Документ 700-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.06.2012, підстава - 425-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 червня 1996 р. N 700
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 425 ( 425-2012-п ) від 21.05.2012 }
Про Положення про надання митним органам
України фінансових гарантій щодо обов'язкової
доставки товарів до митниць призначення
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 364 ( 364-99-п ) від 15.03.99
N 871 ( 871-2003-п ) від 04.06.2003
N 606 ( 606-2004-п ) від 12.05.2004 )

На виконання Указу Президента України від 20 травня 1996 р.
N 353 ( 353/96 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про надання митним органам
фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць
призначення (додається). Дія Положення поширюється на транзитне переміщення
алкогольних напоїв і тютюнових виробів з 15 серпня 1996 року. Державному митному комітетові у місячний термін подати
Кабінету Міністрів України пропозицію щодо строків поширення дії
зазначеного Положення на інші підакцизні товари.
2. Державному митному комітетові, Міністерству фінансів,
Міністерству транспорту разом з Комітетом у справах нагляду за
страховою діяльністю у місячний термін затвердити механізм надання
і повернення фінансових гарантій, порядок стягнення передбачених
законодавством обов'язкових платежів за цими гарантіями та
особливі умови ліцензування страхових організацій для здійснення
страхування відповідальності перевізника.
3. Державному митному комітетові, Міністерству фінансів,
Комітетові у справах нагляду за страховою діяльністю разом із
Національним банком у місячний термін внести пропозиції щодо
визначення статусу незалежних фінансових посередників (брокерів),
які можуть виступати гарантами з надання фінансових гарантій
митним органам щодо обов'язкової доставки товарів до митниць
призначення.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.52
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 червня 1996 р. N 700
ПОЛОЖЕННЯ
про надання митним органам України фінансових гарантій
щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення

1. Це Положення визначає порядок надання фінансових гарантій
митним органам під час переміщення транзитом через територію
України товарів, на які законодавством встановлено акцизний збір
(далі - товари), їх власниками або уповноваженими особами.
2. Терміни в цьому Положенні вживаються у такому значенні: гарант - уповноважені Держмиткомом в установленому порядку
банк чи страхова компанія, що бере на себе відповідальність щодо
внесення обов'язкових платежів за невивезені з території України
товари в разі порушення перевізником умов транзиту в формах та
розмірах, установлених законодавством; митниця відправлення - будь-який митний орган України, з
якого для усієї кількості товарів або їх частини починається
переміщення товарів транзитом через територію України із
застосуванням фінансових гарантій; митниця призначення - будь-який митний орган України, з якого
для усієї кількості товарів або їх частини закінчується
переміщення товарів транзитом через територію України із
застосуванням фінансових гарантій; фінансові гарантії - спосіб грошового забезпечення виконання
зобов'язань перевізника щодо вивезення товарів, заявлених під час
ввезення в Україну як транзитні; ( Абзац шостий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 606 ( 606-2004-п ) від 12.05.2004 )
перевізник - власник товарів або уповноважена ним особа, яка
здійснює перевезення та безпосередньо володіє товарами на весь
термін їх переміщення транзитом через територію України.
3. Надання фінансових гарантій запроваджується як запобіжний
захід з метою дотримання перевізниками умов, шляхів і напрямів
транзиту, а також для забезпечення внесення передбачених
законодавством обов'язкових платежів у разі порушення перевізником
взятих ним зобов'язань щодо доставки товарів до митниці
призначення. Фінансові гарантії митним органам України надаються гарантом
на основі угоди з Держмиткомом.
4. Сума фінансових гарантій відповідає розміру всіх
обов'язкових платежів, визначених для цих товарів законодавством,
тобто акцизного збору, мита, податку на добавлену вартість, митних
та інших зборів, нарахованих згідно з порядком, установленим для
оподаткування таких товарів у разі ввезення їх в Україну з метою
вільного використання. Власник товарів або уповноважена ним особа на власний розсуд
обирає один із видів фінансових гарантій як альтернативу охороні
та супроводженню товарів митними органами чи перевезенням на
умовах Митної конвенції про міжнародні перевезення 1975 року
(Конвенції МДП). Фінансові гарантії надаються митним органам щодо будь-яких
товарів, за винятком: товарів, що переміщуються із застосуванням охорони і
супроводження митними органами із залученням підрозділів МВС; товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом; товарів, що переміщуються фізичними особами в обсягах, які не
обкладаються акцизним збором; товарів, що переміщуються каналами поштового зв'язку.
5. Не вивезені у визначені терміни товари вважаються вільно
використаними на митній території України, тобто такими, щодо яких
законодавством запроваджено обов'язкові платежі.
6. У разі порушення перевізником встановлених умов транзиту
внесення передбачених законодавством обов'язкових платежів
провадиться відповідно до фінансових гарантій, наданих митним
органам.
7. У разі переміщення товарів транзитом через територію
України митним органам надаються такі види фінансових гарантій: гарантія банку; ( Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови
КМ N 606 ( 606-2004-п ) від 12.05.2004 ) грошова застава; страхування фінансової відповідальності перевізника. Гарантії банків надаються безпосередньо митним органам або
можуть застосовуватися як фінансове забезпечення гарантій, що
надаються митним органам незалежними фінансовими посередниками.
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 364
( 364-99-п ) від 15.03.99, в редакції Постанови КМ N 606
( 606-2004-п ) від 12.05.2004 )
Фінансові гарантії у формі договору страхування фінансової
відповідальності перевізника застосовуються як фінансове
забезпечення гарантій, що надаються митним органам незалежними
фінансовими посередниками. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 606 ( 606-2004-п ) від 12.05.2004 )
Фінансове забезпечення наданих незалежним фінансовим
посередником гарантій провадиться шляхом укладення із страховиком
договору страхування фінансової відповідальності перевізника перед
митним органом щодо обов'язкової своєчасної доставки товару до
митниці призначення або шляхом отримання від перевізника застави у
розмірі митного боргу чи отримання гарантії банку на суму митного
боргу. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 606
( 606-2004-п ) від 12.05.2004 )
8. Фінансові гарантії надаються до або в момент фактичного
перетину митного кордону товарами під час ввезення їх в Україну.
( Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 364
( 364-99-п ) від 15.03.99 ) 9. Фінансові гарантії у вигляді
гарантійного листа, що надаються перевізником митним органам,
засвідчуються уповноваженим банком. Форма гарантійного листа
визначається Держмиткомом за погодженням з Національним банком.
Переліки уповноважених банків, які надають митним органам
гарантійні листи, затверджуються Держмиткомом за погодженням з
Національним банком та надсилаються усім митним органам.
9. Фінансові гарантії у вигляді грошової застави вносяться
на депозитні рахунки митних органів в уповноважених банках: резидентами - в національній валюті України безготівково за
офіційним курсом Національного банку України на дату надання
фінансової гарантії; нерезидентами - в іноземній валюті I групи класифікатора
валют Національного банку або в національній валюті України за
офіційним курсом Національного банку на дату надання фінансової
горантії як безготівково, так і готівкою. Фінансові гарантії, надані у вигляді грошової застави,
повертаються перевізникові, якщо усі взяті ним перед митними
органами зобов'язання щодо переміщення товарів під митним
контролем виконано. Митним органам перевізник надає витяг банку, до якого внесено
грошову заставу.
( Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 364
( 364-99-п ) від 15.03.99 )
10. Підтвердженням виконання перевізником своїх зобов'язань є
доставка ввезених товарів без зміни їх стану чи зменшення
(збільшення) кількості або зміни якісних характеристик до митниці
призначення у встановлені митними органами строки та пред'явлення
таких товарів до митного оформлення в зазначеному місці та в
зазначений термін.
11. Суми фінансових гарантій, за якими перевізник не виконав
зобов'язання, використовуються митними органами для покриття
передбачених законодавством обов'язкових платежів за товари,
ввезені з метою вільного використання на митній території України. За наявності гарантії банку чи страхового полісу внесення
обов'язкових платежів провадиться гарантом або страховою
організацією в день надходження від митного органу повідомлення
про необхідність таких платежів. ( Абзац другий пункту 11 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 606 ( 606-2004-п ) від
12.05.2004 )
Якщо в цей термін кошти не будуть відшкодовані, стягнення
належних сум у безакцептному порядку провадиться згідно з
законодавством.
12. Механізм надання перевізником фінансових гарантій митним
органам та повернення їх перевізнику (крім страхування фінансової
відповідальності перевізника) і порядок стягнення передбачених
законодавством обов'язкових платежів за цими гарантіями
встановлюються Держмиткомом, Мінфіном та Мінтрансом. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг разом
із Держмиткомом та Мінфіном установлює особливі умови ліцензування
страховиків на здійснення страхування фінансової відповідальності
перевізника щодо обов'язкової доставки товарів до митниці
призначення. ( Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 871 ( 871-2003-п ) від 04.06.2003 )вгору