердження: 16.02.1995 Дата набрання чинності: 15.12.1995
Уряд України та Уряд Словацької Республіки, що іменуються
надалі Договірними Сторонами,
усвідомлюючи, що охорона та використання прикордонних вод
можуть бути здійснені тільки шляхом тісного співробітництва;
бажаючи вирішувати питання водного господарства на
прикордонних водах на підставі добросусідства та взаємної вигоди;
з метою раціонального використання вод, збереження водних
ресурсів, охорони навколишнього середовища,
вирішили укласти "Угоду між Урядом України та Урядом
Словацької Республіки з питань водного господарства на
прикордонних водах" про слідуюче:
Стаття 1
Поширення дії Угоди
Ця Угода поширюється на:
1. Дільниці рік та інших водних потоків, каналів, по яких
проходить Державний кордон.
2. Поверхневі та підземні води в створах, де їх перетинає
Державний кордон.
3. Води в частині басейнів рік Уж, Латориця, які суттєво
впливають на режим та якість води на території другої держави.
Стаття 2
Сфера діяльності
1. Дана Угода поширюється на всі водогосподарські заходи,
здійснені на прикордонних водах, які можуть впливати на гідрологію
поверхневих та підземних вод, водогосподарський баланс:
регулювання водотоків, водоймищ, будівництво водогосподарських та
захисних споруд, водні меліорації, захист від повені, льодоходів,
постачання води, захист поверхневих та підземних вод від
забруднення, регулювання і комплексне використання вод у басейнах
прикордонних річок, експлуатація та утримання в справному стані
гідротехнічних споруд, охорона водотоків та прилеглих територій
проти водної ерозії та інше (далі "водогосподарські заходи").
2. Ця Угода має відношення до водогосподарських заходів, які
в місцях погоджених створів на прикордонних водах можуть призвести
до зміни показників водного режиму. Ці показники водного режиму
будуть узгоджені Комісією по прикордонних водах, яка створюється
згідно зі статтею 6 цієї Угоди.
Стаття 3
Загальні обов'язки і права
1. Договірні Сторони зобов'язуються:
1.1. Не проводити на прикордонних водах без взаємної
домовленості водогосподарських заходів, які б мали несприятливий
вплив на водогосподарські умови на території іншої Договірної
Держави.
1.2. Утримувати русла прикордонних водотоків, водоймищ та
інших гідротехнічних споруд на прикордонних водах згідно з статтею
1 на території своїх Держав у справному стані і використовувати їх
так, щоб не завдавати взаємної шкоди, або щоб не дійшло до
погіршення водогосподарських умов.
1.3. Взаємно інформувати одна одну про свої перспективні
плани розвитку водного господарства, а також дії, які впливають на
стан прикордонних вод.
2. Договірні Сторони мають право на прикордонних водах (поки
не домовляться про інше) на половину природної води, яка протікає,
і не збільшена за рахунок технічних робіт.
Стаття 4
Охорона вод від забруднення
1. Договірні Сторони будуть виконувати ефективні дії своїми
господарськими та технічними засобами, щоб запобігти погіршенню
якості води і зменшити її забруднення шляхом будівництва і
реконструкції очисних споруд. З появою нових джерел забруднення
води вони будуть вимагати їх очистки.
2. Договірні Сторони будуть систематично слідкувати за
чистотою прикордонних вод шляхом спільного взяття проб води, їх
аналізу та спільної оцінки результатів цих аналізів.
3. У випадку аварійного забруднення прикордонних вод
відповідні органи Договірної Сторони, на території якої виникли
забруднення, зобов'язані негайно повідомляти відповідні органи
другої Договірної Сторони, вживати негайно необхідних заходів по
ліквідації джерел забруднення, їх наслідків, а також запобіганню
повторного забруднення.
4. Договірні Сторони, в разі необхідності, надають
взаємодопомогу по ліквідації аварійного забруднення прикордонних
вод, при цьому витрати бере на себе та Договірна Сторона, на якій
мало місце забруднення, про що складається протокол відповідними
компетентними органами Договірних Сторін.
Стаття 5
Використання прикордонних вод
З метою раціонального використання прикордонних вод і
зниження негативного впливу на їх стан Договірні Сторони будуть
проводити взаємні консультації для прийняття відповідних рішень, а
також будуть координувати перспективні плани розвитку водного
господарства. Для реалізації цих планів необхідно спрямувати всі
спільні зусилля на їх якісне виконання в визначені строки.
Стаття 6
Українсько-словацька комісія по прикордонних водах
1. Для вирішення питань, які випливають із цієї Угоди,
Договірні Сторони створюють українсько-словацьку комісію по
прикордонних водах (надалі Комісія).
2. Кожна Договірна Сторона призначає Уповноваженого Уряду,
його заступників та інших членів Комісії, причому Сторони мають в
Комісії однакову кількість членів.
3. Рішення Комісії вступають в дію після затвердження їх
Договірними Сторонами.
4. Склад, компетенцію і діяльність Комісії встановлює Статут
Комісії, який є додатком до цієї Угоди.
Стаття 7
Утримання водогосподарських об'єктів
1. Кожна Договірна Сторона на своїй території буде утримувати
в належному стані водогосподарські споруди та русла прикордонних
вод таким чином, щоб не сталося змін, наведених в пункті 1 статті
3 цієї Угоди. Якщо, незалежно від цього, стануться зміни положення
русел прикордонних водотоків, Договірні Сторони за взаємною згодою
приведуть русло до первинного стану.
2. Водогосподарські заходи, наведені в статті 2 цієї Угоди,
які можуть привести до зміни положення русла прикордонних
водотоків, потребують попереднього узгодження між компетентними
органами Договірних Сторін.
3. При проведенні робіт на руслах прикордонних водотоків
Договірні Сторони не повинні допускати пошкодження прикордонних
знаків, які позначають Державний кордон, або їх пересування без
попереднього узгодження з компетентними органами Договірних
Сторін.
4. Русла прикордонних водотоків підлягають розчистці на тих
ділянках, на яких це було визнано необхідними відповідними
органами Договірних Сторін. У цих випадках витрати розподіляються
рівними частинами між Договірними Сторонами.
5. Розчистку тих ділянок прикордонних водотоків, які повністю
знаходяться на території однієї з Договірних Сторін, ця Сторона
проводить за свій рахунок.
Стаття 8
Проектування
1. Комісія встановлює інструкцію для проектування
водогосподарських заходів на прикордонних водах.
2. Кожна Договірна Сторона сама розробляє проекти
водогосподарських заходів, які будуть реалізовані на її Державній
території.
3. Проекти узгоджуються Комісією, якщо вони стосуються
інтересів іншої Договірної Сторони.
Стаття 9
Виконання водогосподарських заходів
1. Кожна Договірна Сторона виконує водогосподарські заходи на
своїй Державній території, як правило, сама.
2. Коли одна Договірна Сторона хоче доручити виконання
водогосподарських заходів іншій Договірній Стороні, такі заходи
повинні бути окремо оформлені і погоджені в Комісії.
Стаття 10
Плата витрат
1. Кожна Договірна Сторона проводить водогосподарські роботи
на своїй території за свій рахунок.
2. Якщо після взаємної домовленості на Державній території
однієї Договірної Сторони виконуються водогосподарські заходи, які
принесуть користь обом Договірним Сторонам, то ці Сторони будуть
брати участь у погашенні витрат пропорціонально до користі, яку
принесуть ці заходи.
3. Якщо під час розрахунку за виконані роботи виникне залишок
на користь однієї із Договірних Сторін, інша Договірна Сторона
компенсує його роботами і поставками матеріалів у рамках виконання
цієї Угоди.
Стаття 11
Технічний і фінансовий контроль
Договірні Сторони створюють умови для технічного і
фінансового контролю під час реалізації спільних робіт, робіт
спільного інтересу і робіт, реалізованих однією із Договірних
Сторін в інтересах іншої Договірної Сторони. Правила контролю
встановить Комісія.
Стаття 12
Обмін гідрологічними і гідрометеорологічними даними
1. Відповідні органи Договірних Сторін будуть провадити
регулярний обмін результатами гідрологічних спостережень на
водомірних постах, встановлених за домовленістю, а також
інформацією про зміни у відмітках та результатами вимірювань
витрат води.
2. Відповідні органи Договірних Сторін зобов'язані негайно
надавати інформацію про різке підвищення рівня води понад
взаємозумовлений рівень, а також при аварійній ситуації, або такі
маніпуляції на водних спорудах, які різко змінюють водний режим,
або можуть загрожувати території другої Договірної Сторони.
3. Відповідні органи Договірних Сторін будуть провадити
взаємний і регулярний обмін інформацією про гідрометеорологічні
дані в погоджених обсягах і термінах.
Стаття 13
Захист від повеней
1. Заходи по захисту від повені та річковий нагляд під час
повені кожна Договірна Сторона здійснює на своїй Державній
території за свій рахунок.
2. Для запобігання затоплення та своєчасного проведення
ремонтних робіт у період високих рівнів води Договірні Сторони
зобов'язуються мати напоготові і в належному стані та у
відповідній кількості необхідні матеріали та обладнання.
3. Під час особливої небезпеки повені відповідні органи
Договірних Сторін домовляються, в разі потреби, про розмір
допомоги Договірній Стороні робочою силою, механізмами,
транспортними засобами, матеріалами та інструментами. Витрати,
пов'язані з ліквідацією наслідків повені, покриває Сторона, якій
надається допомога.
4. Відповідні органи Договірних Сторін зобов'язуються
підтримувати регулярний зв'язок, інформувати один одного, згідно
статті 12 цієї Угоди, та спільно домовлятися про захист населення
та майна від повені.
5. Хід і наслідки кожної повені обговорюються Комісією на
основі оцінки групи експертів.
6. Інструкції для захисту від повені або льодоходу внутрішніх
вод виробляє Комісія.
Стаття 14
Перехід Державного кордону
Перехід Державного кордону для виконання завдань, які
випливають із цієї Угоди, має регулюватися на підставі Договору
між Україною та Словацькою Республікою про режим
українсько-словацького Державного кордону, співробітництво та
взаємодопомогу з прикордонних питань ( 703_001 ), підписаного 14
жовтня 1993 року в м. Братиславі.
Стаття 15
Митні положення
1. Будівельні матеріали, які транспортуються з території
однієї Держави на територію іншої Держави, звільняються від
ввізного мита, податків та інших зборів, якщо ці матеріали
призначені і будуть використані для виконання робіт в межах цієї
Угоди.
2. Машини, механізми, прилади, інструменти та інше робоче
знаряддя для тимчасового використання звільняється від ввізного
мита, податків та інших зборів, якщо вони призначені і будуть
використані для виконання робіт в межах цієї Угоди, та їх
повернення здійсниться у визначений митними органами строк.
3. Матеріали та обладнання, згідно пунктів 1, 2 цієї статті,
повинні бути представлені митним органам Договірних Сторін для
проведення спрощеного митного огляду.
Стаття 16
Відшкодування збитків
Відшкодування збитків, завданих аварійними ситуаціями на
прикордонних водах, вирішують Уповноважені по прикордонних водах
обох Договірних Сторін. Кожний випадок буде оцінюватись окремо.
Стаття 17
Рішення спірних питань
Спірні питання, які можуть виникнути під час тлумачення або
під час реалізації цієї Угоди, які не може вирішити Комісія,
вирішують Договірні Сторони.
Стаття 18
Заключні положення
1. Дана Угода підлягає затвердженню згідно внутрішніх
державних розпоряджень обома Договірними Сторонами і вступає в дію
в день обміну дипломатичними нотами про її ухвалення.
2. Дана Угода укладається на строк 10 років і її чинність
буде автоматично продовжуватись на подальші 5 років, поки одна із
Договірних Сторін письмово по дипломатичних каналах повідомить не
пізніше, як за 12 місяців до закінчення відповідного періоду її
чинності.
3. З моменту чинності цієї Угоди втрачає юридичну силу Угода
Уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Уряду
Чехословацької Соціалістичної Республіки з питань водного
господарства на прикордонних водах, яка була підписана 26
листопада 1968 року у м. Братиславі.
Здійснено у м. Братиславі 14 червня 1994 року у двох
примірниках, кожний українською та словацькою мовами, при цьому
обидва тексти мають однакову юридичну силу.
За Уряд України За Уряд Словацької Республіки
(підпис) (підпис)вгору