Про Положення про Міністерство транспорту України
Указ Президента України; Положення від 11.05.2000678/2000
Документ 678/2000, перша редакція — Прийняття від 11.05.2000
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Міністерство
транспорту України

1. Затвердити Положення про Міністерство транспорту України
(додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
статті 1, 2 і 3 Указу Президента України від 21 грудня 1994
року N 790 ( 790/94 ) "Про заходи щодо забезпечення розвитку
цивільної авіації України";
Указ Президента України від 5 червня 1995 року N 425
( 425/95 ) "Про Положення про Державний департамент авіаційного
транспорту України";
Указ Президента України від 11 вересня 1995 року N 826
( 826/95 ) "Про вдосконалення управління транспортним комплексом
України";
Указ Президента України від 27 грудня 1995 року N 1186
( 1186/95 ) "Питання Міністерства транспорту України";
абзац другий пункту "г" статті 1 Указу Президента України від
26 липня 1996 року N 596 ( 596/96 ) "Про зміни в системі
центральних органів виконавчої влади України";
Указ Президента України від 11 червня 1997 року N 531
( 531/97 ) "Про заходи щодо впорядкування державного регулювання
діяльності цивільної авіації в Україні";
статтю 8 Указу Президента України від 15 вересня 1998 року
N 1019 ( 1019/98 ) "Про внесення змін і доповнень до деяких Указів
Президента України";
Указ Президента України від 8 липня 1999 року N 808
( 808/99 ) "Питання Державної адміністрації морського і річкового
транспорту України";
Указ Президента України від 14 липня 1999 року N 849
( 849/99 ) "Питання Державної адміністрації автомобільного
транспорту України".
3. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк
свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 травня 2000 року
N 678/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 11 травня 2000 року N 678/2000

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство транспорту України

1. Міністерство транспорту України (Мінтранс України) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінтранс України є головним (провідним) органом у системі
центральних органів виконавчої влади, який забезпечує реалізацію
державної політики в галузі транспорту і дорожнього господарства,
у сфері використання повітряного простору України та
навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства.
2. Мінтранс України у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У
межах своїх повноважень Мінтранс України організовує виконання
актів законодавства України і здійснює контроль за їх реалізацією.
Мінтранс України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету
Міністрів України.
3. Основними завданнями Мінтрансу України є:
державне управління транспортним комплексом і дорожнім
господарством України, використанням повітряного простору України,
навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства;
організація безпечної роботи транспортного комплексу і
дорожнього господарства України;
забезпечення реалізації державної політики щодо становлення
та розвитку транспортного комплексу і дорожнього господарства
України, національної мережі міжнародних транспортних коридорів,
організація навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства,
використання повітряного простору України для своєчасного, повного
та якісного задоволення потреб населення і суспільного виробництва
в перевезеннях усіма видами транспорту;
забезпечення взаємодії та координації роботи автомобільного,
авіаційного, залізничного, морського і річкового транспорту,
дорожнього господарства, здійснення заходів щодо розвитку єдиної
транспортної системи України;
створення рівних умов для розвитку господарської діяльності
підприємств транспорту всіх форм власності;
створення умов для інтеграції транспортного комплексу і
дорожнього господарства України до європейської та світової
транспортної системи.
4. Мінтранс України відповідно до покладених на нього
завдань:
1) здійснює державне управління автомобільним, авіаційним,
залізничним, морським і річковим транспортом, а також дорожнім
господарством;
2) здійснює координацію роботи підприємств, установ та
організацій автомобільного, авіаційного, залізничного, морського і
річкового транспорту, дорожнього господарства, їх об'єднань, що
належать до сфери управління Мінтрансу України (далі -
підприємства галузі);
3) вживає заходів щодо розвитку єдиної транспортної системи
України, створення і функціонування національної мережі
міжнародних транспортних коридорів та інфраструктури транспортного
комплексу і дорожнього господарства України;
4) розробляє і реалізовує заходи щодо налагодження взаємодії,
координації та прогнозування діяльності всіх видів транспорту;
5) здійснює заходи щодо реалізації єдиної державної
економічної, тарифної, інвестиційної, науково-технічної, кадрової
та соціальної політики в галузі транспорту і дорожнього
господарства, у сфері використання повітряного простору України та
обслуговування повітряного руху, навігаційно-гідрографічного
забезпечення мореплавства;
6) здійснює нагляд за додержанням підприємствами, установами
та організаціями всіх форм власності (крім Міністерства оборони
України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ
України, Державного комітету у справах охорони державного кордону
України, Управління державної охорони України, а також
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх
управління) вимог нормативно-правових актів щодо безпеки польотів,
судноплавства, руху відповідно на авіаційному, морському і
річковому, залізничному та автомобільному транспорті;
7) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
8) організовує в межах асигнувань, передбачених у Державному
бюджеті України, розроблення та проведення експертизи проектів
державних програм розвитку транспортного комплексу і дорожнього
господарства України, навігаційно-гідрографічного забезпечення
мореплавства та вживає в установленому порядку заходів щодо їх
виконання;
9) здійснює відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери
управління Міністерства;
10) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо
досудової санації державних підприємств, які належать до сфери
управління Мінтрансу України, готує пропозиції щодо обсягів і
напрямів державних капітальних вкладень у галузь;
11) забезпечує в межах своєї компетенції захист прав громадян
під час їх транспортного обслуговування;
12) сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, погоджує з
відповідними органами інших держав квоти міжнародних перевезень
пасажирів і вантажів;
13) за дорученням Кабінету Міністрів України з питань, що
належать до компетенції Мінтрансу України, бере участь у роботі
міжнародних організацій;
14) бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у
межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України,
забезпечує виконання зобов'язань, взятих Україною за міжнародними
договорами з питань функціонування транспортного комплексу і
дорожнього господарства;
15) вживає заходів щодо реалізації галузевого співробітництва
України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень
забезпечує виконання Українською стороною зобов'язань за Угодою
про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським
Союзом, адаптацію законодавства України з питань функціонування
транспортного комплексу і дорожнього господарства до законодавства
Європейського Союзу, здійснює інші заходи щодо інтеграції України
до Європейського Союзу;
16) організовує і в установленому порядку контролює роботу,
пов'язану із забезпеченням безпеки руху транспортних засобів;
17) забезпечує у випадках, передбачених законодавством,
ліцензування окремих видів підприємницької діяльності;
18) затверджує галузеві стандарти, в межах повноважень,
визначених законодавством, організовує, координує та контролює
здійснення сертифікації у галузі;
19) вживає заходів до зменшення шкідливого впливу
функціонування транспорту на довкілля та забезпечує екологічну
безпеку на транспорті;
20) здійснює добір кадрів у системі Мінтрансу України,
відповідно до законодавства формує кадровий резерв для державної
служби та кадровий резерв керівників державних підприємств,
установ і організацій, які належать до сфери його управління,
організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників транспортного комплексу і дорожнього
господарства України, здійснює в установленому порядку заохочення
працівників підприємств галузі;
21) виступає в установленому порядку державним замовником
наукових комплексних досліджень з економічних, технологічних,
організаційних, екологічних проблем розвитку транспортного
комплексу і дорожнього господарства України,
навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства,
використання повітряного простору України;
22) у межах своїх повноважень бере участь у реалізації
державної політики зайнятості населення, розробляє заходи щодо
забезпечення потреб підприємств галузі у висококваліфікованих
працівниках, у встановленому порядку координує діяльність
зазначених підприємств з питань підготовки спеціалістів галузі;
23) організовує розроблення проектів нормативно-правових
актів з питань функціонування та безпечної роботи транспортного
комплексу і дорожнього господарства України,
навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства,
використання повітряного простору України;
24) забезпечує в межах своєї компетенції здійснення нагляду
за додержанням установленого порядку використання радіочастотного
спектра і радіочастотних засобів підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу України;
25) координує здійснення заходів щодо впровадження
енергозберігаючих технологій у транспортному комплексі і
дорожньому господарстві України;
26) контролює впровадження автоматизованих систем управління,
зв'язку, інформаційного та навігаційного забезпечення єдиної
транспортної системи України і національної мережі міжнародних
транспортних коридорів;
27) здійснює в межах своїх повноважень правове регулювання
перевезення пасажирів, вантажів, багажу і пошти, безпеки руху
транспортних засобів, охорони праці та пожежної безпеки,
сертифікації і технічної експлуатації рухомого складу,
дипломування спеціалістів морського флоту, функціонування морських
та річкових портів, будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання аеропортів та шляхів сполучення,
навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також
екологічної безпеки на транспорті за погодженням з Міністерством
екології та природних ресурсів України;
28) здійснює загальне керівництво проведенням державної
реєстрації морських суден, цивільних повітряних суден,
дипломуванням спеціалістів морського флоту, роботою рятувальної,
лоцманської та гідрографічної служб морського і річкового
транспорту;
29) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки
та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень,
визначених законодавством;
30) здійснює функції компетентного державного органу з
перевезення небезпечних вантажів залізничним, автомобільним,
повітряним, морським і річковим транспортом та великовагових і
негабаритних вантажів автомобільним транспортом;
31) здійснює координацію та методичне забезпечення реалізації
заходів підготовки єдиної транспортної системи України до сталого
її функціонування, а також планування транспортних перевезень в
особливий період;
32) визначає порядок створення, підготовки та підтримання в
готовності спеціальних формувань підприємств (об'єднань), установ
та організацій транспорту і транспортної інфраструктури,
призначених для забезпечення функціонування єдиної транспортної
системи України в особливий період;
33) забезпечує у разі запровадження в державі особливого
періоду переведення транспорту і транспортної інфраструктури на
відповідний режим роботи їх функціонування, а також технічне
прикриття та відбудову шляхів сполучення;
34) здійснює управління єдиною транспортною системою України
в особливий період;
35) здійснює в межах своїх повноважень контроль за станом
профілактики і попередженням правопорушень, додержанням
законодавства України підприємствами галузі та виконанням
міжнародних договорів;
36) організовує в межах своїх повноважень роботу підприємств
галузі під час ліквідації наслідків стихійного лиха та інших
надзвичайних ситуацій;
37) бере участь у розслідуванні причин аварій і катастроф на
транспорті в межах своєї компетенції та в порядку, визначеному
законодавством, проводить службові розслідування;
38) забезпечує реалізацію державної політики стосовно
державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному
апараті Міністерства, на підприємствах, що належать до сфери його
управління;
39) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
5. Мінтранс України має право:
залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних
договорів України;
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
6. Мінтранс України під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з
відповідними органами іноземних держав.
У міжнародних відносинах у частині вирішення питань, що
належать до його компетенції, Мінтранс України виконує функції
Морської адміністрації України та Авіаційної адміністрації
України.
7. Мінтранс України у межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
Мінтранс України в разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти Мінтрансу України підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
У випадках, передбачених законодавством, рішення Мінтрансу
України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та
громадянами.
8. Мінтранс України очолює Міністр, якого призначає на посаду
та звільняє з посади Президент України в установленому
законодавством порядку.
Міністр має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади відповідно до законодавства. Міністр
розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь
відповідальності заступників Міністра та керівників структурних
підрозділів Мінтрансу України.
Міністр несе персональну відповідальність перед Президентом
України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на
Мінтранс України завдань і здійснення ним своїх функцій.
9. Міністр транспорту України:
керує Міністерством;
здійснює управління в галузі транспорту і дорожнього
господарства, у сфері використання повітряного простору України та
навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;
спрямовує і координує діяльність інших органів виконавчої
влади з питань, віднесених до його відання;
особисто відповідає за розроблення і впровадження Програми
діяльності Кабінету Міністрів України з відповідних питань,
реалізацію державної політики в галузі транспорту і дорожнього
господарства, у сфері використання повітряного простору України та
навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства.
Міністр несе персональну відповідальність перед Президентом
України та Кабінетом Міністрів України за стан справ у галузі.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Мінтрансу України, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі
Міністра (голова колегії), заступників Міністра за посадою,
керівників урядових органів державного управління, що утворені у
складі Мінтрансу України, інших керівних працівників Міністерства,
а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Мінтрансу України.
Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків
Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністра.
11. У складі Мінтрансу України Кабінетом Міністрів України
можуть бути утворені урядові органи державного управління
(департаменти, служби, інспекції).
12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо основних напрямів розвитку науки і техніки в галузі,
обговорення найважливіших програм та інших питань у Міністерстві
може утворюватися науково-технічна (наукова) рада з учених і
висококваліфікованих фахівців.
Склад цієї ради та положення про неї затверджує Міністр.
13. Гранична чисельність працівників центрального апарату
Мінтрансу України затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Мінтрансу України затверджує
Міністр.
Штатний розпис, кошторис видатків центрального апарату
Мінтрансу України затверджує Міністр за погодженням з
Міністерством фінансів України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Мінтрансу України затверджує Міністр.
14. Мінтранс України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору