Документ 70/99, попередня редакція — Редакція від 08.02.2005, підстава - 208/2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни та визнання такими, що втратили
чинність, деяких актів Президента України
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1499/99 від 25.11.99
N 1579/99 від 16.12.99
N 598/2000 від 14.04.2000
N 724/2000 від 29.05.2000
N 800/2000 від 14.06.2000
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000
N 919/2000 ( 919/2000 ) від 25.07.2000
N 926/2000 ( 926/2000 ) від 26.07.2000
N 1038/2000 ( 1038/2000 ) від 31.08.2000
N 1071/2000 ( 1071/2000 ) від 14.09.2000
N 1138/2000 ( 1138/2000 ) від 17.10.2000
N 1159/2000 ( 1159/2000 ) від 23.10.2000
N 1331/2000 ( 1331/2000 ) від 13.12.2000
N 850/2001 ( 850/2001 ) від 21.09.2001
N 944/2001 ( 944/2001 ) від 09.10.2001
N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001
N 301/2002 ( 301/2002 ) від 26.03.2002
N 1158/2002 ( 1158/2002 ) від 16.12.2002
N 390/2003 ( 390/2003 ) від 05.05.2003
N 208/2005 ( 208/2005 ) від 08.02.2005 )

У зв'язку з прийняттям Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити зміни, що вносяться до актів Президента України
(додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Президента
України згідно з переліком, що додається.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 січня 1999 року
N 70/99
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 січня 1999 року N 70/99
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Президента України

1. У Положенні про порядок здійснення помилування осіб,
засуджених судами України, затвердженому Указом Президента України
від 31 грудня 1991 року N 22 ( 22/91 ):
в абзаці третьому пункту 5 слова "комісії у справах
неповнолітніх" і "виконавчого комітету місцевої Ради народних
депутатів" замінити відповідно словами "служби у справах
неповнолітніх" і "виконавчого органу відповідної ради";
в абзаці другому пункту 8, пункті 24 слова "Відділом у
питаннях громадянства і помилування", "Відділ у питаннях
громадянства і помилування" замінити відповідно словами "Відділом
помилування", "Відділ помилування";
у пункті 17 слова "Служби національної безпеки України"
замінити словами "Служби безпеки України";
у пункті 20 слова "комісії у справах неповнолітніх" замінити
словами "служби у справах неповнолітніх".
2. Статтю 2 Указу Президента України від 31 грудня 1991 року
N 23 ( 23/91 ) "Про порядок переміни громадянами України прізвищ,
імен та по батькові" викласти у такій редакції:
"2. Переміна прізвищ, імен та по батькові провадиться
районним, міським, районним у місті відділом запису актів
громадянського стану відповідного управління юстиції за місцем
проживання заявника. Відмова у переміні прізвища, імені та по батькові може бути
оскаржена до суду у встановленому порядку".
3. В Указі Президента України від 23 травня 1992 року N 303
( 303/92 ) "Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній
практиці системи обліку та статистики":
у статті 1 та частині першій статті 4 слова "Міністерство
статистики" замінити словами "Державний комітет статистики";
у частині другій статті 4 слова "Міністерству статистики
України", "Державним митним комітетом України" замінити відповідно
словами "Державному комітету статистики України", "Державною
митною службою України".
4. У Розпорядженні Президента України від 27 липня 1992 року
N 130 ( 130/92-рп ) "Про порядок доставки дипломатичної пошти
України":
а) у тексті Розпорядження слова "при Міністерстві" замінити
словами "при Державному комітеті";
б) у Положенні про порядок доставки дипломатичної пошти
України, затвердженому зазначеним Розпорядженням:
у пункті 3 слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої";
у пунктах 4, 5 і 6 слова "при Міністерстві" замінити словами
"при Державному комітеті".
( Пункт 5 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1138/2000 ( 1138/2000 ) від 17.10.2000 )
( Пункт 6 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1071/2000 ( 1071/2000 ) від 14.09.2000 )
7. У Положенні про Національну раду соціального партнерства,
затвердженому Указом Президента України від 27 квітня 1993 року
N 151 ( 151/93 ) (із змінами, внесеними Указом від 13 грудня 1993
року N 581 ( 581/93 ):
пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Національна рада у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними
договорами України, а також цим Положенням";
абзац другий пункту 4 виключити;
у пункті 5:
в абзаці другому слова "державної виконавчої влади України та
Республіки Крим" замінити словами "виконавчої влади";
в абзаці п'ятому слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої".
8. У затверджених Указом Президента України від 5 травня 1993
року N 155 ( 155/93 ):
а) Положенні про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію
адвокатури:
у пункті 2 слова "Республіці Крим" замінити словами
"Автономній Республіці Крим";
пункт 4 викласти у такій редакції:
"4. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія у своїй діяльності
керується Конституцією України, законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням";
у пункті 5 слова "Рада Міністрів Республіки Крим, обласна,
Київська, Севастопольська міська Рада народних депутатів" замінити
словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна,
Київська та Севастопольська міська рада";
друге речення пункту 8 викласти у такій редакції: "До неї
входять 4 адвокати, 4 судді, по одному представнику відповідно від
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міської ради, Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласного, Київського та Севастопольського міського управління
юстиції, відділення Спілки адвокатів України";
друге речення пункту 9 викласти у такій редакції: "До неї
входять 5 адвокатів, 2 судді, по одному представнику відповідно
від Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та
Севастопольського міського управління юстиції, відділення Спілки
адвокатів України";
у пункті 11:
в абзаці першому слова "Республіки Крим" замінити словами
"Автономної Республіки Крим";
абзаци четвертий і п'ятий викласти у такій редакції:
"Представник обласної, Київської та Севастопольської міської
ради як член атестаційної палати обирається відповідною радою.
Представник Ради міністрів Автономної Республіки Крим
призначається Радою міністрів Автономної Республіки Крим.
Члени палат - представники Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласних, Київського та Севастопольського міського управлінь
юстиції призначаються начальником відповідного управління
юстиції";
б) Положенні про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури:
у пункті 3 слова "Республіці Крим" замінити словами
"Автономній Республіці Крим";
пункт 4 викласти у такій редакції:
"4. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури у своїй діяльності
керується Конституцією України, законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням".

( Пункт 9 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 301/2002 ( 301/2002 ) від 26.03.2002 )

( Пункт 10 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1158/2002 ( 1158/2002 ) від 16.12.2002 )
11. У Положенні про порядок підготовки і внесення проектів
указів і розпоряджень Президента України, затвердженому Указом
Президента України від 20 серпня 1993 року N 346 ( 346/93 ) (в
редакції Указу від 10 вересня 1994 року N 512 ( 512/94 ):
у пункті 1:
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"скасування актів Кабінету Міністрів України, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, рішень голів місцевих державних
адміністрацій";
абзац шостий викласти у такій редакції:
"присвоєння вищих військових звань, вищих дипломатичних
рангів, інших вищих спеціальних звань і класних чинів";
в абзаці сьомому слово "заснування" замінити словом
"встановлення";
в абзаці восьмому слова "вихід з" замінити словом
"припинення", слово "політичного" виключити;
в абзаці дев'ятому слова "та амністії" виключити;
в абзаці другому пункту 2, абзацах першому і третьому пункту
3, абзацах другому і третьому пункту 5 слова "державної
виконавчої" замінити словом "виконавчої";
в абзаці першому пункту 3 слова "Рада Міністрів Республіки
Крим" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки
Крим";
у пунктах 11 і 14 слова "Юридичному управлінні", "Юридичного
управління" замінити відповідно словами "Головному
державно-правовому управлінні", "Головного державно-правового
управління".
12. В Указі Президента України від 28 серпня 1993 року N 357
( 357/93 ) "Про службові відрядження за кордон посадових осіб
органів державної виконавчої влади" слова "державної виконавчої"
замінити словом "виконавчої".
13. В абзаці першому пункту 1 Розпорядження Президента
України від 28 жовтня 1993 року N 122 ( 122/93-рп ) "Про заходи
щодо забезпечення правопорядку та нормалізації санітарної
обстановки у місті Києві" слова "державної виконавчої" замінити
словом "виконавчої".
( Пункт 14 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 944/2001 ( 944/2001 ) від 09.10.2001 )
( Пункт 15 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1579/99 від 16.12.99 )
16. У Консульському статуті України, затвердженому Указом
Президента України від 2 квітня 1994 року N 127 ( 127/94 ) (із
змінами і доповненнями, внесеними Указами від 5 листопада
1996 року N 1043 ( 1043/96 ) та від 17 лютого 1997 року
N 150 ( 150/97 ):
у статтях 7, 8, 9 і 73 слова "герб", "прапор" в усіх
відмінках замінити відповідно словами "Герб", "Прапор" у
відповідних відмінках;
у статті 23 слово "загальноукраїнського" замінити словом
"всеукраїнського";
у статті 24 слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої", а слова "та регіонального" виключити;
у частині першій статті 89, статті 90 слова "державної
виконавчої" замінити словом "виконавчої".
( Пункт 17 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 390/2003 ( 390/2003 ) від 05.05.2003 )
18. В Указі Президента України від 21 квітня 1994 року N 176
( 176/94 ) "Про Київський університет імені Тараса Шевченка" (із
змінами, внесеними Указами від 30 травня 1995 року N 397
( 397/95 ) і від 2 червня 1995 року N 419 ( 419/95 ):
у частині першій статті 2 слова "державної виконавчої" і
"загальнодержавні" замінити відповідно словами "виконавчої"
"державні";
у статті 3 слова "Радам народних депутатів" замінити словами
"органам місцевого самоврядування".
19. У преамбулі, статті 1 та абзаці четвертому статті 3 Указу
Президента України від 29 квітня 1994 року N 198 ( 198/94 ) "Про
вдосконалення роботи з підготовки законопроектів та проведення
правової реформи" слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої".
20. У затверджених Указом Президента України від 25 травня
1994 року N 263 ( 263/94 ):
а) Положенні про військовий квиток рядового, сержантського і
старшинського складу:
у пункті 2 слова "відповідно до законодавства України"
замінити словами "відповідно до законів України";
в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 4 слова
"герб" замінити словом "Герб";
в абзаці четвертому пункту 4 слово "прапора" замінити словом
"Прапора";
в абзаці першому пункту 9 цифри "19" замінити цифрами "18";
б) Положенні про військовий квиток офіцера запасу:
у пункті 2 слова "відповідно до законодавства України"
замінити словами "відповідно до законів України";
в абзаці другому пункту 3 слово "герб" замінити словом
"Герб";
у пункті 7 цифри "19" замінити цифрами "18".
21. В Указі Президента України від 21 липня 1994 року N 396
( 396/94 ) "Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі
злочинністю":
у преамбулі цифри "114-5" замінити цифрами "106";
у частині першій статті 1 і статті 10 слова "Державному
митному комітету України", "Державного митного комітету України"
замінити відповідно словами "Державній митній службі України",
"Державної митної служби України";
у частині першій статті 1, частині першій статті 2 слова
"Уряду Республіки Крим, виконавчим органам місцевого
самоврядування" замінити словами "Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям";
у статті 7 слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої";
у статті 8 слова "Уряду Республіки Крим, головам місцевих Рад
народних депутатів на здійснення делегованих повноважень державної
виконавчої влади" замінити словами "Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, головам місцевих державних адміністрацій";
статтю 6 визнати такою, що втратила чинність.
22. В Указі Президента України від 19 серпня 1994 року N 451
( 451/94 ) "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності
підприємств гірничо-металургійного комплексу":
у преамбулі слова "Міністерства промисловості" замінити
словами "Міністерства промислової політики";
у статті 1 слова "підприємства, що засновані на
загальнодержавній власності та", "Міністерства промисловості"
замінити відповідно словами "державні підприємства, що",
"Міністерства промислової політики".
( Пункт 23 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1331/2000 ( 1331/2000 ) від 13.12.2000 )
( Пункт 24 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1331/2000 ( 1331/2000 ) від 13.12.2000 )
( Пункт 25 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )
( Пункт 26 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 598/2000 від 14.04.2000 )
( Пункт 27 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 208/2005 ( 208/2005 ) від 08.02.2005 )

( Пункт 28 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 724/2000 від 29.05.2000 )
( Пункт 29 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1499/99 від 25.11.99 )
30. В Указі Президента України від 16 березня 1995 року N 227
( 227/95 ) "Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в
народному господарстві України" (із змінами і доповненнями,
внесеними Указами від 31 березня 1995 року N 277 ( 277/95 ), від
16 серпня 1995 року N 751 ( 751/95 ), від 9 грудня 1995 року
N 1139 ( 1139/95 ), від 5 квітня 1996 року N 243 ( 243/96 ) та від
3 вересня 1997 року N 949 ( 949/97 ):
у статті 3 слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої";
в абзаці другому статті 4 і статті 8 слова "державними
податковими інспекціями", "державні податкові інспекції" замінити
відповідно словами "органами державної податкової служби", "органи
державної податкової служби";
у статті 11 слова "Головну державну податкову інспекцію"
замінити словами "Державну податкову адміністрацію".

( Пункт 31 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 800/2000 від 14.06.2000 )

32. В Указі Президента України від 30 березня 1995 року N 267
( 267/95 ) "Про статус Української державної юридичної академії":
в абзаці першому статті 2 слова "державної виконавчої" і
"загальнодержавній" замінити відповідно словами "виконавчої" і
"державній";
у статті 3 слова "місцевим Радам" замінити словами "органам
місцевого самоврядування".
33. У Положенні про порядок роботи з законопроектами та
іншими документами, що вносяться Президентом України на розгляд
Верховної Ради України, затвердженому Указом Президента України
від 30 березня 1995 року N 270 ( 270/95 ):
у пункті 1 слова "а також в разі повернення Президентом
України в порядку відкладального вето Закону України із
зауваженнями і пропозиціями для повторного розгляду Верховною
Радою України" виключити;
в абзаці другому пункту 2 та абзаці першому пункту 4 слова
"державної виконавчої" замінити словом "виконавчої";
у пункті 5 слово "Уряду" замінити словами "Кабінету
Міністрів";
у пунктах 8, 18 та абзаці другому пункту 21 слова "постійних
комісій", "комісій" замінити словом "комітетів";
у пункті 9 слова "у Загальному відділі" замінити словами "в
Управлінні документального забезпечення та інформатизації";
у пунктах 11 і 14 слова "Юридичного управління" замінити
словами "Головного державно-правового управління";
у пункті 16 слово "Адміністрації" виключити;
у пунктах 17 і 20 слова "у Групі по зв'язках з Верховною
Радою України", "постійних комісіях", "Групи по зв'язках з
Верховною Радою України", "постійних комісій" замінити відповідно
словами "в Управлінні з питань забезпечення зв'язків з Верховною
Радою України", "комітетах", "Управління з питань забезпечення
зв'язків з Верховною Радою України", "комітетів";
пункт 23 виключити.

( Пункт 34 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 919/2000 ( 919/2000 ) від 25.07.2000 )

( Пункт 35 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )

36. У статті 3 Указу Президента України від 26 квітня
1995 року N 334 ( 334/95 ) "Про запровадження на території України
регіональних графіків початку робочого дня" (із змінами, внесеними
Указом від 30 червня 1995 року N 502 ( 502/95 ) слова "державної
виконавчої" замінити словом "виконавчої".
37. В Указі Президента України від 27 квітня 1995 року N 335
( 335/95 ) "Про Державне казначейство України":
частину четверту статті 1 викласти в такій редакції:
"Державне казначейство України, його органи є юридичними
особами, мають розрахункові та інші рахунки в установах банків,
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням";
у статті 4 слова "Уряду Автономної Республіки Крим,
виконавчим комітетам місцевих Рад" замінити словами "Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям".
38. У Положенні про відзнаку Президента України "Іменна
вогнепальна зброя", затвердженому Указом Президента України від 29
квітня 1995 року N 341 ( 341/95 ):
слова "державної виконавчої" замінити словом "виконавчої";
у пункті 4 слова "органу державної виконавчої влади,
місцевого органу влади і самоврядування" замінити словами "та
місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого
самоврядування".
39. В Указі Президента України від 1 травня 1995 року N 343
( 343/95 ) "Про заходи щодо зміцнення фінансової дисципліни при
виконанні Державного бюджету України" (із змінами, внесеними
Указами від 30 серпня 1996 року N 771 ( 771/96 ) і від 10 серпня
1998 року N 866 ( 866/98 ):
у частині першій статті 2 слова "відомств, інших органів
державної виконавчої влади, Рад усіх рівнів та їх виконавчих
комітетів" замінити словами "інших центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування";
у статті 5 слова "і відомств", "Міністерством статистики"
замінити відповідно словами "інших центральних органів виконавчої
влади", "Державним комітетом статистики";
у статті 7 слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої".
40. У частині другій статті 1 та другому реченні статті 6
Указу Президента України від 30 травня 1995 року N 398 ( 398/95 )
"Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців" (з доповненням, внесеним Указом від 5 квітня
1996 року N 247 ( 247/96 ) слова "державної виконавчої" замінити
словом "виконавчої".
41. В Указі Президента України від 16 червня 1995 року N 451
( 451/95 ) "Про Положення про національний заклад (установу)
України":
а) у статті 2 слова "державної виконавчої",
"загальнодержавній" замінити відповідно словами "виконавчої",
"державній";
у статті 3 слова "місцевим Радам" замінити словами "органам
місцевого самоврядування";
б) у Положенні про національний заклад (установу) України,
затвердженому зазначеним Указом:
у пункті 5, абзаці першому пункту 7, абзаці другому пункту
13, абзаці другому пункту 14 слова "державної виконавчої" замінити
словом "виконавчої";
абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:
"14. Національний заклад (установа) України є юридичною
особою, має рахунки в установах банків України, печатку з
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, може
мати зареєстрований у встановленому порядку товарний знак".

( Пункт 42 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )

43. В Указі Президента України від 2 серпня 1995 року N 681
( 681/95 ) "Питання підготовки закордонних візитів Президента
України та реалізації досягнутих під час візитів домовленостей":
у статті 2 слова "Управління з питань зовнішньої політики"
замінити словами "Головне управління з питань зовнішньополітичної
діяльності";
у статті 5 слова "Контрольну службу Президента України та
Управління з питань зовнішньої політики" замінити словами "Головне
управління з контролю за виконанням актів Президента України та
Головне управління з питань зовнішньополітичної діяльності";
у тексті Указу слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої".
( Пункт 44 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 850/2001 ( 850/2001 ) від 21.09.2001 )
( Пункт 45 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )
( Пункт 46 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )

47. У Положенні про Державний комітет України з
енергозбереження, затвердженому Указом Президента України від 6
жовтня 1995 року N 918 ( 918/95 ):
в абзаці першому пункту 1, підпункті 1 пункту 5, абзаці
другому пункту 9 слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої";
в абзаці другому пункту 1 слово "відомств" замінити словами
"інших центральних органів виконавчої влади";
перше речення абзацу першого пункту 2 викласти в такій
редакції:
"2. Держкоменергозбереження України у своїй діяльності
керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням";
у пункті 4:
у підпункті 1 слова "іншими міністерствами і відомствами"
замінити словами "міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади";
у підпункті 17 слово "загальнодержавній" замінити словом
"державній";
у пункті 5:
у підпункті 2 слово "Уряд" замінити словами "Кабінет
Міністрів";
підпункт 3 викласти у такій редакції:
"3) одержувати в установленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади
інформацію, документи і матеріали, а від органів державної
статистики безоплатно - статистичні дані для виконання покладених
на нього завдань";
пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Держкоменергозбереження України у процесі виконання
покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і
місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з
відповідними органами інших держав";
у пункті 7:
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого
змісту:
"Нормативно-правові акти Комітету підлягають реєстрації в
порядку, встановленому законом".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами третім і четвертим, виклавши їх у такій редакції:
"У випадках, передбачених законодавством, рішення Комітету є
обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та
громадянами.
Комітет у разі потреби видає разом з іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади спільні акти";
пункт 8 викласти у такій редакції:
"8. Держкоменергозбереження України очолює Голова, якого
призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку
Президент України.
Голова має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади відповідно до законодавства. Розподіл
обов'язків між заступниками проводить Голова.
Голова здійснює керівництво Комітетом і несе відповідальність
перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за
виконання покладених на Комітет завдань, визначає ступінь
відповідальності заступників Голови, керівників підрозділів
Комітету";
у пункті 11:
в абзаці першому слова "і фонд оплати праці" виключити;
абзац третій викласти у такій редакції:
"Штатний розпис та єдиний кошторис доходів і видатків
центрального апарату Комітету затверджуються в установленому
законодавством порядку. Положення про його структурні підрозділи
затверджує Голова";
пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Держкоменергозбереження України є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку з
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням".

( Пункт 48 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )

49. У затверджених Указом Президента України від 10 листопада
1995 року N 1035 ( 1035/95 ) (з доповненням, внесеним Указом від 2
червня 1998 року N 581 ( 581/98 ):
а) Програмі кадрового забезпечення державної служби:
в останньому абзаці преамбули слово "Урядом" замінити словами
"Кабінетом Міністрів";
абзац другий пункту 2 розділу "Правові засади кадрового
забезпечення державної служби" викласти у такій редакції:
"на Конституції України";
у додатку до Програми:
у пункті 4 слово "Мінстат" замінити словом "Держкомстат";
у пункті 14 слово "відомства" замінити словами "інші
центральні органи виконавчої влади", слово "Мінпресінформ" -
словом "Мінінформ";
у пункті 17 слова "Агентство координації міжнародної
технічної допомоги" замінити словами "Національне агентство
України з питань розвитку та європейської інтеграції";
у тексті Програми і пунктах 4, 10, 13, 15 - 19 додатка до неї
слова "державної виконавчої" замінити словом "виконавчої";
б) Програмі роботи з керівниками державних підприємств,
установ і організацій:
в абзацах другому, четвертому, шостому, сьомому, десятому,
одинадцятому слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої";
у додатку до Програми:
в абзацах сьомому та дев'ятому слова "державної виконавчої"
замінити словом "виконавчої";
в абзаці дев'ятому слово "Уряд" замінити словами "Рада
міністрів".
50. У статті 3 Указу Президента України від 2 грудня 1995
року N 1116 ( 1116/95 ) "Про впорядкування відзначення пам'ятних
дат і ювілеїв" слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої".
51. У Положенні про Національну раду з питань молодіжної
політики при Президентові України, затвердженому Указом Президента
України від 3 грудня 1995 року N 1129 ( 1129/95 ):
пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням";
в абзаці четвертому пункту 3 та абзаці четвертому пункту 4
слова "законодавчих та інших нормативних актів" замінити словами
"законів та інших нормативно-правових актів";
в абзаці другому пункту 10 слова "молоді і спорту" замінити
словами "сім'ї та молоді";
у пункті 11 слова "Служба з питань" замінити словом
"Управління";
у тексті Положення слова "державної виконавчої" замінити
словом "виконавчої".

( Пункт 52 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1038/2000 ( 1038/2000 ) від 31.08.2000 )

( Пункт 53 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001 )
54. В Указі Президента України від 9 грудня 1995 року N 1144
( 1144/95 ) "Питання підготовки та проведення робочих поїздок
Президента України":
у статті 1 слова "державної виконавчої", "Управління з питань
територій" замінити відповідно словами "виконавчої", "Головне
управління організаційної і кадрової роботи та взаємодії з
регіонами";
у статті 3 слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої";
у статті 4 слова "Контрольну службу Президента України та
Управління з питань територій" замінити словами "Головне
управління з контролю за виконанням актів Президента України і
Головне управління організаційної і кадрової роботи та взаємодії з
регіонами".

( Пункт 55 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1159/2000 ( 1159/2000 ) від 23.10.2000 )

56. В Указі Президента України від 22 січня 1996 року N 73
( 73/96 ) "Про видання збірників актів законодавства України":
у преамбулі слова "відповідно до пункту 1 статті 24
Конституційного Договору між Президентом України та Верховною
Радою України" виключити;
у статті 2 слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої".
( Пункт 57 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 208/2005 ( 208/2005 ) від 08.02.2005 )
( Пункт 58 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001 )
( Пункт 59 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )
60. У Положенні про Національну комісію України у справах
ЮНЕСКО, затвердженому Указом Президента України від 26 березня
1996 року N 212 ( 212/96 ):
пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Статутом національних комісій у
справах ЮНЕСКО, рекомендаціями ЮНЕСКО, а також цим Положенням";
у тексті Положення слова "державної виконавчої" замінити
словом "виконавчої".

( Пункт 61 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )

62. Частину другу статті 1 Указу Президента України від 26
квітня 1996 року N 300 ( 300/96 ) "Про утворення Чорнобильського
центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та
радіоекології" викласти в такій редакції:
"У роботі Центру беруть участь Міністерство енергетики
України, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Міністерство України у справах науки і технологій, Міністерство
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України, Національна академія наук України та інші органи і
установи".
63. В абзаці третьому статті 1 Указу Президента України від
29 квітня 1996 року N 304 ( 304/96 ) "Про деякі питання надання
вищим навчальним закладам статусу національного" (з доповненням,
внесеним Указом від 26 січня 1998 року N 45 ( 45/98 ) слова
"загальнодержавній", "державної виконавчої" замінити відповідно
словами "державній", "виконавчої".
64. У преамбулі Розпорядження Президента України від 5 травня
1996 року N 100 ( 100/96-рп ) "Про Державну експертну комісію з
питань будівництва і розвитку Збройних Сил та інших військових
формувань України" слова "до законодавства України" замінити
словами "до законів України".
65. У Положенні про Фонд сприяння місцевому самоврядуванню
України, затвердженому Указом Президента України від 5 травня 1996
року N 306 ( 306/96 ):
пункти 2 і 5 викласти у такій редакції:
"2. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України та цим Положенням";
"5. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс,
бюджетний, розрахунковий та валютний рахунки в установах банків,
печатку з зображенням Державного Герба України і своїм
найменуванням";
абзац п'ятий пункту 8 викласти у такій редакції:
"розробляє проекти нормативно-правових актів органів
місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади і
методичні матеріали з питань організації та діяльності органів
місцевого самоврядування";
у пункті 9:
у підпунктах 1 і 2 слово "Урядом" замінити словами "Кабінетом
Міністрів";
у тексті Положення слова "державної виконавчої" замінити
словом "виконавчої".

( Пункт 66 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )

67. В абзаці першому пункту 6 Положення про Наглядову раду
Української академії зовнішньої торгівлі при Міністерстві
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, затвердженого
Указом Президента України від 20 травня 1996 року
N 363 ( 363/96 ), слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої".

( Пункт 68 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 926/2000 ( 926/2000 ) від 26.07.2000 )

( Пункт 69 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001 )
70. У Положенні про Раду з питань науки та науково-технічної
політики при Президентові України, затвердженому Указом Президента
України від 11 червня 1996 року N 409 ( 409/96 ):
пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням";
в абзацах другому і четвертому пункту 4, абзаці другому
пункту 7 слова "державної виконавчої" замінити словом
"виконавчої";
абзац другий пункту 9 викласти у такій редакції:
"Інформаційне та організаційне забезпечення діяльності Ради
здійснюють Управління з гуманітарних питань Адміністрації
Президента України та Міністерство України у справах науки і
технологій".

п.п 71 - 77 - опублікуванню не підлягають.
( В пп. 71-77 вносяться зміни до Указів Президента N 596/93 від
16.12.93, N 709/94 від 30.11.94, N 147/95 від 27.02.95, 210/96 від
25.03.96, 468/96 від 27.06.96 )

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 січня 1999 року N 70/99
ПЕРЕЛІК
актів Президента України, що втратили чинність

1. Указ Президента України від 31 грудня 1991 року N 24
( 24/91 ) "Про порядок зміни громадянами України національності".
2. Указ Президента України від 15 січня 1992 року N 40
( 40/92 ) "Про порядок забезпечення безпеки вищих посадових осіб
України".
3. Стаття 2 Указу Президента України від 29 лютого 1992 року
N 117 ( 117/92 ) "Про створення Національного космічного агентства
України".
4. Указ Президента України від 4 березня 1992 року
N 128 ( 128/92 ) "Про умови оплати праці працівників судів та
державних нотаріальних контор".
5. Указ Президента України від 11 березня 1992 року N 153
( 153/92 ) "Про органи державної виконавчої влади міста
Севастополя".
6. Указ Президента України від 17 березня 1992 року N 160
( 160/92 ) "Про умови оплати праці працівників органів прокуратури
України".
7. Розпорядження Президента України від 1 квітня 1992 року
N 47 ( 47/92-рп ) "Про зразок гербової печатки Представника
Президента України в області, містах Києві, Севастополі, районі,
районі міста Києва".
8. Указ Президента України від 14 квітня 1992 року
N 252 ( 252/92 ) "Про Положення про місцеву державну
адміністрацію", крім статей 2 і 3.
9. Розпорядження Президента України від 18 квітня 1992 року
N 62 ( 62/92-рп ).
10. Розпорядження Президента України від 21 квітня 1992 року
N 68 ( 68/92-рп ).
11. Розпорядження Президента України від 4 травня 1992 року
N 80 ( 80/92-рп ).
12. Указ Президента України від 27 травня 1992 року N 313
( 313/92 ) "Про Національний комітет боротьби із захворюванням на
СНІД".
13. Указ Президента України від 8 червня 1992 року N 334
( 334/92 ).
14. Розпорядження Президента України від 10 червня 1992 року
N 103 ( 103/92-рп ) "Про затвердження Положення про Міністерство
транспорту України".
15. Розпорядження Президента України від 15 червня 1992 року
N 109 ( 109/92-рп ) "Про затвердження примірного переліку
відділів, управлінь, інших служб районних у м. Севастополі
державних адміністрацій".
16. Указ Президента України від 24 липня 1992 року
N 394 ( 394/92 ) "Про внесення змін і доповнень до Положення про
місцеву державну адміністрацію".
17. Указ Президента України від 17 серпня 1992 року N 417
( 417/92 ).
18. Указ Президента України від 19 серпня 1992 року N 424
( 424/92 ) "Про підвищення розмірів надбавок до посадових окладів
працівників органів прокуратури за класні чини".
19. Указ Президента України від 7 вересня 1992 року N 460
( 460/92 ) "Про надбавки до посадових окладів суддів за
кваліфікаційні класи".
20. Розпорядження Президента України від 16 вересня 1992 року
N 141 ( 141/92-рп ) "Про Положення про Національний комітет
боротьби із захворюванням на СНІД".
21. Указ Президента України від 27 жовтня 1992 року N 516
( 516/92 ) "Про підпорядкування місцевих державних адміністрацій".
22. Указ Президента України від 28 жовтня 1992 року N 547
( 547/92 ) "Про зміни до Положення про місцеву державну
адміністрацію".
23. Указ Президента України від 19 листопада 1992 року N 569
( 569/92 ) "Про внесення змін і доповнень до Положення про місцеву
державну адміністрацію".
24. Розпорядження Президента України від 1 грудня 1992 року
N 192 ( 192/92-рп ) "Питання Національного комітету боротьби із
захворюванням на СНІД".
25. Указ Президента України від 30 листопада 1992 року N 588
( 588/92 ).
26. Указ Президента України від 5 січня 1993 року
N 5 ( 5/93 ) "Про підвищення розмірів надбавок до посадових
окладів працівників органів прокуратури за класні чини".
27. Указ Президента України від 12 травня 1993 року N 168
( 168/93 ) "Про внесення доповнень і змін до пункту 6 Положення
про місцеву державну адміністрацію".
28. Указ Президента України від 13 травня 1993 року N 169
( 169/93 ) "Про Національне агентство морських досліджень і
технологій".
29. Указ Президента України від 27 травня 1993 року N 180
( 180/93 ) "Про деякі питання проходження служби в органах
державної виконавчої влади".
30. Указ Президента України від 28 травня 1993 року N 184
( 184/93 ) "Про Надзвичайну комісію з питань агропромислового
комплексу України".
31. Указ Президента України від 26 липня 1993 року N 278
( 278/93 ) "Про заходи щодо зменшення дефіциту Державного бюджету
України".
32. Указ Президента України від 15 жовтня 1993 року N 459
( 459/93 ) "Про заходи щодо підвищення рівня роботи органів
державної виконавчої влади".
33. Указ Президента України від 18 листопада 1993 року N 540
( 540/93 ) "Про внесення змін і доповнень до Положення про місцеву
державну адміністрацію".
34. Указ Президента України від 13 грудня 1993 року N 579
( 579/93 ) "Про регіональні відділення Фонду державного майна
України".
35. Розпорядження Президента України від 25 грудня 1993 року
N 135 ( 135/93-рп ) "Про поширення чинності Указу Президента
України від 15 жовтня 1993 року N 459 на працівників апаратів
Верховної Ради України, Верховної Ради Республіки Крим та місцевих
Рад народних депутатів".
36. Указ Президента України від 12 березня 1994 року N 84
( 84/94 )"Про зміцнення економічних основ самоврядування міст
України".
37. Указ Президента України від 13 квітня 1994 року N 159
( 159/94 ).
38. Указ Президента України від 4 липня 1994 року N 357
( 357/94 ) "Про Торгово-промислову палату України".
39. Указ Президента України від 6 серпня 1994 року N 429
( 429/94 ) "Про заходи щодо здійснення структурних змін та
забезпечення керівництва у сфері державної виконавчої влади".
40. Указ Президента України від 6 серпня 1994 року N 430
( 430/94 ) "Про забезпечення керівництва структурами державної
виконавчої влади на місцях".
41. Указ Президента України від 25 серпня 1994 року N 474
( 474/94 ).
42. Указ Президента України від 10 грудня 1994 року N 751
( 751/94 ) "Питання прийняття рішень Кабінетом Міністрів України".
43. Указ Президента України від 27 січня 1995 року N 85
( 85/95 ) "Про фінансово-промислові групи в Україні".
44. Указ Президента України від 27 березня 1995 року N 255
( 255/95 ) "Про утворення Агентства координації міжнародної
технічної допомоги".
45. Указ Президента України від 31 березня 1995 року N 278
( 278/95 ) "Про деякі питання взаємовідносин між центральними
органами державної виконавчої влади і органами виконавчої влади
Автономної Республіки Крим".
46. Указ Президента України від 26 червня 1995 року N 488
( 488/95 ) "Про Положення про Агентство координації міжнародної
технічної допомоги".
47. Указ Президента України від 30 червня 1995 року N 499
( 499/95 ) "Про справляння податку на добавлену вартість з
імпортних товарів".
48. Указ Президента України від 7 липня 1995 року N 561
( 561/95 ) "Про забезпечення збирання та переробки відходів і лому
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння".
49. Розпорядження Президента України від 7 жовтня 1995 року
N 274 ( 274/95-рп ) "Про внесення змін до Розпорядження Президента
України від 16 вересня 1992 року N 141".
50. Указ Президента України від 11 жовтня 1995 року
N 946 ( 946/95 ).
51. Указ Президента України від 2 грудня 1995 року N 1120
( 1120/95 ) "Про зміни до Указу Президента України від 7 липня
1995 року N 561".
52. Указ Президента України від 30 грудня 1995 року N 1194
( 1194/95 ) "Про делегування повноважень державної виконавчої
влади головам та очолюваним ними виконавчим комітетам сільських,
селищних і міських Рад".
53. Указ Президента України від 7 лютого 1996 року N 117
( 117/96 ) "Питання взаємодії Адміністрації Президента України
і апарату Кабінету Міністрів України".
54. Указ Президента України від 5 квітня 1996 року
N 245 ( 245/96 ).
55. Указ Президента України від 31 травня 1996 року N 392
( 392/96 ) "Про впорядкування справляння податку на добавлену
вартість з імпортних товарів".
56. Указ Президента України від 6 липня 1996 року N 518
( 518/96 ) "Про внесення доповнення до Указу Президента України
від 30 грудня 1995 року N 1194".

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙвгору