Про деякі питання управління корпоративними правами держави
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа від 30.10.2014678
Документ 678-2014-п, перша редакція — Прийняття від 30.10.2014
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 жовтня 2014 р. № 678
Київ

Про деякі питання управління корпоративними правами держави

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 6 та підпункту “а” пункту 3 частини першої статті 7 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання і погодження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 березня 2010 р. № 297 “Деякі питання управління корпоративними правами держави” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 26, ст. 1030).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2014 р. № 678

ПОРЯДОК
надання і погодження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави

1. Цей Порядок визначає процедуру надання і погодження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави (далі - завдання на голосування).

2. Міністерства, інші органи виконавчої влади (далі - уповноважені органи управління) та Фонд державного майна видають наказ про затвердження завдань на голосування не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів або засідання наглядової ради, у разі включення до завдання питань щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів, у разі проведення позачергових загальних зборів господарського товариства - не пізніше ніж за п’ять днів до дати їх проведення.

3. Уповноважені органи управління та Фонд державного майна інформують Кабінет Міністрів України і Мінекономрозвитку про видані накази про затвердження завдань на голосування в день їх видання, а також про результати голосування - в одноденний строк після складення протоколу загальних зборів або проведення засідання наглядової ради.

4. У наказах про затвердження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарського товариства, яке належить до суб’єктів господарювання державного сектору економіки і відповідає одному або кільком критеріям, установленим пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 999 “Про визначення критеріїв віднесення об’єктів державної власності до таких, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2948), банку, у статутному капіталі якого частка держави становить 25 і більше відсотків, господарського товариства, фінансовий план якого затверджується Кабінетом Міністрів України, а також господарського товариства паливно-енергетичного комплексу, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави (крім вугледобувних та вуглепереробних підприємств, науково-дослідних, проектно-конструкторських установ та будівельних організацій вугільної галузі), уповноважені органи управління та Фонд державного майна передбачають, що такі накази набирають чинності одночасно з розпорядженням Кабінету Міністрів України про їх погодження.

5. Для погодження з Кабінетом Міністрів України наказів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, уповноважені органи управління та Фонд державного майна подають Кабінетові Міністрів України проект розпорядження Кабінету Міністрів України, до якого додаються:

завдання на голосування разом з копією наказу;

копія статуту господарського товариства;

пояснювальна записка з обґрунтуванням позиції стосовно кожного питання порядку денного загальних зборів акціонерів і засідання наглядової ради та відповідні рішення;

інформація щодо показників фінансово-господарської діяльності господарського товариства за формою згідно з додатком (банки, у статутному капіталі яких частка держави становить 25 і більше відсотків, таку інформацію подають з урахуванням особливостей показників ефективності їх діяльності);

матеріали, що містять загальну інформацію про господарське товариство (коротка довідка про товариство із зазначенням сфери його діяльності, відомостей щодо відповідності критеріям, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, інформації щодо основних споживачів продукції, фінансового стану товариства за останній звітний квартал поточного року);

інформація про кандидатів для обрання до органів управління, ревізійної та лічильної комісії господарського товариства (довідки кадрових служб з місця роботи кандидата) - у разі внесення до порядку денного загальних зборів питання про зміну складу органів управління, ревізійної та лічильної комісій.

6. Завдання на голосування стосовно господарського товариства, функції з управління корпоративними правами якого виконує Кабінет Міністрів України, надається шляхом прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України, проект якого розробляється Мінекономрозвитку або іншим центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.

До такого проекту розпорядження відповідний центральний орган виконавчої влади додає документи та інформацію, що зазначені в абзацах четвертому - сьомому пункту 5 цього Порядку.

7. Проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України, зазначені у пунктах 5 і 6 цього Порядку, не підлягають погодженню із заінтересованими органами виконавчої влади.

Зазначені проекти розпоряджень разом з документами, визначеними у пунктах 5 і 6 цього Порядку, розглядаються Кабінетом Міністрів України у строк не пізніше ніж 14 днів з дати їх надходження.Додаток
до Порядку

ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
___________________________________
(найменування господарського товариства)

Найменування показника

Код рядка

_____ 20__ рік
(за звітний період)

_____ 20__ рік
(за попередній період)

Показники дохідності
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

 


Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

 


Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету

4215Виплати власникам (дивіденди)

4200

 


Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 


Чистий прибуток (збиток)

2350/ 2355

 


Витрати на оплату праці

2505

 


Амортизація

2515

 


Середньооблікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду


 


Показники ліквідності
Власний капітал

1495

 

 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

1595

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

 

 

Оборотні активи

1195

 

 

Поточні зобов’язання і забезпечення

1695

 

 

Загальна сума боргу*


 

 

Показники платоспроможності
Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395Фінансові витрати

2250Інші фінансові доходи

2220Інші показники
Основні засоби

1010Загальна вартість активів

1300Залишкова вартість основних засобів, що перебувають в заставі на кінець звітного періоду
Вартість всіх активів, що перебувають у заставі на кінець звітного періоду
__________
*Включає кредити та зобов’язання з фінансового лізингу.вгору