Документ 674-2002-п, попередня редакція — Редакція від 24.03.2004, підстава - 369-2004-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 травня 2002 р. N 674
Київ
Про затвердження Положення про державного
інспектора з питань інтелектуальної
власності Державного департаменту
інтелектуальної власності
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 369 ( 369-2004-п ) від 24.03.2004 )

Відповідно до Законів України "Про особливості державного
регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з
виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем
зчитування" ( 2953-14 ) і "Про авторське право і суміжні права"
( 3792-12 ) та на виконання Указів Президента України від 30 січня
2002 р. N 85 ( 85/2002 ) "Про невідкладні заходи щодо посилення
захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва,
експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем
зчитування" і від 27 квітня 2001 р. N 285 ( 285/2001 ) "Про заходи
щодо охорони інтелектуальної власності в Україні" Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про державного інспектора з питань
інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної
власності, що додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2002 р. N 674
(у редакції постанови Кабінету
Міністрів України
від 24 березня 2004 р. N 369
( 369-2004-п )
ПОЛОЖЕННЯ
про державного інспектора
з питань інтелектуальної власності

Загальна частина
1. Це Положення регламентує діяльність державних інспекторів
з питань інтелектуальної власності, визначає їх права та
функціональні обов'язки стосовно державного контролю за
дотриманням суб'єктами господарювання незалежно від форми
власності вимог законодавства з питань інтелектуальної власності,
розповсюдження і прокату примірників аудіовізуальних творів,
фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, виробництва,
експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування (далі -
диски).
2. Державний інспектор з питань інтелектуальної власності
(далі - державний інспектор) є посадовою особою Державного
департаменту інтелектуальної власності (далі - Департамент).
3. Державні інспектори призначаються на посаду та
звільняються з посади головою Департаменту.
4. Державні інспектори діють у мм. Києві та Севастополі,
областях, Автономній Республіці Крим, де представляють
Департамент.
5. Державний інспектор у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, наказами
МОН та Департаменту.
6. Департамент контролює виконання державним інспектором
своїх завдань і посадових обов'язків, вирішує питання про його
забезпечення робочими приміщеннями та створює умови для роботи.
Державному інспектору видається посвідчення встановленого
зразка.
Державний інспектор має право на використання індивідуального
штампу та бланків, форма яких затверджується Департаментом.
Основні функції державного інспектора
7. Державний інспектор відповідно до покладених на нього
завдань:
1) здійснює систематичний державний контроль за дотриманням
вимог Законів України "Про авторське право і суміжні права"
( 3792-12 ), "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"
( 1587-14 ), "Про особливості державного регулювання діяльності
суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом,
імпортом дисків для лазерних систем зчитування" ( 2953-14 ) в
порядку, визначеному законодавством та цим Положенням;
2) вживає заходів до припинення незаконного обігу (в тому
числі вилучення з обігу) контрафактних примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних,
вироблених чи імпортованих з порушенням вимог законодавства, а
також обладнання і сировини для їх виробництва;
3) з метою недопущення порушень прав інтелектуальної
власності здійснює:
контроль за наявністю договорів на виробництво дисків і
правильністю їх укладення;
контроль за нанесенням спеціального ідентифікаційного коду на
всі диски, що виробляються;
перевірку відомостей і даних, занесених суб'єктом
господарювання, що виробляє диски, до спеціальних журналів,
ведення яких передбачено законодавством;
перевірку реєстрації у спеціальному журналі відомостей про
обсяги виробництва дисків, замовлень та договорів на їх
виробництво;
контроль за обліком замовлень на виробництво дисків, обсягом
їх виробництва, їх зберіганням та відвантаженням, внесенням
відповідних даних до документів складського та бухгалтерського
обліку;
4) подає Департаменту письмові звернення щодо необхідності
проведення позапланових (раптових) перевірок суб'єктів
господарювання;
5) перевіряє дотримання суб'єктами господарювання, що
виробляють диски, експортерами та імпортерами дисків законодавства
з питань авторського права і суміжних прав, застосування
спеціального ідентифікаційного коду, інших вимог законодавства;
6) у встановленому порядку передає суб'єкту господарювання
розпорядження, видані за результатами проведених перевірок та
обов'язкові для виконання, про усунення виявлених порушень щодо
виробництва, експорту, імпорту дисків;
7) застосовує до суб'єктів господарювання у разі порушення
ними законодавства про виробництво дисків спеціальні заходи в
межах наданих йому повноважень;
8) проводить планові та позапланові перевірки суб'єктів
господарювання, що здійснюють розповсюдження, прокат і зберігання
примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
комп'ютерних програм, баз даних;
9) у встановленому законом порядку проводить огляд речей та
вилучає примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
комп'ютерних програм, баз даних, що розповсюджуються з порушенням
законодавства, і відповідні документи;
10) виконує інші функції в межах наданих повноважень.
Права та обов'язки державного інспектора
8. З метою виконання покладених на нього завдань державний
інспектор має право:
1) перевіряти у суб'єктів господарювання наявність дозволу на
використання об'єктів права інтелектуальної власності на будь-якій
стадії їх виробництва, розповсюдження, прокату чи провадження
іншої діяльності, пов'язаної з їх використанням;
2) вимагати від суб'єкта господарювання, що виробляє диски,
для ознайомлення реєстраційні документи про створення
підприємства, ліцензії на виробництво дисків;
3) вимагати від суб'єкта господарювання забезпечення доступу
до будь-якого диска, матриці або документів звітності (у тому
числі всієї звітності), зберігання і ведення яких передбачається
законодавством, у будь-якому форматі, електронній або іншій формі,
у тому числі до ліцензій або інших документів, що підтверджують
право суб'єкта господарювання на відтворення на диску або матриці
об'єктів авторського права і/або суміжних прав;
4) оглядати, вилучати з метою вивчення на необхідний строк
будь-які диски, матриці, книги, аудіо-, відеокасети, а також диски
або матриці, знайдені в ліцензованих приміщеннях, якщо державний
інспектор має обґрунтовані підстави підозрювати вчинення порушення
авторського права або суміжних прав, прав на знак для товарів і
послуг, досліджувати і копіювати будь-які ліцензії, документи
звітності та інші документи;
5) перевіряти носії, які містять об'єкти інтелектуальної
власності, порядок здійснення технологічних процесів,
господарських операцій, пов'язаних з виробництвом та використанням
цих носіїв;
6) перевіряти наявність контрольних марок на введених в обіг
примірниках аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
комп'ютерних програм, баз даних, серію та номер контрольних марок
і відповідність назви аудіовізуального твору, фонограми,
відеограми, комп'ютерної програми, бази даних, нанесеної на
контрольні марки, назві відповідного примірника, а також вилучати
примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
комп'ютерних програм, баз даних, на які не наклеєні контрольні
марки або на які наклеєні контрольні марки, що мають серію і
номер, що не відповідають даним Єдиного реєстру одержувачів
контрольних марок, або на які нанесено назву аудіовізуального
твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних,
що не відповідає назві відповідного примірника; для
аудіовізуальних творів кінематографії- також перевіряти наявність
у суб'єкта господарювання документів, передбачених статтею 15
Закону України "Про кінематографію" ( 9/98-ВР ) та Положенням про
державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування
фільмів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
17 серпня 1998 р. N 1315 ( 1315-98-п ) (Офіційний вісник України,
1998 р., N 33, ст. 1253; 2001 р., N 13, ст. 554);
7) перевіряти будь-які документи, в тому числі розрахункові,
що підтверджують дотримання законодавства з питань інтелектуальної
власності та виробництва, експорту, імпорту дисків;
8) отримувати копії документів, що підлягають перевірці,
відбирати два зразки кожного диска, виробленого із застосуванням
кожної прес-форми, яку було використано або яка могла бути
використана для виробництва диска суб'єктом господарювання, і
вилучати будь-які документи, пов'язані з виявленими порушеннями
законодавства з питань інтелектуальної власності та виробництва,
експорту, імпорту дисків;
9) вимагати з метою забезпечення захисту інтересів суб'єкта
права інтелектуальної власності припинення порушення або вчинення
дій, що можуть призвести до порушення законодавства з питань
інтелектуальної власності та виробництва, експорту, імпорту
дисків;
10) з метою припинення виявлених порушень законодавства з
питань інтелектуальної власності та виробництва, експорту, імпорту
дисків залучати в установленому порядку до проведення перевірок
представників контролюючих та правоохоронних органів,
представників суб'єктів авторського права і/або суміжних прав або
уповноважених ними осіб, а також експертів з питань
інтелектуальної власності;
11) порушувати перед уповноваженими органами питання про
притягнення юридичних та/або фізичних осіб до відповідальності за
порушення законодавства з питань інтелектуальної власності та
виробництва, експорту, імпорту дисків;
12) з метою негайного припинення порушень законодавства з
питань інтелектуальної власності застосовувати в установленому
законом порядку спеціальні заходи, у тому числі:
опечатувати та/або вилучати вироблені, імпортовані або
підготовлені до експорту з порушенням вимог законодавства диски,
обладнання та сировину для їх виробництва, що не відповідають
вимогам законодавства, у тому числі обладнання, яке не
пристосоване для нанесення спеціального ідентифікаційного коду;
обмежувати, тимчасово забороняти діяльність суб'єктів
господарювання у разі її невідповідності вимогам законодавства;
13) подавати пропозиції про тимчасове припинення дії
(анулювання) ліцензії:
на виробництво дисків - Департаменту;
на експорт, імпорт дисків - Мінекономіки.
9. Державний інспектор зобов'язаний:
у разі виявлення порушень законодавства з питань
інтелектуальної власності та виробництва, експорту, імпорту
дисків, що містять ознаки кримінального злочину, негайно
повідомляти про це відповідні правоохоронні органи;
у разі виявлення ознак адміністративного правопорушення за
статтями 51-2, 164-9, 164-13 Кодексу про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) складати протокол про адміністративне
правопорушення та передавати його на розгляд до суду;
у разі проведення огляду речей складати протокол або робити
відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення;
у разі вилучення примірників аудіовізуальних творів,
фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, що
розповсюджуються або надаються в прокат з порушенням
законодавства, а також відповідних документів складати протокол
або робити відповідний запис у протоколі про адміністративне
правопорушення;
забезпечувати дотримання порядку збереження комерційної та
іншої інформації з обмеженим доступом під час виконання функцій,
передбачених цим Положенням;
проводити перевірки в установленому порядку, оформлювати
матеріали перевірки, вести їх облік та передавати на розгляд до
суду;
контролювати (перевіряти) стан виконання виданих в
установленому порядку розпоряджень Департаменту про усунення
виявлених порушень, а також рішень Департаменту,
Держпідприємництва, Мінекономіки стосовно виробництва, експорту,
імпорту дисків;
з метою захисту прав суб'єкта права інтелектуальної власності
взаємодіяти з іншими контролюючими та правоохоронними органами,
зокрема органами МВС, Держмитслужби, а також з державними,
громадськими та іншими організаціями чи фізичними особами,
уповноваженими представляти інтереси суб'єкта права
інтелектуальної власності.
Здійснення державного контролю
10. Державний контроль здійснюється державним інспектором
шляхом проведення планових, позапланових (раптових) перевірок
діяльності суб'єктів господарювання, огляду речей в установленому
законом порядку.
11. План проведення перевірок затверджується Департаментом.
Державний інспектор за десять днів повідомляє суб'єкта
господарювання про планову перевірку.
12. Позапланові (раптові) перевірки проводяться без
попереднього повідомлення суб'єкта господарювання за:
дорученням МОН;
дорученням Департаменту;
ініціативою державного інспектора у разі виявлення фактів
провадження роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних на
ринках, а також у дрібнороздрібній торговельній мережі (палатках,
лотках, автомагазинах тощо), з рук, прокату примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм,
баз даних з порушенням вимог законодавства щодо розповсюдження цих
примірників або інших порушень законодавства з питань
інтелектуальної власності;
письмовим зверненням заявників, у тому числі осіб, яким
належать авторське право і/або суміжні права, а також їх
представників;
дорученням інших контролюючих та правоохоронних органів тощо.
13. Під час проведення позапланових (раптових) перевірок
державниий інспектор перевіряє:
наявність ліцензії на виробництво дисків у виробника,
експортера, імпортера дисків та її чинність;
дотримання виробником дисків ліцензійних умов, передбачених
законодавством;
стан виконання розпоряджень Департаменту та
Держпідприємництва про усунення виявлених порушень ліцензійних
умов;
дотримання правил роздрібної торгівлі, прокату, зберігання
примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
комп'ютерних програм, баз даних, визначених законодавством;
дотримання вимог законодавства щодо маркування примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм,
баз даних під час розповсюдження та прокату цих примірників.
14. Планова перевірка суб'єкта господарювання проводиться
обов'язково у присутності керівника суб'єкта господарювання або
особи, яка його заміщує.
Позапланова (раптова) перевірка проводиться у присутності
керівника суб'єкта господарювання або особи, яка його заміщує, а в
разі їх відсутності - матеріально відповідальної особи суб'єкта
господарювання або особи, яка здійснює розповсюдження примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм,
баз даних.
15. Планова перевірка проводиться в робочі дні з 9 до 18
години.
16. Позапланова перевірка проводиться у будь-який час (у тому
числі в позаробочий) в робочі або вихідні дні.
17. Суб'єкт господарювання, що перевіряється, зобов'язаний
створити необхідні умови для проведення перевірки, а також надати
засоби, необхідні державному інспектору для виконання ним своїх
повноважень згідно з цим Положенням.
18. Під час перевірки особа, яка здійснює розповсюдження
примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
комп'ютерних програм, баз даних, зобов'язана:
надати на вимогу державного інспектора оригінали документів,
що підтверджують дотримання правил роздрібної торгівлі, прокату,
зберігання примірників аудіовізуальних творів, фонограм,
відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;
надати державному інспекторові можливість перевірити
дотримання вимог законодавства щодо маркування примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм,
баз даних, що знаходяться на прилавках та у підсобних приміщеннях.
19. Забороняється суб'єктам господарювання чинити будь-які
перешкоди щодо проведення перевірки державним інспектором.
Будь-яке затримання проведення перевірки, пов'язане з обмеженням
доступу державного інспектора до ліцензованих приміщень,
обладнання, дисків та документів, є підставою для застосування
спеціальних заходів, передбачених законом, у тому числі із
залученням працівників органів МВС.
20. На вимогу суб'єкта права інтелектуальної власності
державний інспектор приймає рішення про залучення такого суб'єкта
чи його представника до проведення перевірки.
21. До участі у проведенні перевірки суб'єкт господарювання
може залучати консультантів, експертів та інших фахівців з метою
надання роз'яснень та захисту своїх прав і законних інтересів.
22. Акт перевірки складається в день її закінчення і
підписується державним інспектором та усіма особами, які брали
участь у проведенні перевірки. У разі призначення експертизи
вилучених дисків, матриць та документів перевірка вважається
закінченою після отримання результатів експертизи.
23. В акті перевірки зазначаються:
дата її проведення;
прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який її
проводив;
посади, прізвища, імена та по батькові осіб, які брали участь
у її проведенні;
повне найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання,
що перевірявся;
прізвище, ім'я, по батькові та посада керівника або іншої
особи, уповноваженої діяти від імені суб'єкта господарювання;
посилання на затверджений в установленому порядку план
перевірок, яким передбачено проведення зазначеної перевірки (у
разі проведення планової перевірки);
факт наявності чи відсутності порушень;
детальний виклад кожного виду порушення (у разі його
наявності) з посиланням на нормативно-правові акти (номер статті,
частини тощо);
дата прийняття рішення про проведення експертизи (у разі
прийняття такого рішення під час перевірки) і прізвища, імена та
по батькові експертів, що її проводитимуть.
24. До акта перевірки додаються копії всіх документів та
матеріалів перевірки, приписи державного інспектора про усунення
виявлених порушень, а у разі складення протоколу про
адміністративне правопорушення - копія протоколу. Протокол про
адміністративне правопорушення складається відповідно до
статті 256 Кодексу про адміністративні правопорушення
( 80732-10 ).
25. Особи, які беруть участь у проведенні перевірки, мають
право у письмовій формі висловлювати обґрунтовані зауваження
та/або пояснення, які додаються до акта перевірки. У разі незгоди
із змістом акта вони підписують такий акт із зауваженнями. Форма
акта перевірки затверджується МОН.
26. Акт перевірки складається у двох примірниках, один з яких
залишається у суб'єкта господарювання або його уповноваженої
особи, а другий передається Департаменту.
27. Акти перевірок та протоколи про адміністративне
правопорушення реєструються державним інспектором в журналах
обліку актів перевірок, протоколів про адміністративне
правопорушення. Сторінки журналів повинні бути пронумеровані,
прошнуровані, а також скріплені печаткою Департаменту.
28. Приписи державного інспектора про усунення виявлених
порушень можуть бути оскаржені до Департаменту або до суду в
порядку, визначеному законодавством.
( Положення в редакції Постанови КМ N 369 ( 369-2004-п ) від
24.03.2004 )вгору