Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2018702
Документ 702-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.09.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 серпня 2018 р. № 702
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі затвердити у тримісячний строк порядок ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 55ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2018 р. № 702

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 р. № 841 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 70, ст. 2517; 2013 р., № 13, ст. 492):

1) у пункті 2:

в абзаці п’ятому слова “спосіб виконання програм технічної допомоги ЄС” замінити словами “інструмент надання зовнішньої допомоги ЄС”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“відповідальний за підготовку програми орган - центральний орган державної влади, відповідальний за реалізацію державної політики у відповідній сфері, який ініціює процес укладення відповідної угоди про фінансування з ЄС або визначений відповідальним за її укладення Кабінетом Міністрів України;

заінтересовані органи та організації - органи та організації, заінтересовані у виконанні програм секторальної бюджетної підтримки, у тому числі центральні органи державної влади, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Європейська Комісія, провідні наукові установи України, інші підприємства, установи та організації;

спільна група моніторингу - координаційний орган у складі представників заінтересованих органів та організацій, утворений на період виконання програми з метою забезпечення моніторингу виконання індикаторів, проведення оцінки виконання індикаторів і досягнення очікуваних результатів програми.”;

2) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“узгоджені з ЄС пропозиції щодо пріоритетів залучення секторальної бюджетної підтримки ЄС відповідно до державної або галузевої програми, стратегії, концепції реформування відповідної сфери реалізації державної політики.”;

3) у пункті 4:

абзац перший після слова “визначення” доповнити словом “проекту”;

абзац другий викласти у такій редакції:

“Для визначення проекту переліку індикаторів за ініціативою Мінекономрозвитку відповідальний за підготовку програми орган утворює робочу групу, до складу якої можуть включатися представники заінтересованих органів та організацій.”;

в абзаці третьому слова “спільним рішенням таких органів” замінити словами “за участю представників таких органів рішенням відповідального за підготовку програми органу”;

абзац третій доповнити реченням такого змісту: “Копії рішення про утворення робочої групи та протоколів її засідань надсилаються членам робочої групи протягом п’яти днів.”;

абзаци четвертий і п’ятий замінити абзацом такого змісту:

“Відповідальний за підготовку програми орган забезпечує підготовку проекту переліку індикаторів з урахуванням пропозицій членів робочої групи, узгодження проекту переліку індикаторів з Європейською Комісією, узгодження з членами робочої групи пропозицій щодо визначення органу, відповідального за виконання програми (далі - відповідальний за виконання програми орган).”;

4) пункти 5 і 7 викласти у такій редакції:

“5. Підготовка проекту угоди про фінансування здійснюється відповідно до Закону України “Про міжнародні договори України” відповідальним за підготовку програми органом згідно з проектом переліку індикаторів, узгодженого з Європейською Комісією.

Під час підготовки проекту угоди про фінансування відповідальний за підготовку програми орган погоджує з Європейською Комісією кількість, види, розміри та строки виплати траншів фінансових ресурсів, які надаються ЄС.

Строк підготовки проекту угоди про фінансування, у тому числі програми, не перевищує 12 місяців з дати утворення робочої групи, зазначеної у пункті 4 цього Порядку. У разі порушення зазначеного строку Мінекономрозвитку проводить за участю відповідального за підготовку програми органу консультації з Європейською Комісією з метою вирішення питання стосовно доцільності подальшої підготовки проекту угоди про фінансування.

Відповідальний за підготовку програми орган в установленому порядку забезпечує підготовку та погодження із заінтересованими органами та організаціями проекту угоди про фінансування та рішення Кабінету Міністрів України про її підписання, в якому зазначаються пропозиції щодо відповідального за виконання програми органу.”;

“7. Відповідальний за виконання програми орган надсилає Мінфіну пропозиції щодо отримання першого (чергового) траншу секторальної бюджетної підтримки ЄС відповідно до графіка виплат коштів, визначеного в угоді про фінансування. Пропозиції повинні містити результати аналізу виконання відповідних індикаторів і обґрунтування виплати коштів з необхідними підтвердними документами.

Мінфін надсилає в установленому порядку Європейській Комісії відповідний запит на перерахування коштів.”;

5) у пункті 10:

абзац перший після слів “за виконання програми” доповнити словами і цифрами “, протягом 30 днів з дати набрання чинності угодою про фінансування”;

в абзаці другому:

слова “спільним рішенням таких органів” замінити словами “за участю представників таких органів рішенням відповідального за виконання програми органу”;

доповнити абзац реченням такого змісту: “Копії рішення про утворення спільної групи моніторингу та протоколів її засідань надсилаються членам спільної групи моніторингу протягом п’яти днів.”;

6) пункт 11 викласти у такій редакції:

“11. Для координації та нагляду за станом виконання програм Мінекономрозвитку разом з Європейською Комісією проводить огляди виконання програм за участю відповідальних за виконання програм органів та представників заінтересованих органів та організацій. Строки проведення оглядів визначаються за домовленістю з Європейською Комісією.

Відповідальний за виконання програми орган протягом двох тижнів після проведення огляду подає Мінекономрозвитку поточний звіт про стан виконання індикаторів та виплати траншів секторальної бюджетної підтримки ЄС, складений за формою згідно з додатком та підписаний головою спільної групи моніторингу. Інформація щодо виконання індикаторів, які стосуються загальних умов, подається Мінфіном та Мінекономрозвитку на запит органу, відповідального за виконання програми.

Мінекономрозвитку у місячний строк після отримання поточних звітів готує і подає Європейській Комісії зведений поточний звіт про стан реалізації заходів, необхідних для виконання індикаторів та виплати траншів секторальної бюджетної підтримки ЄС. Копія зведеного поточного звіту надсилається Мінфіну та Кабінетові Міністрів України.

Відповідальний за виконання програми орган у тримісячний строк після завершення виконання угоди про фінансування готує заключний звіт про стан виконання індикаторів та виплати траншів секторальної бюджетної підтримки ЄС згідно з додатком та подає його Мінекономрозвитку. Копія заключного звіту надсилається Мінфіну та Кабінетові Міністрів України.”.

7) у тексті Порядку слова “центральний орган виконавчої влади, відповідальний за виконання програми,” в усіх відмінках замінити словами “відповідальний за виконання програми орган” у відповідному відмінку;

8) додаток до Порядку викласти у такій редакції:


“Додаток
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2018 р. № 702)

ПОТОЧНИЙ/ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про стан виконання індикаторів та виплати траншів секторальної бюджетної підтримки ЄС

1. Назва програми.

2. Оцінка виконання індикаторів:

Загальні умови

Відповідальний за виконання

Стан виконання

Оцінка виконання умови

Спеціальні умови

Відповідальний за виконання

Стан виконання

Оцінка виконання умови

3. Виплата траншів

Номер та вид траншу

Строк та сума виплати траншу відповідно до Угоди, млн. євро

Дата подання запиту на перерахування траншу

Сума траншу, млн. євро

відповідно до Угоди

фактична

зазначена в запиті до Європейської Комісії

перерахована Європейською Комісією

4. Заходи, які було профінансовано за рахунок траншу / траншів.

5. Висновки про результати виконання індикаторів, проблемні питання, пропозиції щодо їх вирішення.

Голова спільної групи моніторингу

________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)”.

2. Підпункт 191 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 77, ст. 2183), викласти у такій редакції:

“191) забезпечує формування стратегічних і щорічних програм залучення міжнародної технічної допомоги відповідно до основних напрямів соціально-економічного розвитку України та координує діяльність, пов’язану із залученням такої допомоги, проводить державну реєстрацію/ перереєстрацію проектів (програм) міжнародної технічної допомоги в Україні, веде реєстр проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та реєстр програм секторальної бюджетної підтримки ЄС;”.

3. У пунктах 18 і 19 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 “Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 340), слова “у єдиному реєстрі проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги” замінити словами “у реєстрі проектів (програм) міжнародної технічної допомоги”.вгору