Документ 670-2018-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.09.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 вересня 2018 р. № 670-р
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України “Про державну службу” оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 19
Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2018 р. № 670-р

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття  вакантної посади державного секретаря  Міністерства екології та природних ресурсів

Загальні умови

1. Посадові обов’язки:

1) організовує роботу апарату Мінприроди;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінприроди та подає їх на розгляд Міністра;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мінприроди Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінприроди та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінприроди, звітує про їх виконання;

5) за погодженням з Мінфіном затверджує штатний розпис та кошторис Мінприроди;

6) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінприроди, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

7) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінприроди, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінприроди, притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

9) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінприроди;

10) представляє Мінприроди як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

11) видає з питань, що належать до його компетенції, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

12) здійснює інші повноваження, визначені законом.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад -  18 000 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг -  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9. ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду -  призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2017 р., № 71, ст. 2163), до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

7) заповнена особова картка встановленого зразка;

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції);

9) заява про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

10) документи приймаються до 18 години 11 жовтня 2018 року.

5. Місце, час і дата проведення конкурсу -  м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 година, 23 жовтня 2018 року.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, - Велієва Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

- вища, ступінь вищої освіти -  магістр

2.

Досвід роботи

- загальний стаж роботи -  не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорії “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки -  не менше трьох років

3.

Володіння
державною мовою

- вільне володіння державною мовою

4.

Володіння
іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька)

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Наявність лідерських навичок

- встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
- стратегічне планування;
- вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно кілька завдань;
- ведення ділових переговорів;
- досягнення кінцевих результатів

2.

Вміння приймати ефективні рішення

- аналіз державної політики;
- наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних)

3.

Комунікація та взаємодія

- вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;
- співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
- відкритість

4.

Управління змінами

- формування плану змін та покращень;
- управління змінами та реакцією на них;
- оцінка ефективності змін

5.

Управління організацією та персоналом

- організація роботи і контроль;
- управління проектами;
- управління якісним обслуговуванням;
- мотивування;
- управління людськими ресурсами

6.

Особистісні компетенції

- принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;
- спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;
- системність;
- інноваційність та неупередженість;
- самоорганізація та саморозвиток;
- вміння працювати в стресових ситуаціях

7.

Управління публічними фінансами

- знання основ бюджетного законодавства;
- знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів

8.

Робота з інформацією

- знання основ законодавства про інформацію;
- вміння працювати в умовах електронного урядування

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
- Конституції України;
- Закону України “Про державну службу”;
- Закону України “Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного секретаря Мінприроди

Знання:
- Закону України “Про Кабінет Міністрів України”;
- Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”;
- Закону України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року”;
- Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;
- Закону України “Про державний контроль за використанням та охороною земель”;
- Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”
вгору