Документ 703_049, втратив чинність, поточна редакція — Припинення дії від 28.10.2010, підстава - 703_087

               Угода 
між Державним комітетом України з питань технічного
регулювання та споживчої політики та Управлінням
з стандартизації, метрології та випробувань
Словацької Республіки про співробітництво в
галузі стандартизації, оцінки відповідності,
метрології і якості

{ Дію Угоди припинено. Додатково див. Угоду ( 703_087 )
від 28.10.2010 }

Дата підписання: 25.01.2006 Дата набуття чинності: 25.01.2006
Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики та Управління з стандартизації, метрології і
випробувань Словацької Республіки, надалі - "Сторони",
з огляду на взаємний інтерес у розвитку співробітництва в
галузі стандартизації, оцінки відповідності, метрології та якості,
з метою створення умов, необхідних для зміцнення взаємовигідного
економічного і технічного співробітництва,
з метою усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною і
Словацькою Республікою,
домовилися про наступне.
Стаття 1
Співробітництво між Сторонами в галузі стандартизації, оцінки
відповідності, метрології та якості здійснюється відповідно до
національного законодавства держав кожної із Сторін.
Дія даної угоди поширюється на продукцію, виготовлену на
території України і Словацької Республіки.
Стаття 2
Сторони, в межах своїх повноважень, затверджених національним
законодавством, будуть співпрацювати у наступних напрямках:
(1) Стандартизація
а) гармонізація стандартів та інших нормативних документів,
що стосуються взаємних поставок;
б) використання обчислювальної техніки при створенні,
затвердженні, видачі і розподілі стандартів.
(2) Оцінка відповідності
а) визначення умов і методів визнання результатів робіт з
оцінки відповідності продукції;
б) сприяння у співробітництві між нотифікованими й
уповноваженими органами з сертифікації на взаємовигідній основі,
по переліках, якими Сторони обміняються і будуть актуалізувати;
в) сприяння в підписанні угод між нотифікованими й
уповноваженими органами у сфері взаємного визнання результатів
робіт з оцінки відповідності;
г) використання добровільних знаків відповідності.
(3) Метрологія
а) організація робіт по забезпеченню єдності вимірювань;
б) створення, застосування і звірення національних еталонів
одиниць фізичних величин;
в) створення і застосування стандартних зразків речовин і
матеріалів.
(4) Якість
а) впровадження і сертифікація систем управління якістю і
систем управління навколишнім середовищем у відповідності з
міжнародними стандартами серії ISO 9000 і ISO 14000;
Стаття 3
Сторони погодилися на обмін:
(1) національними законами та іншими нормативними документами
в галузі стандартизації, оцінки відповідності, метрології та
якості;
(2) програмами навчання, проведення семінарів і конференцій в
галузі стандартизації, оцінки відповідності, метрології та якості;
(3) переліком груп продукції, що входять у законодавчо
регульовану сферу і підлягають оцінці відповідності третьою
стороною.
Стаття 4
Сторони погодилися запрошувати фахівців для обміну досвідом,
проведення консультацій, семінарів і конференцій, а також участі в
семінарах і конференціях. Фінансування перебування фахівців буде
обговорюватися Сторонами у кожному конкретному випадку.
Стаття 5
Сторони зобов'язуються забезпечити конфіденційність
документації та інформації, отриманих у рамках даної Угоди.
Конфіденційна документація та інформація може бути передана третій
стороні виключно за письмовою згодою Сторони, що їх надала.
Інформація про переговори та їх результати може бути опублікована
тільки після її обговорення і затвердження Сторонами.
Стаття 6
Сторони будуть координувати свою діяльність за підтримки
пропозицій та ініціатив у рамках членства в міжнародних і
регіональних організаціях з стандартизації, метрології, оцінки
відповідності та якості, членами яких вони є.
Стаття 7
Ця Угода не торкається прав і обов'язків, що випливають з
угод, укладених Сторонами та їх організаціями з іншими країнами.
Стаття 8
Спірні питання, пов'язані з тлумаченням чи реалізацією цієї
Угоди вирішуються шляхом консультацій і переговорів. При цьому
Сторони керуються положеннями цієї Угоди.
Стаття 9
Ця Угода укладається на невизначений термін і набирає
чинності з дати її підписання.
За попередньою домовленістю Сторін до цієї Угоди можуть бути
внесені зміни і доповнення шляхом підписання відповідного
протоколу, що буде невід'ємною частиною Угоди з дати його
підписання.
Кожна із Сторін може денонсувати цю Угоду, письмово
повідомивши іншу Сторону про свої наміри. Дія Угоди припиняється
через 6 місяців від дня отримання іншою Стороною такого
повідомлення.
Вчинено в м. Києві 25 січня 2006 року в двох екземплярах,
кожний українською, словацькою, і російською мовою, причому всі
тексти мають однакову силу.
У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень
цієї Угоди перевага надається тексту російською мовою.
За Державний комітет За Управління з стандартизації,
України з питань метрології та випробувань
технічного регулювання Словацької Республіки
та споживчої політики
( підпис ) ( підпис )
Микола Негрич Арпад Гондавгору