Документ 692-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.07.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.07.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 липня 2009 р. N 692
Київ
Про внесення змін до Порядку формування
тарифів на послуги з вивезення побутових відходів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення
побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26 липня 2006 р. N 1010 ( 1010-2006-п ) (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2137; 2007 р., N 16, ст. 586),
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2009 р. N 692
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку формування тарифів
на послуги з вивезення побутових відходів
( 1010-2006-п )

1. У пункті 2:
в абзаці п'ятому слова ", та податок на прибуток" виключити;
після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"планована виробнича собівартість послуг з вивезення
побутових відходів - прямі матеріальні витрати, прямі витрати з
оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та
постійні розподілені загальновиробничі витрати;".
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
абзац сьомий після цифри і слів "1 куб. метра" доповнити
словами і цифрою " або 1 тонни (за наявності вагового
обладнання)".
2. Доповнити Порядок ( 1010-2006-п ) пунктами 2-1 і 2-2
такого змісту:
"2-1. Витрати, які не включаються до валових витрат або
перевищують визначені Законом України "Про оподаткування прибутку
підприємств" розміри, не включаються до розрахунку тарифів.
2-2. Нормування витрат і втрат ресурсів здійснюється
відповідно до галузевих нормативів.".
3. У пункті 5:
в абзаці першому слова ", та податку на прибуток" виключити;
абзац третій викласти у такій редакції:
"планована собівартість реалізованих послуг.".
4. Абзац третій пункту 6 викласти у такій редакції:
"Планування витрат з оплати праці працівників підприємства
здійснюється за переліком витрат з оплати праці, наведеним у
додатку, з урахуванням колективного договору та з дотриманням норм
і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими
(регіональними) угодами.".
5. Пункт 8 після слова "відходами" доповнити словами "та за
видами побутових відходів (тверді, великогабаритні, ремонтні,
рідкі)".
6. У пункті 9 слова "та загальновиробничі витрати" замінити
словами ", змінні загальновиробничі та постійні розподілені
загальновиробничі витрати і нерозподілені постійні
загальновиробничі витрати".
7. Абзаци третій - п'ятий пункту 11 виключити.
8. Пункт 14 викласти у такій редакції:
"14. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати
включаються у разі їх виникнення до складу планованої собівартості
реалізованих послуг. Загальна сума розподілених та нерозподілених
постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх
фактичної величини.".
9. У пункті 15:
в абзаці другому слова ", витрати з підготовки та
перепідготовки кадрів" виключити;
абзац шостий після слова "планованої" доповнити словом
"виробничої";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Адміністративні витрати включаються до тарифів у розмірі, що
не перевищує 15 відсотків планованої виробничої собівартості.
Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати
визначеного рівня інфляції.".
10. Пункти 17 і 20 викласти у такій редакції:
"17. Витрати із збуту послуг включаються до тарифів у
розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої
собівартості послуг.";
"20. До фінансових витрат належать витрати із сплати
відсотків за користування отриманими кредитами, витрати за
договором фінансового лізингу (оренди) та витрати, пов'язані із
запозиченнями для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною)
діяльності.".
11. Назву підрозділу "Витрати, пов'язані із сплатою податку
на прибуток підприємства" розділу III виключити.
12. Пункти 21 і 23 викласти у такій редакції:
"21. Рівень рентабельності формується з урахуванням
необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування
частини отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємств
і не повинен перевищувати в цілому по підприємству 12 відсотків, а
для категорій споживачів - бюджетних установ та інших споживачів -
не повинен перевищувати 15 та 50 відсотків відповідно.";
"23. Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення
спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості
інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як
п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального
обсягу витрат) згідно з погодженою в установленому порядку
органами місцевого самоврядування інвестиційною програмою
підприємства у сфері поводження з побутовими відходами у
відповідному населеному пункті. У процесі формування тарифів
підприємство визначає джерела фінансування капітальних інвестицій
за рахунок амортизації та планованого прибутку.".
13. Абзац другий пункту 27 після цифри і слів "1 куб. метр"
доповнити словами і цифрою "або 1 тонна (за наявності вагового
обладнання)".
14. Абзац третій пункту 30 після слів " куб. метрів"
доповнити словами "або тонн (за наявності вагового обладнання)".
15. Пункти 32 і 33 після цифри і слів "1 куб. метр" доповнити
словами і цифрою " або 1 тонну (за наявності вагового
обладнання)".
16. Пункти 37 і 40 викласти у такій редакції:
"37. Коригування тарифів протягом установленого строку їх дії
здійснюється шляхом коригування індивідуальних складових витрат,
за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення, що
сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості
запровадження зазначеного механізму.";
"40. Коригування статей витрат, що включаються до повної
планованої собівартості послуг, здійснюється за формулою

f (n-f)
ПВ = (сума) A + (сума) A · I ,
інд i=1 f баз i=1 (n-f) баз jk

де ПВ - проіндексовані планові витрати;
інд
A - статті витрат, що включаються до повної планованої fбаз собівартості послуг, які не підлягають індексації;
A - статті витрат, що включаються до повної (n-f)баз планованої собівартості послуг, які підлягають індексації;
n - кількість статей витрат, що включаються до повної
планованої собівартості послуг;
f - кількість статей витрат, що включаються до повної
планованої собівартості послуг, які не підлягають індексації;
I - індекси фактичних змін цін виробників щодо i-ої статті jk витрат. ".
17. У графі "Зміст і характеристика витрат" додатка до
Порядку ( 1010-2006-п ):
у позиції "Фонд основної заробітної плати" абзаци перший і
другий замінити абзацом такого змісту:
"винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених
норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові
обов'язки) за тарифними ставками (окладами) і відрядними
розцінками для робітників та посадовими окладами для службовців";
у позиції "Фонд додаткової заробітної плати" в абзаці
двадцятому слова "або виконання нижчеоплачуваної роботи"
виключити.вгору