Про затвердження Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 12.02.199270
Документ 70-92-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.07.1993, підстава - 586-93-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 лютого 1992 р. N 70
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 586 ( 586-93-п ) від 30.07.93 )
Про затвердження Положення про Державну
адміністрацію залізничного транспорту України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Державну адміністрацію залізничного
транспорту України, що додається.

Перший
віце-прем'єр-міністр України К.МАСИК
Державний секретар
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 лютого 1992 р. N 70
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну адміністрацію залізничного
транспорту України
1. Державна адміністрація залізничного транспорту України
(Укрзалізниця) є органом державного управління, підвідомчим
Кабінету Міністрів України, і здійснює керівництво залізничним
транспортом України.
2. Укрзалізниця у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 888-09 ), законами та іншими рішеннями Верховної Ради
України, її Президії, указами Президента України, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. У межах своєї компетенції Адміністрація організує
виконання законодавчих актів, рішень Уряду України і здійснює
систематичний контроль за їх виконанням.
Адміністрація узагальнює практику застосування законодавства
з питань залізничного транспорту, розробляє пропозиції щодо його
вдосконалення і вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
3. Головними завданнями Укрзалізниці є:
а) організація злагодженої роботи залізниць та інших
підприємств галузі з метою задоволення потреб економіки й
населення в перевезеннях;
б) вирішення питань ефективного використання рухомого складу,
його збереження, ремонту, забезпечення матеріально-технічними і
паливно-енергетичними ресурсами;
в) підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
працівників залізничного транспорту, їхній соціальний захист,
поліпшення житлових і культурно-побутових умов, а також створення
безпечних умов праці;
г) проведення єдиної технічної політики на залізничному
транспорті, впровадження досягнень науки і техніки, нових
технологій;
д) сприяння зовнішньоекономічній діяльності підвідомчих
залізниць, об'єднань, підприємств, організацій та установ.
4. Укрзалізниця при виконанні покладених на неї функцій
взаємодіє з іншими органами державного управління України та
Кримської АРСР, органами місцевого самоврядування.
5. Укрзалізниця, підвідомчі їй залізниці, об'єднання,
підприємства, організації та установи становлять систему
Укрзалізниці.
6. Укрзалізниця відповідно до покладених на неї завдань:
а) представляє інтереси залізничного транспорту України у
взаємовідносинах з відповідними органами інших держав щодо:
направлення рухомого складу відповідно до планів перевезень;
підготовки нормативних актів з питань перевезень,
використання засобів залізничного транспорту, безпеки руху,
охорони праці, правил технічної експлуатації тощо;
розробки взаємопогодженого графіка руху поїздів на спільній
мережі залізниць і плану їх формування, аналізу виконання місячних
нормативів використання вантажних вагонів і контейнерів;
установлення порядку проведення взаєморозрахунків, пов'язаних
з процесом перевезень, як на території України, так і за її
межами;
розробки перспективних планів розвитку залізничного
транспорту;
придбання рухомого складу і контейнерів, їхнього капітального
ремонту і модернізації на ремонтних підприємствах, розташованих як
на території України, так і за її межами;
розробки і реалізації програм забезпечення вантажних і
пасажирських перевезень у міжнародному сполученні;
проведення узгодженої політики в галузі тарифів та
перевезення вантажів, пасажирів, пошти та багажу;
б) задовольняє потреби залізничного транспорту України у
матеріально-технічних ресурсах, що розподіляються централізовано,
та продукції, поставка якої здійснюється за прямими безлімітними
договорами;
в) сприяє розвитку ремонтної бази залізничного транспорту
України, виробництву і впровадженню у практику сучасних засобів
автоматики, телемеханіки і зв'язку;
г) організує роботу по підготовці, перепідготовці та
підвищенню кваліфікації кадрів;
д) бере участь у підготовці та проведенні міжнародних нарад,
конференцій й інших форумів із проблем залізничного транспорту;
є) затверджує статути підвідомчих залізниць, об'єднань,
підприємств, організацій та установ;
ж) розглядає і узгоджує із залізницями обсяги й умови
зовнішньоторговельних перевезень;
з) розробляє плани загальних обсягів перевезень вантажів у
прямому, змішаному залізнично-водному і експортно-імпортному
сполученні;
і) погоджує вирішення питань, пов'язаних із розвитком
залізничного та інших видів транспорту;
к) організує і забезпечує мобілізаційну готовність галузі.
Укрзалізниця здійснює функції по управлінню державним майном,
закріпленим за залізницями, об'єднаннями, підприємствами,
організаціями та установами, що входять до її системи, за винятком
функцій віднесених до компетенції Фонду державного майна України.
7. Укрзалізниця має право:
а) безпосередньо взаємодіяти з відповідними органами інших
держав і укладати з ними договори (угоди) з питань, віднесених до
її компетенції;
б) здійснювати контроль і ревізію виробничо-фінансової
діяльності підвідомчих залізниць, об'єднань, підприємств,
організацій та установ;
в) одержувати від підвідомчих залізниць, об'єднань,
підприємств, організацій та установ інформацію, необхідну для
виконання завдань і функцій Адміністрації.
8. Укрзалізниця в межах своєї компетенції видає на основі та
на виконання чинного законодавства накази, організує і перевіряє
їх виконання.
Адміністрація у необхідних випадках видає разом з іншими
органами державного управління та громадськими об'єднаннями
спільні акти.
9. Укрзалізницю очолює президент, який призначається
Кабінетом Міністрів України.
Президент Укрзалізниці має заступників, яких за його поданням
призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між
віце-президентами провадиться президентом Адміністрації.
Президент Укрзалізниці:
укладає контракти з начальниками залізниць, затверджує
структуру робочого апарату Укрзалізниці та встановлює умови оплати
праці його працівників;
призначає заступників начальників залізниць, начальників
відділків залізниць, керівників об'єднань і підприємств галузі.
Президент Укрзалізниці несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Адміністрацію завдань і здійснення нею
своїх функцій.
10. Для погодженого вирішення питань державного управління
залізничним транспортом створюється рада Адміністрації у складі
президента, віце-президентів, начальників залізниць, а також інших
керівних працівників галузі.
До складу ради можуть входити керівники інших органів
державного управління та представники відповідних громадських
об'єднань.
Рішення ради Укрзалізниці провадяться в життя, як правило,
наказами Укрзалізниці.
11. Укрзалізниця за згодою підвідомчих залізниць, об'єднань,
підприємств, організацій та установ може утворювати централізовані
фонди. Порядок їх утворення, розміри і використання визначаються
радою Укрзалізниці.
12. Укрзалізниця є юридичною особою, має самостійний баланс,
розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.вгору