Документ 682_005, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 19.10.2011, підстава - 3928-VI

               Угода 
між Урядом України та Урядом Королівства
Саудівська Аравія про співробітництво у сфері
дослідження та використання космічного
простору в мирних цілях
{ Угоду ратифіковано Законом
N 3928-VI ( 3928-17 ) від 19.10.2011 }

Уряд України та Уряд Королівства Саудівська Аравія (далі -
Сторони),
бажаючи сприяти зміцненню традиційних доброзичливих відносин
дружби та співробітництва між двома державами,
враховуючи взаємну заінтересованість у розширенні
використання космічного простору в мирних цілях,
прагнучи зберегти космічний простір відкритим для широкого
міжнародного співробітництва виключно в мирних цілях,
беручи до уваги умови Договору про принципи діяльності держав
з дослідження та використання космічного простору, включаючи
Місяць та інші небесні тіла ( 995_480 ), від 27 січня 1967 року,
інших міжнародних договорів та угод про дослідження і використання
космічного простору, учасницями яких є обидві Сторони,
прагнучи встановити ефективні форми двостороннього
співробітництва у сфері космічної діяльності, яке могло б сприяти
соціальному, економічному та культурному розвитку на благо народів
обох держав,
домовилися про таке:
Стаття 1
Законодавство
Відповідно до законодавства своїх держав, а також
загальновизнаних норм і принципів міжнародного права, Сторони
будуть розвивати співробітництво між двома державами у сфері
дослідження та використання космічного простору в мирних цілях.
Стаття 2
Компетентні органи та уповноважені організації
1. Сторони призначають Національне космічне агентство України
(НКАУ) та Центр науково-технічних досліджень ім. Короля
Абдульазіза (ЦНТДКА) компетентними органами, відповідальними за
розвиток та реалізацію співробітництва, передбаченого цією Угодою,
які надалі іменуються "компетентними органами".
2. Сторони або компетентні органи відповідно до чинного
законодавства своїх держав можуть додатково призначати інші
організації (далі - "інші уповноважені організації") з метою
здійснення спеціалізованих видів діяльності в рамках спеціальних
програм та проектів співробітництва, спрямованих на виконання цієї
Угоди та передбачених статтею 3 цієї Угоди.
Стаття 3
Напрями співробітництва
1. Співробітництво у рамках цієї Угоди може здійснюватися за
такими напрямами:
а) фундаментальна космічна наука, метеорологія, дистанційне
зондування, геофізика, агрономія, космічні біотехнології,
іоносфера та космічна плазма;
б) космічні наукові та технічні прилади;
в) мікросупутники та мінісупутники для наукових та
комерційних цілей;
г) бортові системи дистанційного зондування;
д) космічні телекомунікаційні системи;
е) космічні транспортні системи;
є) наземна інфраструктура космічних систем, включаючи
космодроми.
2. Додаткові напрями співробітництва визначатимуться за
взаємною домовленістю Сторін.
Стаття 4
Форми співробітництва
1. Співробітництво у рамках цієї Угоди може здійснюватись у
наступних формах:
a) планування та реалізація спільних космічних проектів;
б) реалізація навчальних програм для фахівців, сприяння
участі наукового, інженерного та технічного персоналу у спільних
проектах;
в) обмін вченими і технічним персоналом;
г) обмін обладнанням, документацією, даними, результатами
експериментів, науковою та технічною інформацією;
д) розробка промислових і комерційних програм у сферах
дослідження та використання космічних систем та пускових послуг;
е) спільна науково-дослідницька діяльність, спорудження,
виготовлення, запуск, експлуатація та використання ракет-носіїв,
супутників та інших космічних систем;
є) організація симпозіумів та інших спільних наукових
заходів.
2. Додаткові форми співробітництва визначатимуться за
взаємною домовленістю Сторін.
Стаття 5
Додаткові Угоди та Угоди про Спільні Програми
1. З метою виконання цієї Угоди Сторони можуть укладати
додаткові угоди.
2. Компетентні органи та інші уповноважені організації згідно
з нормами законодавства своїх держав укладають угоди про спільні
програми, в яких визначатимуться принципи, правила та порядок їх
організації, виконання і, у разі необхідності, фінансування таких
програм.
3. За взаємною згодою Сторони, їх компетентні органи та інші
уповноважені організації можуть залучати до участі у спільних
програмах, передбачених цією Угодою, державні та приватні
організації, юридичних і фізичних осіб третіх країн.
Стаття 6
Робочі групи
З метою досягнення цілей цієї Угоди Сторони або компетентні
органи та інші уповноважені організації з дозволу Сторін можуть, у
разі необхідності, створювати двосторонні технічні робочі групи.
Стаття 7
Фінансування
1. Фінансування спільної діяльності, здійснюваної відповідно
до цієї Угоди та державної політики у сфері дослідження та
використання космічного простору в мирних цілях, повинно
здійснюватись Сторонами відповідно до законів та інших
нормативно-правових актів у сфері бюджетного регулювання кожної з
держав, зважаючи на наявність коштів, передбачених на ці цілі.
Спільна діяльність не повинна створювати юридичних підстав для
виділення додаткових бюджетних коштів жодній із Сторін.
2. Для виконання своїх зобов'язань кожна Сторона несе
витрати, які можуть визначатися окремими угодами між Сторонами.
Так само, для виконання своїх відповідних зобов'язань учасники
спільної діяльності несуть витрати, визначені в окремих угодах між
ними. Сторони не несуть відповідальності за будь-які фінансові
зобов'язання, що випливають з окремих угод, укладених учасниками
спільної діяльності відповідно до цієї Угоди.
Стаття 8
Інтелектуальна власність
Якщо Сторони, їх компетентні органи та інші уповноважені
організації не домовились про інше у Додаткових Угодах та Угодах
про Спільні Програми, розподіл прав на об'єкти інтелектуальної
власності, створені або передані в процесі реалізації спільної
діяльності в рамках цієї Угоди, здійснюється відповідно до
Додатку, який є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Стаття 9
Обмін інформацією
Дотримуючись умов конфіденційності, передбачених Додатком до
цієї Угоди, Сторони, їх компетентні органи та інші уповноважені
організації на взаємній основі та в розумні строки будуть
забезпечувати доступ до результатів наукових досліджень та
розробок, що спільно проводились у рамках цієї Угоди. Після їх
здійснення Сторони будуть підтримувати обмін відповідною
науково-технічною інформацією та даними, які не можуть
передаватися третій стороні без попередньої взаємної згоди Сторін.
Стаття 10
Митні процедури та обмін персоналом
1. Відповідно до положень національного законодавства кожна
Сторона буде:
а) вживати заходи із забезпечення безмитного ввезення та
(або) вивезення обладнання, необхідного для виконання положень
цієї Угоди, відповідно до внутрішніх юридично обов'язкових
процедур держав Сторін;
б) в рамках реалізації угод про спільні програми, укладених
відповідно до цієї Угоди, кожна Сторона вживатиме заходи,
необхідні для спрощення процедури документального оформлення
в'їзду, та надаватиме підтримку (включаючи візову) фахівцям
держави іншої Сторони, які беруть участь у спільній діяльності.
2. Такі заходи здійснюються на основі взаємності.
Стаття 11
Відповідальність
Сторони та їх компетентні органи зобов'язуються відповідно до
норм національного законодавства розробити особливе положення про
розподіл відповідальності за понесені та завдані з їх вини втрати
та збитки як складову частину кожної спільної програми.
Стаття 12
Вирішення спорів
Будь-які спори, що виникають між Сторонами відносно
тлумачення або застосування цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом
проведення консультацій або переговорів чи іншими способами,
погодженими Сторонами і визнаними міжнародним правом.
Стаття 13
Внесення змін та доповнень
За згодою Сторін до цієї Угоди у письмовій формі можуть бути
внесені зміни та доповнення шляхом обміну нотами між Сторонами
дипломатичними каналами. Внесені належним чином зміни та
доповнення набирають чинності шляхом виконання процедур,
передбачених в пункті 1 статті 14.
Стаття 14
Прикінцеві положення
1. Ця Угода набирає чинності з дати отримання дипломатичними
каналами останнього письмового повідомлення про виконання
Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання
нею чинності.
2. Ця Угода укладається на десятирічний термін і буде
автоматично подовжена на наступні десятирічні періоди, якщо за
один рік до закінчення початкового або відповідного чергового
десятирічного періоду її дії жодна зі Сторін не повідомить іншу
Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди шляхом направлення
письмового повідомлення дипломатичними каналами.
3. Якщо Сторони не домовились про інше, то припинення дії
цієї Угоди відповідно до пункту 2 цієї статті не впливатиме на
виконання незавершених проектів та програм в рамках цієї Угоди.
Вчинено в м. Ер-Ріяд, Королівство Саудівська Аравія
3 листопада 2010 р., відповідно 26 зу-аль-каіда 1431Н, у двох
примірниках, українською, арабською та англійською мовами, при
цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей
щодо тлумачення положень цієї Угоди перевагу матиме текст,
викладений англійською мовою.
На посвідчення цього, особи, які підписалися нижче, належним
чином уповноважені своїми відповідними Урядами, підписали цю
Угоду.
За Уряд України За Уряд Королівства
Саудівська Аравія
(підпис) (підпис)
Юрій Алексєєв Д-р Мохаммед І.Аль-Сувеїл
Генеральний директор Президент
Національне космічне Науково-технічне містечко
агентство України Короля Абдулазіза

Додаток

Інтелектуальна власність

Для цілей цієї Угоди термін "інтелектуальна власність" матиме
таке ж значення, що й у статті 2 Конвенції про заснування
Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)
( 995_169 ), підписаної у м. Стокгольмі 14 липня 1967 року.
Для цілей цього Додатку термін "організації - учасниці
співробітництва" означає компетентні органи та інші призначені
організації.
Сторони беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення
ефективного захисту об'єктів інтелектуальної власності, створених
в процесі реалізації спільних програм у рамках цієї Угоди.
Організації - учасниці співробітництва повинні вчасно
повідомляти одна одну про всі винаходи або роботи, захищені
авторським правом, які створені на підставі цієї Угоди, а також у
найкоротший термін забезпечувати захист об'єктів інтелектуальної
власності.
I. Сфера дії
А. Цей Додаток застосовується до всіх форм співробітництва,
що здійснюється в рамках цієї Угоди, якщо інше не погоджено між
Сторонами або організаціями - учасницями співробітництва в
додаткових угодах та угодах про спільні програми.
Б. Цей Додаток регулює розподіл майнових прав інтелектуальної
власності між Сторонами або організаціями - учасницями
співробітництва. Кожна Сторона гарантуватиме іншій Стороні чи її
організації - учасниці співробітництва можливість отримання
майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, розподілені
відповідно до цього Додатку.
В. Цей Додаток ніяким чином не змінює і не перешкоджає
розподілу прав між Сторонами та їх організаціями - учасницями
співробітництва відповідно до положень національного законодавства
та практики Сторін. Цей Додаток також не змінює відносин між
організаціями - учасницями співробітництва Сторін та самими
Сторонами і цими організаціями. Крім того, положення цього Додатку
не перешкоджають виконанню Сторонами своїх міжнародно-правових
зобов'язань.
Г. Всі права на об'єкти права інтелектуальної власності,
отримані раніше або в результаті незалежних досліджень, не
зазнають змін на основі положень цього Додатку.
Д. Спори, що стосуються питань інтелектуальної власності, у
рамках цієї Угоди повинні вирішуватися шляхом дружнього
обговорення між організаціями - учасницями співробітництва або,
при необхідності, між Сторонами. Якщо такий спір не може бути
врегульований протягом шести місяців з моменту порушення спірного
питання, в разі відсутності взаємної згоди щодо інших способів
врегулювання спору, будь-яка Сторона може звернутися до
міжнародного арбітражного трибуналу, створеного за спільною згодою
Сторін. Рішення арбітражного органу є остаточним та обов'язковим
для Сторін. Обидві Сторони повинні дійти згоди щодо правил
процедури арбітражу.
Е. Припинення дії або закінчення строку дії цієї Угоди не
впливатиме на права та обов'язки, що виникли раніше у рамках цього
Додатку.
II. Передача прав
А. Якщо інше не визначено Сторонами та їх організаціями -
учасницями співробітництва в додаткових угодах та угодах про
спільні програми, майнові права інтелектуальної власності будуть
розподілятись відповідно до економічного, наукового та технічного
внеску кожної Сторони у створення відповідних об'єктів
інтелектуальної власності.
Б. Авторське право розповсюджується на публікації. Сторони
або їх компетентні органи матимуть право на укладення договорів
щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
стосовно використання об'єктів права інтелектуальної власності, на
переклад, передрук та публікацію науково-технічних статей,
доповідей, книг, які є результатом співробітництва в рамках цієї
Угоди. На усіх опублікованих примірниках праць, захищених
авторським правом, повинні вказуватись імена авторів.
В. Права на всі об'єкти інтелектуальної власності, крім
зазначених у розділі II-Б, мають розподілятися таким чином:
1. Майнові права на інтелектуальну власність, яка може бути
створена в результаті діяльності фахівців у рамках цієї Угоди,
передаються та дають право на отримання відповідної винагороди як
організаціям співробітництва, в яких працюють фахівці, так і їм
самим шляхом укладення договорів щодо розподілу майнових прав
інтелектуальної власності. Предметом таких угод є використання
об'єктів права інтелектуальної власності відповідно до
національного законодавства кожної зі Сторін.
2. Кожна Сторона матиме право на отримання на території своєї
держави всіх прав та переваг щодо об'єктів права інтелектуальної
власності, створених під час спільної діяльності за участю обох
Сторін.
3. Права та переваги третіх сторін визначатимуться
спеціальними додатковими угодами або угодами про спільні програми,
укладеними згідно зі статтею 5 цієї Угоди.
4. У випадку якщо у відповідних додаткових угодах або угодах
про спільні програми, укладених згідно з умовами статті 5 цієї
Угоди, дослідження або діяльність не визначені як "спільні
дослідження" чи "спільна діяльність", права на об'єкти права
інтелектуальної власності, створені в результаті дослідження чи
роботи, є предметом домовленостей у процесі переговорів між
Сторонами чи їх організаціями - учасницями співробітництва.
5. У випадку, коли в результаті здійснення проекту спільних
досліджень в рамках цієї Угоди виникають питання, пов'язані зі
створенням та передачею об'єктів права інтелектуальної власності,
не захищених відповідними законами однієї із Сторін, Сторони
повинні негайно провести обговорення з метою досягнення
взаємоприйнятного рішення.
III. Програмне забезпечення
А. Майнові права інтелектуальної власності на програмне
забезпечення, яке спільно розроблялося та/або спільно
фінансувалося у рамках спільної діяльності, розподіляються між
організаціями - учасницями співробітництва, беручи до уваги їх
відповідні внески у розробку та фінансування спільних проектів.
Б. Розподіл прибутків, отриманих внаслідок комерційного
використання програмного забезпечення, яке спільно розроблялося
та/або спільно фінансувалося, також може буде визначено
додатковими угодами або контрактами.
IV. Конфіденційна інформація
А. Конфіденційна інформація повинна бути позначена у
відповідній формі. Відповідальність за таке позначення
покладається на Сторони або організації - учасниці
співробітництва, які вимагають конфіденційності. Кожна зі Сторін
або організація - учасниця співробітництва повинна захищати таку
інформацію відповідно до застосовуваного права та національного
законодавства своєї держави.
Б. Поняття "конфіденційна інформація" означає будь-який
технічний винахід (ноу-хау), будь-які технічні дані чи інформацію
фінансового характеру, незалежно від форм та носія, на якому вона
передається для цілей здійснення діяльності у рамках цієї Угоди,
та відповідає наступним умовам:
1) володіння такою інформацією може забезпечити досягнення
здобутків, насамперед економічного, наукового чи технічного
характеру, які забезпечують конкурентну перевагу перед тими
особами, хто нею не володіє;
2) ця інформація не є загальновідомою або загальнодоступною з
інших джерел;
3) ця інформація раніше не була передана її користувачем
третім особам без попередніх зобов'язань зберігати її
конфіденційність;
4) ця інформація вже не знаходиться у користувача без
попередніх зобов'язань зберігати її конфіденційність.
В. Конфіденційна інформація може передаватися Сторонами або
їх організаціями - учасницями співробітництва власним працівникам,
якщо інше не передбачено додатковими угодами та угодами про
спільні програми, в яких визначаються умови та строки застосування
положень про конфіденційність.
Г. Сторони та організації- учасниці співробітництва
зобов'язуються вживати всі необхідні заходи, аби забезпечити
дотримання своїми працівниками, основними виконавцями робіт та
субпідрядниками вищезазначених зобов'язань щодо збереження
конфіденційності.
V. Треті сторони
Передача майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності в
рамках проведення спільних досліджень третім сторонам буде
здійснюватися шляхом укладення письмової угоди між Сторонами або
відповідними організаціями - учасницями співробітництва. Така
угода визначає порядок передачі майнових прав на об'єкти
інтелектуальної власності третім сторонам.вгору