Документ 675-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.10.2009, підстава - 1630-VI


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР N 1630-VI ( 1630-17 ) від 06.10.2009, ВВР, 2009, N 49, ст.743 }
 
Про Положення про Національну комісію
з радіаційного захисту населення України

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 30, ст.243 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України (додається).
 
     2. Доручити Голові Національної комісії з радіаційного захисту населення України у місячний термін представити на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо персонального складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України.

 
 Голова Верховної Ради України                     О.ТКАЧЕНКО 
м. Київ, 19 травня 1999 року
N 675-XIV
Затверджено
Постановою Верховної Ради України
від 19 травня 1999 року N 675-XIV

 
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАЦІОНАЛЬНУ КОМІСІЮ З РАДІАЦІЙНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
 
Розділ I
 
Загальні положення
 
     1. Національна комісія з радіаційного захисту населення України (далі - НКРЗУ) - постійно діючий вищий, незалежний колегіальний науково-експертний дорадчо-консультативний орган з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення України, який утворюється Верховною Радою України.
 
     2. НКРЗУ є відповідальною перед Верховною Радою України і підзвітна їй.
 
     3. НКРЗУ є юридичною особою, має власний кошторис, рахунки в установах банку, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
     4. НКРЗУ у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 
     НКРЗУ в установленому порядку в межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та укладених Україною міжнародних договорів.
 
     5. Діяльність НКРЗУ визначається Концепцією радіаційного захисту населення України у зв'язку з Чорнобильською катастрофою, Концепцією державного регулювання безпеки та управління ядерною галуззю в Україні, законами України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" ( 15/98-ВР ), "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ), "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють питання захисту людини від впливу іонізуючих випромінювань.
 
Розділ II
 
Функції та повноваження НКРЗУ
 
     1. НКРЗУ бере участь у розробленні та узгодженні проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань протирадіаційного захисту, а також норм, правил, стандартів та заходів протирадіаційного захисту населення від впливу іонізуючих випромінювань від джерел іонізуючого випромінення, у тому числі чорнобильського походження.
 
     2. Головною метою НКРЗУ є визначення загальних принципів протирадіаційного захисту життя і здоров'я людини від негативного впливу іонізуючих випромінювань.
 
     3. Основними завданнями НКРЗУ є:
 
     - організація розроблення та запровадження в Україні основних концепцій, принципів, норм, правил, стандартів та заходів протирадіаційного захисту людини, а також рекомендацій щодо зменшення впливу на здоров'я населення України радіаційного фактора та економічних і соціальних наслідків дії радіації;
 
     - участь у формуванні системи правових, соціально-економічних і організаційних заходів, спрямованих на забезпечення протирадіаційного захисту та охорони життя та здоров'я населення України;
 
     - погодження науково обгрунтованих припустимих рівнів (норм) радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища, вмісту радіоактивних речовин у продуктах харчування і сільськогосподарській продукції, повітрі, грунті, воді, а також заходів щодо обмеження впливу на людину природного, промислового, медичного та побутового опромінення;
 
     - науково-експертний аналіз проектів законодавчих актів, інших нормативно-правових актів у сфері забезпечення протирадіаційного захисту населення та радіаційної безпеки і розроблення пропозицій та рекомендацій, спрямованих на запровадження економічних і організаційних заходів щодо створення в Україні сприятливих умов для підвищення рівня протирадіаційного захисту та поліпшення стану здоров'я населення України;
 
     - розроблення основних напрямів і шляхів комплексного вирішення науково-технічних, економічних і соціальних проблем у сфері протирадіаційного захисту;
 
     - участь у розробленні та формуванні національної політики з питань державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, видобування, транспортування, використання та захоронення радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання, експертизі планів будівництва підприємств атомної енергетики, програм використання та захоронення відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних речовин, екологічній експертизі;
 
     - погодження основних напрямів дій при радіаційних аваріях, нормативно-методичної документації з питань подолання наслідків радіаційних аварій, їх експертна оцінка;
 
     - узагальнення даних про стан здоров'я населення та персоналу ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання у зв'язку з впливом іонізуючого випромінювання та розроблення рекомендацій щодо підвищення ефективності заходів забезпечення протирадіаційного захисту і мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи;
 
     - визначення критеріїв встановлення зон радіактивно забруднених територій та розроблення пропозицій щодо заходів протирадіаційного захисту населення, персоналу, навколишнього природного середовища в цих місцевостях;
 
     - оперативне та об'єктивне інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості з питань стану протирадіаційного захисту населення, персоналу, навколишнього природного середовища;
 
     - сприяння поширенню знань з питань протирадіаційного захисту;
 
     - сприяння створенню систем управління базами даних з норм радіаційної безпеки, радіаційно-екологічної ситуації в Україні, рівнів опромінення, стану здоров'я населення та персоналу ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання.
 
     4. НКРЗУ відповідно до покладених на неї завдань:
 
     - проводить наукову експертизу та погоджує проекти нормативних актів з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення, персоналу, навколишнього природного середовища України;
 
     - проводить наукову експертизу пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань протирадіаційного захисту населення України та розробляє рекомендації з пріоритетних напрямів розвитку радіаційної гігієни та епідеміології, а також пов'язаних з ними напрямів радіаційної фізики, хімії, біології і медицини;
 
     - проводить аналіз науково-технічних проектів з питань попередження і ліквідації наслідків радіаційних аварій чи порушень ядерних технологій, поводження з ядерними матеріалами та джерелами іонізуючого випромінювання і розробляє рекомендації щодо їх реалізації;
 
     - здійснює науково-експертну оцінку науково-дослідних та інших робіт з питань протирадіаційного захисту населення та персоналу ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання і подає у відповідні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади пропозиції щодо актуальності та доцільності виконання цих робіт;
 
     - здійснює заходи щодо підвищення ефективності міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері протирадіаційного захисту населення України, бере участь у проведенні спільно з міжнародними організаціями експертиз радіаційно-екологічного стану, доз опромінення персоналу і населення, стану здоров'я людей, які зазнали впливу іонізуючого опромінення;
 
     - розглядає питання та ініціює заходи щодо підготовки і підвищення кваліфікації фахівців для виконання робіт із забезпечення протирадіаційного захисту;
 
     - готує щорічні доповіді про стан протирадіаційного захисту населення в Україні для інформування Верховної Ради України;
 
     - бере участь у створенні програм з питань розповсюдження знань з протирадіаційного захисту населення, персоналу, навколишнього природного середовища;
 
     - здійснює інформаційно-аналітичну та видавничу діяльність. Видає бюлетень "Радіаційна безпека в Україні". Кошти від реалізації бюлетеня використовуються для покриття витрат на його видання.
 
     5. НКРЗУ має право:
 
     - безкоштовно одержувати від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України та громадських організацій інформацію з питань забезпечення протирадіаційного захисту населення і персоналу ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання;
 
     - залучати до роботи на договірній основі, зі створенням тимчасових творчих колективів, вчених, фахівців, у тому числі іноземних, утворювати групи експертів, консультантів;
 
     - давати рекомендації міністерствам, іншим органам виконавчої влади України та громадським організаціям з питань виконання вимог норм, правил, стандартів радіаційної безпеки та ядерного законодавства в частині радіаційної і екологічної безпеки, протирадіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища.
 
Розділ III
 
Регламент роботи, склад та структура НКРЗУ
 
     1. НКРЗУ формується із числа провідних вчених та спеціалістів з питань радіаційної гігієни, радіаційної медицини, дозиметрії, радіобіології, радіоекології, сільгоспрадіології, ядерного законодавства, які працюють в галузі протирадіаційного захисту людини і навколишнього природного середовища та радіаційної безпеки.
 
     2. НКРЗУ очолює Голова, який затверджується Верховною Радою України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Голова НКРЗУ несе персональну відповідальність перед Верховною Радою України за виконання НКРЗУ покладених на неї завдань і здійснення функцій.
 
     3. Персональний склад НКРЗУ затверджується Верховною Радою України за поданням Голови НКРЗУ. Пропозиції щодо персонального складу погоджуються в комітетах Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.
 
     4. У складі НКРЗУ утворюється Президія і робочі групи із числа членів НКРЗУ. В разі потреби до роботи НКРЗУ залучаються радники та експерти. Робочі групи очолюють члени НКРЗУ.
 
     5. Діяльність НКРЗУ забезпечує апарат НКРЗУ. Гранична чисельність та структура апарату НКРЗУ затверджуються її Головою.
 
     Штатний розпис і кошторис видатків на утримання апарату НКРЗУ затверджуються в установленому законодавством порядку.
 
     6. Основною формою роботи НКРЗУ і її органів є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.
 
     7. Для вирішення спеціальних питань проводяться засідання відповідних робочих груп НКРЗУ, рішення яких затверджуються на засіданнях НКРЗУ.
 
     8. Робота НКРЗУ проводиться за річними та перспективними планами.
 
     9. Засідання НКРЗУ проводяться за наявності не менше двох третин її членів. Рішення НКРЗУ приймається не менш як двома третинами голосів членів НКРЗУ від їх фактичної кількості.
 
     10. На засідання НКРЗУ може бути запрошено представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських організацій України.
 
Розділ IV
 
Фінансове забезпечення НКРЗУ
 
     1. НКРЗУ має власний кошторис.
 
     2. Фінансування діяльності, матеріально-технічне забезпечення НКРЗУ, забезпечення експертиз та розробок, які проводяться на договірній основі, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
     3. Для виконання покладених на неї завдань НКРЗУ може залучати кошти з інших не заборонених законом джерел.вгору