Документ 703_058, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 22.02.2007, підстава - 686-V
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.04.2007, підстава - v2998321-07. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Словацької Республіки про економічне, промислове
та науково-технічне співробітництво
{ Угоду ратифіковано Законом
N 686-V ( 686-16 ) від 22.02.2007 }

Кабінет Міністрів України та Уряд Словацької Республіки, далі
- "Договірні Сторони",
враховуючи традиційні довголітні економічні відносини,
прагнучи підтримувати та зміцнювати економічне, промислове та
науково-технічне співробітництво,
керуючись принципами рівності, взаємних інтересів та
міжнародного права,
враховуючи, що з 1 травня 2004 року Словацька Республіка
набула членства в ЄС, а також те, що Угода між Урядом України та
Урядом Словацької Республіки про торговельно-економічне та
науково-технічне співробітництво від 26 серпня 1993 року ( 703_038 ) втратила чинність з 30 квітня 2004 року,
домовилися про таке:
Стаття 1
Договірні Сторони прагнутимуть розвивати, зміцнювати і
диверсифікувати економічне, промислове та науково-технічне
співробітництво на взаємовигідній основі та у всіх галузях, що
являють взаємний інтерес.
Стаття 2
Беручи до уваги досягнутий рівень економічного, промислового
та науково-технічного співробітництва, Договірні Сторони
погоджуються, що існують сприятливі можливості для співробітництва
на довгостроковій основі головним чином в наступних галузях:
- легка промисловість;
- транспорт, включаючи транспортні засоби;
- енергетичний сектор;
- гірничодобувний сектор;
- електроенергетичний сектор, у тому числі, вдосконалення та
реконструкція електростанцій, систем електропостачання та
транскордонних мереж;
- нафтогазовий сектор, у тому числі розширення та
реконструкція газо- і нафтопроводів, включаючи співробітництво у
сфері розвідки та обладнання нових родовищ;
- сільське господарство;
- зв'язок;
- охорона здоров'я та фармацевтична промисловість;
- хімічна та нафтохімічна промисловість;
- деревообробна промисловість, включаючи целюлозно-паперову;
- електронна та електротехнічна промисловість;
- металургія, включаючи металообробну промисловість;
- машинобудування, включаючи обладнання для харчової та
переробної промисловості;
- сільськогосподарська та лісова техніка;
- охорона навколишнього природного середовища, включаючи
екологічно чисте промислове виробництво;
- виробництво будівельних матеріалів та обладнання;
- промислове та цивільне будівництво;
- обмін інформацією що стосується працевлаштування та умов
здійснення комерційної діяльності;
- освіта та навчання фахівців в різних галузях;
- статистика.
Стаття 3
3 метою виконання завдань, визначених в статті 2 цієї Угоди,
створюється Змішана Комісія з питань економічного, промислового і
науково-технічного співробітництва (далі - "Змішана Комісія"), що
складається з представників компетентних урядових установ,
організацій та ділових структур.
Стаття 4
Змішана Комісія буде проводити засідання у разі необхідності,
але не рідше одного разу на рік почергово в Україні та Словацькій
Республіці. Змішана Комісія затвердить Положення, в якому буде
визначено порядок її діяльності та фінансування.
Стаття 5
Основними завданнями діяльності Змішаної Комісії будуть
наступні:
a) розгляд програм економічного, промислового та
науково-технічного співробітництва в галузях, що представляють
взаємний інтерес;
b) сприяння створенню відповідних умов для надання кредитів
та забезпечення фінансування економічного, промислового і
науково-технічного співробітництва;
c) розробка пропозицій та забезпечення виконання погоджених
програм підтримки малого та середнього підприємництва;
d) сприяння створенню відповідних умов, що дають можливість
співпрацювати господарюючим суб'єктам обох держав у міжнародних
виставках і ярмарках, що проводяться на території держави однієї з
Договірних Сторін, а також для започаткування співробітництва
Торгово-промислових палат держав обох Договірних Сторін;
e) співробітництво з розвитку екологічно безпечних систем
інфраструктури, а саме в галузях:
- енергетики;
- автомобільних та залізничних мереж;
- морських та річкових транспортних мереж;
- авіаційного транспорту;
- телекомунікацій;
- збору та обробки промислових та побутових відходів;
- покращення очистки води;
f) співробітництво в сфері охорони навколишнього природного
середовища та екологічної безпеки, у цьому зв'язку буде прийматися
до уваги раціональне використання природних ресурсів, а також
розширення частки екологічно чистих виробництв відповідно до
діючих або таких, що розробляються, глобальних та регіональних
програм розвитку промисловості;
g) розробка пропозицій та прийняття заходів для забезпечення
безпеки та стабільності поставок електричної енергії, нафти та
природного газу, а також залучення потенційних інвесторів, при
цьому надаватиметься особлива увага питанням використання та
передачі електричної енергії, транспортування газу та
нафтопродуктів;
h) розробка пропозицій та застосування заходів, спрямованих
на підвищення рівня безпеки атомних електростанцій відповідно до
міжнародно визнаних стандартів ядерної безпеки;
i) співставлення статистичних даних держав Договірних Сторін;
j) аналіз стану виконання міжурядових Угод між Україною та
Словацькою Республікою.
Змішана Комісія буде сприяти розвитку коопераційних відносин
та інших форм виробничого співробітництва.
Стаття 6
Ця Угода застосовуватиметься не перешкоджаючи зобов'язанням,
які витікають із членства Словацької Республіки в Європейському
Союзі. Положення Угоди не можуть бути сприйняті чи інтерпретовані,
як недійсні чи суперечливі до зобов'язань накладених Договором
Європейського Союзу ( 994_029 ) чи Угодою про партнерство та
співробітництво або іншими угодами між Європейським Союзом та
Україною від 14 червня 1994 року ( 998_012 { Угода про асоціацію
( 984_011 )} ).
Стаття 7
За взаємною згодою Договірних Сторін до положень цієї Угоди
можуть вноситися зміни або доповнення. Такі зміни та доповнення
оформлюються окремими Протоколами, що становитимуть невід'ємну
частину цієї Угоди.
Стаття 8
Будь-які спори, що виникатимуть при тлумаченні чи
застосуванні цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом проведення
консультацій і переговорів між Договірними Сторонами.
Стаття 9
Ця Угода набуває чинності з першого дня наступного місяця,
після того як Договірні Сторони повідомлять одна одну про
завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття
нею чинності.
Ця Угода укладається на невизначений термін. Кожна з
Договірних Сторін може вийти з Угоди, надіславши відповідне
письмове повідомлення іншій Договірній Стороні. Дія Угоди
припиняється через 6 місяців після отримання відповідного
письмового повідомлення іншою Договірною Стороною.
Вчинено в м. ________ "__" ____ 2005 р., в двох дійсних
примірниках, кожний українською, словацькою та англійською мовами,
причому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей
в тлумаченні окремих статей цієї Угоди перевагу має текст
англійською мовою.
ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ ЗА УРЯД
УКРАЇНИ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИвгору