Документ 67-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.08.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.11.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
щодо виплати пенсій громадянам України,
які перебувають за кордоном
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 40, ст.346 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376) такі зміни:
1) частину першу статті 44 доповнити словами "особисто або
через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності,
посвідченої нотаріально";
2) абзац перший частини першої статті 47 викласти в такій
редакції:
"1. Пенсія виплачується щомісяця організаціями, що здійснюють
виплату і доставку пенсій, у строк не пізніше 25 числа місяця, за
який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним
у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України
або перераховується на визначений цією особою банківський рахунок
у порядку, передбаченому законодавством;
3) перше речення статті 51 викласти в такій редакції:
"У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за
кордон пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може
бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від'їздом,
рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем
постійного проживання".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;
протягом першого півріччя 2007 року внести до Верховної Ради
України пропозиції щодо порядку виплати пенсій у разі виїзду
громадян України на постійне місце проживання за кордон.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 серпня 2006 року
N 67-Vвгору