Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань створення єдиної системи логістики сил оборони
Постановление Кабинета Министров Украины; Состав коллегиального органа, Положение от 13.09.2017686
Документ 686-2017-п, действует, текущая редакция — Принятие от 13.09.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 18.09.2017. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 вересня 2017 р. № 686
Київ

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань створення єдиної системи логістики сил оборони

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань створення єдиної системи логістики сил оборони у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань створення єдиної системи логістики сил оборони, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2017 р. № 686

СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи з питань створення єдиної системи логістики сил оборони

Заступник Міністра оборони, голова Міжвідомчої робочої групи

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, заступник голови Міжвідомчої робочої групи (за згодою)

Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил, заступник голови Міжвідомчої робочої групи (за згодою)

Представник Міноборони, секретар Міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник командувача Національної гвардії (за згодою)

Заступник Голови Національної поліції

Заступник Голови Держприкордонслужби

Заступник Голови ДСНС

Заступник Голови СБУ (за згодою)

Заступник Голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою)

Заступник начальника Управління державної охорони (за згодою)

Перший заступник Голови Держспецзв’язку

Заступник Голови Держспецтрансслужби

Заступник Голови Держрезерву

Представник Адміністрації Президента України (за згодою)

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Заступник проректора з наукової роботи Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2017 р. № 686

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з питань створення єдиної системи логістики сил оборони

1. Міжвідомча робоча група з питань створення єдиної системи логістики сил оборони (далі - Міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що утворюється з метою узгодження дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо створення єдиної системи логістики сил оборони.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

1) сприяння забезпеченню координації дій між органами виконавчої влади з підготовки пропозицій щодо визначення основних засад створення єдиної системи логістики сил оборони;

2) підготовка пропозицій (рекомендацій) з урахуванням стандартів НАТО, досвіду проведення антитерористичної операції на сході України, а також кращих практик збройних сил провідних держав світу щодо:

порядку здійснення заходів проектування, створення та впровадження єдиної системи логістики сил оборони;

формування логістичної інфраструктури сил оборони;

розроблення, впровадження та супроводження автоматизованої системи управління процесами логістичного забезпечення сил оборони;

фінансового і ресурсного забезпечення єдиної системи логістики сил оборони;

3) участь у розробленні проектів (підготовка пропозицій) нормативно-правових актів з питань, що регулюють діяльність єдиної системи логістики сил оборони, порядок взаємодії її учасників та складових частин;

4) визначення шляхів, механізму та способів вирішення проблемних питань щодо створення єдиної системи логістики сил оборони.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у відповідній сфері;

2) вивчає результати діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;

3) проводить моніторинг стану виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями покладених на них завдань з питань створення єдиної системи логістики сил оборони;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань створення єдиної системи логістики сил оборони;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції (рекомендації).

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі підгрупи.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Міжвідомчої робочої групи є заступник Міністра оборони.

Голова Міжвідомчої робочої групи затверджує персональний склад Міжвідомчої робочої групи та вносить в разі потреби зміни до її складу.

Голова Міжвідомчої робочої групи має заступників.

8. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання Міжвідомчої робочої групи веде її голова, а в разі його відсутності - один із заступників голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи оформляються протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи здійснює Міноборони.вверх