Документ 697/2004, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.01.2012, підстава - 8/2012

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 8/2012 ( 8/2012 ) від 11.01.2012 }
Про Положення про порядок розгляду питань
та підготовки матеріалів щодо призначення
на посаду професійного судді вперше
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 747/2006 ( 747/2006 ) від 11.09.2006
N 944/2006 ( 944/2006 ) від 10.11.2006
N 158/2009 ( 158/2009 ) від 16.03.2009 }

Затвердити Положення про порядок розгляду питань та
підготовки матеріалів щодо призначення на посаду професійного
судді вперше (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 червня 2004 року
N 697/2004

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 червня 2004 року N 697/2004
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів
щодо призначення на посаду професійного судді вперше

1. Це Положення визначає порядок розгляду питань та
підготовки матеріалів щодо призначення на посаду професійного
судді вперше.
2. Перше призначення на посаду професійного судді відповідно
до частини першої статті 128 Конституції України ( 254к/96-ВР )
здійснюється Президентом України.
3. Перевірка відповідності кандидатів у судді вимогам,
установленим законом, добір, проведення кваліфікаційного іспиту і
рекомендування осіб для зайняття посади судді відповідно до Закону
України "Про судоустрій України" ( 3018-14 ) здійснюється
кваліфікаційними комісіями суддів.
4. Особа, яка відповідає вимогам до кандидата в судді,
встановленим частиною третьою статті 127 Конституції України
( 254к/96-ВР ) (далі - кандидат), має право звернутися до
відповідної кваліфікаційної комісії суддів із заявою про
рекомендацію її для призначення професійним суддею, подавши
паспорт громадянина України чи тимчасове посвідчення громадянина
України, а також письмову згоду на проведення стосовно неї
спеціальних перевірок щодо обставин, зазначених у частині
четвертій статті 59 Закону України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ), і збирання, зберігання та використання іншої
конфіденційної інформації, необхідної для додержання вимог,
установлених частиною другою статті 127 Конституції України.
Кваліфікаційна комісія суддів після реєстрації заяви передає
її протягом трьох днів разом із письмовою згодою кандидата на
проведення щодо нього спеціальних перевірок до відповідного
територіального управління державної судової адміністрації для
підготовки матеріалів, зазначених у пункті 7 цього Положення.
{ Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 747/2006 ( 747/2006 ) від 11.09.2006 }
У разі невиконання умов, зазначених в абзаці першому цього
пункту, кандидатові кваліфікаційною комісією суддів надається
обгрунтована відмова (на його вимогу - письмова) у прийнятті заяви
про рекомендацію його для призначення професійним суддею.
5. Під час прийняття заяви до відома кандидата
кваліфікаційною комісією суддів доводиться зміст положень статті
127 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статті 7 Закону України
"Про статус суддів" ( 2862-12 ) і частини четвертої статті 59
Закону України "Про судоустрій України" ( 3018-14 ), перелік
документів, які кандидат має подати до територіального управління
судової адміністрації, та забезпечується можливість ознайомлення
його з орієнтовним переліком питань у різних галузях права, за
якими проводиться кваліфікаційний іспит.
6. Підготовка матеріалів з питань призначення на посаду
професійного судді здійснюється Державною судовою адміністрацією
України та її територіальними управліннями.
7. Кандидат не пізніше 15 днів з дати подання заяви до
кваліфікаційної комісії суддів подає до територіального управління
державної судової адміністрації за місцезнаходженням суду, на
зайняття посади судді в якому він виявив бажання бути
рекомендованим, такі документи:
копію паспорта (сторінки, що містять відомості про кандидата)
або копію тимчасового посвідчення громадянина України;
копію диплома про вищу юридичну освіту;
копію трудової книжки (послужного списку);
документи, що підтверджують факт проживання в Україні
протягом не менш як десяти років (у разі потреби);
особовий листок з обліку кадрів та автобіографію;
чотири фотокартки розміром 4 х 6 см;
копію декларації про доходи за минулий рік.
8. За дорученням кваліфікаційної комісії суддів відповідне
територіальне управління державної судової адміністрації може
здійснювати заходи щодо перевірки відомостей, які містяться у
поданих кандидатом документах, та з'ясування обставин, зазначених
у частині четвертій статті 59 Закону України "Про судоустрій
України" ( 3018-14 ).
У разі отримання такого доручення на письмову вимогу
територіального управління державної судової адміністрації за
підписом його начальника надаються:
органами внутрішніх справ - відповідно до законодавства
письмова довідка про відсутність чи наявність судимості (за
письмовою згодою кандидата, якого стосується ця інформація);
органами опіки і піклування - копія рішення суду про визнання
особи недієздатною чи обмежено дієздатною або довідка про
відсутність таких судових рішень;
закладами охорони здоров'я, що визначені територіальним
управлінням державної судової адміністрації за погодженням із
Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управліннями охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, після проведення
медичного огляду - довідка про наявність чи відсутність у
кандидата хронічних психічних чи інших захворювань, що
перешкоджають виконанню обов'язків судді.
9. У разі виявлення неповноти поданих документів, зазначених
у пункті 7 цього Положення, територіальне управління державної
судової адміністрації повідомляє про це кандидата і за його згодою
встановлює строк для усунення недоліків.
У разі невиконання кандидатом у встановлений строк зазначеної
вимоги територіальне управління державної судової адміністрації
письмово інформує про це голову відповідної кваліфікаційної
комісії суддів і за погодженням з ним повертає кандидатові подані
документи.
10. Матеріали щодо кандидата, підготовлені територіальним
управлінням державної судової адміністрації, надсилаються до
кваліфікаційної комісії суддів не пізніше 35 днів з дати подання
кандидатом заяви до кваліфікаційної комісії суддів.
11. Кандидатові, який відповідає вимогам, установленим
законом, кваліфікаційною комісією суддів надсилається повідомлення
про визначені дату і час складання кваліфікаційного іспиту.
12. Територіальне управління державної судової адміністрації
протягом трьох днів з дати надходження від кваліфікаційної комісії
суддів матеріалів з рекомендацією для призначення кандидата на
посаду судді надсилає їх до Державної судової адміністрації
України.
13. Державна судова адміністрація України проводить перевірку
правильності оформлення матеріалів та в разі потреби вживає
заходів до усунення недоліків. Матеріали щодо призначення на
посаду судді не пізніше 10 днів із дати їх надходження
надсилаються до Вищої ради юстиції. { Абзац перший пункту 13 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 944/2006
( 944/2006 ) від 10.11.2006 }
Матеріали повинні містити:
заяву кандидата про рекомендацію його для призначення на
посаду професійного судді;
рекомендацію кваліфікаційної комісії суддів;
копію паспорта громадянина України (сторінки, що містять
відомості про кандидата) або тимчасового посвідчення громадянина
України;
особовий листок з обліку кадрів та автобіографію;
копії дипломів про освіту, науковий ступінь чи вчене звання;
копію трудової книжки (послужного списку);
копію декларації про доходи за минулий рік;
примірник реферату з питань правознавства і рецензію на
реферат;
довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 158/2009 ( 158/2009 ) від 16.03.2009 }

{ Пункт 13-1 виключено на підставі Указу Президента
N 158/2009 ( 158/2009 ) від 16.03.2009 }

14. Вища рада юстиції за рекомендацією кваліфікаційної
комісії суддів вносить Президенту України подання про призначення
громадянина України на посаду судді вперше.
Надіслання такого подання здійснює Голова Вищої ради юстиції.
15. Попередній розгляд внесеного на розгляд Президентові
України Вищою радою юстиції подання про призначення на посаду
судді здійснюється в установленому порядку в Секретаріаті
Президента України. При цьому проводиться спеціальна перевірка
відомостей, що подають кандидати.
Відомості підлягають спеціальній перевірці за наявності
письмової згоди на це кандидата. В разі відсутності такої згоди
спеціальна перевірка не проводиться і питання про призначення
даної особи на відповідну посаду не розглядається.
Спеціальна перевірка здійснюється у місячний строк за
дорученням Глави Секретаріату Президента України відповідним
структурним підрозділом Секретаріату Президента України за участю
Державної податкової адміністрації України, Міністерства
внутрішніх справ України і Служби безпеки України. { Пункт 15 в редакції Указу Президента N 747/2006 ( 747/2006 ) від
11.09.2006 }
15-1. Спеціальній перевірці підлягають:
достовірність даних, повідомлених кандидатом про себе;
додержання кандидатом вимог, установлених законодавством про
статус суддів, судоустрій та боротьбу з корупцією;
достовірність зазначених у декларації даних про доходи за
минулий рік. { Положення доповнено пунктом 15-1 згідно з Указом Президента
N 747/2006 ( 747/2006 ) від 11.09.2006 }
15-2. Про результати спеціальної перевірки Секретаріат
Президента України повідомляє кандидата, стосовно якого
проводилась перевірка.
Якщо кандидат не згоден із результатами спеціальної
перевірки, він може викласти свої зауваження (пояснення) у
письмовій формі або звернутися безпосередньо до Державної
податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ
України, Служби безпеки України стосовно надання йому роз'яснень з
питань, що виникли. { Положення доповнено пунктом 15-2 згідно з Указом Президента
N 747/2006 ( 747/2006 ) від 11.09.2006 }
16. Призначення громадянина України на посаду судді вперше
здійснюється указом Президента України.
У разі відхилення Президентом України подання Вищої ради
юстиції про призначення громадянина України на посаду судді вперше
матеріали щодо призначення повертаються до Вищої ради юстиції.
{ Абзац другий пункту 16 в редакції Указу Президента N 158/2009
( 158/2009 ) від 16.03.2009 }

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору