Документ 663-VII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.06.2017, підстава - 2019-VIII

1) недотримання вимог нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

2) неукладення договорів відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

3) невиконання або ухилення від виконання рішень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Стаття 29. Порушення роботи ринку електричної енергії та надзвичайні заходи

1. У разі тривалого порушення нормальної роботи ринку електричної енергії внаслідок виникнення аварійних ситуацій в об’єднаній енергетичній системі України, викликаних пошкодженням електроенергетичних установок, їхніх елементів, споруд, або внаслідок надзвичайних ситуацій Кабінет Міністрів України має право приймати рішення щодо вжиття тимчасових надзвичайних заходів із подолання наслідків такої ситуації відповідно до затвердженого ним порядку.

Такий порядок, зокрема, має визначати:

1) критерії/види порушень нормальної роботи ринку електричної енергії, у разі виникнення яких вживаються надзвичайні заходи;

2) види надзвичайних заходів;

3) процедуру ініціювання вжиття надзвичайних заходів на ринку електричної енергії;

4) порядок застосування надзвичайних заходів на ринку електричної енергії і термін їх дії;

5) порядок інформування про вжиття надзвичайних заходів на ринку електричної енергії.

2. Надзвичайні заходи, зокрема, можуть передбачати:

1) обмеження цін на ринку електричної енергії;

2) встановлення особливих умов купівлі-продажу електричної енергії;

3) встановлення учасникам ринку обов’язкових вимог щодо виробництва, постачання та купівлі-продажу електричної енергії;

4) встановлення особливих умов експорту або імпорту електричної енергії.

Надзвичайні заходи із подолання наслідків порушення нормальної роботи ринку електричної енергії повинні мінімально впливати на функціонування ринку електричної енергії, наскільки це можливо, та застосовуватися до суб’єктів ринку в обсягах, необхідних для подолання наслідків такої ситуації.

3. Рішення щодо вжиття надзвичайних заходів на ринку електричної енергії приймається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, або національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо виникнення порушення нормальної роботи ринку електричної енергії за результатами моніторингу ринку електричної енергії.

4. Надзвичайні заходи на ринку електричної енергії можуть вживатися на період, що не перевищує один місяць. Кабінет Міністрів України має право прийняти рішення про продовження терміну дії вжитих надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, але не більше ніж на один місяць.

5. Рішення центральних органів виконавчої влади та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо застосування надзвичайних заходів на ринку електричної енергії та їх скасування не є регуляторними актами.

Розділ V
ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД

Стаття 30. Функціонування ринку електричної енергії у перехідний період

1. Для запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, забезпечення його ефективного функціонування мають бути створені відповідні передумови. З цією метою запроваджується перехідний період, який діє з дня набрання чинності цим Законом до дня запровадження повномасштабного ринку електричної енергії.

2. У перехідний період, з урахуванням особливостей, визначених розділами V та VI цього Закону, функціонують:

оптовий ринок електричної енергії України;

ринок допоміжних послуг;

роздрібний ринок.

3. Оптовий ринок електричної енергії діє відповідно до Закону України "Про електроенергетику".

4. Ринок допоміжних послуг функціонує в частині придбання системним оператором у енергогенеруючих компаній допоміжних послуг з вторинного та третинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності. До моменту створення системного оператора його функції виконує державне підприємство, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України.

Надання допоміжної послуги з вторинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності здійснюється на обов’язкових засадах енергогенеруючими компаніями, що здійснюють виробництво електричної енергії на гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій).

Системний оператор придбаває допоміжну послугу з вторинного регулювання на підставі відповідного договору за тарифом, що регулюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Продаж електричної енергії, пов’язаної із наданням допоміжної послуги з вторинного регулювання, здійснюється відповідною енергогенеруючою компанією на оптовому ринку електричної енергії України.

Допоміжна послуга з третинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності ("холодний", "гарячий" резерв на завантаження/розвантаження) придбавається системним оператором на конкурентних засадах на добовій та місячній основі відповідно до порядку придбання допоміжних послуг, затвердженого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Системний оператор здійснює відбір пропозицій на збільшення (зменшення) навантаження енергогенеруючих компаній у висхідному (низхідному) порядку ціни до повного покриття (або максимального задоволення) потреби в обсягах відповідної резервної потужності на відповідний період.

Системний оператор придбаває допоміжну послугу з третинного регулювання на підставі відповідного договору з енергогенеруючою компанією. Обсяги та ціна допоміжної послуги за цим договором визначаються за результатами конкурсу.

У разі якщо темп зростання цінових пропозицій енергогенеруючих компаній на збільшення (зменшення) свого навантаження перевищує обмеження, встановлені правилами оптового ринку електричної енергії України, продаж таких допоміжних послуг енергогенеруючими компаніями та придбання системним оператором здійснюються за цінами, розрахованими відповідно до правил оптового ринку електричної енергії України.

Впродовж першого року з моменту запровадження перехідного періоду національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має право застосовувати обмеження цін на ринку допоміжних послуг з метою недопущення необґрунтованого підвищення цін на цьому ринку.

Енергогенеруючі компанії, що здійснюють виробництво електричної енергії на теплових електричних станціях та працюють на оптовому ринку електричної енергії за ціновими заявками, зобов’язані пропонувати допоміжну послугу з третинного регулювання та подавати на конкурс відповідні цінові пропозиції на збільшення (зменшення) свого навантаження по кожному генеруючому блоку, що ними експлуатується.

За поданням системного оператора національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, може бути прийнято рішення про запровадження інших допоміжних послуг. Порядок придбання таких допоміжних послуг визначається відповідно до статті 9 цього Закону.

Придбання допоміжних послуг здійснюється на підставі договорів про надання допоміжних послуг, які укладаються на основі типових договорів, що затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Витрати системного оператора на придбання допоміжних послуг включаються до тарифу на централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління. До моменту створення системного оператора витрати на придбання допоміжних послуг включаються окремою складовою до тарифу державного підприємства, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України.

5. На роздрібному ринку до здійснення юридичних та організаційних заходів з відокремлення видів діяльності з розподілу та постачання електричної енергії функції гарантованих електропостачальників виконують енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території.

Роздрібні ціни/тарифи на електричну енергію, за якими гарантований електропостачальник продає електричну енергію споживачам електричної енергії, регулюються в порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

6. Протягом року з початку дії перехідного періоду електропередавальне та електророзподільні підприємства зобов’язані укласти з оптовим постачальником електричної енергії договори і перейти до купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл відповідно магістральними і міждержавними та місцевими (локальними) електричними мережами.

Підприємства, що здійснюють передачу електричної енергії місцевими (локальними) або магістральними електричними мережами, купують необхідні обсяги електричної енергії в оптового постачальника за цінами, розрахованими відповідно до правил оптового ринку електричної енергії України, в обсягах, необхідних для компенсації технологічних витрат електричної енергії при її розподілі та передачі. Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл або передачу, включаються до тарифів відповідних суб’єктів господарювання.

7. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, забезпечує в перехідний період організацію внесень відповідних змін до договору між членами оптового ринку електричної енергії України та відповідних додатків до нього, що пов’язані з особливостями функціонування на перехідному етапі оптового ринку електричної енергії України, ринку допоміжних послуг та роздрібного ринку.

8. Функції оператора ринку та гарантованого покупця у перехідний період виконують структурні підрозділи у складі державного підприємства, що виконує функції оптового постачальника електричної енергії.

Стаття 31. Запровадження ринку електричної енергії

1. Рішення щодо дати запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, приймається Кабінетом Міністрів України. Повномасштабний ринок електричної енергії запроваджується з 1 липня 2017 року, в тому числі такі його складові: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", балансуючий ринок.

2. До запровадження повномасштабного ринку електричної енергії (всіх складових ринку електричної енергії України, визначених цим Законом) повинні бути виконані відповідні організаційні та нормативно-правові заходи, передбачені у пункті 2 розділу VI цього Закону.

3. Координація роботи із запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, та контроль за виконанням необхідних організаційних та нормативно-правових заходів здійснюються Координаційним центром із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії (далі - Координаційний центр). Координаційний центр є консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, основними завданнями якого, зокрема, є:

координація роботи державних органів, установ, організацій та суб’єктів господарської діяльності з питань впровадження нової моделі ринку електричної енергії України;

підготовка пропозицій та рекомендацій щодо заходів, пов’язаних із впровадженням нової моделі ринку електричної енергії України;

контроль стану виконання заходів щодо впровадження нової моделі ринку електричної енергії;

підготовка пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань функціонування ринку електричної енергії України, у тому числі в перехідний період.

Рішення Координаційного центру у вигляді пропозицій або рекомендацій щодо здійснення органами державної влади, установами, підприємствами та організаціями заходів, пов’язаних із впровадженням нової моделі ринку електричної енергії України, є обов’язковими.

4. Упродовж двох років з моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має право застосовувати обмеження цін на ринку "на добу наперед", балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг з метою недопущення необґрунтованого підвищення цін на цих ринках. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про застосування обмеження цін на ринку "на добу наперед", балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг не є регуляторними актами.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, крім:

статті 10 цього Закону, яка набирає чинності з 1 липня 2017 року;

другого речення абзацу першого частини четвертої статті 15, яке набирає чинності з 1 липня 2017 року;

частини п’ятої статті 15 цього Закону, яка набирає чинності з дня введення в дію закону, що регулює особливості здійснення юридичного та організаційного відокремлення електророзподільними підприємствами діяльності з розподілу електричної енергії від діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії;

статті 23, абзацу другого частини четвертої статті 27 цього Закону, які набирають чинності з 1 липня 2017 року;

підпункту 30 пункту 4 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення", який набирає чинності з 1 грудня 2014 року;

абзаців другого - четвертого підпункту 19, абзаців третього - восьмого підпункту 20, підпункту 21 пункту 4 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення", які набирають чинності з 1 січня 2015 року;

абзацу четвертого підпункту 2, абзаців третього, четвертого, дев’ятого, дванадцятого, тринадцятого, сімнадцятого - дев’ятнадцятого, двадцять другого - двадцять шостого підпункту 12, абзацу четвертого підпункту 13, абзацу дев’ятого підпункту 14, абзацу тринадцятого підпункту 15, абзацу одинадцятого підпункту 16, абзацу дев’ятого підпункту 18, абзаців п’ятого та шостого підпункту 19, підпункту 22, абзаців другого - тринадцятого, п’ятнадцятого - дев’ятнадцятого та двадцять першого - двадцять третього підпункту 25, підпункту 27, підпункту 28, абзаців п’ятого, дев’ятого та десятого підпункту 29, підпункту 31 пункту 4, підпунктів 2 та 3 пункту 10 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону, які набирають чинності з 1 липня 2017 року.

Права та обов’язки суб’єктів ринку електричної енергії щодо їх участі на ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед" та балансуючому ринку, які передбачені статтями 6, 7 та 8 цього Закону, виникають з 1 липня 2017 року.

2. З метою забезпечення функціонування перехідного періоду та створення передумов запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, протягом перехідного періоду:

1) Кабінету Міністрів України:

у місячний термін з дня опублікування цього Закону прийняти акт щодо утворення Координаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії;

до 1 квітня 2014 року створити у складі підприємства, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії, структурні підрозділи для виконання функцій оператора ринку та гарантованого покупця на повномасштабному ринку електричної енергії, передбаченому цим Законом;

до 1 січня 2015 року здійснити заходи з підготовки проектів актів законодавства щодо імплементації вимог Директиви ЄС № 2009/72/ЄС про загальні правила функціонування внутрішнього ринку електроенергії та Регламенту № 714/2009 стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії;

до 1 січня 2016 року провести реорганізацію підприємства, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії, шляхом виділення (розділення) з його складу структурних підрозділів та створення на їх базі підприємств, що будуть виконувати функції оператора ринку та гарантованого покупця в організаційно-правових формах відповідно до цього Закону;

до 1 січня 2016 року створити державну спеціалізовану некомерційну установу - Фонд врегулювання вартісного дисбалансу;

до 1 січня 2016 року провести реорганізацію підприємства, що здійснює диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України, передачу електричної енергії магістральними електричними мережами, і створити системного оператора та електропередавальне підприємство;

до 1 січня 2016 року здійснити заходи щодо передачі обладнання та програмно-інформаційного комплексу, пов’язаного з автоматизованою системою комерційного обліку оптового ринку електричної енергії України, з балансу оптового постачальника на баланс системного оператора;

до 1 січня 2016 року визначити уповноважений банк ринку електричної енергії;

до 1 липня 2017 року визначити групи побутових споживачів, ціни на електричну енергію для яких регулюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до цього Закону;

здійснити необхідні заходи щодо виконання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, таких положень у зазначені строки:

протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону затвердити методику визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

до 1 січня 2015 року затвердити кодекс електричних мереж;

до 1 травня 2014 року забезпечити розроблення порядку підготовки системним оператором плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років та порядку його оприлюднення;

здійснити необхідні заходи щодо виконання державним підприємством, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України, таких положень у зазначені строки:

до 1 січня 2016 року здійснити закупівлю та впровадження у промислову експлуатацію програмного та технічного забезпечення, необхідного для функціонування балансуючого ринку, а також для виконання функцій системного оператора, функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку;

до 1 грудня 2014 року відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, підготувати план розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років (починаючи з 2015 року) та направити його на затвердження до Кабінету Міністрів України;

здійснити необхідні заходи щодо виконання державним підприємством, що виконує функцію оптового постачальника електричної енергії, таких положень у зазначені строки:

до 1 січня 2016 року здійснити закупівлю та впровадити через свій підрозділ програмне та технічне забезпечення, необхідне для організації та проведення торгів "на добу наперед";

забезпечити фінансування підприємств, що будуть виконувати функції оператора ринку та гарантованого покупця, в межах свого кошторису, затвердженого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

до 1 січня 2015 року затвердити план розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років (починаючи з 2015 року);

до 1 січня 2017 року затвердити порядок надання державою забезпечення виконання грошових зобов’язань окремих споживачів з оплати електричної енергії та порядок складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання. Порядок надання державою забезпечення виконання грошових зобов’язань окремих споживачів з оплати електричної енергії повинен, зокрема, включати:

способи забезпечення державою виконання окремими споживачами грошових зобов’язань з оплати електричної енергії;

перелік споживачів, відносно яких гарантованим електропостачальникам державою надається забезпечення виконання грошових зобов’язань окремих споживачів з оплати електричної енергії;

строки дії та обсяги забезпечення державою виконання окремими споживачами грошових зобов’язань з оплати електричної енергії;

порядок та строки виконання державою грошових зобов’язань окремих споживачів з оплати електричної енергії за наданими забезпеченнями;

порядок безумовного відшкодування збитків гарантованого електропостачальника, пов’язаних із невиконанням/неналежним виконанням зобов’язань з оплати електричної енергії окремими споживачами, щодо грошових зобов’язань яких державою було надано відповідне забезпечення.

При визначенні переліку споживачів, відносно яких гарантованим електропостачальникам державою надається забезпечення виконання грошових зобов’язань з оплати електричної енергії, Кабінет Міністрів України повинен враховувати вимоги законодавства щодо встановлення екологічної броні та/або можливі економічні, екологічні, соціальні наслідки, до яких може призвести обмеження режиму споживання електричної енергії таких споживачів;

2) національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону розробити і затвердити порядок проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж із забезпеченням функціонування процедур електронного аукціону, електронного документообігу та електронного цифрового підпису;

до 1 січня 2016 року затвердити правила ринку, правила ринку "на добу наперед", кодекс комерційного обліку;

до 1 січня 2015 року затвердити ліцензійні умови провадження господарської діяльності відповідних суб’єктів ринку електричної енергії;

до 1 січня 2016 року затвердити типові та примірні договори, порядки та методики, визначені цим Законом;

до 1 січня 2015 року здійснити необхідні заходи для застосування ринкових цін на електричну енергію для всіх категорій споживачів, крім визначених груп побутових споживачів;

до 1 січня 2016 року затвердити типові вимоги до балансуючих груп;

до дати запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, визначеного цим Законом, передбачити за договорами про надання послуг з провадження ринку електричної енергії фінансування створених підприємств, що будуть виконувати функції оператора ринку та гарантованого покупця, за рахунок кошторису підприємства, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії;

3) суб’єктам господарювання відповідно до закону, що регулює особливості здійснення юридичного та організаційного відокремлення електророзподільними підприємствами діяльності з розподілу електричної енергії від діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії, здійснити необхідні юридичні та організаційні заходи з відокремлення видів діяльності, а саме:

електророзподільним підприємствам у частині здійснення функцій з розподілу та постачання електричної енергії;

електророзподільним підприємствам у частині відокремлення від інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації, які не пов’язані з розподілом електричної енергії електричними мережами, що передбачає:

- заборону суміщення посад у складі вертикально інтегрованої господарської організації;

- самостійність прийняття рішень щодо поточних фінансових операцій, експлуатації, будівництва чи модернізації об’єктів місцевих (локальних) електричних мереж для провадження відповідної ліцензованої діяльності.

До завершення процесу відокремлення електророзподільне підприємство щороку готує план заходів, що забезпечує відокремлення та незалежність його господарської, зокрема ліцензованої, діяльності з розподілу електричної енергії від інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації. Такий план заходів та звіти про його виконання оприлюднюються та подаються національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для проведення моніторингу відповідно до законодавства.

3. До 1 січня 2015 року побутові споживачі електричної енергії не є кваліфікованими споживачами електричної енергії. З 1 січня 2015 року всі споживачі є кваліфікованими споживачами електричної енергії.

4. Внести до Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) такі зміни:

1) преамбулу після слів "виробництвом, передачею" доповнити словом "розподілом";

2) у статті 1:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"енергопостачальники - учасники оптового ринку електричної енергії України, які купують електричну енергію на цьому ринку з метою її продажу та/або постачання споживачам або з метою її експорту та/або імпорту";

абзаци сьомий, восьмий, сімнадцятий, дев’ятнадцятий, двадцятий, двадцять другий, двадцять четвертий - двадцять дев’ятий виключити;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"місцева (локальна) електрична мережа - приєднана електрична мережа, призначена для розподілу електричної енергії від магістральної мережі та/або електричної станції до споживача";

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"нормативно-технічний документ - норми, правила, інструкції та стандарти, прийняті та зареєстровані в порядку, встановленому законодавством, щодо забезпечення належного технічного стану електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж";

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"передача електричної енергії - транспортування електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на підставі договору";

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

"суб’єкти електроенергетики - суб’єкти господарської діяльності незалежно від їх відомчої належності та форм власності, що займаються виробництвом, передачею, розподілом, постачанням електричної енергії та теплової енергії при централізованому теплопостачанні, а також суб’єкт господарської діяльності, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління";

в абзаці тридцять третьому слово "населення" замінити словами "побутових споживачів";

в абзаці сорок четвертому слово "електропостачання" замінити словами "розподілу та постачання електричної енергії";

абзац сорок п’ятий викласти в такій редакції:

"електропередавальна організація - суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність з передачі або розподілу електричної енергії відповідно до ліцензії";

доповнити абзацами такого змісту:

"розподіл електричної енергії - транспортування електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на підставі договору;

електростанція - електроустановка або група електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії;

терміни "вільна пропускна спроможність", "доступна пропускна спроможність", "доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж" вживаються у значеннях, наведених у Законі Україні "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

3) текст статті 2 викласти в такій редакції:

"Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням і використанням енергії, державним наглядом за безпечним виконанням робіт на об’єктах електроенергетики незалежно від форм власності, безпечною експлуатацією енергетичного обладнання і державним наглядом за режимами споживання електричної і теплової енергії, а також з централізованим диспетчерським (оперативно-технологічним) управлінням";

4) текст статті 3 викласти в такій редакції:

"Відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням і використанням енергії, а також з централізованим диспетчерським (оперативно-технологічним) управлінням, регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами";

5) абзац другий статті 4 після слів "встановлюється єдине" доповнити словом "централізоване";

6) у статті 5:

абзац п’ятий після слів "передачею, постачанням" доповнити словом "розподілом";

абзац дев’ятий після слова "єдиного" доповнити словом "централізованого";

в абзаці чотирнадцятому слово "енергопостачальників" замінити словами "суб’єктів електроенергетики";

7) доповнити статтею 5-1 такого змісту:

"Стаття 5-1. Моніторинг безпеки постачання електричної енергії

Моніторинг безпеки постачання електричної енергії та опублікування відповідного звіту здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

Моніторинг безпеки постачання електричної енергії включає, зокрема:

аналіз балансу виробництва-споживання електричної енергії на ринку електричної енергії України;

аналіз рівня очікуваного майбутнього попиту на електричну енергію та прогнозу потужності, яка має бути забезпечена за рахунок додаткових генеруючих потужностей, що знаходяться у процесі будівництва або будівництво яких планується;

оцінку якості та рівня технічного обслуговування електричних мереж;

заходи щодо покриття максимального навантаження та вирішення проблеми дефіциту генеруючої потужності.

Звіт про результати моніторингу безпеки постачання електричної енергії оприлюднюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, кожні два роки";

8) у статті 7:

частину першу викласти в такій редакції:

"Проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація, виведення з експлуатації об’єктів електроенергетики, систем централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, інших об’єктів, підключених до об’єднаної енергетичної системи України, регламентуються нормативно-правовими та нормативно-технічними документами";

у частині другій слово "електропостачання" замінити словами "розподілу та постачання електричної енергії";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Стандарти операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, здійснює моніторинг за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України";

у частині п’ятій слово "електропостачання" замінити словами "розподілу та постачання електричної енергії";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"Показники якості послуг розподілу та постачання електричної енергії затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі";

9) у статті 9:

частину другу після слів "виробництвом, передачею" доповнити словом "розподілом";

у частині четвертій слова "тепловикористальними установками" замінити словами "тепловикористовувальними установками", а після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "нормативно-технічних документів";

у частині п’ятій:

абзац третій після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "нормативно-технічних документів";

в абзаці четвертому слова "тепловикористальних установок" замінити словами "тепловикористовувальних установок";

у частині сьомій:

в абзаці другому слова "тепловикористальних установок" замінити словами "тепловикористовувальних установок", а після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "нормативно-технічних документів";

абзац третій після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "нормативно-технічних документів", а слова "тепловикористальних установок" замінити словами "тепловикористовувальних установок";

абзац п’ятий після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "нормативно-технічних документів", а слова "тепловикористальних установок" замінити словами "тепловикористовувальних установок";

10) у частині другій статті 10 слова "режимів енергоспоживання" замінити словами "режимів споживання електричної та теплової енергії";

11) у статті 11:

частину першу викласти у такій редакції:

"Державне регулювання діяльності в електроенергетиці провадиться шляхом формування тарифної політики відповідно до законодавства, надання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності в електроенергетиці, здійснення контролю за діяльністю суб’єктів електроенергетики та інших учасників ринку електричної енергії та встановлення відповідальності за порушення умов і правил здійснення ними діяльності в електроенергетиці та на ринку електричної енергії";

частину четверту доповнити словами "іншими законами та нормативно-правовими актами";

12) у статті 12:

у частині першій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку електричної енергії";

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"забезпечення проведення цінової та тарифної політики в електроенергетиці в межах повноважень, визначених законодавством";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"розроблення та затвердження правил користування електричною енергією (які включають правила користування електричною енергією для побутових споживачів)";

абзац восьмий виключити;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

"видача суб’єктам господарської діяльності ліцензій на здійснення діяльності з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії, здійснення функцій гарантованого покупця, здійснення функцій оператора ринку, здійснення функцій системного оператора";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"розроблення та затвердження типових форм договорів про приєднання, методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж";

у частині другій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин на ринку електричної енергії, в межах повноважень, визначених законом";

абзац третій викласти в такій редакції:

"забезпечує реалізацію державної політики щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, у тому числі шляхом затвердження договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом з гарантованим покупцем на підтвердження державних гарантій, встановлених законом";

абзаци четвертий та п’ятий виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"розглядає справи про порушення умов та правил здійснення ліцензійної діяльності і за результатами розгляду приймає рішення в межах своєї компетенції";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"застосовує адміністративні стягнення до посадових осіб та майнові санкції до суб’єктів електроенергетики, інших учасників ринку електричної енергії";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"здійснює безперешкодно перевірки дотримання умов та правил здійснення ліцензійної діяльності";

у частині третій слова "електропередавальних організацій" замінити словами "електропередавального та електророзподільних підприємств";

13) у статті 13:

частину першу викласти в такій редакції:

"Діяльність з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії, здійснення функцій гарантованого покупця, здійснення функцій системного оператора, здійснення функцій оператора ринку здійснюється за умови отримання відповідної ліцензії, яка видається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

частини другу та п’яту виключити;

14) у статті 14:

частину першу викласти в такій редакції:

"В електроенергетиці України діє єдина централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею, розподілом та постачанням електричної енергії. Функції централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергетичною системою України та організацію паралельної роботи з енергетичними системами інших держав виконує державне підприємство, яке визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі. Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління поширюється на суб’єкти господарської діяльності, об’єкти електроенергетики яких підключені до об’єднаної енергетичної системи України";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Державне підприємство, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України, є системним оператором та виконує функції, визначені цим Законом та Законом України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

У зв’язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно частинами п’ятою - восьмою;

у частині п’ятій слова "диспетчерське (оперативно-технологічне)" замінити словами "централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне)";

у частині шостій слова "диспетчерське (оперативно-технологічне)" замінити словами "централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне)", а слова "нормативно-технічними документами" замінити словами "нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами";

частину восьму виключити;

15) у статті 15:

частину першу замінити двома частинами такого змісту:

"Купівля всієї електричної енергії, виробленої на електростанціях, потужність чи обсяг відпуску яких перевищують граничні показники (крім випадків, передбачених цим Законом), та весь її оптовий продаж здійснюються на оптовому ринку електричної енергії України. Функціонування інших оптових ринків електричної енергії в Україні забороняється.

До прийняття рішення про запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого Законом України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", функціонування оптового ринку електричної енергії України здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у розділах V та VI Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

У зв’язку з цим частини другу - одинадцяту вважати відповідно частинами третьою - дванадцятою;

у частині дев’ятій:

в абзаці четвертому слова "магістральними та міждержавними електричними мережами" виключити;

в абзаці п’ятому слова "місцевими (локальними) електричними мережами" виключити;

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"розподілом електричної енергії".

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

абзац другий частини дванадцятої після слів "діяльності з виробництва" доповнити словами "передачі, розподілу";

статтю 15 виключити;

16) у статті 15-1:

в абзаці третьому частини третьої слово "передачу" замінити словом "розподіл";

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Кошти за електричну енергію, закуплену на оптовому ринку підприємством, що здійснює передачу електричної енергії, та всіма підприємствами, що здійснюють розподіл електричної енергії, перераховуються виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії".

У зв’язку з цим частини п’яту - десяту вважати відповідно частинами шостою - одинадцятою;

абзац третій частини шостої викласти в такій редакції:

"підприємству, яке здійснює диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України, підприємству, яке здійснює передачу електричної енергії, а також на допоміжні заходи із забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України";

після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:

"Умови про оплату електричної енергії коштами та про відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання підприємству, що здійснює передачу електричної енергії, та підприємствами, що здійснюють розподіл електричної енергії, є обов’язковими умовами договору купівлі-продажу електричної енергії між оптовим постачальником електричної енергії та підприємствами, що здійснюють передачу або розподіл електричної енергії".

У зв’язку з цим частини дев’яту - одинадцяту вважати відповідно частинами десятою - дванадцятою;

статтю 15-1 виключити;

17) у статті 16:

частину першу після слів "регулюються цим Законом" доповнити словами "Законом України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

частину другу викласти в такій редакції:

"Суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють виробництво, передачу, розподіл, постачання електричної енергії, диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України, виконують функції оператора ринку або гарантованого покупця і визнані в установленому порядку такими, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку електричної енергії, не можуть припиняти свою діяльність або зменшувати її обсяг з метою створення дефіциту електричної енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України";

18) у статті 17:

у частині третій слова "населення, яке постійно проживає" замінити словами "побутових споживачів, які постійно проживають";

частину п’яту викласти в такій редакції:

"Тарифи на централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, на передачу і розподіл електричної енергії регулюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Тарифи на постачання електричної енергії енергопостачальником, що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, регулюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики".

У зв’язку з цим частини шосту - одинадцяту вважати відповідно частинами сьомою - дванадцятою;

частину сьому виключити;

статтю 17 виключити;

19) у статті 17-1:

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Для об’єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), встановлена потужність яких перевищує 5 МВт, "зелений" тариф на вироблену ними електричну енергію встановлюється за умови відповідності будівництва таких об’єктів електроенергетики плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років".

У зв’язку з цим частини другу - вісімнадцяту вважати відповідно частинами третьою - дев’ятнадцятою;

частину двадцять першу викласти в такій редакції:

{Абзац п'ятий підпункту 19 пункту 4 розділу VI в редакції Закону № 514-VIII від 04.06.2015}

"Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді гарантованим покупцем електроенергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), і не проданої на ринку електричної енергії іншим суб’єктам ринку, за встановленим "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 цього Закону, у кожному розрахунковому періоді (місяці), а також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами у порядку, встановленому законом. При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об’єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями). Порядок купівлі та розрахунків за електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 цього Закону, оптовим ринком електричної енергії України, а також порядок обліку такої електроенергії затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

{Абзац шостий підпункту 19 пункту 4 розділу VI в редакції Закону № 514-VIII від 04.06.2015}

20) у статті 17-2:

частини п’яту - дев’яту після слів "на передачу" доповнити словами "або розподіл";

частину шосту викласти в такій редакції:

"Приєднання об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії та будівництво яких відповідає плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років, фінансується в обсязі 50 відсотків за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, і 50 відсотків - за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації";

після частини шостої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Приєднання об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), будівництво яких не передбачено планом розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років, здійснюється відповідно до частин третьої - п’ятої цієї статті.

Висновок про відповідність або невідповідність будівництва об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років надається системним оператором під час погодження ним технічних умов на приєднання такого об’єкта відповідно до кодексу електричних мереж. Висновок про відповідність або невідповідність будівництва об’єкта електроенергетики плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років надається з урахуванням потреб у відповідній генеруючій потужності з відповідного джерела енергії та у відповідному регіоні у затвердженому плані розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років та з урахуванням раніше наданих технічних умов та побудованих об’єктів".

У зв’язку з цим частини сьому - дев’яту вважати відповідно частинами дев’ятою - одинадцятою;

21) статтю 18 викласти в такій редакції:

"Стаття 18. Проектування та будівництво об’єктів електроенергетики

Проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) об’єктів електроенергетики здійснюються відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності. Оснащення об’єктів електроенергетики ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідні послуги (товари) яких регулюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, здійснюється на конкурентних засадах.вгору