Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 липня 2012 р. № 682
Київ

Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству закордонних справ та іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, забезпечити здійснення визначених Програмою заходів за рахунок та в межах видатків, які передбачаються їм у Державному бюджеті України на відповідний рік, та інших джерел, передбачених законодавством.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, розробити і затвердити заходи щодо співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року або передбачити їх у програмах міжнародного співробітництва та регіонального розвитку.

4. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим:

подавати щороку до 1 березня Міністерству закордонних справ інформацію про стан виконання Програми;

подати у 15-денний строк після закінчення виконання Програми Міністерству закордонних справ інформацію про результати виконання Програми.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2012 р. № 682

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення центральними та місцевими органами виконавчої влади співпраці із закордонними українцями, збереження їх національно-культурної ідентичності, використання інтелектуального, культурного та духовного потенціалу закордонних українців для утвердження позитивного міжнародного іміджу України, а також забезпечення підтримки громад закордонних українців.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Державна програма співпраці із закордонними українцями має стати дієвим інструментом реалізації державної політики у сфері розвитку та поглиблення співпраці із закордонними українцями. Її перевагою є можливість проведення заінтересованими органами виконавчої влади скоординованої роботи із забезпечення розвитку зв’язків з громадами закордонних українців, визначення та виконання комплексу завдань і заходів у зазначеній сфері на довгострокову перспективу, у тому числі разом з громадськими об’єднаннями, які представляють інтереси закордонних українців.

Альтернативою Програмі може бути здійснення окремих заходів щодо співпраці із закордонними українцями в рамках виконання бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що ускладнює реалізацію цілісної державної політики у зазначеній сфері.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

визначення пріоритетних завдань і заходів співпраці із громадами закордонних українців;

удосконалення законодавства з питань співпраці із закордонними українцями та посилення захисту їх інтересів у країнах постійного чи тимчасового проживання;

оптимізації співпраці із закордонними українцями з урахуванням попереднього досвіду і нових реалій;

активізації інформаційно-роз’яснювальної роботи в місцях компактного проживання закордонних українців;

здійснення науково-освітніх та культурно-мистецьких заходів за участю закордонних українців;

розширення мережі недільних та інших шкіл, кафедр українознавства у державах компактного проживання закордонних українців, надання їм відповідної допомоги;

залучення до виконання заходів Програми громадських організацій, які працюють у цій сфері, зокрема Української всесвітньої координаційної ради, Товариства зв’язків з українцями за межами України та інших;

заохочення діяльності громад закордонних українців, активізації їх контактів з культурно-освітніми, мистецькими та іншими громадськими організаціями України;

забезпечення виготовлення інформаційної продукції для закордонних українців на рівні сучасних міжнародних стандартів;

популяризації української літературної та мистецької спадщини за кордоном;

розроблення методики викладання української мови за кордоном, видання підручників з урахуванням специфіки країни перебування.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

продовжити роботу з подальшого забезпечення розвитку і поглиблення зв’язків із закордонними українцями на довгостроковій основі;

задовольнити культурні, інформаційні та мовні потреби закордонних українців, зберегти їх етнічну ідентичність і національно-культурну самобутність;

посилити правовий захист закордонних українців;

ширше використовувати їх духовний, культурний і науковий потенціал для зміцнення міжнародного іміджу України у світі;

розширити співробітництво між Україною та державами компактного проживання закордонних українців;

збільшити кількість закордонних українців, зокрема молоді, які відвідуватимуть Україну для ознайомлення з життям її громадян і досягненнями;

уповільнити асиміляційні процеси серед молодих закордонних українців.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється у межах коштів, передбачених центральним і місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, у державному і місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку з урахуванням конкретних завдань і реальних можливостей.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 572 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 47, ст. 1924).

2. Державний замовник-координатор - МЗС.

3. Державні замовники - центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

4. Керівник Програми - перший заступник Міністра закордонних справ.

5. Виконавці заходів Програми - центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

6. Строк виконання - 2012-2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

103 908

18 428,3

26 430,9

25 627,4

33 421,4

у тому числі:


МЗС

19 189,2

2 659,2

3 210

3 260

10 060

Мінкультури

9 500

1 500

4 000

2 000

2 000

МОНмолодьспорт

30 456,1

6 835,6

7 459,4

7 865,9

8 295,2

Держкомтелерадіо

44 012,7

7 433,5

11 561,5

12 181,5

12 836,2

МОЗ

120120


Укрдержархів

630


200

200

230

Місцеві бюджети

5 645

1 293

1 673

1 356

1 323

Інші джерела

60

10

10

10

30

Усього

109 613

19 731,3

28 113,9

26 993,4

34 774,4
Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

1. Задоволення науково-освітніх та мовних потреб закордонних українців

кількість заходів

28

1

6

7

14

надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для організації та здійснення за кордоном науково-освітніх заходів, зокрема форумів, конгресів, конференцій, семінарів, за участю закордонних українців

МЗС

державний бюджет

1 400

50

300

350

700


-“-

6


2

2

2

проведення науково-методичних семінарів для викладачів українознавчих дисциплін шкіл зарубіжжя

МОНмолодьспорт

-“-

600


200

200

200


-“-

11


проведення XV конгресу Світової федерації українських лікарських товариств

МОЗ

-“-

120120-“-

2

11

проведення в м. Луцьку семінару для викладачів української мови з Польщі та Білорусі

Волинська облдержадміністрація

місцевий бюджет

50

2030


кількість учасників науково-освітніх заходів

700

150

150

200

200

залучення учнівської та студентської молоді з числа закордонних українців до участі у науково-освітніх заходах

Донецька облдержадміністрація

-“-

20

5

5

5

5


кількість заходів

20

5

5

5

5

проведення форумів, конгресів, конференцій, семінарів за участю закордонних українців

Івано-Франківська облдержадміністрація

-“-

48

12

12

12

12


кількість бюджетних місць

1 200

300

300

300

300

навчання студентів з числа закордонних українців у вищих

МОНмолодьспорт

державний бюджет

29 856,1

6 835,6

7 259,4

7 665,9

8 095,2
навчальних закладах України у межах квоти для іноземців

кількість заходів

4

1

1

1

1

сприяння співпраці кафедри сучасної української мови та кафедри історії і культури української мови філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича з кафедрами української мови вищих навчальних закладів, що функціонують за кордоном

Чернівецька облдержадміністрація

місцевий бюджет

20

5

5

5

5


-“-

8

2

2

2

2

залучення учнівської молоді з числа закордонних українців з прикордонних регіонів Румунії та Республіки Молдова до участі в обласних олімпіадах з української мови

-“-

-“-

20

5

5

5

5


-“-

4

1

1

1

1

продовження роботи з виконання угод про співробітництво в галузі освіти між управлінням освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації та шкільними інспекторатами повітів Сучава і Ботошани (Румунія), розширення співробітництва загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області з освітніми закладами

-“-

-“-

20

5

5

5

5
Румунії та Республіки Молдова, в яких вивчається українська мова
Разом за завданням 1

 

32 154,1

6 937,6

7 791,4

8 367,9

9 057,2

у тому числі

державний бюджет

31 976,1

6 885,6

7 759,4

8 335,9

8 995,2

місцеві бюджети

178

52

32

32

62

2. Задоволення культурних потреб закордонних українців

кількість видань

28

1

9

9

9

надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для видання наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також творів закордонних українців, здійснення перекладу творів класиків української літератури іноземними мовами

МЗС

державний бюджет

1 250

50

400

400

400


кількість переданої літератури

21 500

20 000

500

500

500

поновлення бібліотечних фондів та надання літератури культурно-інформаційним центрам при дипломатичних представництвах України за кордоном і бібліотек громад закордонних українців

Держкомтелерадіо

-“-

2 191,3

1 591,3

200

200

200


кількість заходів

4

1

1

1

1

здійснення першого перекладу в Україні праць письменників Полтавщини в еміграції

Полтавська облдержадміністрація

місцевий бюджет

50

15

15

10

10


-“-

4

1

1

1

1

придбання та передача літератури українською мовою закордонним українцям

Чернівецька облдержадміністрація

-“-

100

25

25

25

25


кількість заходів

1
1

видання бібліографічного покажчика “Міхай Емінеску - поет двох народів”

Чернівецька облдержадміністрація

інші джерела

20
20


кількість культурно-мистецьких заходів

38

1

10

10

17

надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для організації та здійснення за кордоном культурно-мистецьких заходів, зокрема фестивалів, свят мистецтв, виставок, експозицій, вечорів і тижнів українського кіно, української пісні та поезії, концертів творчих колективів

МЗС

державний бюджет

1 550

50

400

400

700


кількість членів творчих колективів

2 000

500

500

500

500

участь колективів та окремих виконавців з України у проведенні Днів української культури, фестивалів української культури та українського кіно, відзначенні пам’ятних дат в історії України у місцях компактного проживання закордонних українців

Мінкультури

-“-

4 000

1 000

1 000

1 000

1 000


кількість учасників

300


100

100

100

проведення в Україні концертів, майстер- класів та інших мистецьких заходів у рамках культурно-освітнього проекту для дітей закордонного українства “Тарасовими шляхами”

-“-

-“-

1 500


500

500

500


-“-

300


300організація та проведення фестивалю мистецтв “Українські діти світу”

-“-

-“-

2 000


2 000
кількість заходів

12

3

3

3

3

забезпечення здійснення спільних культурно-просвітницьких і науково-практичних заходів в Україні і за кордоном

Мінкультури

державний бюджет

1 800

450

450

450

450


-“-

1


1проведення VII Міжнародного фестивалю українського фольклору “Берегиня” у м. Луцьку

Волинська облдержадміністрація

місцевий бюджет

400


400
-“-

20

5

5

5

5

проведення за кордоном Днів культури України, фестивалів, свят мистецтв, виставок творів мистецтва, вечорів і тижнів українського кіно, української літератури

Івано-Франківська облдержадміністрація

-“-

56

14

14

14

14


-“-

7

3

1

2

1

проведення у місцях компактного проживання закордонних українців Днів культури Полтавщини

Полтавська облдержадміністрація

-“-

170

50

20

50

50


-“-

12

3

3

3

3

надання допомоги у здійсненні заходів громад закордонних українців у місцях їх компактного проживання в Румунії та Республіці Молдова

Чернівецька облдержадміністрація

-“-

95

20

25

25

25


-“-

10

3

2

3

2

здійснення в Україні культурно-мистецьких заходів за участю представників закордонних українців

Чернівецька облдержадміністрація

-“-

200

50

30

80

40


кількість пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок тощо

15
15

врегулювання механізму та надання фінансової підтримки для виготовлення та встановлення за кордоном пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок,

МЗС, Мінкультури

державний бюджет

1 500
1 500
присвячених видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям

кількість пам’ятників

1

1
виготовлення та встановлення у м. Вашингтоні пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні

МЗС, Мінрегіон

державний бюджет

1 130

1 130

кількість об’єктів

8

2

2

2

2

виготовлення та встановлення за кордоном пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок, присвячених видатним діячам

Івано-Франківська облдержадміністрація

місцевий бюджет

40

10

10

10

10


-“-

5

1

1

2

1

увічнення пам’яті видатних полтавців -діячів культури (створення музейного комплексу, встановлення пам’ятників, меморіальних дощок)

Полтавська облдержадміністрація

-“-

140

20

50

50

20


-“-

3
3

надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для впорядкування місць поховань (місць пам’яті) видатних закордонних українців

МЗС

державний бюджет

50
50


-“-

4

1

1

1

1

впорядкування місць поховань (місць пам’яті) видатних українців

Івано-Франківська облдержадміністрація

місцевий бюджет

24

6

6

6

6

Разом за завданням 2

 

18 266,3

4 481,3

5 545

3 220

5 020

у тому числі

державний бюджет

16 971,3

4 271,3

4 950

2 950

4 800


місцеві бюджети

1 275

210

595

270

200


інші джерела

20
20

3. Задоволення інформаційних потреб закордонних українців

кількість засобів масової інформації

56

6

13

13

24

надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для забезпечення випуску громадами періодичних видань, підготовки та випуску теле- і радіопрограм, підтримки інтернет-ресурсів громад закордонних українців, публікацій з української тематики в засобах масової інформації за кордоном

МЗС

державний бюджет

3 447,2

347,2

800

800

1 500


-“-

40

10

10

10

10

надання підтримки інтернет-виданням і друкованим засобам масової інформації закордонних українців

Івано-Франківська облдержадміністрація

місцевий бюджет

32

8

8

8

8


обсяг трансляцій, тис. годин

154


51,2

51,2

51,2

розширення за обсягами і напрямами мовлення регулярної трансляції у відкритому (незакодованому) режимі українських теле- та радіопрограм супутниковими каналами зв’язку на держави СНД, Східної та Центральної Європи

Держкомтелерадіо

державний бюджет

40 661,4

5 552,2

11 071,5

11 691,5

12 346,2


кількість заходів

40


13

13

14

забезпечення навчальних закладів з вивченням української мови та осередків культури громад закордонних українців іміджевою фото-, аудіо-, відеопродукцією, друкованою та електронною продукцією, предметами національної символіки, а також передплати української періодики для громад закордонних українців

МЗС

-“-

1 400


450

450

500


кількість заходів

15


5

5

5

забезпечення доставки через дипломатичні установи України громадам закордонних українців матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення їх діяльності щодо зміцнення зв’язків з Україною

МЗС

державний бюджет

950


300

300

350


кількість дисків

2 000

500

500

500

500

підготовка, випуск і розповсюдження відео- та аудіоматеріалів про історію та сьогодення України, її традиції та культуру

Мінкультури

-“-

200

50

50

50

50


кількість заходів

40

10

10

10

10

придбання (виготовлення) фото-, аудіо-, відеопродукції, друкованої та електронної продукції, предметів національної символіки

Івано-Франківська облдержадміністрація

місцевий бюджет

40

10

10

10

10


кількість презентацій

48

12

12

12

12

проведення презентацій української книги на міжнародних виставках-ярмарках, які організовуються в державах компактного проживання закордонних українців

Держкомтелерадіо

державний бюджет

1 160

290

290

290

290

Разом за завданням 3

 

47 890,6

6 257,4

12 979,5

13 599,5

15 054,2

у тому числі

державний бюджет

47 818,6

6 239,4

12 961,5

13 581,5

15 036,2


місцеві бюджети

72

18

18

18

18

4. Сприяння функціонуванню громадських організацій закордонних українців

кількість об’єктів

5
5

надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення ремонту приміщень для громад закордонних українців, осередків української культури, бібліотек, українських шкіл та класів за кордоном

МЗС

державний бюджет

700
700


кількість етапів робіт

3

21

надання фінансової підтримки громадам закордонних українців у виготовленні проектно-кошторисної документації та проведенні ремонту приміщень, виділених для потреб Українського народного дому у м. Перемишлі (Польща) та Центру української культури у м. Пряшеві (Словаччина)

-“-

-“-

2 772

9721 800


кількість організацій

15
15

надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для облаштування приміщень осередків української культури, бібліотек, українських шкіл та класів за кордоном технічними засобами навчання, оргтехнікою, меблями, спортивним інвентарем, закупівлі національних костюмів, музичних інструментів та сценічного вбрання

-“-

-“-

800
800

Разом за завданням 4

 

4 272

9723 300

у тому числі

державний бюджет

4 272

9723 300

5. Зміцнення зв’язків закордонних українців з Україною

кількість заходів

40


10

10

20

надання фінансової підтримки громадам закордонних українців на умовах співфінансування для організації літніх таборів для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, мовою, літературою, історією України

МЗС

державний бюджет

2 000


500

500

1 000


кількість бланків

6 664

1 666

1 666

1 666

1 666

виготовлення бланків посвідчень закордонного українця

-“-

-“-

240

60

60

60

60


кількість осіб

600

150

150

150

150

організація та здійснення заходів щодо ознайомлення дітей і молоді з числа закордонних українців з національними традиціями, мовою, літературою, історією України

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

200

50

50

50

50
Київська міськдержадміністрація

-“-

40

10

10

10

10
Севастопольська міськдержадміністрація

-“-

160

40

40

40

40
Волинська облдержадміністрація

-“-

80

20

20

20

20

Донецька облдержадміністрація

-“-

815

198

203

206

208

Закарпатська облдержадміністрація

-“-

60

15

15

15

15

Запорізька облдержадміністрація

-“-

120

30

30

30

30

Івано-Франківська облдержадміністрація

-“-

60

15

15

15

15

Львівська облдержадміністрація

-“-

60

15

15

15

15

Миколаївська облдержадміністрація

місцевий бюджет

120

30

30

30

30

Одеська облдержадміністрація

-“-

140

35

35

35

35

Рівненська облдержадміністрація

-“-

280

70

70

70

70

Тернопільська облдержадміністрація

-“-

55

10

15

15

15

Херсонська облдержадміністрація

-“-

170

35

40

45

50

Чернівецька облдержадміністрація

-“-

120

30

30

30

30

інші джерела

40

10

10

10

10

Разом за завданням 5

 

4 760

673

1 188

1 196

1 703

у тому числі

державний бюджет

2 240

60

560

560

1 060


місцеві бюджети

2 480

603

618

626

633


інші джерела

40

10

10

10

10

6. Забезпечення збереження культурної спадщини закордонних українців

кількість заходів

9


3

3

3

виявлення за кордоном, впорядкування, описування, копіювання архівних документів, складення їх реєстрів

Укрдержархів

державний бюджет

630


200

200

230

-“-

52

13

13

13

13

організація в Україні виставок, присвячених історії, побуту, культурі та науково-технічним досягненням закордонних українців

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

200

50

50

30

50
Волинська облдержадміністрація

-“-

120

30

30

30

30
Донецька облдержадміністрація

-“-

120

30

30

30

30

Житомирська облдержадміністрація

-“-

120

30

30

30

30

Закарпатська облдержадміністрація

-“-

120

30

30

30

30

Івано-Франківська облдержадміністрація

-“-

120

30

30

30

30

Київська облдержадміністрація

місцевий бюджет

120

30

30

30

30

Луганська облдержадміністрація

-“-

120

30

30

30

30

Львівська облдержадміністрація

-“-

120

30

30

30

30

Одеська облдержадміністрація

-“-

120

30

30

30

30

Рівненська облдержадміністрація

-“-

120

30

30

30

30

Сумська облдержадміністрація

-“-

120

30

30

30

30

Харківська облдержадміністрація

-“-

120

30

30

30

30

Разом за завданням 6

 

2 270

410

610

610

640

у тому числі

державний бюджет

630


200

200

230


місцеві бюджети

1 640

410

410

410

410

УСЬОГО за Програмою

 

109 613

19 731,3

28 113,9

26 993,4

34 774,4

у тому числі

державний бюджет

103 908

18 428,3

26 430,9

25 627,4

33 421,4


місцеві бюджети

5 645

1 293

1 673

1 356

1 323


інші джерела

60

10

10

10

30
Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року

Найменування завдання

Найменування показника виконання завдання

Значення показника

усього

у тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

1. Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для організації та здійснення за кордоном науково-освітніх заходів, зокрема форумів, конгресів, конференцій і семінарів, за участю закордонних українців

кількість заходів

28

1

6

7

14

2. Проведення науково-методичних семінарів для викладачів українознавчих дисциплін шкіл зарубіжжя

-“-

6


2

2

2

3. Проведення XV конгресу Світової федерації українських лікарських товариств

-“-

11


4. Проведення в м. Луцьку семінару для викладачів української мови з Польщі та Білорусі

-“-

2

11

5. Залучення учнівської та студентської молоді з числа закордонних українців до участі у науково-освітніх заходах

кількість осіб

700

150

150

200

200

6. Проведення форумів, конгресів, конференцій і семінарів за участю закордонних українців

кількість заходів

20

5

5

5

5

7. Навчання студентів з числа закордонних українців у вищих навчальних закладах України у межах квоти для іноземців

кількість бюджетних місць

1 200

300

300

300

300

8. Сприяння співпраці кафедри сучасної української мови та кафедри історії і культури української мови філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича з кафедрами української мови вищих навчальних закладів, що функціонують за кордоном

кількість заходів

4

1

1

1

1

9. Залучення учнівської молоді з числа закордонних українців з прикордонних регіонів Румунії та Республіки Молдова до участі в обласних олімпіадах з української мови

-“-

8

2

2

2

2

10. Продовження роботи з виконання угод про співробітництво в галузі освіти між управлінням освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації та шкільними інспекторатами повітів Сучава і Ботошани (Румунія), розширення співробітництва загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області з освітніми закладами Румунії та Республіки Молдова, в яких вивчається українська мова

-“-

4

1

1

1

1

11. Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для видання наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також творів закордонних українців, здійснення перекладу творів класиків української літератури іноземними мовами

кількість видань

28

1

9

9

9

12. Поновлення бібліотечних фондів та надання літератури культурно-інформаційним центрам при дипломатичних представництвах України за кордоном і бібліотек громад закордонних українців

кількість примірників

11 500

10 000

500

500

500

13. Здійснення першого перекладу в Україні праць письменників Полтавщини в еміграції

кількість заходів

4

1

1

1

1

14. Придбання та передача літератури українською мовою закордонним українцям

-“-

4

1

1

1

1

15. Видання бібліографічного покажчика “Міхай Емінеску - поет двох народів”

-“-

1
1

16. Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для організації та здійснення за кордоном культурно-мистецьких заходів, зокрема фестивалів, свят мистецтв, виставок, експозицій, вечорів і тижнів українського кіно, української пісні та поезії, концертів творчих колективів

кількість культурно-мистецьких заходів

38

1

10

10

17

17. Участь колективів та окремих виконавців з України у проведенні Днів української культури, фестивалів української культури та українського кіно, відзначенні пам’ятних дат в історії України у місцях компактного проживання закордонних українців

кількість членів творчих колективів

2 000

500

500

500

500

18. Проведення в Україні концертів, майстер-класів та інших мистецьких заходів у рамках культурно-освітнього проекту для дітей закордонного українства “Тарасовими шляхами”

кількість учасників, осіб

300


100

100

100

19. Організація та проведення фестивалю мистецтв “Українські діти світу”

-“-

300


30020. Забезпечення здійснення спільних культурно-просвітницьких і науково-практичних заходів в Україні і за кордоном

кількість заходів

12

3

3

3

3

21. Проведення VII Міжнародного фестивалю українського фольклору “Берегиня” у м. Луцьку

кількість заходів

1


122. Проведення за кордоном Днів культури України, фестивалів, свят мистецтв, виставок творів мистецтва, вечорів і тижнів українського кіно, української літератури

-“-

20

5

5

5

5

23. Проведення у місцях компактного проживання закордонних українців Днів культури Полтавщини

-“-

7

3

1

2

1

24. Надання допомоги у здійсненні заходів громад закордонних українців у місцях їх компактного проживання в Румунії та Республіці Молдова

-“-

12

3

3

3

3

25. Здійснення в Україні культурно-мистецьких заходів за участю представників закордонних українців

-“-

10

3

2

3

2

26. Врегулювання механізму та надання фінансової підтримки для виготовлення та встановлення за кордоном пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок, присвячених видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям

кількість об’єктів

15
15

27. Виготовлення та встановлення у
м. Вашингтоні пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні

кількість об’єктів

1

1
28. Виготовлення та встановлення за кордоном пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок, присвячених видатним діячам

-“-

8

2

2

2

2

29. Увічнення пам’яті видатних полтавців-діячів культури (створення музейного комплексу, встановлення пам’ятників, меморіальних дощок)

-“-

5

1

1

2

1

30. Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для впорядкування місць поховань (місць пам’яті) видатних закордонних українців за кордоном

-“-

3
3

31. Впорядкування місць поховань (місць пам’яті) видатних українців

-“-

4

1

1

1

1

32. Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для забезпечення випуску громадами періодичних видань, підготовки та випуску теле- і радіопрограм, підтримки інтернет-ресурсів громад закордонних українців, публікацій з української тематики в засобах масової інформації за кордоном

кількість засобів масової інформації

56

6

13

13

24

33. Надання підтримки інтернет-виданням і друкованим засобам масової інформації закордонних українців

кількість засобів масової інформації

40

10

10

10

10

34. Розширення за обсягами і напрямами мовлення регулярної трансляції у відкритому (незакодованому) режимі українських теле- та радіопрограм супутниковими каналами зв’язку на держави СНД, Східної та Центральної Європи

обсяг трансляцій,
тис. годин

205

51,2

51,2

51,2

51,2

35. Забезпечення навчальних закладів з вивченням української мови та осередків культури громад закордонних українців іміджевою фото-, аудіо-, відеопродукцією, друкованою та електронною продукцією, предметами національної символіки, а також передплати української періодики для громад закордонних українців

кількість заходів

40


13

13

14

36. Забезпечення доставки через дипломатичні установи України громадам закордонних українців матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення їх діяльності щодо зміцнення зв’язків з Україною

-“-

15


5

5

5

37. Підготовка, випуск і розповсюдження відео- та аудіоматеріалів про історію та сьогодення України, її традиції та культуру

кількість дисків

2 000

500

500

500

500

38. Придбання (виготовлення) фото-,
аудіо-, відеопродукції, друкованої та електронної продукції, предметів національної символіки

кількість заходів

40

10

10

10

10

39. Проведення презентацій української книги на міжнародних виставках-ярмарках, які організовуються в державах компактного проживання закордонних українців

кількість презентацій

48

12

12

12

12

40. Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення ремонту приміщень для громад закордонних українців, осередків української культури, бібліотек, українських шкіл та класів за кордоном

кількість об’єктів

5
5

41. Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців у виготовленні проектно-кошторисної документації та проведенні ремонту приміщень, виділених для потреб Українського народного дому у
м. Перемишлі (Польща) та Центру української культури у м. Пряшеві (Словаччина)

кількість етапів робіт

3

21

42. Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для облаштування приміщень осередків української культури, бібліотек, українських шкіл та класів за кордоном технічними засобами навчання, оргтехнікою, меблями, спортивним інвентарем, закупівлі національних костюмів, музичних інструментів та сценічного вбрання

кількість організацій

15
15

43. Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців на умовах співфінансування для організації літніх таборів для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, мовою, літературою, історією України

кількість заходів

40


10

10

20

44. Виготовлення бланків посвідчень закордонного українця

кількість бланків

6 664

1 666

1 666

1 666

1 666

45. Організація та здійснення заходів щодо ознайомлення дітей і молоді з числа закордонних українців з національними традиціями, мовою, літературою, історією України

кількість осіб

520

130

130

130

130

46. Виявлення за кордоном, впорядкування, описування, копіювання архівних документів, складення їх реєстрів

кількість заходів

9


3

3

3

47. Організація в Україні виставок, присвячених історії, побуту, культурі та науково-технічним досягненням закордонних українців

-“-

52

13

13

13

13Публікації документа