Документ 688-2018-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.09.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 вересня 2018 р. № 688-р
Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року

1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям:

розробити та затвердити до 1 грудня 2018 р. галузеві та регіональні плани заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року;

подавати щороку до 15 лютого Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити плани заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2018 р. № 688-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

1.

Поліпшення умов для самореалізації громадян похилого віку та їх участі у процесах розвитку суспільства, зокрема:

1)

стимулювання продовження трудової діяльності та забезпечення гнучкого режиму робочого часу для працівників похилого віку, сприяння їх волонтерській діяльності

імплементація норм Рекомендації Міжнародної організації праці № 162 щодо літніх працівників в національне законодавство, спрямованих на розширення можливостей продовження трудової діяльності для працівників похилого віку, забезпечення гнучкої організації праці та робочого часу для таких працівників

2018-2020 роки

Мінсоцполітики

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектаналіз трудового законодавства з метою виявлення норм, що можуть спричинити дискримінацію громадян похилого віку на ринку праці та стимулювати припинення трудової діяльності раніше або одразу ж після досягнення пенсійного віку

друге півріччя 2018 року

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції, соціальні партнери (за згодою)

підготовлено інформацію за результатами проведеного аналізуопрацювання питання розроблення та впровадження програм підготовки до виходу на пенсію та патронажу колишніх співробітників після їх виходу на пенсію

2018-2022 роки

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)

розглянуто положення під час ведення переговорів з укладення Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на новий строквивчення міжнародного досвіду з працевлаштування громадян передпенсійного віку з урахуванням гендерних особливостей

-“-

Мінсоцполітики

підготовлено аналіз міжнародного досвіду з працевлаштування працівників передпенсійного вікурозвиток державної системи професійної орієнтації населення, зокрема громадян похилого віку, у тому числі шляхом залучення міжнародної технічної допомоги, а також вивчення успішного досвіду у відповідній сфері

постійно

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
МОН
МОЗ
Мінагрополітики
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

запроваджено професійну орієнтацію громадян похилого вікуорганізація і проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо можливостей працевлаштування громадян похилого віку

2018-2022 роки

МІП
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

збільшено чисельність громадян похилого віку, які провадять трудову діяльність, зокрема із застосуванням гнучких форм зайнятостіпідтримка створення громадянами похилого віку громадських організацій і об’єднань, залучення громадян похилого віку до волонтерської діяльності

2019-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

збільшено чисельність громадян похилого віку, які працюють у громадському секторі (громадське навантаження та/або громадський обов’язок)залучення волонтерів з числа громадян похилого віку до діяльності закладів охорони здоров’я, суб’єктів, що надають соціальні послуги, інших установ та закладів незалежно від форм власності та господарювання

-“-

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

збільшено чисельність громадян похилого віку, залучених до волонтерської діяльностізапровадження адміністративної звітності щодо провадження волонтерської діяльності (громадського навантаження та/або громадського обов’язку), у тому числі громадянами похилого віку

2018-2019 роки

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

затверджено форму звітності щодо чисельності волонтерів, які провадять волонтерську діяльність, зокрема у державних, комунальних закладах/установахсприяння створенню національної програми підтримки бізнесу у питаннях вікового менеджменту: проведення тренінгів та консультацій щодо обізнаності з питань віку, аналізу вікової структури підприємства, передачі знань, використання Інтернету з метою обміну практиками вікового менеджменту на підприємствах

2021-2022 роки

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
соціальні партнери (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

проведено тренінги щодо вікового менеджменту на підприємствах

2)

поліпшення умов праці для запобігання необґрунтованому скороченню періоду трудової діяльності та погіршенню стану здоров’я працівників

імплементація норм Рекомендації Міжнародної організації праці №162 щодо літніх працівників у національне законодавство, зокрема внесення змін до Кодексу законів про працю України - виокремлення розділу “Праця літніх працівників” (обмеження асоціальних робочих годин, усунення шкідливих умов праці, підвищення комфортності робочих місць, обов’язкові медичні огляди тощо)

2018-2022 роки

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

3)

посилення адресності програм соціальної допомоги малозабезпеченим категоріям осіб, забезпечення доступності товарів і послуг першої необхідності для соціально вразливих громадян похилого віку

аналіз законодавства з питань грошової соціальної допомоги, компенсації, у тому числі на догляд, для громадян похилого віку з метою його оптимізації

2018-2019 роки

Мінсоцполітики

подано Кабінету Міністрів України аналітичну записку з пропозиціями щодо оптимізації діючого законодавства

розроблення законопроекту про забезпечення державної соціальної підтримки населення, у тому числі громадян похилого віку

2020-2021 роки

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

аналіз та удосконалення місцевих програм з підтримки вразливих верств населення з метою підвищення доступності для громадян похилого віку транспортних послуг, послуг зв’язку, зокрема в сільській місцевості

постійно

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

підвищено рівень доступності для громадян похилого віку транспортних послуг, послуг зв’язку, зокрема в сільській місцевості

4)

сприяння ініціативам з обміну досвідом і знаннями між поколіннями, розширення можливостей для передачі накопиченого досвіду працівниками похилого віку

запровадження у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти годин спілкування та позакласних заходів щодо гідного ставлення до громадян похилого віку, роз’яснень вікових особливостей громадян похилого віку, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації

друге півріччя 2018 року

МОН

запроваджено години спілкування та позакласні заходи щонайменше один раз на кварталзапочаткування в молодіжних центрах, бібліотеках, спільних вечорів/зустрічей з громадянами похилого віку щодо обміну досвідом

2018-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінмолодьспорт
Мінсоцполітики
Мінкультури
громадські організації і об’єднання (за згодою)

започатковано проведення в молодіжних центрах, бібліотеках спільних з громадянами похилого віку вечорів щонайменше один раз на кварталзапровадження інноваційної соціальної програми “Програма менторства” у міжпоколінному діалозі через опікування громадянами старше 50 років, у тому числі громадянами похилого віку, дітей/сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

2022 рік

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

затверджено методичні рекомендації щодо запровадження соціальної програми “Програма менторства”

5)

формування політики навчання протягом життя з метою залучення громадян похилого віку до участі в освітніх процесах, розширення можливостей оволодіння новими професійними та загальноосвітніми навичками, зокрема у сферах сучасних комунікацій, комп’ютерної та інформаційної грамотності

внесення змін до законодавства щодо особливостей навчання громадян похилого віку

2018-2019 роки

МОН
Мінсоцполітики

подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про освіту дорослих”


організація для громадян похилого віку короткострокових курсів комп’ютерної грамотності, навчання використання сучасних електронних платіжних систем, програм дистанційного спілкування з використанням Інтернету, курсів іноземної мови, зокрема на базі закладів освіти, установ соціального обслуговування, молодіжних центрів

2018-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
МОН
Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
соціальні партнери (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

організовано на базі закладів, установ, організацій різних форм власності 1,5 тис. короткострокових комп’ютерних курсів, курсів іноземних мов, використання новітніх технологій мобільного зв’язкузапровадження консультативної підтримки громадянам передпенсійного віку, громадянам похилого віку з питань розвитку та планування кар’єри, підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями, подальшого навчання та підвищення кваліфікації з урахуванням набутого досвіду та тенденцій ринку праці

-“-

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

соціальні партнери (за згодою)

запроваджено надання консультативної підтримки на базі установ соціального обслуговування, зокрема територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)розроблення адаптованих для громадян похилого віку інформаційних та роз’яснювальних матеріалів стосовно отримання послуг державної системи житлово-комунального господарства, в тому числі через Єдиний державний портал адміністративних послуг

2018-2019 роки

Мінрегіон
Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання (за згодою)

підвищено поінформованість громадян похилого віку про можливості державної системи житлово-комунального господарства

6)

сприяння ресоціалізації громадян похилого віку, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, у життя громади

аналіз стану виконання Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”

друге півріччя 2018 року

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

подано Кабінету Міністрів України аналітичну записку з пропозиціями щодо удосконалення діючого законодавстварозроблення проекту акта щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” (Офіційний вісник України,  2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312) щодо збільшення розміру щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які отримують пенсії, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

-“-

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

прийнято постанову Кабінету Міністрів Українирозроблення законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” з урахуванням результатів проведеного аналізу його виконання

2019-2020 роки

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектподання пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правового акта щодо спрощення порядку призначення (відновлення) соціальних виплат та порядку контролю за здійсненням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, які отримують пенсії

друге півріччя 2018 року

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції

прийнято постанову Кабінету Міністрів Українизалучення громадських організацій і об’єднань, зокрема громадян похилого віку, органів самоорганізації населення до процесів формування, реалізації та моніторингу політики розвитку громади

постійно

обласні, Київська
міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

забезпечено залучення до розроблення та обговорення проектів регіональних програм, програм громад з громадськими об’єднаннями громадян похилого віку, органами самоорганізації населення

2.

Збереження здоров’я та забезпечення добробуту громадян похилого віку шляхом:

1)

заохочення до здорового способу життя осіб усіх вікових груп як умови здорового старіння та активного довголіття, у тому числі сприяння фізичній активності громадян похилого віку

запровадження соціальної реклами з питання здорового способу життя осіб усіх вікових груп як умови здорового старіння та активного довголіття

2018-2022 роки

МІП
МОЗ
Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

запроваджено соціальну рекламувивчення за участю представників сторін соціального діалогу на національному рівні питання запровадження додаткового вихідного дня для працівників, які протягом року не хворіли/не використовували листок непрацездатності

2019-2022 роки

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)

запроваджено додаткові стимули щодо здорового способу життярозвиток соціально-педагогічної послуги “Університет третього віку”, зокрема через розвиток центрів активного довголіття, центрів дозвілля, у тому числі на базі діючих установ соціального обслуговування для громадян похилого віку

2018-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)
Мінсоцполітики

утворено при всіх територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) центри активного довголіття, центри дозвілля, в кожному регіоні - обласний центр пам’ятірозвиток міжнародного партнерства в наданні соціально-педагогічної послуги “Університет третього віку” на засадах найкращих практик та реалізації соціальних туристичних програм

-“-

Мінсоцполітики
МОН
громадські організації і об’єднання (за згодою)

проведено спільні міжнародні заходипроведення та підтримка соціальних туристичних програм

2018-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)
Мінкультури
Мінсоцполітики

взято участь у заходах із здорового способу життя громадян похилого віку (Міжнародна Олімпіада, м. Лази, Польща,
Міжнародна зимова Сеньйоріада,
м. Рабка Здруй, Польща,
Міжнародна Сеньйоріада,
м. Зволен, Словаччина, Міжнародна Сеньйоріада, м. Луцьк, Україна); заходах з розвитку соціального туризмузапровадження Всеукраїнської спартакіади громадян похилого віку, у тому числі ветеранів

щороку

Мінмолодьспорт
Мінсоцполітики
Київська міська держадміністрація
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

проведено щорічну Всеукраїнську спартакіаду громадян похилого віку, у тому числі ветераніворганізація і проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів, акцій, спрямованих на залучення до занять фізичною культурою і спортом громадян похилого віку

2018-2022 роки

Мінмолодьспорт
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

залучено громадян похилого віку до занять фізичною культурою і спортомрозроблення рекомендацій щодо проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації, мотивації до фізичної активності, навчання навичкам занять з фізичної культури, проведення навчально-тренувальних занять в установах соціального обслуговування для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (будинках-інтернатах для людей похилого віку та людей з інвалідністю, геріатричних пансіонатах, територіальних центрах, реабілітаційних установах та інших) з урахуванням вікових особливостей та нозологічних форм захворювань

2018-2019 роки

Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
МОЗ
державна установа “Інститут геронтології
імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

затверджено відповідні рекомендаціїорганізація та проведення для громадян похилого віку благодійних культурних програм, заходів, зокрема благодійних вистав, концертів, мистецьких виставок, свят, балів

постійно

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

збільшено кількість громадян похилого віку, залучених до культурних заходівудосконалення туристичних маршрутів, умов проживання на туристичних базах з урахуванням специфіки організації відпочинку громадян похилого віку

2019-2020 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

підвищено рівень доступності туристичних послуг для громадян похилого вікурозроблення і реалізація комплексних регіональних програм, планів щодо запровадження соціального туризму для громадян похилого віку

2019-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

створено механізм організації соціального туризму для громадян похилого віку

2)

підвищення рівня поінформованості громадянського суспільства, зокрема громадян похилого віку, щодо здорового старіння та активного довголіття, якості життя в похилому віці, профілактики захворювань та надання геріатричної допомоги, формування у громадян похилого віку, їх родичів, помічників/доглядаль-ників навичок збереження здоров’я та догляду за хворими

розроблення заходів з проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо здорового старіння та активного довголіття, якості життя в похилому віці, профілактики захворювань та надання геріатричної допомоги, формування у громадян похилого віку, їх родичів, помічників/доглядальників навичок збереження здоров’я та догляду за хворими

друге півріччя 2018 року

МІП
МОЗ
Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів Українизапровадження циклу теле- та радіопередач, присвячених питанням здорового старіння та активного довголіття, якості життя в похилому віці, профілактики захворювань та надання геріатричної допомоги, формування навичок збереження здоров’я та догляду за хворими

2018-2022 роки

МІП
ПАТ “НСТУ” (за згодою)
МОЗ
Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

запроваджено теле- та радіопередачіпроведення для отримувачів послуг, зокрема громадян похилого віку, тематичних лекцій, бесід, вечорів у навчальних закладах, установах соціального обслуговування, клубах, закладах охорони здоров’я, закладах/установах соціальної сфери з питання здорового старіння та активного довголіття, якості життя в похилому віці, профілактики захворювань та надання геріатричної допомоги, формування навичок збереження здоров’я як фізичного, так і психічного, та догляду за хворими

2018-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

проведено для отримувачів послуг, зокрема громадян похилого віку, тематичні лекції, бесіди, вечори у навчальних закладах, установах соціального обслуговування, клубах, закладах охорони здоров’я, закладах/установах соціальної сферизапровадження на підприємствах, виробництвах, в організаціях, закладах розміщення інформаційних бюлетенів, проведення для працівників лекцій, бесід з питань здорового старіння та активного довголіття, якості життя в похилому віці, профілактики захворювань та надання геріатричної допомоги, формування навичок збереження здоров’я як фізичного, так і психічного, та догляду за хворими

2019-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)
соціальні партнери (за згодою)

розміщено інформаційні бюлетені на підприємствах, виробництвах, в організаціях, закладахзапровадження на базі закладів охорони здоров’я, установ соціального обслуговування курсів з основ догляду за хворими для помічників/доглядальників, опікунів/піклувальників, фізичних осіб, що надають соціальні послуги, членів сімей важкохворих громадян похилого віку

2018-2022 роки

МОЗ
Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

забезпечено проведення курсів з основ догляду на базі закладів охорони здоров’я, установ соціального обслуговування

3)

визначення та оцінювання потреб громадян похилого віку в різних видах геріатричної допомоги (профілактичної, лікувальної, довготривалої, паліативної) за місцем їх проживання/перебування

розроблення уніфікованої програми оцінки потреб громадян похилого віку у геріатричній допомозі, зокрема геронтопсихіатричній

друге півріччя 2018 року

МОЗ
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

видано наказ МОЗздійснення оцінювання потреб за затвердженою уніфікованою програмою оцінки потреб громадян похилого віку у геріатричній допомозі, зокрема геронтопсихіатричній, у репрезентативних групах населення за місцем проживання/перебування

2019-2020 роки

державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)
МОЗ

підготовлено звіт за результатами оцінювання потреб громадян похилого віку в різних видах геріатричної допомоги з пропозиціями щодо шляхів запровадження такої допомогизапровадження надання громадянам похилого віку геріатричної допомоги (профілактичної, лікувальної, довготривалої, паліативної) за місцем їх проживання/перебування через мережу закладів охорони здоров’я та з урахуванням результатів оцінки потреб громадян похилого віку

2021-2022 роки

МОЗ
обласні, Київська міська держадміністрації
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

запроваджено надання громадянам похилого віку геріатричної допомоги за місцем їх проживання/
перебування через мережу закладів охорони здоров’я

4)

нормативно-правового регулювання питань щодо надання геріатричної допомоги, розроблення та затвердження стандартів медичної допомоги (медичних стандартів) і клінічних протоколів надання різних видів такої допомоги, їх узгодження з відповідними стандартами надання соціальних послуг

розроблення порядку організації надання громадянам похилого віку різних видів геріатричної допомоги (профілактичної, лікувальної, довготривалої, паліативної) за місцем їх проживання/перебування

2020-2021 роки

МОЗ
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

прийнято постанову Кабінету Міністрів Україниузгодження процедур закупівель медичних та соціальних послуг в системі надання геріатричної допомоги, запровадження рівного доступу/участі у процедурах закупівель медичних та соціальних послуг державних і недержавних структур

-“-

МОЗ
Мінсоцполітики
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

-“-розроблення стандартів і клінічних протоколів надання геріатричної допомоги з урахуванням стандартів надання соціальних послуг

2020-2022 роки

МОЗ
Мінсоцполітики
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

видано накази МОЗвведення до класифікатора професій нової професії “соціальний робітник з основами медичних знань” та затвердження її кваліфікаційної характеристики або професійного стандарту

2019-2020 роки

Мінсоцполітики
МОЗ
громадська організація “Інститут професійних кваліфікацій” (за згодою)

видано відповідні наказирозроблення порядку визнання особи за станом здоров’я не здатною до самообслуговування (повністю або частково) та такою, що потребує постійної сторонньої допомоги

2018-2019 роки

МОЗ
Мінсоцполітики

видано спільний наказ МОЗ та Мінсоцполітики

5)

передбачення в системі підготовки та післядипломної освіти медичних і соціальних працівників вивчення питань надання різних видів геріатричної допомоги, забезпечення активного довголіття та гідної якості життя в похилому віці

проведення аналізу відповідних освітньо-професійних програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації (післядипломної освіти) лікарів загальної практики - сімейних лікарів, медичних сестер та введення за потреби в ці програми курсу надання геріатричної допомоги, зокрема геронтопсихіатричної, реабілітаційної, довготривалої та паліативної допомоги, громадянам похилого віку

2019 рік

МОЗ
МОН
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
Всеукраїнська ліга паліативної допомоги (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

введено в освітньо-професійні програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації (післядипломної освіти) сімейних лікарів та молодшого медичного персоналу курсу надання реабілітаційної, геріатричної, довготривалої та паліативної допомоги громадянам похилого вікупроведення аналізу відповідних освітньо-професійних програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації (післядипломної освіти) фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників та введення за потреби в ці програми курсу організації надання геріатричної допомоги, довготривалого і паліативного догляду в стаціонарних умовах та вдома за громадянами похилого віку

2019 рік

МОН
Мінсоцполітики
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
Всеукраїнська ліга паліативної допомоги (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

введено в освітньо-професійні програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації (післядипломної освіти) фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників курс організації надання геріатричної допомоги, довготривалого і паліативного догляду в стаціонарних умовах та вдома за громадянами похилого вікупроведення аналізу кваліфікаційних характеристик професій працівників сфер охорони здоров’я, надання соціальних послуг в частині володіння знаннями з геріатричної допомоги, довготривалого і паліативного догляду в стаціонарних умовах та вдома за громадянами похилого віку та у разі потреби внесення до них відповідних змін

2019-2020 роки

МОЗ
Мінсоцполітики
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
Всеукраїнська ліга паліативної допомоги (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)
громадська організація “Інститут професійних кваліфікацій” (за згодою)

видано накази Мінсоцполітики, МОЗ, якими внесено зміни до кваліфікаційних характеристик професій працівників сфер охорони здоров’я, надання соціальних послугзабезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників, лікарів загальної практики - сімейних лікарів, медичних сестер, у тому числі лікарів та медичних сестер установ соціального обслуговування, з питання надання геріатричної допомоги, вивчення особливостей довготривалого і паліативного догляду в стаціонарних умовах та вдома громадянам похилого віку, у тому числі на базі навчальних закладів післядипломної освіти, зокрема на базі Центру додаткової професійної освіти, державної установи “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України”, забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації (післядипломної освіти) із залученням громадських об’єднань, благодійних організацій, установ та організацій, що мають досвід надання такої допомоги

2018-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики
МОЗ
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
Всеукраїнська ліга паліативної допомоги (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

проведено перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників, сімейних лікарів, медичних сестер

6)

забезпечення інтегрованого та безперервного підходу до надання різних видів геріатричної допомоги

запровадження міжгалузевої системи геріатричної підготовки кадрів

2022 рік

МОЗ
Мінсоцполітики
МОН
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)

створено методологічно-ресурсний центр міжгалузевої геріатричної підготовки кадрів на базі державної установи “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” за участю Міжнародного благодійного фонду “Карітас України”, Всеукраїнської ліги паліативної допомогизатвердження регіональних програм розвитку геріатричної допомоги з урахуванням результатів оцінки потреб громадян похилого віку в такій допомозі, гендерних особливостей жінок і чоловіків

2021 рік

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
Всеукраїнська ліга паліативної допомоги (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

затверджено регіональні програми розвитку геріатричної допомогисприяння утворенню при місцевих держадміністраціях, органах місцевого самоврядування та забезпечення функціонування дорадчо-консультативних органів (рад, робочих груп тощо) з розвитку медичної, геріатричної, соціальної допомоги громадянам похилого віку

2020 рік

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

утворено при місцевих держадміністраціях, виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування дорадчо-консультативні органирозроблення методичних рекомендацій щодо діяльності закладів для осіб, які страждають на когнітивні розлади: центрів пам’яті, спеціалізованих геріатричних (геронтопсихіатричних) та паліативних відділень для осіб з деменцією, зокрема з хворобою Альцгеймера

2019 рік

МОЗ
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

видано наказ МОЗ, яким затверджено методичні рекомендації

7)

удосконалення системи охорони здоров’я і соціального захисту населення в частині надання підтримки індивідуальної життєздатності та незалежності громадян похилого віку, профілактики захворювань, надання послуг з їх раннього виявлення та запобігання передчасній смертності

вивчення особливостей діагностики, лікування та реабілітації при множинній патології у громадян похилого віку, особливостей їх довготривалого та паліативного догляду

2019-2022 роки

МОЗ
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
Всеукраїнська ліга паліативної допомоги (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

підготовлено інформаційно-методичне виданнявивчення вікозалежних захворювань (причини, профілактика тощо)

2019-2022 роки

державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)
МОЗ

підготовлено інформаційно-методичне виданнявизначення чинників передчасного старіння, підготовка пропозицій щодо профілактичних, реабілітаційних заходів

-“-

державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)
МОЗ

-“-вивчення соціальних факторів старіння

-“-

державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)
МОЗ

-“-

8)

запобігання нещасним випадкам, зокрема падінням, що трапляються з громадянами похилого віку, шляхом підвищення рівня поінформованості населення щодо факторів нещасних випадків та ефективних профілактичних заходів

вивчення стану нещасних випадків, що трапляються з громадянами похилого віку, їх причини та наслідки

2018-2019 роки

МОЗ
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

подано Кабінету Міністрів України інформаційно-аналітичні матеріалистворення соціально спрямованих відеоматеріалів щодо запобігання нещасним випадкам, що трапляються з громадянами похилого віку, роз’яснення факторів нещасних випадків, ефективних профілактичних заходів

2020-2021 роки

МОЗ
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

розроблено відеоматеріалирозроблення інформаційних матеріалів щодо запобігання нещасним випадкам для розміщення в місцях масового перебування людей (зокрема в медичних та соціальних закладах, на вокзалах, в магазинах, на зупинках)

2020-2021 роки

МОЗ
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

розроблено інформаційні матеріалирозроблення методичних рекомендацій із запобігання нещасним випадків серед громадян похилого віку для соціальних працівників, соціальних робітників

-“-

МОЗ
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

затверджено методичні рекомендаціїпроведення в установах соціального обслуговування лекцій, бесід з питання запобігання нещасним випадкам серед громадян похилого віку

2020-2021 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)
Мінсоцполітики

передбачено в планах надання соціальної послуги соціальної адаптації питання запобігання нещасним випадкамрозроблення порядку обміну інформацією про нещасні випадки, що трапляються з людьми похилого віку, зокрема в зимовий період

-“-

Мінсоцполітики
МВС
МОЗ
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
громадські організації і об’єднання (за згодою)

видано спільний наказ Мінсоцполітики, МВС, МОЗ

9)

забезпечення загального доступу громадян похилого віку незалежно від місця їх проживання до послуг з профілактики передчасного старіння, негативних когнітивних та емоційних змін і втрати здатності до самообслуговування

затвердження методичних рекомендацій щодо діяльності мобільних служб надання паліативної допомоги, сестринського догляду вдома за громадянами похилого віку, денних служб геріатричної допомоги громадянам похилого віку та їх сім’ям

2020-2022 роки

МОЗ
Мінсоцполітики
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
Всеукраїнська ліга паліативної допомоги (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

видано наказ МОЗ, яким затверджено методичні рекомендаціївідкриття геріатричних кабінетів, зокрема геронтопсихіатричних, у структурі консультативних поліклінік госпітальних округів

2020-2022 роки

МОЗ
обласні, Київська міська держадміністрації
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

відкрито геріатричні кабінетизапровадження в діяльності центрів громадського здоров’я роботи з профілактики передчасного старіння, формування навичок здорового та активного довголіття

-“-

МОЗ
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

видано наказ МОЗ, яким затверджено методичні рекомендації з організації діяльності центрів громадського здоров’япроведення обов’язкових, профілактичних медичних оглядів громадян похилого віку на первинних медичних дільницях

2018-2022 роки

МОЗ
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

забезпечено проведення обов’язкових, профілактичних медичних оглядів громадян похилого віку

3.

Створення середовища, сприятливого для громадян похилого віку:

1)

популяризація в суспільстві ідеї взаємної відповідальності поколінь, формування позитивного ставлення до похилого та старечого віку, проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на роз’яснення об’єктивного характеру старіння населення, пов’язаних із ним викликів і потенційних можливостей та необхідності пристосування до демографічних змін

створення соціально спрямованих відеоматеріалів щодо взаємної відповідальності поколінь, формування позитивного ставлення до похилого та старечого віку

2020-2021 роки

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
Мінмолодьспорт
обласні, Київська міська держадміністрації
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

створено відеоматеріали


забезпечення поширення соціально спрямованих відеоматеріалів щодо взаємної відповідальності поколінь, формування позитивного ставлення до похилого та старечого віку, роз’яснення об’єктивного характеру старіння населення, пов’язаних із ним викликів і потенційних можливостей та необхідності пристосування до демографічних змін у засобах масової інформації

2021-2022 роки

МІП
Держкомтелерадіо
ПАТ “НСТУ” (за згодою)
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

запроваджено відповідну соціальну рекламурозроблення інформаційних матеріалів з питання характеру старіння населення, пов’язаних із ним викликів і потенційних можливостей та необхідності пристосування до демографічних змін для фахівців різних сфер

2019-2020 роки

державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
МОЗ
Мінсоцполітики
громадські організації і об’єднання (за згодою)

розроблено інформаційні матеріалирозроблення інформаційних матеріалів з питання характеру старіння населення, пов’язаних із ним викликів і потенційних можливостей та необхідності пристосування до демографічних змін для громадян похилого віку

-“-

-“-

-“-

2)

забезпечення доступності послуг для громадян похилого віку та їх доступу до об’єктів соціальної інфраструктури, зокрема у сільських населених пунктах

вивчення потреб громадян похилого віку у послугах, зокрема шляхом проведення опитувань громадян похилого віку, аналізу їх звернень, результатів оцінки їх потреб, планування роботи з їх надання

2019-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

затверджено регіональні плани, плани об’єднаних територіальних громад з надання послуг громадянам похилого вікупроведення інвентаризації надавачів послуг та аналіз їх діяльності (зокрема послуги, що надаються, категорію осіб, яким надаються послуги, чисельність осіб, які отримують послуги)

2019-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

подано Мінсоцполітики аналітичні довідки щодо надавачів послугпроведення оцінки архітектурної, транспортної доступності об’єктів соціальної сфери для громадян похилого віку, планування роботи з її покращення

2020-2022 роки

-“-

затверджено регіональні плани, плани об’єднаних територіальних громад з покращення архітектурної, транспортної доступності об’єктів соціальної сфери для громадян похилого вікупроведення обстежень установ та закладів системи соціального захисту населення, житлових приміщень отримувачів послуг догляду за місцем проживання (за згодою) в частині створення умов для безперешкодного доступу та догляду, зручності пересування для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями зору та визначення необхідності монтажу спеціального устаткування, “тривожної кнопки” екстреного зв’язку з відповідальним працівником соціальної служби, підйомників, поручнів, в тому числі в туалетних кімнатах, зміни висоти меблів, інших пристосувань, що забезпечують людині можливість бути незалежною

2018-2019 роки

-“-

складено за результатами обстеження перелік установ соціального обслуговування, житлових приміщень отримувачів послуги догляду, що потребують облаштування засобами безперешкодного доступу, план-графік проведення робіт та надано інформацію про виконання запланованих заходів

3)

розвиток інноваційних соціальних послуг з метою забезпечення можливості проживання громадян похилого віку у громаді; запобігання передчасному та небажаному переміщенню таких громадян до закладів стаціонарного догляду

залучення громадян похилого віку до планування життя територіальної громади, в соціальне життя суспільства шляхом допомоги в створенні та підтримці ініціативних груп людей похилого віку за принципом “рівний рівному”

2018-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

створено ініціативні групи людей похилого віку


започаткування соціальної програми “Прийомні бабусі та дідусі” щодо залучення громадян похилого віку до надання допомоги батькам, іншим законним представникам дитини у догляді за нею

2019-2020 роки

Мінсоцполітики
громадські організації і об’єднання (за згодою)

затверджено методичні рекомендації із запровадження соціальної програмирозвиток мобільних служб надання паліативної допомоги та сестринського догляду вдома за громадянами похилого віку, денних служб геріатричної допомоги громадянам похилого віку та їх сім’ям

2020-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
Всеукраїнська ліга паліативної допомоги (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

створено мобільні бригади та служби домашньої опікипроведення спільних круглих столів, семінарів, фокус-груп представників органів державної та місцевої влади з ініціативними групами літніх людей з метою обговорення, виявлення найбільш гострих проблем та спільного пошуку шляхів їх вирішення

2018-2022 роки

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
Всеукраїнська ліга паліативної допомоги (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

забезпечено участь громадян похилого віку у формуванні національної політики із здорового та активного довголіттярозвиток мобільних служб надання психіатричної допомоги вдома громадянам похилого віку з деменцією

2020-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
Всеукраїнська ліга паліативної допомоги (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

створено мобільні психіатричні бригади та служби домашньої опікирозвиток мережі відділень стаціонарного догляду громадян похилого віку за місцем проживання в громаді, зокрема на базі територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

2018-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики
громадські організації і об’єднання (за згодою)

зменшено чисельність громадян похилого віку, які влаштовуються до обласних будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністюрозвиток послуги денного догляду громадян похилого віку, зокрема на базі діючих установ соціального обслуговування

-“-

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
Всеукраїнська ліга паліативної допомоги (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

запроваджено надання послуги з догляду за громадянами похилого віку протягом днязапровадження соціальної послуги “перепочинок сім’ї”, що забезпечує довготривалий та паліативний догляд громадян похилого віку

2020 рік

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
Всеукраїнська ліга паліативної допомоги (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

внесено зміни до переліку соціальних послуг, що надаються громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинахвивчення питання щодо запровадження послуги із збереження пам’яті з метою профілактики хвороби Альцгеймера

2018-2019 роки

МОЗ
Мінсоцполітики
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)

подано Кабінету Міністрів України аналітичний матеріал з пропозиціями щодо утворення центрів пам’яті

4)

впровадження стандартів надання соціальних послуг для громадян похилого віку, в тому числі осіб, які перебувають в інтернатних установах системи соціального захисту населення

модернізація структури закладів та установ соціального обслуговування, розширення переліку соціальних послуг відповідно до потреб отримувачів, в тому числі з метою переходу від постійного стороннього догляду до підтриманого проживання

2019-2020 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)
Мінсоцполітики

збільшено кількість нових відділень, установ та закладів соціального обслуговування, відкритих відповідно до потреб отримувачів послугрозроблення Порядку та типових рекомендацій (плану модернізації закладів) поетапного перепрофілювання (відкриття нових відділень) в установах та закладах соціального обслуговування

2018-2019 роки

Мінсоцполітики
громадські організації і об’єднання (за згодою)

видано наказ Мінсоцполітикирозроблення рекомендацій щодо переліку обладнання та приміщень, штатних нормативів чисельності працівників для відділень підтриманого проживання, паліативного догляду, соціальної реабілітації, інтенсивного догляду та інших в установах стаціонарного догляду та надання послуг на дому за місцем проживання отримувача

-“-

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
громадські організації і об’єднання (за згодою)

-“-підвищення кваліфікації фахівців установ соціального обслуговування щодо надання соціальних послуг

2018-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

проведено семінари, тренінги, навчання (кількість годин навчання та осіб, що пройшли навчання)аналіз впровадження державних стандартів соціальних послуг в будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, зокрема наявність оцінки індивідуальних потреб підопічних, індивідуального плану надання соціальних послуг, договору про надання соціальних послуг

друге півріччя 2018 року

обласні, Київська міська держадміністрації
громадські організації і об’єднання (за згодою)

подано інформаційно-аналітичну записку Мінсоцполітикизабезпечення проведення оцінки якості надання соціальних послуг в установах соціального обслуговування відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Мінсоцполітики

2018-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
громадські організації і об’єднання (за згодою)

розміщено на сайтах обласних, Київської міської держадміністрацій результати оцінки якості соціальних послуг

5)

розроблення стандартів надання соціальних послуг громадянам похилого віку, які мають психічні захворювання, за місцем проживання у громаді

затвердження державного стандарту соціальної реабілітації осіб з психічними захворюваннями

друге півріччя 2018 року

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
громадські організації і об’єднання (за згодою)

видано наказ Мінсоцполітикивнесення змін до державного стандарту стаціонарного догляду громадян похилого віку та осіб з інвалідністю в частині надання соціальної послуги особам з психічними захворюваннями

-“-

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
громадські організації і об’єднання (за згодою)

-“-затвердження державного стандарту соціальної послуги надання натуральної допомоги

2019 рік

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
громадські організації і об’єднання (за згодою)

видано наказ Мінсоцполітикизатвердження державного стандарту соціальної послуги “перепочинок сім’ї”

2021-2022 роки

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
громадські організації і об’єднання (за згодою)

-“-внесення змін до державних стандартів догляду вдома, денного догляду в частині надання таких послуг особам з психічними захворюваннями

2018-2020 роки

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
громадські організації і об’єднання (за згодою)

-“-

6)

забезпечення різноманітності організаційних форм догляду за громадянами похилого віку

забезпечення методичного супроводу запровадження соціальної послуги “перепочинку сім’ї”

2020 рік

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

підготовлено інформаційно-методичне видання, забезпечено впровадження соціальної послугививчення механізму запровадження сімейних форм догляду за громадянами похилого віку (прийомна сім’я, опікунська сім’я, фостерна (професійна) сім’я, патронатна сім’я (тимчасовий догляд), у тому числі з урахуванням міжнародного досвіду

2021-2022 роки

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

підготовлено інформаційно-аналітичну записку із пропозиціями щодо механізму запровадження сімейних форм догляду громадян похилого вікузапровадження місцевих програм підтримки доглядальників, які здійснюють довготривалий, паліативний догляд за громадянами похилого віку

2019-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

затверджено місцеві програми з підтримки доглядальниківрозвиток соціальної послуги підтриманого проживання громадян похилого віку, зокрема в спеціалізованих житлових будинках, соціальних квартирах

-“-

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

збільшено кількість спеціалізованих житлових будинків, соціальних квартирскладення реєстрів надавачів соціальних послуг громадянам похилого віку різних форм власності та підпорядкування і розміщення їх на офіційних веб-сайтах обласних, Київської міської держадміністрацій

2018-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

розміщено на офіційних веб-сайтах реєстри надавачів соціальних послуг

7)

забезпечення залучення волонтерів і представників громадськості до створення і діяльності центрів дозвілля для громадян похилого віку, навчальних центрів активного довголіття, організації груп самодопомоги та взаємодопомоги

запровадження методичного супроводу та навчання волонтерів і представників громадськості щодо організації груп самодопомоги та взаємодопомоги з надання соціальних послуг громадянам похилого віку

2019 рік

Мінсоцполітики
громадські організації і об’єднання (за згодою)

підготовлено інформаційно-методичне видання


проведення спеціальних тренінгів, навчальних семінарів, поширення інформації про можливість участі громадян похилого віку у групах самодопомоги та взаємодопомоги

2018-2022 роки

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
державна установа “Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (за згодою)
Всеукраїнська ліга паліативної допомоги (за згодою)
інші громадські організації і об’єднання (за згодою)

видано методичні матеріали з навчання волонтерів

8)

сприяння забезпеченню широкої участі благодійних, релігійних організацій та громадських об’єднань у розвитку системи надання первинних і довготривалих послуг громадянам похилого віку, зокрема догляду за ними

проведення щорічного конкурсу “Кращий благодійник року” з метою відзначення кращих благодійників та популяризації благодійної діяльності

2019-2022 роки

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
благодійні, громадські організації і об’єднання (за згодою)

забезпечено проведення щорічного конкурсу “Кращий благодійник року”


опрацювання за участю благодійних, громадських організацій, громадських об’єднань додаткових стимулів для розвитку волонтерської, благодійної діяльності

2019 рік

Мінсоцполітики
благодійні, громадські організації і об’єднання (за згодою)

підготовлено законопроектзалучення представників релігійних організацій до діяльності мультидисциплінарних команд з надання паліативної допомоги

2019-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)
МОЗ
Мінсоцполітики

включено духівників до складу мультидисциплінарних команд з надання паліативної допомоги

9)

активізація виконання місцевих програм транспортного обслуговування для громадян похилого віку

затвердження та виконання місцевих програм транспортного обслуговування для громадян похилого віку, у тому числі із соціального перевезення

2018-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

забезпечено доступність транспортних послуг для громадян похилого віку

10)

запровадження практики реалізації проектів будівництва соціального житла з урахуванням потреб громадян похилого віку

заохочення проектування та будівництва житла, зручного для людей похилого віку та людей з інвалідністю, за принципом “універсального дизайну” під час укладання угод із забудовниками

2019-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

забезпечено інфраструктурну доступність для громадян похилого вікуперегляд державних будівельних норм для маломобільних верств населення, зокрема людей похилого віку, з урахуванням їх потреб та за необхідності внесення змін до державних будівельних норм

2019-2020 роки

Мінрегіон
Мінсоцполітики
громадські організації і об’єднання (за згодою)

видано відповідні наказививчення питання створення спеціалізованих будинків/містечок компактного проживання для осіб похилого віку, зокрема з деменцією, з можливістю використання для цієї мети на договірних засадах приватного житлового фонду, будівель інтернатних установ, військових містечок, що вивільняються або перепрофілюються

2019-2021 роки

Мінсоцполітики
Мінрегіон
Міноборони

підготовлено інформаційно-аналітичну записку з пропозиціями щодо створення спеціалізованих будинків/містечокзабезпечення надання соціального житла громадянам похилого віку з урахуванням їх потреб

2021-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

отримано громадянами похилого віку соціального житла

11)

стимулювання впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності в діяльність бізнесу із спрямованістю на розв’язання проблем громадян похилого віку

удосконалення механізму соціального замовлення соціальних послуг, зокрема щодо участі недержавних надавачів у конкурсі, строку виконання соціального замовлення

друге півріччя 2018 року

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
громадські організації і об’єднання (за згодою)

подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постановизапровадження за участю соціально відповідального бізнесу надання громадянам похилого віку базового мінімального пакета з підтримки (засоби гігієни, медичні засоби тощо)

2021-2022 роки

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

сформовано та надано базовий мінімальний пакет підтримки громадян похилого вікусприяння висвітленню засобами масової інформації проектів, у тому числі соціальних, спрямованих на надання підтримки громадянам похилого віку, що реалізуються за підтримки бізнесу

постійно

МІП
ПАТ “НСТУ” (за згодою)
Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

забезпечено висвітлення інформації засобами масової інформації про соціально відповідальний бізнесстворення інноваційних послуг для громадян похилого віку, зокрема із залучення їх до активного дозвілля, “тренування” пам’яті, фізкультурно-спортивних заходів, у тому числі за принципом державно-приватного партнерства

2019-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

реалізовано проекти державно-приватного партнерства, спрямовані на надання допомоги громадянам похилого вікузапровадження за участю соціально відповідального бізнесу “щасливих днів” для громадян похилого віку на туристичних, оздоровчих базах, в кінотеатрах, театрах тощо

2020-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

надано різноманітні послуги громадянам похилого віку за зниженими цінами

12)

підвищення рівня доступності освітніх, медичних та інших послуг для громадян похилого віку, які проживають у сільській місцевості та на депресивних територіях

запровадження моніторингу потреб територіальної громади в освітніх, медичних та інших послугах, зокрема для громадян похилого віку, які проживають у сільській місцевості та на депресивних територіях

2020 рік

Мінсоцполітики
Мінрегіон
МОЗ
МОН
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

видано наказ Мінсоцполітикинадання консультативної допомоги фахівців закладів охорони здоров’я за допомогою телефону та Інтернету

постійно

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)
МОЗ

надано консультативну допомогу (кількість осіб, що отримали консультації фахівців)запровадження в сільській місцевості на базі діючих закладів та установ соціальної сфери: навчальних закладів, клубів, бібліотек, установ соціального обслуговування, соціально-педагогічної послуги “Університет третього віку”

2019-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)
Мінсоцполітики

забезпечено доступність громадян похилого віку, які живуть в сільській місцевості, до освітніх послугзабезпечення послугами Інтернет-зв’язку громадян, які проживають в сільській місцевості, за зниженими цінами

2022 рік

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
соціальні партнери (за згодою)
громадські об’єднання (за згодою)
Мінсоцполітики

забезпечено доступність громадян похилого віку, які живуть в сільській місцевості, до Інтернет-зв’язку

13)

формування позитивного ставлення суспільства до громадян похилого віку, суспільного визнання та заохочення їх внеску та наявного потенціалу, зміцнення солідарності між поколіннями, запобігання дискримінації за ознакою віку, статі, інвалідності, соціального походження та місця проживання, розроблення дієвих методів подолання дискримінації

утворення при міських, районних, районних у містах (у разі їх утворення) радах, радах об’єднаних територіальних громад комісій із захисту прав та інтересів громадян похилого віку, які постраждали від кривди (дискримінації за ознакою статі та за віком, від домашнього насильства, насильства за ознакою статі тощо)

2019-2022 роки

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні, Київська міська держадміністрації
соціальні партнери (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)
Мінсоцполітики

утворено при всіх міських, районних, районних у містах радах, радах об’єднаних територіальних громад комісії із захисту прав та інтересів громадян похилого віку


забезпечення методичного супроводження діяльності комісій із захисту прав та інтересів громадян похилого віку, які постраждали від кривди (дискримінації за віком, від насильства тощо)

2018-2019 роки

Мінсоцполітики громадські організації і об’єднання (за згодою)

видано методичні рекомендаціїзапровадження семінарів, тренінгів для дільничних офіцерів поліції щодо особливості роботи з громадянами похилого віку, зокрема з деменцією, та їх сім’ями, сусідами та найближчим оточенням

2019-
2022 роки

Національна поліція
МОЗ
Мінсоцполітики
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

проведено семінари, тренінги для всіх дільничних офіцерів поліції

4.

Створення системи захисту прав громадян похилого віку:

1)

проведення аналізу специфіки демографічного старіння та його соціально-економічних наслідків, зокрема впливу старіння населення на функціонування інститутів сім’ї та освіти, загострення проблем у взаємодії між різними поколіннями та реінтеграції громадян похилого віку у суспільство

проведення науково-практичних конференцій з питання демографічного старіння та його соціально-економічних наслідків

постійно

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)

забезпечено проведення науково-практичних конференцій

надання методичної допомоги вчителям закладів середньої освіти щодо ознайомлення учнів стосовно психологічних та фізіологічних особливостей громадян похилого віку, зокрема з деменцією, з метою запобігання конфліктів у родині

2019-2022 роки

МОН
МОЗ
Мінсоцполітики
державна установа “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України” (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

проведено семінари, тренінги для вчителів закладів середньої освітизапровадження соціальної послуги посередництва (медіації) в установах соціального обслуговування, зокрема територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

2018-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
соціальні партнери (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)
Мінсоцполітики

надано послугу посередництва (медіації) громадянам похилого віку в установах соціального обслуговування

2)

підвищення рівня доступності органів влади до інформації, необхідної для реалізації прав громадян похилого віку

впровадження централізованої веб- системи, яка призначена для забезпечення моніторингу, аналізу та прогнозування даних щодо процесів реєстрації та забезпечення громадян соціальними послугами, соціальними допомогами та іншими видами соціальної підтримки

2019-2020 роки

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

видано наказ Мінсоцполітики

3)

підвищення рівня правової освіти громадян похилого віку, стимулювання навичок відстоювання такими громадянами своїх прав та інтересів

проведення правопросвітницьких заходів, бесід з громадянами похилого віку з питання прав людини, у тому числі громадян похилого віку, механізмів захисту цих прав, зокрема на базі установ соціального обслуговування, центрів дозвілля, центрів активного довголіття

2018-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
соціальні партнери (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)
Мінсоцполітики
Мін’юст
Координаційний центр з надання правової допомоги, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

забезпечено проведення щокварталу лекцій з питання прав людинистворення та забезпечення методологічної підтримки функціонування груп громадян похилого віку для моніторингу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та відстоювання прав громадян похилого віку

2020-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
соціальні партнери (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)
Мінсоцполітики

видано методичні рекомендації щодо функціонування груп громадян похилого віку для моніторингу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та відстоювання прав громадян похилого вікузабезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам похилого віку

2018-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
соціальні партнери (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)
Мін’юст
Координаційний центр з надання правової допомоги, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

надано безоплатну первинну правову допомогу громадянам похилого віку

4)

удосконалення механізму здійснення контролю за реалізацією державної політики у сфері соціального захисту громадян похилого віку

удосконалення механізму проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг із залученням представників громадянського суспільства

2018-2019 роки

Мінсоцполітики

видано наказ Мінсоцполітики


супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про забезпечення державного
контролю під час надання соціальної підтримки”

до прийняття Закону України

-“-

прийнято Верховною Радою України Закон Українививчення питання щодо утворення Агенції моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг з метою ефективної реалізації державної соціальної політики в частині організації надання соціальних послуг, запровадження громадського моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг

2021 рік

Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
громадські організації і об’єднання (за згодою)

подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови

5)

запровадження механізму захисту майнових прав громадян похилого віку

аналіз та підготовка змін до Цивільного кодексу України в частині перегляду сутності договору довічного утримання (догляду)

2019 рік

Мінсоцполітики
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
громадські організації і об’єднання (за згодою)

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектопрацювання питання участі органів опіки та піклування під час здійснення правочинів з майном громадянами похилого віку, зокрема шляхом внесення змін до Закону України “Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”

2022 рік

Мінсоцполітики
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції
громадські організації і об’єднання (за згодою)

-“-запровадження соціальної послуги представництва інтересів в установах соціального обслуговування, зокрема територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

2018-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
соціальні партнери (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)
Мінсоцполітики

надано громадянам похилого віку соціальну послугу представництва інтересів в установах соціального обслуговування

6)

здійснення профілактичних заходів із запобігання втраті майна громадянами похилого віку

проведення правопросвітницьких заходів, бесід з громадянами похилого віку з питання запобігання втраті майна, зокрема на базі діючих установ соціального обслуговування, центрів дозвілля, центрів активного довголіття

-“-

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
соціальні партнери (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)
Мінсоцполітики
Мін’юст
Координаційний центр з надання правової допомоги, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

проведено лекції для громадян похилого віку з питання запобігання втраті майнааналіз наявного майна у громадян похилого віку, які постійно проживають в установах соціального обслуговування

2018-2019 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
соціальні партнери (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)
Мінсоцполітики

подано Мінсоцполітики аналітичну записку щодо наявного майна у громадян похилого віку, які постійно проживають в установах соціального обслуговуваннязапровадження ведення соціальними працівниками спільно із медичними працівниками закладів охорони здоров’я обліку громадян, які мають психічні розлади, у тому числі залежні від психоактивних речовин, з метою запобігання незаконній втраті їх майна

2019 рік

Мінсоцполітики
Мін’юст
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

запроваджено ведення обліку громадян, які мають психічні розладививчення питання щодо запровадження механізму запобігання відчуженню майна громадян похилого віку, які постійно проживають в установах соціального обслуговування та/або мають психічні розлади, у тому числі залежні від психоактивних речовин, з метою захисту прав громадян похилого віку

2020-2021 роки

Мінсоцполітики
Мін’юст
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект

7)

удосконалення механізму повернення державі (компенсації) спадкоємцями вартості догляду громадян похилого віку

удосконалення законодавства в частині посилення відповідальності опікуна/піклувальника за використання майна, витрачання коштів підопічних у разі їх влаштування до установ соціального обслуговування на постійне проживання, зокрема шляхом внесення змін до Цивільного кодексу України

2019 рік

Мінсоцполітики
Мін’юст
громадські організації і об’єднання (за згодою)

подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектрозроблення механізму компенсації спадкоємцями вартості послуг, отриманих особою у закладах соціального обслуговування за умови фінансування цих послуг з державного бюджету, місцевого бюджету, зокрема шляхом внесення змін до Цивільного кодексу України, Закону України “Про нотаріат”

2020 рік

-“-

-“-реалізація пілотного проекту укладення договору довічного утримання (догляду) між комунальною установою соціального обслуговування та громадянином похилого віку

2020-2021 роки

Мінсоцполітики
Мін’юст
Львівська обласна, Київська міська держадміністрації
громадські організації і об’єднання (за згодою)

подано Кабінету Міністрів України аналітичну записку щодо результатів пілотного проекту укладення договору довічного утримання (догляду) між комунальними установами соціального обслуговування та громадянином похилого віку

8)

проведення профілактичних і правозахисних заходів та заходів щодо забезпечення захисту від дискримінації, протидії домашньому насильству та жорстокому ставленню до громадян похилого віку

підвищення рівня поінформованості широкої громадськості за допомогою засобів масової інформації та інших інформаційних кампаній про проблему домашнього насильства, насильства за ознакою статі, жорстокого ставлення до громадян похилого віку і про її аспекти та причини

2018-2022 роки

МІП
ПАТ “НСТУ” (за згодою)
Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

проведено інформаційну кампанію про проблему домашнього насильства, насильства за ознакою статі, жорстокого ставлення до громадян похилого вікувключення питань, пов’язаних з проблемою домашнього насильства, насильства за ознакою статі, дискримінацією за ознакою статі та за віком, жорстокого ставлення до громадян похилого віку, в програми підготовки фахівців з питань догляду та інших фахівців, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку

-“-

Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

включено в програми підготовки соціальних працівників питання, пов’язані з проблемою домашнього насильства, жорстокого ставлення до громадян похилого вікупроведення для громадян похилого віку, в тому числі отримувачів соціальних послуг, членів їх родин, сусідів і найближчого їх оточення та учнівської молоді, тематичних семінарів, лекцій, бесід, роз’яснень в установах соціального обслуговування, клубах, закладах охорони здоров’я, навчальних закладах, закладах/установах соціальної сфери з питання запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, дискримінації за ознакою статі та за віком

-“-

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

проведено відповідні заходи (кількість заходів, тематика проведених заходів, кількість учасників заходів, кількість зареєстрованих випадків насилля та дискримінації стосовно громадян похилого віку)проведення тренінгів для персоналу закладів соціального обслуговування з питань недопущення порушення етичних норм під час виконання професійних обов’язків, поваги до гідності отримувача послуг, дотримання вимог конфіденційності, а також профілактики “професійного вигорання”, яка може стати причиною насилля та дискримінації

2018-2022 роки

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

проведено тренінги (кількість тренінгів, осіб, що пройшли навчання, та кількість годин навчання)

9)

задоволення потреб громадян похилого віку з урахуванням статі з метою подолання дискримінації за ознакою статі

проведення досліджень на базі закладів соціального обслуговування щодо впливу віку, стану здоров’я, обмежень чи привілеїв за ознакою статі та інших ознак на потреби у соціальних послугах догляду (їх змісту та умов надання)

друге півріччя 2018 року

Мінсоцполітики
МОН
наукові установи (за згодою)
громадські організації і об’єднання (за згодою)

розроблено пропозиції щодо удосконалення державних стандартів догляду за результатами досліджень
вгору