Про Положення про Національне космічне агентство України
Указ Президента України; Положення від 22.07.1997665/97
Документ 665/97, попередня редакція — Редакція від 06.04.2004, підстава - 280/2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Національне космічне
агентство України
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1019/98 від 15.09.98
N 594/99 від 29.05.99
N 943/2000 від 01.08.2000
N 356/2002 ( 356/2002 ) від 19.04.2002
N 1048/2002 ( 1048/2002 ) від 15.11.2002
N 1207/2002 ( 1207/2002 ) від 24.12.2002
N 1213/2003 ( 1213/2003 ) від 25.10.2003
N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

1. Затвердити Положення про Національне космічне агентство
України (додається).
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк привести
свої рішення у відповідність з цим Указом.
3. Визнати такими, що втратили чинність, статті 1 і 2 Указу
Президента України від 17 жовтня 1995 року N 969 ( 969/95 ) "Про
заходи щодо вдосконалення державного регулювання космічної
діяльності в Україні".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 липня 1997 року
N 665/97

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 22 липня 1997 року N 665/97
ПОЛОЖЕННЯ
про Національне космічне агентство України

1. Національне космічне агентство України (НКАУ) є
центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який
забезпечує реалізацію державної політики у галузі космічної
діяльності, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління,
несе відповідальність за стан її розвитку.
Діяльність НКАУ спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України. ( Пункт 1 в редакції Розпорядження Президента N 1213/2003
( 1213/2003 ) від 25.10.2003 )
2. НКАУ в своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, актами
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
НКАУ узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до його компетенції, розробляє пропозиції про
вдосконалення законодавства про космічну діяльність та у
встановленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України,
Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень НКАУ організовує виконання актів
законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
3. Основними завданнями НКАУ є: розробка концептуальних основ державної політики в галузі
дослідження і використання космічного простору в мирних цілях та в
інтересах безпеки держави; забезпечення організації і розвитку космічної діяльності в
Україні та під юрисдикцією України поза її межами; сприяння підвищенню обороноздатності держави та національної
безпеки з використанням космічних засобів; розвиток співробітництва України з іншими державами та
міжнародними організаціями у космічній галузі; розроблення та реалізація пропозицій щодо наукового,
виробничо-технічного та фінансово-економічного розвитку космічної
галузі. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом Президента
N 1048/2002 ( 1048/2002 ) від 15.11.2002 )
4. НКАУ відповідно до покладених на нього завдань: 1) розробляє разом з міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади та Національною академією наук України
Загальнодержавну (Національну) космічну програму України, а також
науково-технічні програми та проекти фундаментальних досліджень і
прикладних розробок з космічної тематики, включаючи міжнародні,
забезпечує їх виконання;
2) бере участь у розробленні проектів Державних програм
економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету
України, а також готує та подає на розгляд Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо бюджетного фінансування Загальнодержавної
(Національної) космічної програми України, науково-технічних
програм і проектів фундаментальних досліджень і прикладних
розробок з космічної тематики, забезпечення виконання відповідних
міжнародних програм і проектів, участі України у діяльності
міжнародних організацій, виділення державних кредитів,
матеріально-технічних ресурсів та інвестицій на ці цілі;
3) забезпечує здійснення науково-технічних і технологічних
розробок для розвитку ракетно-космічної техніки;
4) здійснює підготовку пропозицій щодо: вдосконалення механізму регулювання розвитку економіки, її
структурної перебудови, забезпечення збалансованості,
вдосконалення оподаткування, ціноутворення і кредитування,
визначення особливостей приватизації підприємств космічної галузі; соціального захисту населення, екологічної безпеки у сфері
космічної діяльності;
5) бере участь у межах своїх повноважень у опрацюванні
комплексу заходів, спрямованих на поглиблення економічної реформи,
у формуванні та реалізації інвестиційної та антимонопольної
політики, складанні макроекономічних та міжгалузевих балансів;
6) є державним генеральним замовником робіт з дослідження і
використання космічного простору, науково-дослідних і
дослідно-конструкторсько-технологічних робіт з проектування,
виготовлення та випробування космічної техніки, у тому числі для
виконання міжнародних космічних проектів;
7) здійснює керівництво у сфері управління та координації
діяльності підприємств, установ і організацій космічної та
суміжних галузей;
8) забезпечує разом з міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади експлуатацію, підтримку та вдосконалення
об'єктів космічної діяльності;
9) організовує і координує роботи, пов'язані з запусками
космічних апаратів різного призначення та керуванням їх польотами,
а також в межах своєї компетенції забезпечує приймання, збирання,
відпрацювання та зберігання інформації, що надходить з космічних
засобів;
10) організовує відбір кандидатур та підготовку космонавтів
для пілотованих космічних польотів;
11) видає ліцензії суб'єктам господарської діяльності на
розробку, випробування, виробництво, експлуатацію ракет-носіїв,
космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної
інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до
складу космічного сегмента супутникових систем, контролює
додержання ліцензійних умов при здійсненні зазначених видів
діяльності; ( Підпункт 11 пункту 4 в редакції Указів Президента
N 1019/98 від 15.09.98, N 356/2002 ( 356/2002 ) від 19.04.2002 )
12) організовує розроблення та функціонування Системи
сертифікації космічної техніки України (УкрСС КТ);
13) здійснює у встановленому порядку реєстрацію об'єктів
космічної діяльності;
14) забезпечує суб'єкти космічної діяльності в Україні
необхідною нормативною документацією, розробляє
фінансово-економічні та інші нормативи, механізми їх впровадження
і затверджує галузеві стандарти;
15) здійснює у встановленому порядку функції управління
майном підприємств, що належать до сфери його управління, в тому
числі акціями, частками, паями, що належать державі у майні
господарських товариств (державними корпоративними правами);
( Підпункт 15 пункту 4 в редакції Указу Президента N 594/99 від
29.05.99 )

16) є державним замовником капітального будівництва жилих
будинків і технічних споруд в космічній галузі;
17) здійснює контроль за використанням бюджетних та
позабюджетних коштів, кредитів, виділених підприємствам, установам
і організаціям, що належать до сфери його управління;
18) сприяє запровадженню нових високоефективних форм
підготовки та перепідготовки кадрів;
19) організовує виставки ракетно-космічної техніки,
підготовку та видання науково-технічної літератури з питань
космічної діяльності;
20) створює галузеву науково-технічну інформаційну систему;
21) видає інформаційні бюлетені та інформує громадськість про
космічну діяльність;
22) вживає заходів, спрямованих на вдосконалення
зовнішньоекономічного співробітництва України з іншими державами в
галузі космічної діяльності;
23) бере участь у підготовці міжнародних договорів України з
питань, що належать до його компетенції, організовує їх виконання;
24) для забезпечення національної безпеки України: вживає заходів для оперативного виявлення джерел небезпеки; сприяє в межах своєї компетенції забезпеченню необхідного
рівня стійкості, надійності та ефективності систем державного
управління і оборони держави в особливий період; забезпечує надійне функціонування космічних інформаційних та
комунікаційних систем для потреб вищих посадових осіб держави; контролює в межах своїх повноважень додержання міжнародних
договорів України;
25) здійснює керівництво Національним центром управління та
випробувань космічних засобів;
26) забезпечує у межах своєї компетенції здійснення
державного моніторингу навколишнього природного середовища;
27) реалізує державну науково-технічну політику щодо
створення і експлуатації Єдиної супутникової системи передачі
інформації, супутникових систем зв'язку та телерадіомовлення для
забезпечення функціонування інформаційного простору держави, а
також виконує функції державного замовника і координатора робіт,
пов'язаних зі створенням та експлуатацією цих систем;
28) представляє інтереси держави в міжнародних організаціях,
діяльність яких пов'язана з дослідженням та використанням
космічного простору, експлуатацією супутникових систем;
29) забезпечує впровадження супутникових телекомунікаційних
технологій для: створення державної системи контролю космічного простору та
орбітографії; створення та підтримки цілісності державного навігаційного
поля і системи єдиного часу; створення супутникових мереж зв'язку із забезпеченням
входження органів виконавчої влади, державних підприємств, установ
і організацій до глобальних міжнародних інформаційних мереж; розгортання супутникових розподільних мереж радіомовлення та
телебачення; забезпечення дипломатичних представництв і консульських
установ України за кордоном супутниковим зв'язком та
телерадіомовленням;
30) разом з Міністерством оборони України та іншими
центральними органами виконавчої влади відповідно до їхньої
компетенції здійснює державний нагляд за безпекою космічної
діяльності;
31) разом з Міністерством оборони України формує і
організовує виконання замовлень на створення і використання
космічної техніки подвійного призначення на основі
Загальнодержавної (Національної) космічної програми України, а
також забезпечує функціонування і розвиток відповідних об'єктів
наземної та космічної інфраструктури;
32) є державним замовником на поставку, закупівлю продукції,
виконання робіт, надання послуг для потреб космічної галузі;
33) забезпечує у межах своєї компетенції виконання завдань з
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
34) веде облік контрактів та інших угод, предметом яких є
космічна діяльність, а також договорів купівлі-продажу, які
укладаються українськими суб'єктами підприємницької діяльності з
іноземними суб'єктами господарської діяльності;
35) вживає заходів до правового захисту об'єктів
інтелектуальної власності, а також захисту державних інтересів у
вирішенні питань використання об'єктів, створених у космічній
галузі за рахунок бюджетних коштів;
36) забезпечує розвиток згідно з чинним законодавством
системи страхування ризиків, що мають місце у діяльності НКАУ,
його підприємств і організацій, а також страхування життя,
здоров'я, майнових інтересів працівників;
37) в межах своєї компетенції забезпечує збереження державної
та комерційної таємниці;
38) здійснює єдину науково-технологічну політику в галузі
створення ракет-носіїв та ракетних комплексів на замовлення
Міністерства оборони України; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 38
згідно з Указом Президента N 594/99 від 29.05.99 )
39) виконує роботи, пов'язані з використанням космічних
ракет-носіїв, створених на базі стратегічних ракетних комплексів,
які виводяться з експлуатації у зв'язку з вичерпанням ресурсу або
підлягають ліквідації відповідно до міжнародних договорів;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 39 згідно з Указом Президента
N 594/99 від 29.05.99 )
40) забезпечує конверсію промислових підприємств космічної
галузі, пов'язаних з розробленням і виробництвом
міжконтинентальних балістичних ракет, їх складових частин та
агрегатів, створення на базі конверсійних потужностей
високотехнологічного виробництва цивільного призначення з
використанням новітніх технологій і залученням національних та
іноземних інвестицій; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 40 згідно з
Указом Президента N 594/99 від 29.05.99 )
41) веде Державний реєстр унікальних об'єктів космічної
діяльності, здійснює державний нагляд за їх станом, вживає заходів
для їх підтримки та здійснює в установленому порядку фінансування
діяльності цих об'єктів; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 41 згідно
з Указом Президента N 594/99 від 29.05.99 )
42) утворює, реорганізує та ліквідує представництва
генерального замовника - Національного космічного агентства
України на підприємствах космічної галузі, здійснює управління і
контроль за їх діяльністю; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 42
згідно з Указом Президента N 356/2002 ( 356/2002 ) від
19.04.2002 )
42-1) розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму
державного регулювання космічної діяльності; ( Пункт 4 доповнено
підпунктом 42-1 згідно з Указом Президента N 1048/2002
( 1048/2002 ) від 15.11.2002 )
42-2) створює сприятливі економічні умови для функціонування
суб'єктів господарювання всіх форм власності в космічній галузі;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 42-2 згідно з Указом Президента
N 1048/2002 ( 1048/2002 ) від 15.11.2002 )
42-3) забезпечує відповідно до законодавства проведення в
космічній галузі єдиної соціальної, науково-технічної та
інвестиційної політики; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 42-3 згідно
з Указом Президента N 1048/2002 ( 1048/2002 ) від 15.11.2002 )
42-4) розробляє організаційно-правові та економічні механізми
структурної перебудови космічної галузі та забезпечує їх
впровадження; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 42-4 згідно з Указом
Президента N 1048/2002 ( 1048/2002 ) від 15.11.2002 )
42-5) забезпечує ефективне використання науково-технічного і
виробничого потенціалу космічної галузі та створює умови для
впровадження космічних технологій у виробництво
високотехнологічної конкурентоспроможної продукції для потреб
внутрішнього ринку і на експорт; ( Пункт 4 доповнено підпунктом
42-5 згідно з Указом Президента N 1048/2002 ( 1048/2002 ) від
15.11.2002 )
42-6) здійснює моніторинг та інформаційно-аналітичне
забезпечення суб'єктів підприємницької діяльності космічної галузі
на внутрішньому і зовнішньому ринках; ( Пункт 4 доповнено
підпунктом 42-6 згідно з Указом Президента N 1048/2002
( 1048/2002 ) від 15.11.2002 )
42-7) організовує розроблення та здійснення природоохоронних
заходів, спрямованих на зниження і запобігання негативному впливу
виробництва на природне середовище та здоров'я людей; ( Пункт 4
доповнено підпунктом 42-7 згідно з Указом Президента N 1048/2002
( 1048/2002 ) від 15.11.2002 )
42-8) забезпечує утилізацію бойових ракет міжконтинентальних
балістичних ракетних комплексів, рідинних компонентів і твердого
ракетного палива цих ракет; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 42-8
згідно з Указом Президента N 1048/2002 ( 1048/2002 ) від
15.11.2002 )
42-9) організовує виробництво промислових вибухових речовин.
( Пункт 4 доповнено підпунктом 42-9 згідно з Указом Президента
N 1048/2002 ( 1048/2002 ) від 15.11.2002 )
43) виконує інші функції у сфері космічної діяльності
відповідно до законодавства України.
5. НКАУ має право:
1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за
погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до
його компетенції;
2) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України у галузі космічної діяльності;
3) одержувати у встановленому законодавством порядку
безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади інформацію, документи і матеріали, а від
Міністерства статистики України - статистичні дані, необхідні для
виконання покладених на нього завдань;
4) скликати у встановленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції;
5) укладати контракти на виконання робіт підприємствами,
установами і організаціями космічної та інших галузей незалежно
від форм власності;
6) самостійно або за участю спеціалістів інших центральних та
місцевих органів виконавчої влади, установ і організацій
здійснювати контроль за використанням та збереженням бюджетних
коштів, одержаних за контрактами підприємствами, установами і
організаціями - виконавцями робіт у космічній галузі;
7) утворювати експертні комісії та організовувати проведення
комплексної експертизи програм і проектів у сфері космічної
діяльності, залучати до роботи в цих комісіях, а також для
проведення консультацій, аналізу стану ракетно-космічного
потенціалу та складання відповідних прогнозів вітчизняних і
зарубіжних учених, спеціалістів та експертів міжнародних
організацій, іноземних підприємств; ( Підпункт 7 пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 943/2000 від
01.08.2000 )
8) анулювати у випадках і в порядку, передбачених Законом
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), видану ним ліцензію; ( Пункт 5 доповнено підпунктом 8
згідно з Указом Президента N 1019/98 від 15.09.98, в редакції
Указу Президента N 356/2002 ( 356/2002 ) від 19.04.2002 )
( Підпункт 9 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента
N 356/2002 ( 356/2002 ) від 19.04.2002 )
( Підпункт 10 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента
N 356/2002 ( 356/2002 ) від 19.04.2002 )
6. НКАУ в процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої
влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
7. НКАУ в межах своїх повноважень на основі та на виконання
актів законодавства України видає накази, організовує та контролює
їх виконання. Рішення НКАУ з питань космічної діяльності, видані у межах
його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями
незалежно від форм власності, а також громадянами. НКАУ в разі потреби може видавати разом з іншими центральними
та місцевими органами виконавчої влади спільні нормативні акти. Нормативно-правові акти НКАУ підлягають реєстрації в
установленому законодавством порядку. ( Пункт 7 доповнено абзацом
згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від
05.03.2004 )
8. НКАУ очолює Генеральний директор, якого призначає
Президент України за поданням Прем'єр-міністра України. Генеральний директор має заступників, які призначаються
згідно з чинним законодавством України. Розподіл обов'язків між
заступниками здійснює Генеральний директор. Генеральний директор НКАУ: здійснює керівництво дорученими йому сферами діяльності і
несе відповідальність перед Президентом України та Кабінетом
Міністрів України за стан справ у цих сферах, визначає ступінь
відповідальності заступників генерального директора, керівників
підрозділів НКАУ; розпоряджається бюджетними асигнуваннями, що передаються на
утримання і забезпечення діяльності НКАУ; призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату НКАУ, в тому числі за погодженням з Кабінетом
Міністрів України - керівників структурних підрозділів
центрального апарату НКАУ; ( Абзац шостий пункту 8 в редакції
Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 ) затверджує в межах асигнувань, затверджених Кабінетом
Міністрів України, кошторис витрат на утримання установ, які
фінансуються з державного бюджету; призначає за погодженням з Президентом України керівників
підприємств, установ, організацій, які є суб'єктами міжнародного
військово-технічного співробітництва і перебувають в управлінні
НКАУ; ( Пункт 8 доповнено абзацом восьмим згідно з Указом
Президента N 1207/2002 ( 1207/2002 ) від 24.12.2002 ) призначає на посади, переміщує по службі відряджених до НКАУ
військовослужбовців, а також вносить подання до Міністерства
оборони України про присвоєння їм у встановленому порядку чергових
військових звань; організовує роботу колегії НКАУ і головує на її засіданнях;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції НКАУ, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності та розвитку космічної галузі в НКАУ утворюється колегія
у складі Генерального директора, заступників Генерального
директора за посадою, а також інших керівних працівників НКАУ. У разі потреби до складу колегії НКАУ можуть входити в
установленому порядку інші особи. ( Абзац другий пункту 9 в
редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 ) Членів колегії затверджує та увільняє від виконання
обов'язків Кабінет Міністрів України. ( Абзац третій пункту 9 в
редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 ) Рішення колегії проводяться в життя наказами НКАУ.
10. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо головних напрямів розвитку науки і техніки, обговорення
найважливіших програм та інших питань в НКАУ створюється
науково-технічна рада з числа вчених і висококваліфікованих
фахівців. Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджує
Генеральний директор НКАУ. У НКАУ з урахуванням специфіки його діяльності можуть
утворюватися й інші дорадчі та консультативні органи. Склад цих
органів і положення про них затверджує Генеральний директор.
11. Гранична чисельність працівників НКАУ затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату НКАУ затверджує Генеральний
директор НКАУ за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Штатний розпис, кошторис видатків НКАУ затверджує Генеральний
директор НКАУ за погодженням з Міністерством фінансів України.
Положення про структурні підрозділи центрального апарату НКАУ
затверджує Генеральний директор НКАУ. ( Пункт 11 в редакції Указу Президента N 356/2002 ( 356/2002 ) від
19.04.2002, із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Президента N 1213/2003 ( 1213/2003 ) від 25.10.2003, в редакції
Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )
12. НКАУ є юридичною особою, має самостійний баланс,
реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України,
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням. ( Пункт 12 із змінами, нвесеними згідно з Розпорядженням
Президента N 1213/2003 ( 1213/2003 ) від 25.10.2003 )

Глава Адміністрації Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору