Документ 663-VII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.06.2017, підстава - 2019-VIII

8. За результатами роботи балансуючого ринку за відповідну добу на підставі даних системного оператора адміністратор розрахунків розраховує платежі системного оператора та учасників балансування за електричну енергію, ціни небалансу електричної енергії, а також обсяги небалансів електричної енергії сторін, відповідальних за баланс, і відповідні платежі за них та виставляє відповідні рахунки у порядку, визначеному правилами ринку.

9. Порядок набуття та позбавлення статусу учасника балансування, обсяги та порядок обміну інформацією, необхідною для забезпечення функціонування балансуючого ринку, порядок подання та відбору пропозицій (заявок) учасників балансування, правила розрахунку цін та платежів на балансуючому ринку, а також порядок застосування механізмів регулювання цін на балансуючому ринку визначаються правилами ринку.

10. Участь у балансуючому ринку з метою врегулювання небалансів електричної енергії є обов’язковою для сторін, відповідальних за баланс. Для участі у балансуючому ринку сторони, відповідальні за баланс, зобов’язані укласти з системним оператором договір на основі типового договору про врегулювання небалансів.

Сторони, відповідальні за баланс та укладені ними договори про врегулювання небалансів, реєструються адміністратором розрахунків у порядку, визначеному правилами ринку.

Типовий договір про врегулювання небалансів затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Стаття 9. Ринок допоміжних послуг

1. В Україні функціонує єдиний ринок допоміжних послуг.

На ринку допоміжних послуг системний оператор купує допоміжні послуги для забезпечення сталої та надійної роботи об’єднаної енергетичної системи України та забезпечення якості електричної енергії.

2. Учасниками ринку допоміжних послуг є:

системний оператор, який купує та/або використовує допоміжні послуги;

постачальники допоміжних послуг, які пропонують та/або надають допоміжні послуги.

3. На ринку допоміжних послуг можуть придбаватися/надаватися допоміжні послуги для забезпечення:

1) регулювання частоти та активної потужності, підтримання балансу потужності та енергії в об’єднаній енергетичній системі України, а саме:

послуги первинного, вторинного, третинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності;

послуги із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності;

2) підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в об’єднаній енергетичній системі України, а саме:

послуги регулювання напруги та реактивної потужності;

послуги із забезпечення відновлення функціонування об’єднаної енергетичної системи України після системних аварій.

Правилами ринку можуть бути передбачені інші допоміжні послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності, підтримання балансу потужності та енергії в об’єднаній енергетичній системі України та підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в об’єднаній енергетичній системі України.

4. Допоміжні послуги впроваджуються рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за поданням системного оператора виходячи з потреб системного оператора у певних допоміжних послугах.

5. Функціонування ринку допоміжних послуг здійснюється за правилами ринку, які, зокрема, визначають:

види допоміжних послуг;

вимоги до суб’єктів ринку щодо надання допоміжних послуг та порядок підтвердження відповідності суб’єктів зазначеним вимогам;

зобов’язання суб’єктів ринку щодо обов’язкової участі у ринку допоміжних послуг та обов’язки надання певних допоміжних послуг;

порядок реєстрації постачальників допоміжних послуг;

порядок оприлюднення інформації, пов’язаної з придбанням допоміжних послуг;

порядок придбання/використання допоміжних послуг, у тому числі порядок ціноутворення щодо кожної допоміжної послуги;

підстави для застосування регулювання цін на ринку допоміжних послуг;

відповідальність за ненадання/неналежне надання допоміжних послуг;

порядок врахування при визначенні обсягів небалансів електричної енергії обсягів електричної енергії, відпущеної та/або спожитої постачальником допоміжних послуг у разі надання допоміжних послуг;

порядок проведення розрахунків за допоміжні послуги;

порядок проведення моніторингу виконання постачальниками допоміжних послуг зобов’язань з надання допоміжних послуг.

6. Вимоги до постачальників допоміжних послуг (у тому числі критерії відповідності їх електроенергетичного обладнання потребам системного оператора), яким вони мають відповідати для надання допоміжних послуг, визначаються системним оператором відповідно до кодексу електричних мереж, правил ринку та інших нормативно-технічних документів. Інформація про вимоги до постачальників допоміжних послуг є публічною та підлягає оприлюдненню системним оператором у порядку, визначеному правилами ринку.

Порядок перевірки та порядок проведення випробувань електроустановок постачальника допоміжних послуг з метою підтвердження їх відповідності вимогам системного оператора визначаються кодексом електричних мереж.

7. Перелік допоміжних послуг, що мають в обов’язковому порядку пропонуватися та надаватися системному оператору постачальником допоміжних послуг, визначається правилами ринку.

Суб’єкти ринку електричної енергії зобов’язані зареєструватися у системного оператора для надання відповідних допоміжних послуг як постачальники таких допоміжних послуг у випадках та порядку, визначених правилами ринку.

Виробники зобов’язані брати участь у ринку допоміжних послуг та надавати допоміжні послуги у випадках, визначених правилами ринку.

8. Залежно від виду допоміжної послуги та потреби системного оператора придбання та/або використання допоміжної послуги може здійснюватися протягом доби, тижня, місяця, кварталу та року/років.

Купівля допоміжних послуг здійснюється на підставі договорів про надання допоміжних послуг, які укладаються на основі типових договорів про надання допоміжних послуг.

Типові договори про надання допоміжних послуг затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

9. Системний оператор відповідно до кодексу електричних мереж та інших нормативно-технічних документів визначає необхідні обсяги допоміжних послуг на певний період. Інформація щодо необхідних допоміжних послуг, їх обсягів та термінів придбання/надання є публічною та підлягає оприлюдненню системним оператором у порядку, визначеному правилами ринку.

10. Допоміжні послуги купуються системним оператором на конкурентних засадах, крім випадків, передбачених цим Законом.

11. Допоміжні послуги із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності придбаваються з урахуванням потреб системного оператора у таких допоміжних послугах відповідно до плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років. Відбір постачальників допоміжних послуг із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності здійснюється системним оператором на конкурентних засадах відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Особливості придбання допоміжних послуг із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності визначаються цим Законом та Законом України "Про електроенергетику".

12. У разі якщо обсяг запропонованої допоміжної послуги менший, ніж потреба системного оператора у цій послузі, або якщо допоміжна послуга надається постачальниками допоміжних послуг, що займають монопольне (домінуюче) положення на ринку цих послуг або в окремій частині об’єднаної енергетичної системи України з існуючими системними обмеженнями, продаж такої допоміжної послуги є обов’язковим для постачальника допоміжних послуг, а послуга купується системним оператором за ціною, що розраховується ним за методикою розрахунку регульованих цін на допоміжні послуги, що затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Регульовані ціни на ринку допоміжних послуг в обов’язковому порядку мають забезпечувати:

відшкодування економічно обґрунтованих витрат постачальників допоміжних послуг на надання відповідних допоміжних послуг, у тому числі покриття обґрунтованих інвестицій, необхідних для забезпечення надання цих послуг;

отримання прибутку.

13. У разі якщо темп зростання цінових пропозицій постачальників допоміжних послуг, наданих на конкурентних засадах, перевищує обмеження, встановлені правилами ринку, продаж таких допоміжних послуг їх постачальниками та придбання системним оператором здійснюються за цінами, розрахованими відповідно до правил ринку.

14. Системний оператор надає адміністратору розрахунків інформацію щодо обсягів та цін придбаних ним допоміжних послуг, а також щодо фактично наданих допоміжних послуг для розрахунку відповідних платежів. Інформація щодо обсягів та вартості придбаних допоміжних послуг є публічною та підлягає оприлюдненню системним оператором у порядку, визначеному правилами ринку.

15. Витрати системного оператора на оплату допоміжних послуг включаються до тарифу на централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України.

Стаття 10. Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж

1. Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж з метою здійснення операцій з експорту та/або імпорту електричної енергії мають право отримати виключно електропостачальники, які не здійснюють діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території.

Електропередавальне підприємство у координації із системним оператором забезпечує недискримінаційні умови доступу електропостачальників до магістральних та міждержавних електричних мереж при здійсненні експорту та/або імпорту електричної енергії в межах технічної можливості таких електричних мереж з урахуванням їх пріоритетного використання для забезпечення потреб споживачів України в електричній енергії відповідно до стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України.

Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж від імені електропередавального підприємства надається системним оператором відповідно до порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, який затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

2. Організація надання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж здійснюється системним оператором у координації з системними операторами та/або операторами системи передачі сусідніх країн.

3. Системний оператор визначає доступну пропускну спроможність відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі. Величина доступної пропускної спроможності узгоджується з відповідними системними операторами та/або операторами системи передачі сусідніх країн.

Системний оператор відповідно до порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж щоденно публікує інформацію на кожну добу, місяць та рік щодо обсягів доступної, вільної, розподіленої пропускної спроможності та пропускної спроможності, щодо якої відповідно до закону надано пріоритетний доступ, прогноз щодо надійності вільної пропускної спроможності, а також вільної пропускної спроможності, яка виставляється на аукціон.

4. Розподілення вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж здійснюється системним оператором за процедурою електронного аукціону з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису, крім випадків, встановлених цим Законом. Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж електропостачальники отримують за результатами аукціону.

У разі якщо сукупний попит на пропускну спроможність міждержавних електричних мереж перевищує величину вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, аукціон на доступ проводиться за принципом першочергового задоволення заявок учасників аукціону, які пропонують найвищу ціну. У такому разі ціна доступу до пропускної спроможності за відповідним напрямком визначається за мінімальною ціною із задоволених заявок учасників аукціону.

За умови, що сукупний попит на пропускну спроможність міждержавних електричних мереж не перевищує або дорівнює величині вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, системний оператор, від імені електропередавального підприємства, надає учасникам такого аукціону доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на безоплатній основі.

Системний оператор з метою розподілення вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж проводить річні, місячні та добові аукціони. При проведенні аукціону системний оператор здійснює розподіл всієї вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, визначеної на відповідний період.

5. Кошти, отримані електропередавальним підприємством в результаті надання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на аукціонах, використовуються електропередавальним підприємством у першу чергу на збільшення пропускної спроможності таких мереж.

6. Електропостачальники, які отримали доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, зобов’язані в строки, передбачені правилами ринку та порядком проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, подати системному оператору добовий погодинний графік експорту/імпорту електричної енергії для отримання акцепту. У разі якщо у вищезазначений строк електропостачальник не надав системному оператору добовий погодинний графік експорту/імпорту електричної енергії, такий електропостачальник втрачає доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на відповідну добу експорту/імпорту електричної енергії, а системний оператор здійснює розподіл невикористаної величини пропускної спроможності на добовому аукціоні.

У разі якщо електропостачальник протягом календарного місяця використовує отриману в результаті річного аукціону пропускну спроможність міждержавних електричних мереж України менше ніж на 70 відсотків, такий електропостачальник втрачає отриманий доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, а така величина розподіленої пропускної спроможності стає вільною пропускною спроможністю і виставляється на аукціон.

Електропостачальники, які отримали доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, мають право передати на договірних засадах іншим електропостачальникам доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, повідомивши та зареєструвавши у системного оператора передачу такого доступу відповідно до порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

7. Збільшення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж здійснюється за рахунок інвестицій електропередавального підприємства або за рахунок інвестицій фізичної чи юридичної особи, що не є пов’язаною прямо або опосередковано відносинами контролю з електропередавальним підприємством.

Додаткові (збільшені) обсяги пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, створені за рахунок інвестицій фізичної чи юридичної особи, що не пов’язана прямо або опосередковано відносинами контролю з електропередавальним підприємством, можуть бути звільнені від дії положень частини четвертої цієї статті за таких умов:

інвестиція має підвищити рівень конкуренції на ринку електричної енергії;

інвестиція не відбудеться, якщо звільнення не буде надано;

інвестиція здійснюється в об’єкти електроенергетики об’єднаної енергетичної системи України;

жодна частина інвестицій або експлуатаційних витрат на створення та/або експлуатацію додаткового (збільшеного) обсягу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж не покривається за рахунок тарифу на передачу або розподіл електричної енергії електропередавального або електророзподільних підприємств України або операторів магістральних та міждержавних електромереж енергосистеми, в напрямку якої буде збільшено пропускну спроможність.

Таке звільнення надається особам, за рахунок інвестицій яких відбулося збільшення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, на весь обсяг або частину додаткової (збільшеної) пропускної спроможності та на термін, що не може бути меншим терміну окупності інвестиційного проекту.

Відповідність інвестиційних проектів умовам, визначеним цим Законом, за яких вони звільняються від дії частини четвертої цієї статті, та термін надання такого звільнення визначаються у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Антимонопольного комітету України.

Експлуатацію новозбудованих об’єктів міждержавних електричних мереж, збудованих за рахунок інвестицій фізичної чи юридичної особи, що не пов’язана прямо або опосередковано відносинами контролю з електропередавальним підприємством, здійснює електропередавальне підприємство за договором із власником/інвестором. Диспетчерське (оперативно-технологічне) управління новозбудованими об’єктами міждержавних електричних мереж здійснюється системним оператором як складовою об’єднаної енергетичної системи України.

Стаття 11. Роздрібний ринок електричної енергії

1. Роздрібний ринок електричної енергії функціонує для задоволення потреб споживачів в електричній енергії.

Суб’єктами роздрібного ринку є споживачі, електропостачальники та електророзподільні підприємства.

Відносини між суб’єктами роздрібного ринку регулюються правилами користування електричною енергією та договорами, укладеними відповідно до закону.

2. На роздрібному ринку електричної енергії продаж електричної енергії споживачам здійснюється незалежними та/або гарантованими електропостачальниками.

3. Кваліфіковані споживачі електричної енергії можуть купувати електричну енергію за договором про постачання електричної енергії у будь-якого незалежного електропостачальника на договірних умовах та за цінами, визначеними за домовленістю сторін, та/або у гарантованого електропостачальника за роздрібними цінами гарантованого електропостачальника.

Зміна кваліфікованим споживачем електропостачальника здійснюється на безоплатній основі у порядку, визначеному правилами користування електричною енергією.

4. Договір про постачання електричної енергії, за яким електропостачальник здійснює продаж електричної енергії кваліфікованому споживачу електричної енергії, крім істотних умов, встановлених законом, має визначати:

1) параметри якості електричної енергії та показники якості послуг з постачання електричної енергії;

2) порядок організації комерційного обліку електричної енергії та надання даних комерційного обліку електричної енергії;

3) порядок подання звернень, претензій, скарг споживача та їх розгляду електропостачальником;

4) умови припинення, пролонгації та розірвання договору, в тому числі в односторонньому порядку, сторонами договору;

5) порядок компенсації вартості небалансів електричної енергії.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджує примірний договір про постачання електричної енергії незалежним електропостачальником і типовий договір про постачання електричної енергії гарантованим електропостачальником, на основі яких відповідні електропостачальники укладають договори про постачання електричної енергії на роздрібному ринку.

5. Договір про постачання електричної енергії, що укладається гарантованим електропостачальником із споживачами електричної енергії, є публічним.

6. Розподіл електричної енергії здійснюється електророзподільними підприємствами на підставі договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії.

7. Гарантовані електропостачальники та електророзподільні підприємства не мають права здійснювати обмеження режиму споживання електричної енергії споживачів, які прострочили виконання своїх грошових зобов’язань з оплати за електричну енергію за відповідним договором про постачання електричної енергії, щодо яких Кабінетом Міністрів України або органом, уповноваженим ним, надано гарантованому електропостачальнику забезпечення виконання державою грошових зобов’язань споживачів з оплати електричної енергії та на строк дії такого забезпечення виконання грошових зобов’язань.

Стаття 12. Виробники електричної енергії

1. Виробники здійснюють купівлю-продаж електричної енергії на ринку двосторонніх договорів та купівлю-продаж електричної енергії на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку з дотриманням вимог цього Закону.

2. Виробники пропонують та надають допоміжні послуги на ринку допоміжних послуг.

3. Електроенергія, вироблена на електростанціях, потужність чи обсяг відпуску яких більша за граничні показники, не може бути продана виробником поза ринком двосторонніх договорів, ринком "на добу наперед" та балансуючим ринком.

Виробники мають право здійснювати експорт електричної енергії та імпорт електричної енергії за умови отримання статусу електропостачальника.

4. Виробники мають право на:

1) вільний вибір контрагента за двостороннім договором;

2) своєчасне та у повному обсязі отримання коштів за продану ними електричну енергію відповідно до укладених договорів на ринку електричної енергії та допоміжні послуги, які надаються ними системному оператору;

3) відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання їх контрагентами умов укладених договорів на ринку електричної енергії;

4) недискримінаційний доступ до електричних мереж на підставі договорів з електропередавальним підприємством, електророзподільними підприємствами у разі дотримання відповідних вимог кодексу електричних мереж;

5) доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

6) інші права, передбачені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії, та умовами укладених ними договорів на ринку електричної енергії.

5. Виробники зобов’язані:

1) дотримуватися умов та правил здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії відповідно до отриманої ліцензії та нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

2) укласти договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

3) надавати адміністратору розрахунків повідомлення про укладені двосторонні договори та про погодинні обсяги електричної енергії за цими двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;

4) бути учасником балансування у випадках, визначених правилами ринку;

5) пропонувати та надавати допоміжні послуги системному оператору у випадках, визначених правилами ринку;

6) складати погодинні добові графіки відпуску електричної енергії на наступну добу на підставі зареєстрованих у адміністратора розрахунків повідомлень про укладені двосторонні договори і договори на ринку "на добу наперед" та надавати їх системному оператору відповідно до правил ринку;

7) виконувати акцептовані системним оператором (адміністратором розрахунків) погодинні добові графіки відпуску електричної енергії;

8) купувати/продавати небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ними акцептованих системним оператором погодинних добових графіків відпуску електричної енергії;

9) своєчасно та у повному обсязі сплачувати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

10) надавати суб’єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними їх функцій на ринку електричної енергії в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексом електричних мереж, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

11) у визначеному національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, порядку публікувати на своєму веб-сайті в мережі Інтернет інформацію про частку кожного джерела енергії, яке було використане ними для виробництва електричної енергії за попередній рік.

6. Виробники, що здійснюють виробництво електричної енергії на атомних електричних станціях та/або на гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), крім вимог частини п’ятої цієї статті, зобов’язані:

1) відкрити в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків відповідно до цього Закону;

2) укласти договори про надання послуг з вирівнювання умов для конкуренції з Фондом врегулювання вартісного дисбалансу відповідно до вимог цього Закону;

3) укладати двосторонні договори з урахуванням вимог цього Закону;

4) враховувати вартість послуг з вирівнювання умов для конкуренції в цінах продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів;

5) своєчасно та у повному обсязі сплачувати Фонду врегулювання вартісного дисбалансу вартість послуг з вирівнювання умов для конкуренції відповідно до цього Закону.

Стаття 13. Електропостачальники

1. Електропостачальники забезпечують постачання електричної енергії споживачам електричної енергії на роздрібному ринку, здійснюючи купівлю-продаж електричної енергії на ринку двосторонніх договорів та/або на ринку "на добу наперед" і на балансуючому ринку.

Електропостачальники здійснюють постачання електричної енергії споживачам виключно за умови набуття статусу суб’єкта ринку.

Електропостачальники мають право купувати електричну енергію у виробників, потужність чи обсяг відпуску яких нижчі за граничні показники.

Електропостачальники у порядку, передбаченому цим Законом, мають право здійснювати операції імпорту та експорту електричної енергії.

2. Електропостачальники мають право на:

1) вільний вибір контрагента за двостороннім договором;

2) своєчасне та у повному обсязі отримання коштів за продану електричну енергію та послуги постачання електричної енергії відповідно до укладених договорів;

3) відшкодування прямих збитків, завданих внаслідок невиконання їх контрагентами умов укладених договорів на ринку електричної енергії;

4) недискримінаційний доступ до електричних мереж на підставі договорів з електропередавальним підприємством, електророзподільним підприємством відповідно до вимог кодексу електричних мереж;

5) доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

6) інші права, передбачені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії, та умовами укладених ними договорів на ринку електричної енергії.

3. Електропостачальники зобов’язані:

1) укласти договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

2) надавати адміністратору розрахунків повідомлення про укладені двосторонні договори та про погодинні обсяги електричної енергії за цими двосторонніми договорами, в тому числі імпортованої та експортованої електричної енергії, у порядку, визначеному правилами ринку;

3) складати погодинні добові графіки споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії на наступну добу на підставі зареєстрованих у адміністратора розрахунків повідомлень про укладені двосторонні договори і договори на ринку "на добу наперед" та надавати їх системному оператору відповідно до правил ринку;

4) виконувати акцептовані системним оператором погодинні добові графіки споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії;

5) купувати/продавати небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ними акцептованих системним оператором погодинних добових графіків споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії;

6) сплачувати своєчасно та у повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, послуги з передачі і розподілу електричної енергії, послуги централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та інші послуги, що надаються їм на ринку електричної енергії;

7) відкрити в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків відповідно до вимог цього Закону;

8) до укладення із споживачем електричної енергії договору про постачання електричної енергії надавати йому інформацію про істотні умови договору, повідомляти про наявний вибір щодо порядку та форм виставлення рахунку та проведення розрахунків;

9) надавати у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та у порядку, визначених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, інформацію щодо:

частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік;

посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік. Щодо електричної енергії, придбаної на ринку "на добу наперед" та/або балансуючому ринку, та/або імпортованої, можуть застосовуватися зведені дані щодо балансу електричної енергії, надані відповідно оператором ринку, системним оператором, імпортером;

адрес, телефонів, веб-сторінок для отримання інформації щодо подання звернень, скарг та претензій стосовно якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки;

10) надавати споживачу електричної енергії повідомлення про зміну будь-яких умов договору про постачання електричної енергії не пізніше ніж за двадцять діб до їх застосування;

11) надавати споживачам у визначеному національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, порядку дані щодо споживання ними електричної енергії;

12) надавати за запитом кваліфікованого споживача електричної енергії інформацію, необхідну для здійснення переходу кваліфікованого споживача електричної енергії до іншого електропостачальника, відповідно до порядку зміни електропостачальника кваліфікованим споживачем;

13) розглядати відповідно до порядку, затвердженого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звернення, скарги та претензії споживачів електричної енергії щодо надання послуг з постачання електричної енергії та надавати вмотивовані відповіді;

14) надавати суб’єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексом електричних мереж, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

4. Електропостачальник зобов’язаний укласти договори про надання послуг з розподілу електричної енергії з електророзподільними підприємствами, до електричних мереж яких приєднані електроустановки споживачів, яким електропостачальник здійснює постачання електричної енергії, та договір про надання послуг з передачі електричної енергії з електропередавальним підприємством, та врегулювати інші відносини, пов’язані з постачанням електричної енергії споживачу.

5. Гарантований електропостачальник не має права відмовити споживачу електричної енергії, який знаходиться на території здійснення його діяльності, в укладенні договору про постачання електричної енергії.

Порядок набуття електропостачальником статусу гарантованого електропостачальника затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Межі території діяльності гарантованого електропостачальника встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. В межах території діяльності одного гарантованого електропостачальника не допускається діяльність інших гарантованих електропостачальників.

Вимоги до видів діяльності, які може суміщати електропостачальник при здійсненні ним діяльності з гарантованого постачання електричної енергії, встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Гарантований електропостачальник не має права здійснювати перехресне субсидіювання між діяльністю з гарантованого постачання електричної енергії та іншими видами діяльності. Такий електропостачальник повинен вести окремий облік витрат та доходів від здійснення діяльності з гарантованого постачання електричної енергії за цінами, що підлягають державному регулюванню, та за роздрібними цінами, що розраховуються гарантованим електропостачальником.

У разі анулювання ліцензії на постачання електричної енергії та/або скасування реєстрації незалежного електропостачальника як суб’єкта ринку електричної енергії постачання електричної енергії його споживачам на період заміни електропостачальника здійснює гарантований електропостачальник.

У разі анулювання ліцензії на постачання електричної енергії та/або скасування реєстрації гарантованого електропостачальника як суб’єкта ринку електричної енергії постачання електричної енергії його споживачам здійснює інший гарантований електропостачальник, визначений у порядку, затвердженому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У разі застосування процедури заміни електропостачальника електропостачальник, якого замінюють, зобов’язаний передати інформацію щодо споживачів, яким він здійснював продаж електричної енергії, відповідному гарантованому електропостачальнику в обсягах та порядку, визначених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Процедура заміни електропостачальника затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

6. Постачання побутовим споживачам електричної енергії, ціни на яку підлягають державному регулюванню, здійснюється гарантованим електропостачальником за тарифами на електричну енергію, встановленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Постачання електричної енергії іншим споживачам здійснюється гарантованим електропостачальником за роздрібними цінами, розрахованими таким гарантованим електропостачальником відповідно до методики, затвердженої національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Роздрібна ціна на електричну енергію, що постачається гарантованим електропостачальником, має включати, зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії та інші обґрунтовані витрати, необхідні для забезпечення виконання ним функцій гарантованого постачання.

Тариф на послуги з постачання електричної енергії гарантованого постачальника регулюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до затвердженої нею методики розрахунку тарифу на послуги гарантованого постачання електричної енергії. При встановленні тарифу на послуги з постачання електричної енергії гарантованого постачальника національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повинні бути враховані економічно обґрунтовані витрати, що пов’язані з особливим режимом роботи та ризиками від здійснення діяльності з гарантованого постачання електричної енергії, а також врахована норма прибутку з урахуванням особливостей діяльності гарантованого електропостачальника.

Гарантований електропостачальник зобов’язаний оприлюднювати роздрібні ціни на електричну енергію для споживачів та тарифи на електричну енергію для побутових споживачів у порядку та строки, визначені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

7. Гарантований електропостачальник зобов’язаний укласти з Фондом врегулювання вартісного дисбалансу договір про надання послуг з вирівнювання умов для конкуренції відповідно до цього Закону.

8. Електропостачальники, що здійснюють імпорт електричної енергії, зобов’язані:

1) відкрити в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків відповідно до цього Закону;

2) укласти договори про надання послуг з вирівнювання умов для конкуренції при здійсненні імпорту електричної енергії з Фондом врегулювання вартісного дисбалансу відповідно до вимог цього Закону;

3) своєчасно та у повному обсязі сплачувати Фонду врегулювання вартісного дисбалансу вартість послуг з вирівнювання умов для конкуренції при здійсненні імпорту електричної енергії відповідно до цього Закону.

Стаття 14. Споживачі електричної енергії

1. Права, обов’язки та відповідальність споживачів електричної енергії визначаються законами України "Про електроенергетику", "Про захист прав споживачів", цим Законом, кодексом електричних мереж, кодексом комерційного обліку, правилами користування електричною енергією (які включають правила користування електричною енергією для побутових споживачів) та іншими нормативно-правовими актами.

2. Споживач електричної енергії має право на:

1) постачання електроенергії гарантованим електропостачальником;

2) розірвання договору про постачання електричної енергії за умови виконання своїх обов’язків за таким договором та належного повідомлення електропостачальника у строк, визначений договором про постачання електричної енергії;

3) отримання від електропостачальника повідомлення щодо намірів останнього внести зміни до будь-яких умов договору про постачання електричної енергії не пізніше, ніж за 20 діб до їх застосування, та розірвати договір про постачання електричної енергії з електропостачальником у визначеному договором порядку;

4) отримання від електропостачальника інформації щодо:

діючих цін (тарифів) на електричну енергію, обсягів спожитої ним електричної енергії та іншої інформації, передбаченої договором про постачання електричної енергії;

частки кожного джерела енергії у загальному обсязі електричної енергії, купленої (та/або виробленої на власних електроустановках) електропостачальником за попередній рік;

адрес, телефонів, веб-сторінок для подання звернень, скарг та претензій стосовно якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки;

5) подання електропостачальнику звернення, скарги та претензії щодо надання послуг з постачання електричної енергії та отримання від нього вмотивованої відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення причин скарги у встановленому законодавством порядку.

3. Кваліфікований споживач електричної енергії має право:

1) вільно обирати електропостачальника відповідно до положень цього Закону;

2) змінювати електропостачальника на безоплатній основі за умови подання діючому електропостачальнику повідомлення про зміну у термін не менше ніж за 20 діб до фактичної зміни електропостачальника та за умови виконання своїх обов’язків за чинним договором про постачання електричної енергії;

3) отримувати за запитом від діючого електропостачальника інформацію, необхідну для здійснення переходу (зміни) до іншого електропостачальника;

4) здійснювати купівлю-продаж електричної енергії з метою задоволення власних потреб в електричній енергії на ринку двосторонніх договорів, а також на балансуючому ринку відповідно до цього Закону;

5) бути постачальником допоміжних послуг відповідно до умов цього Закону.

4. Право на купівлю електричної енергії у гарантованого електропостачальника за тарифами, що регулюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, мають виключно побутові споживачі.

5. Кваліфікований споживач, який купує електричну енергію за двосторонніми договорами для задоволення власних потреб, зобов’язаний укласти договір про надання послуг з розподілу електричної енергії з електророзподільним підприємством, до електричних мереж якого приєднані електроустановки такого кваліфікованого споживача, та договір про надання послуг з передачі електричної енергії з електропередавальним підприємством, а також сплачувати своєчасно та у повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, послуги з передачі і розподілу електричної енергії, послуги централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та інші послуги, що надаються йому на ринку електричної енергії.

Стаття 15. Електророзподільні підприємства

1. Права, обов’язки та відповідальність електророзподільних підприємств визначаються законами України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

2. На ринку електричної енергії електророзподільні підприємства:

1) забезпечують недискримінаційний доступ до місцевих (локальних) електричних мереж;

2) надають послуги з розподілу електричної енергії на недискримінаційних засадах з дотриманням встановлених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, показників якості надання послуг з розподілу;

3) забезпечують дотримання показників якості електричної енергії, що передається місцевими (локальними) електричними мережами, відповідно до вимог, встановлених кодексом електричних мереж;

4) надають послуги комерційного обліку відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку;

5) надають суб’єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними їх функцій на ринку електричної енергії в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом електричних мереж, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

6) здійснюють планування розвитку місцевих (локальних) електричних мереж з урахуванням заходів з енергоефективності, управління попитом, можливостей використання потужностей виробників, приєднаних до місцевих (локальних) електричних мереж;

7) забезпечують довгострокову спроможність місцевих (локальних) електричних мереж задовольняти обґрунтований попит на розподіл шляхом довгострокового планування заходів та інвестицій для забезпечення достатньої потужності місцевих (локальних) електричних мереж та надійності їх функціонування;

8) забезпечують безпечне, надійне та ефективне функціонування місцевих (локальних) електричних мереж з урахуванням заходів з охорони довкілля;

9) виконують інші функції, передбачені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

3. Електророзподільне підприємство надає електропостачальнику та/або кваліфікованому споживачу послуги з розподілу електричної енергії на підставі договору, укладеного на основі типового договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, який затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Умови такого договору повинні передбачати відповідальність електропостачальника або кваліфікованого споживача за небаланси, які виникли у електророзподільного підприємства внаслідок небалансу такого електропостачальника або кваліфікованого споживача.

Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії є публічним.

Порядок укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії визначається кодексом електричних мереж.

4. Електророзподільне підприємство має право своєчасно та у повному обсязі отримувати плату за надані послуги з розподілу електричної енергії за тарифами, що регулюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до затверджених нею методик (порядків) розрахунку тарифу на послуги з розподілу електричної енергії, а також має право на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов укладених договорів. Методики (порядки) розрахунків тарифів на послуги з розподілу електричної енергії повинні передбачати диференціацію тарифів, зокрема за класами напруги та за потужністю приєднання (абонентська плата).

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії оприлюднюються електророзподільними підприємствами в порядку і в терміни, визначені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

5. Електророзподільне підприємство не має права здійснювати діяльність з виробництва, передачі та постачання електричної енергії. Його діяльність з розподілу електричної енергії має бути юридично та організаційно відокремленою від інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації, які не пов’язані з розподілом електричної енергії.

Вимога щодо юридичної та організаційної відокремленості діяльності з розподілу електричної енергії не є обов’язковою для електророзподільних підприємств, кількість приєднаних споживачів до електричних мереж яких не перевищує 100000 (сто тисяч) та середньомісячний обсяг розподілу електричної енергії якими не перевищує 20 млн кВт•год.

6. Електророзподільне підприємство не має права здійснювати діяльність з купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед" та балансуючому ринку, за винятком купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл та врегулювання небалансів електричної енергії.

Купівля електричної енергії для забезпечення діяльності електророзподільного підприємства, крім обсягів технологічних витрат електричної енергії на її розподіл та врегулювання небалансів електричної енергії, здійснюється ним як кваліфікованим споживачем на роздрібному ринку.

Вартість електричної енергії, придбаної для покриття вищезазначених потреб, враховується при визначенні тарифів на розподіл електричної енергії.

7. Електророзподільне підприємство зобов’язане:

1) надавати адміністратору розрахунків повідомлення про укладені двосторонні договори та про погодинні обсяги електричної енергії за цими двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;

2) складати погодинні добові графіки споживання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на наступну добу на підставі зареєстрованих у адміністратора розрахунків повідомлень про укладені двосторонні договори і договори на ринку "на добу наперед" та надавати їх системному оператору відповідно до правил ринку;

3) купувати/продавати небаланси електричної енергії за цінами, визначеними правилами ринку, у разі невиконання ними акцептованих системним оператором (адміністратором розрахунків) погодинних добових графіків споживання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл;

4) при застосуванні процедур зміни/заміни електропостачальника надавати новому електропостачальнику інформацію щодо споживачів, приєднаних до мереж відповідного електророзподільного підприємства та яким здійснював продаж попередній електропостачальник, в обсягах та у порядку, визначених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

5) оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію щодо умов надання послуг з розподілу електричної енергії та послуг з приєднання до місцевих (локальних) електричних мереж, показників якості послуг з розподілу та іншу інформацію відповідно до законодавства;

6) надавати суб’єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексом електричних мереж, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

7) укласти договір про надання послуг з передачі електричної енергії з електропередавальним підприємством;

8) укласти договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

9) вести окремий облік витрат та доходів від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії від інших видів діяльності.

8. Електророзподільне підприємство забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від суб’єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії.

Електророзподільне підприємство також забезпечує конфіденційність інформації стосовно своєї власної діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги суб’єктам ринку.

Стаття 16. Електропередавальне підприємство

1. Права, обов’язки та відповідальність електропередавального підприємства визначаються законами України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

2. На ринку електричної енергії електропередавальне підприємство:

1) забезпечує недискримінаційний доступ до магістральних (міждержавних) електричних мереж;

2) надає послуги з передачі електричної енергії на недискримінаційних засадах з дотриманням встановлених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, показників якості надання послуг;

3) забезпечує дотримання показників якості електричної енергії, що передається магістральними (міждержавними) електричними мережами, відповідно до вимог, встановлених кодексом електричних мереж;

4) надає послуги комерційного обліку електричної енергії відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку;

5) здійснює координацію дій та обмін інформацією з системними операторами та/або електропередавальними підприємствами енергетичних систем інших країн, з якими об’єднана енергетична система України має зв’язки, у процесі функціонування, розвитку та взаємодії таких енергетичних систем;вгору