Документ 68/96-ВР, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 07.03.1996, підстава - 69/96-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Декрету
Кабінету Міністрів України "Про порядок використання
прибутку державних підприємств, установ і організацій"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 11, ст. 54 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 69/96-ВР від 23.02.96, ВВР, 1996, N 11, ст. 55 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня
1993 року N 48-93 "Про порядок використання прибутку державних
підприємств, установ і організацій" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 27, ст.290) такі зміни і доповнення: 1. Статтю 1 після слів "і нового будівництва" доповнити
словами "та на поповнення власних оборотних коштів". 2. Доповнити Декрет новими статтями 3 і 4 такого змісту: "3. Нормативи відрахувань від прибутку державних підприємств,
установ і організацій, які спрямовуються на поповнення власних
оборотних коштів, до 1 січня 1997 року повинні становити не менше
10 відсотків суми прибутку, що залишається у розпорядженні
державних підприємств, установ і організацій після сплати ними
обов'язкових платежів. 4. Установити, що державні підприємства до 1 січня 1997 року
в першочерговому порядку спрямовують 10 відсотків балансового
прибутку на поповнення власних оборотних коштів. Прибуток,
спрямований на цю мету у визначених межах, звільняється від
оподаткування". У зв'язку з цим статті 3 і 4 вважати відповідно статтями 5 і
6.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 лютого 1996 року
N 68/96-ВРвгору