Документ 703_001-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 26.09.2018

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Відомством з промислової власності Словацької Республіки


Дата підписання:

26.09.2018


Дата набрання чинності для України:

26.09.2018

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Відомство з промислової власності Словацької Республіки (далі - Сторони),

беручи до уваги:

розуміння важливості та необхідності забезпечення охорони прав в усіх галузях інтелектуальної власності з метою подальшого розвитку систем охорони інтелектуальної власності в Україні та Словацькій Республіці,

визнання переваг двостороннього співробітництва і бажання подальшого розширення такого співробітництва у сфері охорони інтелектуальної власності,

визнання важливості співробітництва у сфері інтелектуальної власності для економічного та соціального розвитку обох держав Сторін,

бажання обміну інформацією та досвідом з метою розвитку дружніх відносин між ними,

домовились про таке:

Стаття 1
Мета

Метою цього Меморандуму є створення механізмів співробітництва для сприяння здійсненню заходів щодо правової охорони інтелектуальної власності на основі взаємної вигоди, рівності і поваги до міжнародних договорів, учасниками яких є держави обох Сторін.

Стаття 2
Сфера дії

Цей Меморандум включає такі напрямки співробітництва у сфері охорони прав інтелектуальної власності:

a) обмін інформацією про законодавство у сфері інтелектуальної власності, його практичне застосування, тенденції його розвитку та зміни законодавства в цій сфері;

b) обмін інформацією і досвідом щодо процедур надання правової охорони об’єктам права інтелектуальної власності, зокрема, в сфері патентного пошуку і практики проведення експертизи;

c) обмін патентною інформацією, документами та публікаціями в сфері охорони інтелектуальної власності;

d) обмін досвідом та знаннями з різних аспектів управління структурами, що займаються інтелектуальною власністю, зокрема стосовно підготовки та розстановки кадрів, видання публікацій;

e) обмін досвідом в управлінні процесом експертизи та організації автоматизованого пошуку;

f) підготовка кадрів і підвищення кваліфікації фахівців шляхом проведення стажувань та навчальних практик;

g) обмін досвідом і знаннями щодо підвищення рівня громадської обізнаності в даній сфері;

h) проведення спільних конференцій, семінарів і форумів з метою підвищення рівня інформованості зацікавлених кіл;

i) діяльність в сфері інформаційних послуг;

j) сприяння винахідницькій та інноваційній діяльності;

k) сприяння малим і середнім підприємствам в сфері охорони інтелектуальної власності;

l) спільне видання матеріалів з інформацією і результатами досліджень;

m) інші види співробітництва, узгоджені Сторонами.

Конкретні заходи відповідно до напрямків співробітництва і їх реалізація будуть передбачені у відповідних протоколах, програмах або робочих планах.

Сторони зможуть вільно розпоряджатися всією інформацією, наданою в рамках цього Меморандуму, за винятком тих випадків, коли Стороною, яка надала цю інформацію, були встановлені обмеження або особливі умови її використання або поширення. У будь-якому випадку ця інформація не може бути передана третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

Здійснення всіх видів співробітництва, передбачених цим Меморандумом, і використання робочих мов буде офіційно закріплено у відповідних робочих програмах, які будуть спільно розроблятися Сторонами.

Стаття 3
Фінансові умови

Фінансування, необхідне для здійснення співробітництва, буде визначено кожною із Сторін відповідно до їх можливостей і взаємного інтересу за узгодженими ними конкретними планами співробітництва.

Стаття 4
Перегляд цього Меморандуму

Сторони регулярно відстежують ефективність виконання положень Меморандуму.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені у письмовій формі шляхом укладення окремих протоколів, що складатимуть невід’ємну частину цього Меморандуму.

Будь-які спори, які можуть виникнути між Сторонами щодо застосування цього Меморандуму, будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 5
Набрання чинності та строк дії

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

Цей Меморандум укладається на 5 років і буде автоматично продовжений на наступні 5-річні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону у письмовій формі про завершення дії цього Меморандуму за 3 місяці до завершення чергового п’ятирічного періоду.

Якщо немає іншої домовленості, англійська мова використовується як мова листування та спілкування.

Вчинено в м. Женева 26 вересня 2018 року у двох примірниках, кожний українською, словацькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей при тлумаченні положень цього Меморандуму, переважну силу має текст англійською мовою.


ЗА МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ

ЗА ВІДОМСТВО
З ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ


(підпис)

(підпис)


Михайло ТІТАРЧУК

Річард МЕССІНГЕР


Заступник Міністра

Президентвгору