Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2009-2010 роки
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Заходи від 23.07.2008676
Документ 676-2008-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.07.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 липня 2008 р. N 676
Київ
Про затвердження Державної програми розвитку
еталонної бази на 2009-2010 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму розвитку еталонної бази на
2009-2010 роки (далі - Програма), що додається.
2. Міністерству економіки та Міністерству фінансів
передбачати кошти для виконання завдань і заходів Програми під час
складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік
виходячи з можливостей державного бюджету.
3. Державному комітетові з питань технічного регулювання та
споживчої політики подавати щороку до 1 березня Кабінетові
Міністрів України інформацію про хід виконання Програми.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 1 березня 2006 р. N 228 ( 228-2006-п ) "Про
затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на
2006-2010 роки" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 9, ст. 548).
5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. N 676
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
розвитку еталонної бази на 2009-2010 роки

Аналіз розвитку еталонної бази
за попередній період та визначення головних проблем
реалізації державної політики в цій сфері
Науково-технічною основою забезпечення єдності вимірювань у
державі, що сприяє захисту інтересів споживачів, підвищенню
точності обліку енергоресурсів, посиленню контролю безпеки атомних
електростанцій, розвитку міжнародної торгівлі, наукової та
виробничої сфери економіки, зокрема у машинобудівній та
приладобудівній промисловості, у витратометрії, є еталонна база.
Еталонна база складається з державних первинних та вторинних
еталонів одиниць вимірювання, стандартних зразків складу та
властивостей речовин і матеріалів (далі - стандартні зразки),
стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості
речовин і матеріалів (далі - довідкові дані).
Велика кількість різних засобів вимірювальної техніки, що
використовуються в усіх галузях економіки, визначає потребу у
відповідній кількості конкретних еталонів одиниць вимірювання
(далі - еталони) та визначення вимог до їх технічних
характеристик.
На сьогодні еталонна база містить 58 державних первинних та
66 вторинних еталонів, в той час як для національної економіки
необхідно згідно з проведеним аналізом близько 85 державних
первинних та 100 вторинних еталонів. Близько 40 відсотків
державних еталонів функціонує понад 10 років, ступінь їх зносу
становить 70-80 відсотків. Це зумовлено наявністю в їх складі
електронних та електромеханічних високоточних приладів з обмеженим
строком експлуатації.
Здійснення технічного та метрологічного контролю за
інформацією, пов'язаною з відліком часу, потребує постійного
вдосконалення технічної бази державного еталона одиниць часу і
частоти, подальшого розвитку Державної служби єдиного часу і
еталонних частот, її організаційних структур, що забезпечують
єдність вимірювань часу і частоти, підвищення точності
національної шкали часу.
До Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, що
застосовуються в Україні, занесено 1083 типи державних стандартних
зразків.
Результати аналізу потреби у застосуванні стандартних
зразків, проведеного Головним центром Державної служби стандартних
зразків складу та властивостей речовин і матеріалів разом з
Національною академією наук, науково-дослідними інститутами та
організаціями Мінагрополітики, МОЗ, Мінпромполітики, Мінфіну,
іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади і
Державною пробірною службою, свідчать про необхідність збільшення
кількості типів додаткових стандартних зразків.
Для задоволення потреби національної економіки в стандартних
довідкових даних відповідно до Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) утворено Державну службу
стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості
речовин і матеріалів, яка здійснює міжрегіональну і міжгалузеву
координацію робіт, пов'язаних з визначенням і впровадженням у
практику стандартних та рекомендованих довідкових даних.
Фонд стандартних та рекомендованих довідкових даних включає у
кілька десятків разів менше нормативних документів, ніж відповідні
фонди розвинутих країн. Істотним недоліком системи забезпечення
єдності вимірювань є відсутність достатньої кількості стандартних
довідкових даних. Це призводить, зокрема, до фінансових втрат під
час здійснення торгово-комерційних операцій, помилок під час
розроблення нових матеріалів, конструювання та проектування
технологічних процесів і систем, неточностей вимірювання під час
проведення моніторингу навколишнього природного середовища.
Використання національної еталонної бази
На сьогодні кількісні показники використання еталонної бази в
цілому зросли до таких значень:
на державних первинних еталонах щороку проводиться повірка та
метрологічна атестація понад 5100 вторинних та робочих еталонів на
загальну суму понад 2,1 млн. гривень;
на вторинних еталонах щороку проводиться повірка та
метрологічна атестація понад 31700 робочих еталонів, високоточних
робочих засобів вимірювальної техніки на загальну суму понад
38 млн. гривень;
робочі еталони, які пройшли метрологічну атестацію, передають
розміри одиниць вимірювання сотням мільйонів високоточних робочих
засобів вимірювальної техніки в усіх галузях економіки,
забезпечуючи одержання прибутку до 5-15 гривень на 1 гривню витрат
із створення еталонів.
Мета та основні завдання
Мета Програми полягає у забезпеченні задоволення потреб
споживачів метрологічних послуг, а також захисту споживачів і
національної економіки від наслідків недостовірних результатів
вимірювань.
Основними завданнями Програми є:
створення і вдосконалення державних первинних та вторинних
еталонів;
забезпечення функціонування державних еталонів та їх звіряння
на міжнародному рівні;
удосконалення технічної бази та забезпечення функціонування
Державної служби єдиного часу і еталонних частот, Державної служби
стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів,
Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та
властивості речовин і матеріалів;
створення державних стандартних зразків і визначення
стандартних довідкових даних.
Для виконання Програми здійснюються заходи, наведені у
додатку.
Оцінка фінансових ресурсів,
необхідних для виконання Програми
Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ) роботи, пов'язані з діяльністю та
розвитком еталонної бази, підлягають фінансуванню за рахунок
коштів державного бюджету.
Обсяг фінансування складається з витрат із:
створення і вдосконалення еталонів, а також необхідних умов
функціонування еталонів (спеціалізовані приміщення, спеціальні
фундаменти, термостатування приміщень, водо-, тепло-,
електропостачання тощо);
забезпечення функціонування еталонів (дослідження
метрологічних характеристик, метрологічна атестація, звіряння
еталонів із зарубіжними аналогами, проведення регламентних робіт
тощо).
У рамках Програми передбачені витрати з утримання та
експлуатації державних еталонів, забезпечення стабільності їх
метрологічних характеристик, а також витрати, пов'язані із
звірянням державних еталонів з міжнародними еталонами та
національними еталонами інших держав, що є обов'язковою умовою для
міжнародного визнання результатів вимірювань і випробувань
вітчизняної продукції, для виходу її на міжнародні ринки.
Загальний обсяг фінансування Програми становить
64782,6 тис. гривень, зокрема за роками: 2009 - 38181,7 тис.,
2010 - 26600,9 тис. гривень.
Обсяги видатків на виконання передбачених Програмою заходів
щороку уточнюються з урахуванням можливостей державного бюджету.
Розрахунок очікуваної ефективності
і строк виконання Програми
Виконання Програми сприятиме розробленню та впровадженню у
виробництво нових засобів вимірювальної техніки, які є
найпоширенішими в різних галузях науки і техніки, але раніше в
Україні не вироблялися, відновленню роботи підприємств, які
випускали таку продукцію, а також створенню нових робочих місць,
підвищенню якості продукції, виконанню робіт, наданню послуг.
Виконання Програми дасть можливість:
створити 21 і вдосконалити 20 державних первинних еталонів,
створити 14 і вдосконалити 5 вторинних еталонів для забезпечення
єдності вимірювань у державі;
підвищити точність відтворення одиниць часу і частоти,
розробити сучасні ефективні системи передачі шкали часу і
еталонних частот споживачам і порівняння шкали часу України та
інших держав, передачі еталонних сигналів споживачам каналами
телебачення;
створити 120 типів державних стандартних зразків;
розробити 43 нормативні документи, що визначають стандартні
довідкові дані;
забезпечити функціонування Державної служби єдиного часу і
еталонних частот, Державної служби стандартних зразків складу та
властивостей речовин і матеріалів, Державної служби стандартних
довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і
матеріалів;
підвищити рівень національної безпеки;
удосконалити систему технічного регулювання;
створити метрологічну інфраструктуру, що відповідає потребам
ринкової економіки;
створити умови для інноваційного розвитку національної
економіки;
зменшити витрати матеріальних ресурсів, у тому числі
енергетичних, створити умови для впровадження ресурсозберігаючих
технологій;
проводити наукові дослідження із створення новітніх
технологій;
створити умови для виконання зобов'язань України щодо вступу
до СОТ та доступу вітчизняної продукції на міжнародний ринок;
підвищити рівень метрологічного забезпечення виробництва
продукції, наукових досліджень з дотриманням вимог
нормативно-правових актів у сфері метрології;
використовувати сучасні методи вимірювання і засоби
вимірювальної техніки у процесі розроблення перспективних
технологій;
привести можливості еталонної бази і системи передачі
розмірів одиниць вимірювання у відповідність з потребами
економіки, науки, суспільства;
посилити контроль за станом охорони здоров'я, безпеки умов
праці, якості та безпеки харчових продуктів і лікарських засобів,
станом навколишнього природного середовища, обліку енергетичних і
матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води,
нафтопродуктів);
створити умови для звіряння державних еталонів на
міжнародному рівні;
розвивати взаємовигідну міжнародну торгівлю.
Строк виконання Програми - 2009-2010 роки.
Визначення механізму управління
і контролю за ходом виконання Програми
Відповідальним за виконання Програми є Держспоживстандарт,
який в установленому порядку визначає виконавців заходів Програми,
укладає з ними відповідні договори та здійснює контроль за їх
виконанням.
Закупівля робіт за бюджетні кошти здійснюється
Держспоживстандартом відповідно до законодавства.
Виконавцями заходів Програми є національно-дослідні
інститути, інші наукові установи, організації, визначені на
конкурсних засадах.
Держспоживстандарт затверджує перелік робіт з виконання
заходів Програми та погоджує його з Мінекономіки, а також
проводить аналіз і комплексну оцінку їх результатів, цільового
використання коштів, готує та подає Мінекономіки у двотижневий
строк після завершення звітного кварталу інформацію про хід
виконання Програми.

Додаток
до Програми
ЗАХОДИ
з виконання Державної програми розвитку еталонної бази
на 2009-2010 роки

----------------------------------------------------------------------------- |Найменування заходу | Наймену-|Значення показника|Прогноз-|У тому числі за | | | вання |------------------| ний | роками | | |показника|усього| за роками | обсяг |----------------| | | | |-----------|фінансо-| 2009 | 2010 | | | | | 2009| 2010| вих | | | | | | | | | ресур- | | | | | | | | | сів, | | | | | | | | | тис. | | | | | | | | | гривень| | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |1. Створення і |кількість| 60 | 17 | 43 | | | | |вдосконалення |еталонів | | | | | | | |державних первинних | | | | | | | | |і вторинних еталонів| | | | | | | | |одиниць вимірювання:| | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |геометричних величин| | | | | 3298,19|1928,19 | 1370 | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |механічних величин | | | | | 4033,51|2433,51 | 1600 | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |параметрів потоку, | | | | | 1379 | 1202 | 177 | |витрат, рівня, | | | | | | | | |об'єму речовини | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |тиску | | | | | 2780 | 1630 | 1150 | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |фізико-хімічного | | | | | 779 | 609 | 170 | |складу і | | | | | | | | |властивостей речовин| | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |температурних та | | | | | 2002,95| 1522,5 | 480,45| |теплофізичних | | | | | | | | |величин | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |одиниць часу і | | | | | 2015 | 1465 | 550 | |частоти | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |електричних і | | | | |2838,948| 2088 |750,948| |магнітних величин | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |радіотехнічних та | | | | | 1866 | 1135 | 731 | |радіоелектронних | | | | | | | | |величин | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |акустичних величин | | | | | 485,8 | 295,8 | 190 | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |оптико-фізичних | | | | |2574,182|1766,18 |808,002| |величин | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |характеристик | | | | | 2861,5 | 1795 | 1066,5| |іонізуючого | | | | | | | | |випромінювання і | | | | | | | | |ядерних констант | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |Разом | | | | |26914,08|17870,18| 9043,9| |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |2. Забезпечення |кількість| | 61 | 78 |9352,88 |4452,88 | 4900 | |функціонування |еталонів | | | | | | | |державних еталонів | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |3. Звіряння | -"- | | 19 | 20 | 1644 | 744 | 900 | |державних еталонів | | | | | | | | |на міжнародному | | | | | | | | |рівні | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |4. Створення і |кількість| 6 | 5 | 6 | 7374,1 | 3974,1 | 3400 | |вдосконалення |прецизій-| | | | | | | |технічної бази |них мір | | | | | | | |Державної служби | часу і | | | | | | | |єдиного часу і | частоти | | | | | | | |еталонних частот | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |5. Створення |кількість| 112 | 47 | 65 | | | | |державних |стандарт-| | | | | | | |стандартних зразків:| них | | | | | | | | | зразків | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |властивостей | | | | | 575 | 475 | 100 | |матеріалів | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |складу речовин і | | | | | | | | |матеріалів: | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |- хімічних речовин, | | | | | 1483 | 1033 | 450 | |реактивів та | | | | | | | | |продуктів, розчинів | | | | | | | | |іонів металів і | | | | | | | | |неметалів та | | | | | | | | |органічних речовин | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |- пестицидів і | | | | | 330 | 210 | 120 | |агрохімікатів | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |- продукції | | | | | 525 | 370 | 155 | |сільськогосподарсь- | | | | | | | | |кого виробництва, | | | | | | | | |харчової продукції, | | | | | | | | |тари і пакування | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |- матеріалів чорної | | | | | 949,54 | 582,54 | 367 | |металургії | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |- кольорових металів| | | | | 1085 | 725 | 360 | |і сплавів | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |- руд і концентратів| | | | | 525 | 335 | 190 | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |- палива і | | | | | 130 | 130 | | |нафтопродуктів | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |6. Створення | -"- | 8 | | 8 | | | | |державних | | | | | | | | |стандартних зразків | | | | | | | | |складу речовин і | | | | | | | | |матеріалів для: | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |здійснення контролю | | | | | 320 | 230 | 90 | |за забрудненням | | | | | | | | |повітря | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |проведення | | | | | 50 | 40 | 10 | |мікробіологічних | | | | | | | | |досліджень рідини і | | | | | | | | |тканини людини | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |Разом | | | | |5972,54 |4130,54 | 1842 | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |7. Визначення |кількість| 20 | 8 | 12 | | | | |стандартних |стандарт-| | | | | | | |довідкових даних про| них | | | | | | | |фізичні сталі, що |довідко- | | | | | | | |використовуються |вих даних| | | | | | | |для: | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |забезпечення | | | | | 200 | 150 | 50 | |точності вимірювання| | | | | | | | |характеристик | | | | | | | | |іонізуючого | | | | | | | | |випромінювання | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |витратометрії та | | | | | 245 | 185 | 60 | |обліку газів і | | | | | | | | |розрахунку | | | | | | | | |показників якості | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |проведення | | | | | 140 | 95 | 45 | |дослідження ступеня | | | | | | | | |розчинності у воді | | | | | | | | |компонентів повітря,| | | | | | | | |природного газу та | | | | | | | | |нафти | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |виробництва пластмас| | | | | 175 | 140 | 35 | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |8. Визначення | -"- | 23 | 9 | 14 | | | | |стандартних | | | | | | | | |довідкових даних | | | | | | | | |стосовно: | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |властивостей | | | | | 140 | 140 | | |конструкційних | | | | | | | | |матеріалів | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |термодинамічних | | | | | 230 | 155 | 75 | |властивостей | | | | | | | | |технічно важливих | | | | | | | | |газів і рідин | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |властивостей | | | | | 140 | 45 | 95 | |матеріалів для | | | | | | | | |сцинтиляційної | | | | | | | | |техніки | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |властивостей | | | | | 280 | 220 | 60 | |розчинів для | | | | | | | | |екологічних | | | | | | | | |досліджень, | | | | | | | | |фармацевтики і | | | | | | | | |хімічних технологій | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |Разом | | | | | 1550 | 1130 | 420 | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |9. Удосконалення |відсотків| 100 | 100 | 100 | | | | |функціонування | | | | | | | | |Державної служби | | | | | | | | |єдиного часу і | | | | | | | | |еталонних частот, | | | | | | | | |Державної служби | | | | | | | | |стандартних зразків | | | | | | | | |складу та | | | | | | | | |властивостей | | | | | | | | |речовин і | | | | | | | | |матеріалів, | | | | | | | | |Державної служби | | | | | | | | |довідкових даних | | | | | | | | |про фізичні сталі | | | | | | | | |та властивості | | | | | | | | |речовин і | | | | | | | | |матеріалів шляхом: | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |міжрегіональної і | | | | | 9200 | 4500 | 4700 | |міжгалузевої | | | | | | | | |координації та | | | | | | | | |виконання робіт, | | | | | | | | |спрямованих на | | | | | | | | |забезпечення єдності| | | | | | | | |вимірювань часу і | | | | | | | | |частоти та | | | | | | | | |визначення | | | | | | | | |параметрів обертання| | | | | | | | |Землі | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |проведення | | | | | | | | |науково-дослідних та| | | | | | | | |дослідно- | | | | | | | | |конструкторських | | | | | | | | |робіт з метою | | | | | | | | |підвищення точності | | | | | | | | |відтворення і | | | | | | | | |зберігання одиниць | | | | | | | | |часу і частоти та | | | | | | | | |шкал часу, передачі | | | | | | | | |еталонних сигналів | | | | | | | | |часу і частоти, | | | | | | | | |створення нової | | | | | | | | |вимірювальної | | | | | | | | |техніки науково- | | | | | | | | |методичного | | | | | | | | |керівництва службами| | | | | | | | |часу підприємств, | | | | | | | | |установ і | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | |міністерств та інших| | | | | | | | |органів виконавчої | | | | | | | | |влади | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |міжрегіональної і | | | | | 1780 | 890 | 890 | |міжгалузевої | | | | | | | | |координації та | | | | | | | | |науково-методичного | | | | | | | | |керівництва роботами| | | | | | | | |з розроблення та | | | | | | | | |впровадження | | | | | | | | |стандартних зразків | | | | | | | | |проведення | | | | | | | | |атестації, | | | | | | | | |виробництва та | | | | | | | | |впровадження | | | | | | | | |стандартних зразків | | | | | | | | |проведення наукових | | | | | | | | |досліджень щодо | | | | | | | | |створення нових | | | | | | | | |типів стандартних | | | | | | | | |зразків | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |міжрегіональної і | | | | | 115 | 55 | 60 | |міжгалузевої | | | | | | | | |координації та | | | | | | | | |науково-методичного | | | | | | | | |керівництва роботами| | | | | | | | |з розроблення та | | | | | | | | |впровадження | | | | | | | | |стандартних | | | | | | | | |довідкових даних | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |проведення науково- | | | | | | | | |технічної експертизи| | | | | | | | |і атестації проектів| | | | | | | | |таблиць стандартних | | | | | | | | |довідкових даних та | | | | | | | | |методик їх | | | | | | | | |визначення | | | | | | | | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |Разом | | | | | 11095 | 5445 | 5650 | |--------------------+---------+------+-----+-----+--------+--------+-------| |10. Проведення |кількість| 60 | 30 | 30 | 880 | 435 | 445 | |підготовки і | осіб | | | | | | | |перепідготовки | | | | | | | | |кадрів у сфері | | | | | | | | |метрології та | | | | | | | | |метрологічної | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |-------------------------------------------------+--------+--------+-------| |Усього за Програмою | 64782,6| 38181,7|26600,9| -----------------------------------------------------------------------------вгору