Документ 699/94, попередня редакція — Редакція від 23.05.1997, підстава - 463/97
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо забезпечення прав громадян
на використання приватизаційних майнових
сертифікатів
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 834/94 ( 834/94 ) від 30.12.94 )
( На часткову зміну Указу додатково див. Указ Президента
N 459/95 ( 459/95 ) від 19.06.95 )
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 851/95 ( 851/95 ) від 19.09.95
N 1178/95 ( 1178/95 ) від 09.12.95
N 463/97 ( 463/97 ) від 23.05.97 )

З метою забезпечення прав громадян України на використання
приватизаційних майнових сертифікатів та створення сприятливих
умов для розвитку ринку цінних паперів п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що об'єкти, які перебувають у державній
власності та віднесені Державною програмою приватизації на 1994
рік до груп Б, В і Г, підлягають перетворенню у відкриті
акціонерні товариства.
2. Дія цього Указу не поширюється: на об'єкти, приватизація яких здійснюється відповідно до
Закону України "Про особливості приватизації майна в
агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР ) та Декрету Кабінету
Міністрів України від 20 травня 1993 року N 57 ( 57-93 ) "Про
приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств
та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду"; ( Абзац
другий статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1178/96 від 09.12.96 ) на об'єкти, приватизація яких здійснюється із залученням
іноземних інвестицій згідно з рішенням Кабінету Міністрів України; на підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового
обслуговування населення, готельного господарства, туристичні
комплекси, науково-дослідні та проектні інститути та на об'єкти,
щодо яких прийнято рішення про приватизацію; на підприємства та об'єднання Міністерства енергетики і
електрифікації України, реорганізація яких здійснюється відповідно
до Указу Президента України від 21 травня 1994 року N 244
( 244/94 ) "Про заходи щодо ринкових перетворень в галузі
електроенергетики України"; ( Стаття 2 доповнена абзацом п'ятим
згідно з Указом Президента N 834/94 від 30.12.94 ) на об'єкти, що не підлягають приватизації згідно з чинним
законодавством України.
3. Установити, що засновниками з боку держави відкритих
акціонерних товариств, які створюються відповідно до цього Указу,
є Фонд державного майна України, регіональні відділення Фонду
державного майна України і представництва Фонду державного майна
України у районах та містах (далі - державні органи приватизації).
4. Установити, що державні органи приватизації, починаючи з 1
січня 1995 року, є правонаступниками органів, уповноважених
управляти державним майном, щодо управління майном об'єктів,
зазначених у статті 1 цього Указу.
5. Розмір статутного фонду відкритого акціонерного
товариства, яке створюється відповідно до цього Указу,
визначається на підставі балансу відповідного об'єкта за останній
звітний період та результатів останньої повної інвентаризації його
майна. ( Стаття 5 в редакції Указу Президента N 851/95 від 19.09.95 )
6. Кабінету Міністрів України затвердити до 25 грудня 1994
року перелік не менш як 8 тисяч об'єктів, що підлягають
обов'язковій приватизації у 1995 році. Державним органам приватизації створити до 1 лютого 1995 року
комісії з підготовки до приватизації цих об'єктів.
7. Комісії з підготовки до приватизації відповідних об'єктів
створюються державними органами приватизації у складі керівника
(голова комісії) та головного бухгалтера об'єкта, представника
відповідного державного органу приватизації та, щодо
підприємств-монополістів, представника Антимонопольного комітету
України. Така комісія у місячний строк з дня її створення представляє
на затвердження до відповідного державного органу приватизації
проект статуту відкритого акціонерного товариства, що створюється
відповідно до цього Указу, акт оцінки майна об'єкта, проект плану
розміщення акцій та списки осіб, які мають згідно з чинним
законодавством України пільги на придбання акцій об'єкта, що
приватизується.
8. Державним органам приватизації затверджувати у тижневий
строк від дня одержання документів, зазначених у частині другій
статті 7 цього Указу, статути відкритих акціонерних товариств.
9. Керівникам об'єктів подавати у триденний строк з дня
затвердження статутів відкритих акціонерних товариств до органів,
які здійснюють державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності, рішення державних органів приватизації про створення
відкритих акціонерних товариств та інші документи відповідно до
законодавства України. Установити, що плата за державну реєстрацію відкритих
акціонерних товариств, які створені відповідно до цього Указу, не
справляється.
10. Установити, що з дня державної реєстрації відкритого
акціонерного товариства активи і пасиви об'єкта переходять до
відкритого акціонерного товариства, яке є правонаступником
відповідного об'єкта.
11. Обов'язки голови правління зареєстрованого відкритого
акціонерного товариства покладаються засновником на керівника
об'єкта, правонаступником якого є таке товариство, і виконуються
ним до завершення приватизації майна товариства.
12. Голова правління відкритого акціонерного товариства подає
у тижневий строк з дня державної реєстрації товариства до
реєструвального органу заяву та документи в установленому порядку
для реєстрації випуску акцій та інформації про їх випуск. ( Стаття 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 463/97 від 23.05.97 )
13. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
здійснює у тижневий строк в установленому порядку реєстрацію
випуску акцій та інформації про їх випуск. ( Частина перша статті
13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 463/97 від
23.05.97 ) Установити, що державне мито за реєстрацію інформації про
випуск акцій не сплачується.
14. Під час приватизації майна відкритих акціонерних
товариств, які створені з додержанням строків, визначених у
частині другій статті 7, статтях 9, 12 цього Указу, керівники
об'єктів, їх заступники, керівники структурних підрозділів
об'єктів мають право на додаткове придбання акцій товариства за їх
номінальною вартістю з відстрочкою оплати на один рік на загальну
суму до 5 відсотків статутного фонду товариства після придбання
акцій працівниками об'єкта на пільгових умовах. Відстрочка оплати
надається за умови внесення не менш як 30 відсотків вартості
придбаних акцій.
15. Установити, що 100 відсотків акцій відкритих акціонерних
товариств, які створені на базі об'єктів групи Б, не менш як 70
відсотків акцій відкритих акціонерних товариств, які створені на
базі об'єктів групи В, та до 70 відсотків акцій відкритих
акціонерних товариств, які створені на базі об'єктів групи Г,
продаються зі збереженням передбачених законодавством пільг їх
працівникам та керівництву, а також на сертифікатних аукціонах
громадянам України за приватизаційні майнові сертифікати. За рахунок акцій, що залишаються у державній власності,
проводиться компенсація громадянам України втрат від знецінення
заощаджень на рахунках в Ощадному банку України. Решта акцій, що залишаються у державній власності,
реалізується, починаючи з 1 січня 1996 року. 16. Державні органи приватизації у тижневий строк з дня
реєстрації випуску акцій та інформації про їх випуск приймають
рішення про продаж цих акцій і затверджують план розміщення акцій.
17. Установити, що персональну відповідальність за
додержання строків, визначених у частині другій статті 7, статтях
9, 12 цього Указу, несе керівник відповідного об'єкта, голова
правління відкритого акціонерного товариства, за достовірність
даних у документах, що подаються на затвердження державним органам
приватизації, - керівник, голова правління та головний бухгалтер
відповідного об'єкта, відкритого акціонерного товариства. Порушення строків, визначених у частині другій статті 7 та
статті 9 цього Указу, є підставою для розірвання державним органом
приватизації контракту з керівником відповідного об'єкта. У даному
разі керівник, з яким розірвано контракт, втрачає право на
додаткове придбання акцій відповідно до статті 14 цього Указу.
18. Засновникам відкритих акціонерних товариств, які створені
у процесі корпоратизації та зареєстровані на день набрання
чинності цим Указом, передати до 1 січня 1995 року державним
органам приватизації в порядку, передбаченому Указом Президента
України від 18 березня 1994 року N 98 ( 98/94 ) "Про порядок
підготовки до продажу акцій відкритих акціонерних товариств, які
створені шляхом корпоратизації", відповідні документи, а також
сертифікати на сумарну номінальну вартість акцій відповідних
акціонерних товариств.
19. Корпоратизація об'єктів, за якими на день набрання
чинності цим Указом створені комісії з корпоратизації,
здійснюється в установленому порядку і має завершитись до 1 лютого
1995 року. Засновникам відкритих акціонерних товариств, які створюються
у процесі корпоратизації, передати до 1 лютого 1995 року державним
органам приватизації плани розміщення акцій створених акціонерних
товариств. У разі, коли засновником відкритого акціонерного
товариства у зазначений строк не затверджені установчі документи,
проекти таких документів подаються державним органам приватизації. 20. Органам, уповноваженим управляти державним майном
об'єктів, зазначених у статті 1 цього Указу, представити до 15
січня 1995 року державним органам приватизації статути (положення)
цих об'єктів та контракти з їх керівниками. 21. У разі невиконання вимог статей 18, 19 цього Указу -
Міністерство економіки України та Фонд державного майна України до
20 лютого 1995 року, статті 20 цього Указу - Фонд державного майна
України до 1 лютого 1995 року вносять до Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо відповідності займаним посадам керівників
органів, уповноважених управляти майном, що перебуває у
загальнодержавній власності. Кабінету Міністрів України подати до 1 березня 1995 року
висновки щодо відповідності займаним посадам керівників органів,
уповноважених управляти майном, що перебуває у загальнодержавній
власності. 22. Кабінету Міністрів України: внести до 1 грудня 1994 року зміни, що випливають з цього
Указу, до Методики оцінки вартості об'єктів приватизації; подати у двотижневий строк пропозиції щодо створення
центрального органу державної виконавчої влади з питань управління
частками (паями, акціями), що належать державі; у місячний строк: - затвердити заходи щодо введення у готівковий обіг
приватизаційних майнових сертифікатів, створення центрів
проведення сертифікатних аукціонів та інформування населення про
умови участі у таких аукціонах; - затвердити положення про порядок проведення сертифікатних
аукціонів, положення про центри проведення сертифікатних
аукціонів. 23. Фонду державного майна України разом з Міністерством
економіки України затвердити у десятиденний строк типовий статут
відкритого акціонерного товариства, створюваного відповідно до
цього Указу. 24. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Першого
віце-Прем'єр-міністра України В.Пинзеника. 25. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 26 листопада 1994 року
N 699/94вгору