Документ 703/99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.04.2006, підстава - 248/2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 248/2006 ( 248/2006 ) від 21.03.2006 }
Про Загальні засади функціонування
Національного депозитарію України

З метою формування Національної депозитарної системи,
визначення особливостей створення та функціонування Національного
депозитарію України п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Загальні засади функціонування Національного
депозитарію України (додаються).
2. Кабінету Міністрів України подати у двотижневий строк у
встановленому порядку проект закону про внесення змін та доповнень
до законів України щодо управління часткою держави у статутному
фонді Національного депозитарію України.
3. Уповноваженим органам управління часткою держави у
статутному фонді Національного депозитарію України забезпечити
приведення статутних документів Національного депозитарію України
у відповідність із Загальними засадами функціонування
Національного депозитарію України.
4. Внести до Положення про Державну комісію з цінних паперів
та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 14
лютого 1997 року N 142 ( 142/97 ) (із змінами, внесеними Указом
Президента України від 19 травня 1999 року N 523 ( 523/99 ), такі
зміни і доповнення:
підпункт 25 пункту 4 виключити;
пункт 12 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"Комісія не може виступати засновником підприємств, що
здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів і
підпадають під її пряме регулювання, та управляти часткою держави
в цих підприємствах".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 червня 1999 року
N 703/99

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 22 червня 1999 року N 703/99

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
функціонування Національного депозитарію України
1. Національний депозитарій України (далі - Національний
депозитарій) є установою, створеною відповідно до Закону України
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ).
У своїй діяльності Національний депозитарій керується
Законами України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), іншими
нормативно-правовими актами України.
2. Національний депозитарій є центральним елементом
Національної депозитарної системи, який забезпечує її формування
та розвиток, функціонування єдиної системи депозитарного обліку і
обслуговування обігу цінних паперів, інтеграцію Національної
депозитарної системи у міжнародну систему депозитарних установ, що
забезпечують функціонування світових ринків капіталу.
3. Метою створення Національного депозитарію є задоволення
суспільних інтересів шляхом забезпечення ефективного
функціонування учасників Національної депозитарної системи.
Засновники та акціонери Національного депозитарію не мають на
меті отримання прибутку від діяльності Національного депозитарію.
4. Національний депозитарій створюється у формі відкритого
акціонерного товариства в порядку, передбаченому Законом України
"Про господарські товариства".
Акціонерами Національного депозитарію можуть бути виключно
держава та юридичні особи, що є учасниками Національної
депозитарної системи.
Частка одного акціонера, крім держави, у статутному фонді
Національного депозитарію не може перевищувати десяти відсотків
цього фонду.
5. До зменшення частки держави у статутному фонді
Національного депозитарію до розміру, визначеного частиною першою
статті 10 Закону України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні":
Національний депозитарій забезпечує виконання таких функцій:
- стандартизація депозитарного обліку відповідно до
міжнародних норм;
- стандартизація документообігу щодо операцій з цінними
паперами і нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в
Україні, відповідно до міжнародних норм;
- встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з
депозитарними установами інших держав, укладання двосторонніх та
багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські
відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними
паперами учасників Національної депозитарної системи, контроль за
їх кореспондентськими відносинами з депозитарними установами інших
держав;
джерелами формування майна Національного депозитарію є:
- внески засновників та акціонерів;
- доходи від здійснення функцій, передбачених абзацами третім
- п'ятим цього пункту;
- доходи від цінних паперів, що є у власності Національного
депозитарію та банківських депозитів;
- кошти та/або майно, що надаються як міжнародна технічна
допомога;
- благодійні внески і пожертвування;
- бюджетні асигнування, кошти позабюджетного Державного фонду
приватизації, передбачені Державною програмою приватизації на
утримання Національної депозитарної системи.
Здійснення видів діяльності, передбачених абзацами третім -
п'ятим цього пункту, Національним депозитарієм не потребує
отримання ним спеціальних дозволів.
6. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) Національного депозитарію здійснюється за рішенням
загальних зборів акціонерів Національного депозитарію.
7. Стандарти депозитарного обліку та стандарти документообігу
щодо операцій з цінними паперами, встановлені Національним
депозитарієм і узгоджені з Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, є обов'язковими до виконання всіма учасниками
Національної депозитарної системи.
8. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
здійснює державне регулювання діяльності Національного депозитарію
безпосередньо та через державного представника в Національному
депозитарії відповідно до Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні".
Інші державні органи мають право здійснювати контроль
діяльності Національного депозитарію в межах, визначених
законодавством.
9. З метою створення умов для ефективної мобілізації та
розміщення учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з
урахуванням інтересів суспільства, їх ефективного обігу,
інтеграції в європейський та світовий фондовий ринки держава
сприятиме добровільній реорганізації всіх українських
депозитаріїв, включаючи Національний депозитарій, в єдиний
централізований кліринговий депозитарій, що перебуватиме переважно
у недержавній власності професійних учасників фондового ринку.

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙвгору