Документ 683-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.05.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 травня 2004 р. N 683
Київ
Про затвердження Порядку визначення
сум, що вносяться до державного бюджету
підприємствами-монополістами у 2004 році
та I кварталі 2005 р. у зв'язку з перевищенням
розрахункової величини фонду оплати праці

Відповідно до статті 8 Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок визначення сум, що вносяться до державного
бюджету підприємствами-монополістами у 2004 році та I кварталі
2005 р. у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду
оплати праці (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2004 р. N 683
ПОРЯДОК
визначення сум, що вносяться
до державного бюджету підприємствами-монополістами
у 2004 році та I кварталі 2005 р.
у зв'язку з перевищенням розрахункової
величини фонду оплати праці

1. Суми, що вносяться до державного бюджету у зв'язку з
перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці (далі -
суми, що вносяться до бюджету), визначаються згідно із ставкою
оподаткування прибутку (25 відсотків суми перевищення)
госпрозрахунковими підприємствами, які мають самостійний баланс і
розрахунковий (поточний) рахунок, включаючи підприємства, яким
надано пільги з оподаткування прибутку, та підприємства, звільнені
від сплати податку на прибуток відповідно до законодавства.
Зазначені платежі, які вносяться до державного бюджету з
прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств, а збитковими
підприємствами - за рахунок збільшення збитків, не включаються до
складу валових витрат платника податку на прибуток.
Перелік підприємств-монополістів, щодо яких запроваджується
регулювання фондів оплати праці, визначається на підставі переліку
суб'єктів природних монополій, який складає та веде
Антимонопольний комітет, і затверджується спільним наказом
Мінекономіки, Держкомстату та Антимонопольного комітету.
Регулювання фондів оплати праці підприємств-монополістів у
2004 році та I кварталі 2005 р. здійснюється на підставі переліку
підприємств-монополістів, щодо яких запроваджується регулювання
фондів оплати праці, затвердженого спільним наказом Мінекономіки,
Держкомстату та Антимонопольного комітету від 29 грудня 1999 р.
N 160/422/16 ( z0096-00 ).
Суми платежів у зв'язку з перевищенням розрахункової величини
фонду оплати праці у звітному місяці 2004 року та I кварталі
2005 р. вносяться до державного бюджету до 25 числа місяця, що
настає за звітним, і зараховуються на відповідні бюджетні рахунки
згідно з кодом бюджетної класифікації доходів 24081000
"Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду
оплати праці на підприємствах-монополістах".
Підприємства, що вносять зазначені платежі, подають органам
державної податкової служби за своїм місцезнаходженням за три дні
до закінчення строку сплати розрахунок суми, що вноситься до
державного бюджету підприємствами-монополістами у зв'язку з
перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці. Приклад
розрахунку сум платежу наведено в додатку 1.
Фонд оплати праці визначається відповідно до Інструкції із
статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату
від 13 січня 2004 р. N 5 ( z0114-04 ) (далі - Інструкція).
2. Сума перевищення розрахункової величини фонду оплати праці
у звітному місяці визначається підприємством як різниця між
фактичним і розрахунковим фондами оплати праці у звітному місяці.
3. Розрахункова величина фонду оплати праці у звітному місяці
визначається підприємством як сума:
величини фонду базової середньої основної заробітної плати
працівників та частини додаткової заробітної плати, передбаченої
пунктами 2.2.1 і 2.2.7 Інструкції ( z0114-04 ), помноженої на
середньооблікову чисельність працюючих у звітному місяці, на
індекс зростання (зниження) обсягів продукції (робіт, послуг) за
звітний місяць порівняно з середньомісячним обсягом продукції за
попередній рік, на індекс споживчих цін за звітний місяць
порівняно з груднем попереднього року та на частку від ділення
розміру мінімальної заробітної плати у звітному місяці на її
середньозважений розмір у попередньому році залежно від кількості
місяців;
величини фонду базового середнього рівня додаткової
заробітної плати, крім її частини, передбаченої пунктами 2.2.1 і
2.2.7 Інструкції ( z0114-04 ), а також інших заохочувальних та
компенсаційних виплат працівників, помноженої на середньооблікову
чисельність працюючих у звітному місяці, на індекс споживчих цін
за звітний місяць порівняно з груднем попереднього року та на
частку від ділення розміру мінімальної заробітної плати у звітному
місяці на її середньозважений розмір у попередньому році залежно
від кількості місяців.
Якщо індекс споживчих цін за звітний місяць менше від
одиниці, під час розрахунку застосовується індекс споживчих цін,
що дорівнює одиниці.
Частка від ділення розміру мінімальної заробітної плати на
попередній її розмір у звітному місяці застосовується у разі, коли
ставка тарифного розряду працівника найнижчої кваліфікації менша,
ніж розмір мінімальної заробітної плати, або за умови, що протягом
звітного місяця ціни і тарифи на продукцію (послуги) підприємства
не підвищувалися.
4. Величина фондів базової середньої основної, додаткової
заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат
визначається виходячи з відповідної частини фонду оплати праці та
середньооблікової чисельності працюючих облікового складу за
попередній рік.
Підприємства, утворені у звітному році, за базову середню
заробітну плату повинні брати середню заробітну плату, що склалася
у 2003 році за відповідним видом економічної діяльності, згідно з
додатком 2. При цьому величина фондів базової середньої основної,
додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та
компенсаційних виплат визначається виходячи з їх фактичного
співвідношення в місяці, який передує звітному.
У разі коли підприємство належить до галузі (підгалузі), не
зазначеної в додатку 2, для проведення розрахунку може братися
середньомісячна заробітна плата у 2003 році в галузях економіки в
цілому. На звернення підприємства Держкомстат має право уточнювати
дані про середню заробітну плату у відповідній галузі (підгалузі)
з обов'язковим повідомленням про це органів державної податкової
служби за своїм місцезнаходженням.
У тому місяці 2004 року, а також у I кварталі 2005 р.,
у якому виплачується винагорода за вислугу років чи за підсумками
роботи у 2003 чи 2004 році, розрахункова величина основної частини
фонду оплати праці збільшується у 2 рази.
Підприємство, що має багатогалузевий характер виробництва,
для проведення розрахунків бере середню заробітну плату
за 2003 рік тієї галузі (підгалузі), чисельність працівників якої
переважає на цьому підприємстві. Таке підприємство може визначати
розрахунковий фонд оплати праці за кожним видом діяльності окремо.
При цьому розрахунковий фонд оплати праці всього персоналу
визначається за тим видом діяльності, чисельність працівників
якого найбільша. Сума перевищення розрахункового фонду оплати
праці визначається в цілому на підприємстві.
5. Для визначення розрахункового фонду оплати праці береться
середньооблікова чисельність працюючих за звітний місяць, яка
визначається відповідно до пункту 3.3 Інструкції із статистики
чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві
України, затвердженої наказом Мінстату від 7 липня 1995 р. N 171
( z0287-95 ). При цьому до середньооблікової чисельності штатних
працівників облікового складу додатково включається в еквіваленті
повної зайнятості чисельність працівників, які:
залучені до виконання робіт за договорами цивільно-правового
характеру, в тому числі за договорами підряду на виконання разових
спеціальних робіт;
прийняті на роботу за сумісництвом;
залучені для роботи на підприємстві за спеціальними
договорами з державними організаціями.
6. Розрахунковий фонд оплати праці за звітний місяць
збільшується на суму індексації оплати праці та компенсації
працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням
строків її виплати відповідно до законодавства.
7. Індекс зростання (зниження) обсягу продукції (робіт,
послуг) визначається шляхом ділення цього обсягу у звітному місяці
відповідного року на його базову величину.
Перелік показників обсягів продукції (робіт, послуг), що
застосовуються для визначення розрахункового фонду оплати праці,
наведено у додатку 3. Держкомстат має право уточнювати перелік цих
показників та порядок їх визначення у порівнянних цінах.
За базову величину береться середньомісячний обсяг продукції
(робіт, послуг) за попередній рік у порівнянних цінах. Під час
визначення середньомісячного обсягу продукції (робіт, послуг) за
попередній рік з розрахунку вилучаються місяці, протягом яких
підприємство не працювало або щодо яких відсутні дані про обсяги
виробництва. Підставою є звітність за показниками обсягів
продукції (робіт, послуг).
Якщо у звітному місяці основний виробничий персонал більше
половини робочих днів перебував в оплачуваних відпустках або
проводився плановий капітальний ремонт обладнання, що
підтверджується розпорядчими документами (наказами, графіками,
табелями тощо), розрахунок сум перевищення розрахункової величини
фонду оплати праці не проводиться.
У разі коли підприємство фактично не працювало протягом
усього звітного місяця, воно має право за наявності коштів
використати їх для оплати простою працівників відповідно до
законодавства і виплати заробітної плати працівникам, які
забезпечують обслуговування та збереження обладнання і споруд.
Підприємства, утворені у 2003 році, розраховують індекс
обсягу продукції (робіт, послуг) шляхом ділення обсягу виробництва
продукції (робіт, послуг) за звітний місяць на середньомісячний
обсяг продукції (робіт, послуг) з початку діяльності до кінця
2003 року.
У разі зниження обсягу виробництва продукції (робіт, послуг)
більш як на 30 відсотків у розрахунках застосовується граничний
індекс - 0,7.
Підприємства, обсяг виробництва яких у порівнянних цінах
зіставити неможливо через відсутність даних про ці ціни або
показника продукції (робіт, послуг), розрахункову величину фонду
оплати праці визначають без урахування індексу обсягу продукції
(робіт, послуг). Електро-, тепло- і водопостачальні, нафто- і
газотранспортні підприємства, крім суб'єктів підприємницької
діяльності, які здійснюють транзит трубопровідним транспортом
територією України природного газу, нафти та аміаку, визначають
розрахункову величину фонду оплати праці без урахування
зазначеного індексу.
8. Сума перевищення фонду оплати праці у звітному місяці
зменшується на суму його економії за попередній звітний період,
якщо в розрахунках не застосовувався граничний індекс зниження
обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) - 0,7.
Сума економії фонду оплати праці, що утворилася за попередній
період, додається до розрахункового фонду звітного місяця.

Додаток 1
до Порядку
ПРИКЛАД
розрахунку суми, що підлягає внесенню
до державного бюджету підприємством-монополістом
у зв'язку з перевищенням розрахункової
величини фонду оплати праці
за _______________ 200_ року
(місяць)
---------------------------------------------------------------------- Ря-| Показник | Оди- | Кількісне значення показника док| | ниця |-------------------------------- | |виміру|I варіант|II варіант|III варіант ---------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ---------------------------------------------------------------------- 01 Середньооблікова осіб 3120 3120 підприємст- чисельність штатних во утворено працівників облікового у звітному складу за попередній рік році
02 Середньооблікова -"- 3135 3135 3135
чисельність штатних працівників облікового складу в попередньому місяці
03 Середньооблікова -"- 3142 3130 3130
чисельність штатних працівників облікового складу у звітному місяці
04 Фонд оплати праці тис. 22089,6 19843,2
за попередній рік гри-
вень
05 Фонд основної заробітної -"- 15462,7 13890,2
плати та частина
додаткової заробітної
плати, передбаченої
пунктами 2.2.1 і 2.2.7
Інструкції ( z0114-04 ),
за попередній рік
06 Базова середня основна гри- 413 371
заробітна плата та частина вень
додаткової заробітної на
плати, передбаченої місяць
пунктами 2.2.1 і 2.2.7
Інструкції ( z0114-04 ),
в розрахунку на одного
працівника
[(рядок 05 : рядок 01) х
1000 : 12]
07 Фонд додаткової заробітної тис. 6626,9 5953
плати, крім частини, гри-
передбаченої пунктами вень
2.2.1 і 2.2.7 Інструкції
( z0114-04 ), а також
інших заохочувальних та
компенсаційних виплат за
попередній (базовий) рік
08 Базова додаткова заробітна гри- 177 159
плата, крім частини, вень
передбаченої пунктами на
2.2.1 і 2.2.7 Інструкції місяць
( z0114-04 ), а також інші
заохочувальні та
компенсаційні виплати
в розрахунку на одного
працівника
[(рядок 07 : рядок 01) х
1000 : 12]
09 Фонд оплати праці за тис. 2610,9 1860,1 1870,2
звітний місяць гри-
вень
10 Фонд основної заробітної -"- 1627,4
плати та частина додаткової заробітної плати, передбачена пунктами 2.2.1 і 2.2.7 Інструкції ( z0114-04 ), за попередній місяць
11 Питома вага у фонді оплати від- 91
праці за попередній місяць сотків [рядок 10 : рядок 09 х 100]
12 Фонд додаткової заробітної тис. 161
плати, крім частини, гри- передбаченої пунктами вень 2.2.1 і 2.2.7 Інструкції ( z0114-04 ), а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат за попередній місяць
13 Питома вага у фонді оплати від- 9
праці за звітний сотків попередній місяць [рядок 12 : рядок 09 х 100]
14 Середньомісячний обсяг тис. 4280,9 3845,6 3845,6
виробництва продукції гри- (послуг, робіт) за вень попередній рік (базовий)
15 Обсяг продукції (послуг, -"- 4880,3 3230,3 3922,5
робіт) за звітний місяць у порівнянних цінах
16 Середньозважений розмір гри- 186,67 186,67 186,67 мінімальної заробітної вень плати, встановленої на відповідно до місяць законодавства, у попередньому році залежно від кількості місяців
17 Розмір мінімальної гри- 205 205 205
заробітної плати, вень встановленої відповідно до на законодавства, у звітному місяць місяці
18 Індекс обсягу продукції коефі- 1,14 0,84 1,02 (послуг, робіт) за звітний цієнт місяць, порівняно з базовим [рядок 15 : рядок 14]
19 Індекс споживчих цін -"- 1,05 1,05 1,05 за звітний місяць порівняно з груднем попереднього року
20 Частка від ділення розміру -"- 1,1 1,1 1,1
мінімальної заробітної плати у звітному місяці, порівняно з її середньозваженим розміром у попередньому році [рядок 17 : рядок 16]
21 Розрахункова величина тис. 1705,8 1124,8
фонду основної заробітної гри-
плати та частина вень
додаткової заробітної
плати, передбаченої
пунктами 2.2.1 і 2.2.7
Інструкції ( z0114-04 )
[рядок 06 х рядок 03 х
рядок 18 х рядок 19 х
рядок 20/1000]
22 Розрахункова величина -"- 641,3 573,9
фонду додаткової
заробітної плати, крім
частини, передбаченої
пунктами 2.2.1 і 2.2.7
Інструкції ( z0114-04 ),
а також інших
заохочувальних та
компенсаційних виплат
[рядок 08 х рядок 03 х
рядок 19 х рядок 20/1000]
23 Перевищення осіб 7 - -
середньооблікової
чисельності працівників
порівняно з попереднім
місяцем
[рядок 03 - рядок 02]
24 Середня заробітна плата гри- 590 530
у звітному місяці вень
[рядок 09: рядок 03] на
місяць
25 Середня заробітна плата -"- 547,46 в розрахунку на одного штатного працівника у відповідному виді діяльності згідно з додатком 2
26 Збільшення розрахункового тис. 4,1
фонду оплати праці гри-
у зв'язку з перевищенням вень
середньооблікової
чисельності працівників
порівняно з попереднім
місяцем
[рядок 24 х рядок 23 :
1000]
27 Розрахункова величина -"- 1647,5
фонду основної заробітної плати для підприємств, утворених у звітному році [рядок 03 х рядок 25 х рядок 11 : 100000]
28 Розрахункова величина -"- 162,9
фонду додаткової заробітної плати, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат для підприємств, утворених у звітному році [рядок 03 х рядок 25 х рядок 13 : 100000]
29 Розрахунковий фонд оплати -"- 2351,3 1853,9
праці за звітний місяць
[рядок 21 + рядок 22 +
рядок 26 + рядок 27 +
рядок 28]
30 Розрахунковий фонд оплати -"- 1810,5
праці за звітний місяць для підприємств, утворених у звітному році [рядок 26 + рядок 27 + рядок 28]
31 Сума економії фонду оплати -"- 86,5
праці, яка утворилася за
попередній період
32 Перевищення (-) або -"- -173,1 -161,4 -59,7
економія (+) розрахункової величини фонду оплати праці у звітному місяці [рядок 29 - рядок 09 + рядок 31]
33 Сума, що вноситься до -"- 43,3 40,4 14,9
державного бюджету у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці [рядок 32 х -1 х 25 : 100]

Додаток 2
до Порядку
РОЗМІР
середньої заробітної плати, що склалася у 2003 році
------------------------------------------------------------------ Вид економічної діяльності |На одного середньооблікового |штатного працівника, гривень ------------------------------------------------------------------ Усього 462,27
Промисловість, усього 591,15
з неї:
виробництво та розподілення 651,27 електроенергії, газу і води
у тому числі:
виробництво електроенергії, 708,23 газу та тепла
збір, очищення та розподілення 432,34 води
Транспорт і зв'язок, усього 685
з нього:
залізничний 819,43
транспортування трубопроводами 1465,44
авіаційний 856,61
допоміжні транспортні послуги 851,06
пошта і зв'язок 547,46
Операції з нерухомістю, здачею 526,81
в піднайм та послуги юридичним
особам
з них операції з нерухомістю 363,64

Додаток 3
до Порядку
ПЕРЕЛІК
показників обсягу продукції (робіт, послуг),
які застосовуються для визначення розрахункового
фонду оплати праці
------------------------------------------------------------------ Вид | Показник | Нормативні документи, якими діяльності | | визначено порядок розрахунку | |обсягу продукції (робіт, послуг) | | у порівнянних цінах ------------------------------------------------------------------ Промисловість обсяг виробленої пояснення щодо заповнення звіту
(добувна і промислової згідно з формою N 1-п
обробна) продукції (термінова) місячна, затверджене
(робіт, послуг) наказом Держкомстату
у порівнянних від 21 липня 2003 р. N 227
цінах на 1 січня ( v0227202-03 )
2004 р.
Транспорт обсяг доходів Порядок визначення обсягів
від основної доходів у порівнянних цінах
діяльності на підприємствах транспорту,
затверджений наказом Мінстату
від 20 вересня 1995 р. N 232
( z0349-95 )
Пошта і обсяг доходів Порядок визначення обсягів
зв'язок від усіх видів доходів у порівнянних цінах на
діяльності підприємствах зв'язку,
затверджений наказом Мінстату
від 20 вересня 1995 р. N 232
( z0353-95 ), із змінами,
внесеними наказами Держкомстату
від 27 грудня 1999 р. N 421
( z0042-00 ) і від 28 лютого
2000 р. N 71 ( z0157-00 )вгору