Про Положення про Міністерство транспорту України
Указ Президента України; Положення від 11.05.2000678/2000
Документ 678/2000, попередня редакція — Редакція від 26.11.2001, підстава - 1144/2001
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Міністерство
транспорту України

( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1144/2001 ( 1144/2001 ) від 26.11.2001 )
1. Затвердити Положення про Міністерство транспорту України
(додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
статті 1, 2 і 3 Указу Президента України від 21 грудня 1994
року N 790 ( 790/94 ) "Про заходи щодо забезпечення розвитку
цивільної авіації України";
Указ Президента України від 5 червня 1995 року N 425
( 425/95 ) "Про Положення про Державний департамент авіаційного
транспорту України";
Указ Президента України від 11 вересня 1995 року N 826
( 826/95 ) "Про вдосконалення управління транспортним комплексом
України";
Указ Президента України від 27 грудня 1995 року N 1186
( 1186/95 ) "Питання Міністерства транспорту України";
абзац другий пункту "г" статті 1 Указу Президента України від
26 липня 1996 року N 596 ( 596/96 ) "Про зміни в системі
центральних органів виконавчої влади України";
Указ Президента України від 11 червня 1997 року N 531
( 531/97 ) "Про заходи щодо впорядкування державного регулювання
діяльності цивільної авіації в Україні";
статтю 8 Указу Президента України від 15 вересня 1998 року
N 1019 ( 1019/98 ) "Про внесення змін і доповнень до деяких Указів
Президента України";
Указ Президента України від 8 липня 1999 року N 808
( 808/99 ) "Питання Державної адміністрації морського і річкового
транспорту України";
Указ Президента України від 14 липня 1999 року N 849
( 849/99 ) "Питання Державної адміністрації автомобільного
транспорту України".
3. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк
свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 травня 2000 року
N 678/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 11 травня 2000 року N 678/2000

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство транспорту України

1. Міністерство транспорту України (Мінтранс України) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінтранс України є головним (провідним) органом у системі
центральних органів виконавчої влади, який забезпечує реалізацію
державної політики в галузі транспорту, у сфері використання
повітряного простору України та навігаційно-гідрографічного
забезпечення мореплавства. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1144/2001 ( 1144/2001 ) від 26.11.2001 )
2. Мінтранс України у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У
межах своїх повноважень Мінтранс України організовує виконання
актів законодавства України і здійснює контроль за їх реалізацією.
Мінтранс України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету
Міністрів України.
3. Основними завданнями Мінтрансу України є:
державне управління транспортним комплексом України,
використанням повітряного простору України,
навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства;
організація безпечної роботи транспортного комплексу України;
забезпечення реалізації державної політики щодо становлення
та розвитку транспортного комплексу України, національної мережі
міжнародних транспортних коридорів, організація
навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства,
використання повітряного простору України для своєчасного, повного
та якісного задоволення потреб населення і суспільного виробництва
в перевезеннях усіма видами транспорту;
забезпечення взаємодії та координації роботи автомобільного,
авіаційного, залізничного, морського і річкового транспорту,
здійснення заходів щодо розвитку єдиної транспортної системи
України;
створення рівних умов для розвитку господарської діяльності
підприємств транспорту всіх форм власності;
створення умов для інтеграції транспортного комплексу України
до європейської та світової транспортної системи. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1144/2001 ( 1144/2001 ) від 26.11.2001 )
4. Мінтранс України відповідно до покладених на нього
завдань:
1) здійснює державне управління автомобільним, авіаційним,
залізничним, морським і річковим транспортом;
2) здійснює координацію роботи підприємств, установ та
організацій автомобільного, авіаційного, залізничного, морського і
річкового транспорту, їх об'єднань, що належать до сфери
управління Мінтрансу України (далі - підприємства галузі);
3) вживає заходів щодо розвитку єдиної транспортної системи
України, створення і функціонування національної мережі
міжнародних транспортних коридорів та інфраструктури транспортного
комплексу України;
4) розробляє і реалізовує заходи щодо налагодження взаємодії,
координації та прогнозування діяльності всіх видів транспорту;
5) здійснює заходи щодо реалізації єдиної державної
економічної, тарифної, інвестиційної, науково-технічної, кадрової
та соціальної політики в галузі транспорту, у сфері використання
повітряного простору України та обслуговування повітряного руху,
навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;
6) здійснює нагляд за додержанням підприємствами, установами
та організаціями всіх форм власності (крім Міністерства оборони
України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ
України, Державного комітету у справах охорони державного кордону
України, Управління державної охорони України, а також
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх
управління) вимог нормативно-правових актів щодо безпеки польотів,
судноплавства, руху відповідно на авіаційному, морському і
річковому, залізничному та автомобільному транспорті;
7) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
8) організовує в межах асигнувань, передбачених у Державному
бюджеті України, розроблення та проведення експертизи проектів
державних програм розвитку транспортного комплексу України,
навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства та вживає в
установленому порядку заходів щодо їх виконання;
9) здійснює відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери
управління Міністерства;
10) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо
досудової санації державних підприємств, які належать до сфери
управління Мінтрансу України, готує пропозиції щодо обсягів і
напрямів державних капітальних вкладень у галузь;
11) забезпечує в межах своєї компетенції захист прав громадян
під час їх транспортного обслуговування;
12) сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, погоджує з
відповідними органами інших держав квоти міжнародних перевезень
пасажирів і вантажів;
13) за дорученням Кабінету Міністрів України з питань, що
належать до компетенції Мінтрансу України, бере участь у роботі
міжнародних організацій;
14) бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у
межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України,
забезпечує виконання зобов'язань, взятих Україною за міжнародними
договорами з питань функціонування транспортного комплексу;
15) вживає заходів щодо реалізації галузевого співробітництва
України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень
забезпечує виконання Українською стороною зобов'язань за Угодою
про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським
Союзом, адаптацію законодавства України з питань функціонування
транспортного комплексу до законодавства Європейського Союзу,
здійснює інші заходи щодо інтеграції України до Європейського
Союзу;
16) організовує і в установленому порядку контролює роботу,
пов'язану із забезпеченням безпеки руху транспортних засобів;
17) забезпечує у випадках, передбачених законодавством,
ліцензування окремих видів підприємницької діяльності;
18) затверджує галузеві стандарти, в межах повноважень,
визначених законодавством, організовує, координує та контролює
здійснення сертифікації у галузі;
19) вживає заходів до зменшення шкідливого впливу
функціонування транспорту на довкілля та забезпечує екологічну
безпеку на транспорті;
20) здійснює добір кадрів у системі Мінтрансу України,
відповідно до законодавства формує кадровий резерв для державної
служби та кадровий резерв керівників державних підприємств,
установ і організацій, які належать до сфери його управління,
організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників транспортного комплексу України, здійснює
в установленому порядку заохочення працівників підприємств галузі;
21) виступає в установленому порядку державним замовником
наукових комплексних досліджень з економічних, технологічних,
організаційних, екологічних проблем розвитку транспортного
комплексу України, навігаційно-гідрографічного забезпечення
мореплавства, використання повітряного простору України;
22) у межах своїх повноважень бере участь у реалізації
державної політики зайнятості населення, розробляє заходи щодо
забезпечення потреб підприємств галузі у висококваліфікованих
працівниках, у встановленому порядку координує діяльність
зазначених підприємств з питань підготовки спеціалістів галузі;
23) організовує розроблення проектів нормативно-правових
актів з питань функціонування та безпечної роботи транспортного
комплексу України, навігаційно-гідрографічного забезпечення
мореплавства, використання повітряного простору України;
24) забезпечує в межах своєї компетенції здійснення нагляду
за додержанням установленого порядку використання радіочастотного
спектра і радіочастотних засобів підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу України;
25) координує здійснення заходів щодо впровадження
енергозберігаючих технологій у транспортному комплексі України;
26) контролює впровадження автоматизованих систем управління,
зв'язку, інформаційного та навігаційного забезпечення єдиної
транспортної системи України і національної мережі міжнародних
транспортних коридорів;
27) здійснює в межах своїх повноважень правове регулювання
перевезення пасажирів, вантажів, багажу і пошти, безпеки руху
транспортних засобів, охорони праці та пожежної безпеки,
сертифікації і технічної експлуатації рухомого складу,
дипломування спеціалістів морського флоту, функціонування морських
та річкових портів, будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання аеропортів та шляхів сполучення,
навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також
екологічної безпеки на транспорті за погодженням з Міністерством
екології та природних ресурсів України;
28) здійснює загальне керівництво проведенням державної
реєстрації морських суден, цивільних повітряних суден,
дипломуванням спеціалістів морського флоту, роботою рятувальної,
лоцманської та гідрографічної служб морського і річкового
транспорту;
29) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки
та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень,
визначених законодавством;
30) здійснює функції компетентного державного органу з
перевезення небезпечних вантажів залізничним, автомобільним,
повітряним, морським і річковим транспортом та великовагових і
негабаритних вантажів автомобільним транспортом;
31) здійснює координацію та методичне забезпечення реалізації
заходів підготовки єдиної транспортної системи України до сталого
її функціонування, а також планування транспортних перевезень в
особливий період;
32) визначає порядок створення, підготовки та підтримання в
готовності спеціальних формувань підприємств (об'єднань), установ
та організацій транспорту і транспортної інфраструктури,
призначених для забезпечення функціонування єдиної транспортної
системи України в особливий період;
33) забезпечує у разі запровадження в державі особливого
періоду переведення транспорту і транспортної інфраструктури на
відповідний режим роботи їх функціонування, а також технічне
прикриття та відбудову шляхів сполучення;
34) здійснює управління єдиною транспортною системою України
в особливий період;
35) здійснює в межах своїх повноважень контроль за станом
профілактики і попередженням правопорушень, додержанням
законодавства України підприємствами галузі та виконанням
міжнародних договорів;
36) організовує в межах своїх повноважень роботу підприємств
галузі під час ліквідації наслідків стихійного лиха та інших
надзвичайних ситуацій;
37) бере участь у розслідуванні причин аварій і катастроф на
транспорті в межах своєї компетенції та в порядку, визначеному
законодавством, проводить службові розслідування;
38) забезпечує реалізацію державної політики стосовно
державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному
апараті Міністерства, на підприємствах, що належать до сфери його
управління;
39) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1144/2001 ( 1144/2001 ) від 26.11.2001 )

5. Мінтранс України має право:
залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних
договорів України;
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
6. Мінтранс України під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з
відповідними органами іноземних держав.
У міжнародних відносинах у частині вирішення питань, що
належать до його компетенції, Мінтранс України виконує функції
Морської адміністрації України та Авіаційної адміністрації
України.
7. Мінтранс України у межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
Мінтранс України в разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти Мінтрансу України підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
У випадках, передбачених законодавством, рішення Мінтрансу
України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та
громадянами.
8. Мінтранс України очолює Міністр, якого призначає на
посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку
Президент України.
Міністр:
1) керує Міністерством, як член Кабінету Міністрів України
особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної політики
в галузі транспорту, у сфері використання повітряного простору
України та навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства,
на виконання вимог законодавства в межах наданих повноважень
визначає політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи
Міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей;
2) спрямовує і координує здійснення центральними органами
виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання;
3) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери
діяльності Міністерства, а також з питань функціонування
дорожнього господарства;
4) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінтранс
України;
5) подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
пропозиції щодо призначення на посаду Державного секретаря
Мінтрансу України (далі - Державний секретар);
6) затверджує за поданням Державного секретаря програми і
плани роботи Мінтрансу України, розглядає та затверджує звіт
Державного секретаря про їх виконання;
7) приймає за поданням Державного секретаря рішення щодо
розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінтранс
України, розглядає та затверджує звіт Державного секретаря про
виконання цих рішень;
8) підписує нормативно-правові акти Мінтрансу України;
9) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
утворення, реорганізації та ліквідації у складі Мінтрансу України
урядових органів державного управління;
10) вносить Кабінету Міністрів України подання про
призначення на посади і звільнення з посад керівників урядових
органів державного управління, утворених у складі Мінтрансу
України;
11) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення
до дисциплінарної відповідальності Державного секретаря, його
першого заступника та заступників у разі неналежного виконання
ними своїх обов'язків;
12) представляє в установленому порядку працівників Мінтрансу
України до відзначення державними нагородами України;
13) погоджує пропозиції Державного секретаря з питань:
призначення на посади першого заступника та заступників
Державного секретаря;
утворення, реорганізації та ліквідації територіальних органів
Мінтрансу України, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Міністерства, затвердження їх
положень (статутів), призначення на посади і звільнення з посад в
установленому законодавством порядку їх керівників;
граничної чисельності працівників урядових органів державного
управління, утворених у складі Мінтрансу України;
14) погоджує виконання Державним секретарем функцій з
управління майном, що перебуває у сфері управління Міністерства;
15) розглядає щорічні звіти щодо результатів діяльності
Державної служби автомобільних доріг України в межах, визначених
спеціальним директивним наказом;
16) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства
України. ( Пункт 8 в редакції Указу Президента N 1144/2001 ( 1144/2001 )
від 26.11.2001 )
9. Організаційне, експертно-аналітичне, правове,
інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності
Мінтрансу України здійснюється Державним секретарем.
Державного секретаря призначає на посаду за поданням
Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.
Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.
Державний секретар має першого заступника та заступників,
яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та
звільняє з посад Президент У країни.
Державний секретар, його перший заступник та заступники
призначаються на посади на строк повноважень Президента України.
Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром
обов'язки між першим заступником та заступниками Державного
секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.
Основними завданнями Державного секретаря є:
організація забезпечення виконання завдань, що належать до
сфери діяльності Мінтрансу України;
забезпечення діяльності Міністра як керівника Мінтрансу
України та члена Кабінету Міністрів України;
здійснення поточної роботи, пов'язаної з виконанням
покладених на Мінтранс України завдань;
забезпечення стабільності і наступності в роботі Мінтрансу
України.
Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу апарату Мінтрансу України;
2) готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани
роботи Мінтрансу України, організовує та контролює їх виконання,
звітує про їх виконання перед Міністром;
3) забезпечує підготовку проектів законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких
є Мінтранс України, інших документів та подає їх на розгляд
Міністрові;
4) організовує розроблення нормативно-правових актів, що
приймаються Мінтрансом України, та подає їх на підпис Міністрові;
5) організовує та контролює виконання законів, актів і
доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також
наказів та доручень Міністра;
6) у разі відсутності Міністра доповідає за дорученням
Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та
інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере
участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом
Міністрів України;
7) забезпечує вирішення питань, що виникають у
взаємовідносинах апарату Мінтрансу України з Адміністрацією
Президента України, апаратом Верховної Ради України, іншими
державними органами і належать до їх відання;
8) забезпечує взаємодію апарату Мінтрансу України з
Секретаріатом Кабінету Міністрів України;
9) забезпечує співпрацю Мінтрансу України з іншими
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами
місцевого самоврядування в процесі виконання завдань, покладених
на Міністерство;
10) координує роботу відповідних урядових органів державного
управління, територіальних органів Мінтрансу України, координує і
контролює роботу підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери управління Міністерства, і вживає заходів до забезпечення
ефективності їх роботи;
11) подає Міністрові пропозиції щодо утворення,
реорганізації, ліквідації у складі Мінтрансу України урядових
органів державного управління; за поданням керівників зазначених
органів затверджує в установленому порядку граничну чисельність їх
працівників, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис
видатків цих органів;
12) в установленому порядку приймає рішення щодо утворення,
реорганізації і ліквідації територіальних органів Мінтрансу
України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства, затверджує їх положення (статути),
призначає на посади і звільняє з посад відповідно до законодавства
їх керівників;
13) погоджує питання призначення на посади та звільнення з
посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
14) організовує роботу з документами у Мінтрансі України;
15) подає Прем'єр-міністрові України в установленому порядку
пропозиції щодо призначення на посади першого заступника та
заступників Державного секретаря;
16) призначає на посади і звільняє з посад згідно із
законодавством працівників центрального апарату Мінтрансу України
та за пропозицією Міністра - працівників патронатної служби;
17) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння
працівникам центрального апарату Мінтрансу України відповідних
рангів державних службовців, заохочення та притягнення їх до
дисциплінарної відповідальності;
18) подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних
коштів, головним розпорядником яких є Мінтранс України, забезпечує
та контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів
та звітує перед Міністром з цього питання;
19) розпоряджається відповідно до законодавства бюджетними
коштами, передбаченими на утримання центрального апарату Мінтрансу
України і територіальних органів Мінтрансу України, та інформує
Міністра про їх використання;
20) за погодженням з Міністром виконує функції з управління
майном, яке перебуває у сфері управління Мінтрансу України;
21) забезпечує контроль за виконанням контрактів, укладених
Міністерством з керівниками підприємств та організацій, що
належать до сфери управління Мінтрансу України;
22) формує та затверджує кадровий резерв Мінтрансу України,
забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації його працівників;
23) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи
щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених
законом;
24) забезпечує використання в установленому порядку гербової
печатки Мінтрансу України;
25) у разі ліквідації Мінтрансу України очолює ліквідаційну
комісію і забезпечує здійснення всіх необхідних заходів з
ліквідації Міністерства;
26) виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням
діяльності Мінтрансу України.
Державний секретар з питань, що належать до його компетенції,
видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх
виконання.
Державний секретар має право:
брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом
дорадчого голосу при розгляді питань, що належать до сфери
діяльності Мінтрансу України;
залучати в установленому порядку працівників органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати
робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до
компетенції Мінтрансу України;
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання
покладених на нього завдань ( Пункт 9 в редакції Указу Президента N 1144/2001 ( 1144/2001 )
від 26.11.2001 )
9-1. Через Міністра транспорту України Кабінетом Міністрів
України спрямовується і координується діяльність Державної служби
автомобільних доріг України. ( Положення доповнено пунктом 9-1 згідно з Указом Президента
N 1144/2001 ( 1144/2001 ) від 26.11.2001 )
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Мінтрансу України, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі
Міністра (голова колегії), Державного секретаря, його першого
заступника та заступників (за посадою), керівників урядових
органів державного управління, що утворені у складі Мінтрансу
України, інших керівних працівників Міністерства, а також
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Мінтрансу України. ( Абзац перший пункту 10 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 1144/2001 ( 1144/2001 ) від
26.11.2001 )
Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків
Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністра.
11. У складі Мінтрансу України Кабінетом Міністрів України
можуть бути утворені урядові органи державного управління
(департаменти, служби, інспекції).
12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо основних напрямів розвитку науки і техніки в галузі,
обговорення найважливіших програм та інших питань у Міністерстві
може утворюватися науково-технічна (наукова) рада з учених і
висококваліфікованих фахівців.
Склад цієї ради та положення про неї затверджує Міністр.
13. Гранична чисельність працівників Мінтрансу України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру Мінтрансу України затверджує Державний секретар за
погодженням з Міністром.
Штатний розпис і кошторис видатків Мінтрансу України
затверджує Державний секретар за погодженням з Міністерством
фінансів України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Мінтрансу України затверджує Державний секретар. ( Пункт 13 в редакції Указу Президента N 1144/2001 ( 1144/2001 )
від 26.11.2001 )
14. Мінтранс України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору