Документ 663-VII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.06.2017, підстава - 2019-VIII


2) своєчасне та у повному обсязі отримання від Фонду врегулювання вартісного дисбалансу коштів за надані послуги з вирівнювання умов конкуренції;

3) отримання від виробників, у яких він здійснює купівлю електричної енергії за "зеленим" тарифом, їх погодинних добових графіків відпуску електричної енергії у порядку та формі, визначених відповідними договорами;

4) отримання від адміністратора розрахунків даних щодо фактичних обсягів відпуску електричної енергії виробниками, у яких гарантований покупець купує електричну енергію за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 Закону України "Про електроенергетику";

5) доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та у обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

6) інші права, передбачені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії, та умовами укладених договорів на ринку електричної енергії.

11. Гарантований покупець зобов’язаний:

1) дотримуватися умов та правил здійснення господарської діяльності з купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом відповідно до отриманої ліцензії та нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

2) отримати доступ до ринку електричної енергії у порядку, визначеному цим Законом, укласти договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

3) укласти договір про надання послуг з вирівнювання умов для конкуренції з Фондом врегулювання вартісного дисбалансу відповідно до вимог цього Закону;

4) купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, у кожному розрахунковому періоді електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 Закону України "Про електроенергетику". При цьому у кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об’єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями);

5) створити балансуючу групу виробників за "зеленим" тарифом та стати стороною, відповідальною за баланс такої групи;

6) стати учасником ринку "на добу наперед";

7) пропонувати для продажу на ринку "на добу наперед" електричну енергію в обсягах, поданих виробниками, що здійснюють йому продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом, у погодинних графіках відпуску електричної енергії на наступну добу;

8) надавати адміністратору розрахунків повідомлення про погодинні обсяги електричної енергії за двосторонніми договорами, сформовані за результатами продажу на ринку "на добу наперед" електричної енергії виробників, що здійснюють йому продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом, у порядку, визначеному правилами ринку;

9) складати погодинні добові графіки відпуску електричної енергії на наступну добу виробників, що здійснюють йому продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом, на підставі зареєстрованих у адміністратора розрахунків повідомлень про погодинні обсяги електричної енергії за двосторонніми договорами та надавати їх системному оператору відповідно до правил ринку. Гарантований покупець зобов’язаний інформувати системного оператора про корегування графіків відпуску, що здійснюються виробниками, які виробляють електричну енергію на об’єктах електроенергетики, що використовують енергію вітру та сонячного випромінювання, у порядку, передбаченому правилами ринку;

10) купувати/продавати електроенергію на балансуючому ринку з метою врегулювання небалансів електричної енергії балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом та сплачувати плату за небаланс електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку;

11) сплачувати своєчасно та у повному обсязі за електричну енергію, куплену у виробників за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 17-3 Закону України "Про електроенергетику";

12) відкрити в установі уповноваженого банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків відповідно до вимог цього Закону;

13) надавати суб’єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та у порядку, визначених нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

12. Гарантований покупець не має права здійснювати діяльність з виробництва, розподілу, передачі та постачання електричної енергії.

13. Гарантований покупець забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від суб’єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії.

Гарантований покупець також забезпечує конфіденційність інформації стосовно своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги суб’єктам ринку.

14. Функції гарантованого покупця виконує державне підприємство, спеціально уповноважене та підпорядковане Кабінету Міністрів України. Фінансування діяльності гарантованого покупця здійснюється в межах кошторису, який затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Стаття 23. Особливості участі у ринку електричної енергії виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії (когенерація)

1. Електрична енергія, вироблена на теплоелектроцентралях або когенераційних установках, може бути продана її виробниками на ринку двосторонніх договорів, на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку за цінами, які складаються на відповідних ринках.

2. Впродовж 10 років з моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергії України, передбаченого цим Законом, на електроенергію, вироблену на теплоелектроцентралях або когенераційних установках, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за заявою виробника встановлюються регульовані ціни закупівлі такої електричної енергії.

Протягом періоду, встановленого цією статтею, оператор ринку забезпечує, відповідно до правил ринку "на добу наперед", обов’язкову купівлю та оплату електричної енергії у виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії (когенерація) в обсягах, на які встановлена регульована ціна закупівлі. Пропозиції виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії (когенерація) в обсягах, на які встановлена регульована ціна закупівлі, надаються такими виробниками та приймаються оператором ринку за найменшою допустимою ціною, визначеною правилами ринку "на добу наперед".

3. Регульована ціна закупівлі електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях або когенераційних установках, встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для кожного виробника на визначений обсяг відпуску електричної енергії, який встановлений у балансі електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

Формування регульованої ціни закупівлі електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях або когенераційних установках, здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням тарифів на теплову енергію, а також має забезпечувати:

відшкодування економічно обґрунтованих витрат, у тому числі покриття обґрунтованих інвестицій;

отримання прибутку.

З моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергії України обсяг електричної енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях або когенераційних установках, на який можуть встановлюватися регульовані ціни закупівлі електричної енергії, визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, у балансі електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на підставі теплового графіка таких виробників.

4. Електрична енергія, відпущена теплоелектроцентралями або когенераційними установками в обсягах, що не перевищують розрахункові при встановленні національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, регульованої ціни закупівлі, продається її виробниками на ринку "на добу наперед" за ринковими цінами з одночасним наданням такими виробниками Фонду врегулювання вартісного дисбалансу послуг із вирівнювання умов для конкуренції щодо продажу за ринковими цінами електричної енергії, на яку встановлена регульована ціна закупівлі.

Обсяг відпуску електричної енергії, у межах якого виробником електричної енергії на теплоелектроцентралях або когенераційних установках можуть надаватися Фонду врегулювання вартісного дисбалансу послуги із вирівнювання умов для конкуренції щодо продажу за ринковими цінами на ринку "на добу наперед" електричної енергії, на яку встановлена регульована ціна закупівлі, має дорівнювати розрахунковому обсягу відпуску електричної енергії, який було враховано при встановленні регульованої ціни закупівлі електричної енергії у відповідного виробника.

5. Вартість послуг із вирівнювання умов для конкуренції щодо продажу за ринковими цінами на ринку "на добу наперед" електричної енергії, на яку встановлена регульована ціна закупівлі, визначається як різниця між вартістю електричної енергії, розрахованої за регульованими цінами закупівлі електричної енергії та цінами електричної енергії на ринку "на добу наперед". Оплата послуг із вирівнювання умов для конкуренції щодо продажу за ринковими цінами електричної енергії, на яку встановлена регульована ціна закупівлі, які надаються виробниками електричної енергії на теплоелектроцентралях або когенераційних установках, здійснюється Фондом врегулювання вартісного дисбалансу виходячи з фактичних обсягів відпущеної такими виробниками електричної енергії, але не вище обсягів електричної енергії, визначених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, при розрахунку регульованої ціни закупівлі електричної енергії відповідного виробника.

6. Фонд врегулювання вартісного дисбалансу гарантує виробникам електричної енергії на теплоелектроцентралях або когенераційних установках здійснення не пізніше 15 числа місяця, наступного за розрахунковим, повної оплати наданих ними послуг із вирівнювання умов для конкуренції щодо продажу за ринковими цінами електричної енергії, на яку встановлена регульована ціна закупівлі.

Стаття 24. Проведення розрахунків на ринку електричної енергії

1. Розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, проводяться між суб’єктами цього ринку у грошовій формі відповідно до укладених договорів у порядку, визначеному цим Законом, правилами ринку та правилами ринку "на добу наперед".

2. Споживачі електричної енергії, які купують електричну енергію у електропостачальників, вносять плату за поставлену їм електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника в уповноваженому банку.

3. Учасники ринку "на добу наперед", які купують електричну енергію на цьому ринку, вносять плату за закуплену електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оператора ринку в уповноваженому банку.

4. Учасники балансування та сторони, відповідальні за баланс, у яких виникли зобов’язання перед системним оператором в результаті діяльності на балансуючому ринку, вносять плату за електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання системного оператора в уповноваженому банку.

5. Кошти за закуплену електричну енергію у виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), та за надані такими виробниками допоміжні послуги перераховуються виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання відповідних виробників в уповноваженому банку.

6. Кошти за послуги системного оператора з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління перераховуються виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання системного оператора в уповноваженому банку.

7. Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальника перераховуються згідно з алгоритмом, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Такий алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання електропостачальника передбачає, за звичайних умов, перерахування всіх коштів, що надходять від споживачів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника, у повному обсязі на поточні рахунки електропостачальника.

Внесення змін до зазначеного алгоритму здійснюється тільки у разі прострочення електропостачальником у строки та порядку, визначені правилами ринку, оплати вартості спричинених ним небалансів електричної енергії. Такі зміни до алгоритму діють до повного погашення заборгованості електропостачальника перед системним оператором. Зміни до алгоритму здійснюються на підставі подання системного оператора у випадку виникнення заборгованості електропостачальника перед системним оператором. Такими змінами алгоритму повинно бути передбачено, що кошти із поточного рахунка із спеціальним режимом використання електропостачальника перераховуються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання системного оператора до повного погашення недоплати за куплений електропостачальником небаланс електричної енергії.

8. Кошти з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оператора ринку перераховуються відповідно до правил ринку "на добу наперед" на:

1) поточні рахунки учасників ринку "на добу наперед", крім виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), гарантованого покупця та електропостачальників за продану електричну енергію на ринку "на добу наперед";

2) поточні рахунки із спеціальним режимом використання виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), гарантованого покупця та електропостачальників за продану ними електричну енергію на ринку "на добу наперед";

3) поточний рахунок оператора ринку.

9. Кошти з поточного рахунка із спеціальним режимом використання системного оператора перераховуються згідно з алгоритмом, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на:

1) поточні рахунки учасників балансування та сторін, відповідальних за баланс, крім виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), гарантованого покупця та електропостачальників;

2) поточні рахунки із спеціальним режимом використання виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), гарантованого покупця та електропостачальників;

3) поточний рахунок системного оператора з урахуванням положень цього Закону.

За рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, кошти із поточного рахунка із спеціальним режимом використання системного оператора можуть перераховуватися на інші поточні рахунки системного оператора.

З метою здійснення розрахунків з учасниками балансування при врегулюванні системних обмежень системний оператор може вносити на свій поточний рахунок із спеціальним режимом використання кошти з власного поточного рахунка.

10. Кошти з поточного рахунка із спеціальним режимом використання електропередавального підприємства перераховуються згідно з алгоритмом, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на:

1) поточний рахунок із спеціальним режимом використання Фонду врегулювання вартісного дисбалансу;

2) поточний рахунок електропередавального підприємства з урахуванням положень цього Закону.

11. Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), а також електропостачальників, що здійснюють імпорт електричної енергії, перераховуються згідно з алгоритмом, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на:

1) поточний рахунок із спеціальним режимом використання Фонду врегулювання вартісного дисбалансу;

2) поточні рахунки таких виробників/електропостачальників, що здійснюють імпорт електричної енергії.

12. Кошти з поточного рахунка із спеціальним режимом використання Фонду врегулювання вартісного дисбалансу перераховуються згідно з алгоритмом, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на:

1) поточний рахунок із спеціальним режимом використання гарантованого покупця;

2) поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих електропостачальників;

3) поточні рахунки виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на теплоелектроцентралях, яким встановлено регульовані ціни закупівлі електричної енергії, відповідно до цього Закону;

4) поточний рахунок Фонду врегулювання вартісного дисбалансу для фінансування організаційно-технічного та матеріального забезпечення діяльності Фонду врегулювання вартісного дисбалансу в межах затвердженого кошторису.

13. Кошти з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого покупця перераховуються згідно із алгоритмом, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на:

1) поточний рахунок із спеціальним режимом використання системного оператора за небаланси електричної енергії балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом;

2) поточні рахунки виробників, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), у яких він купує електричну енергію за "зеленим" тарифом;

3) поточний рахунок гарантованого покупця для фінансування організаційно-технічного та матеріального забезпечення діяльності гарантованого покупця в межах затвердженого кошторису.

14. Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), системного оператора, електропередавального підприємства, оператора ринку, гарантованого покупця та Фонду врегулювання вартісного дисбалансу затверджується та оприлюднюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

15. На поточні рахунки із спеціальним режимом використання електропостачальників, виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), системного оператора, електропередавального підприємства, оператора ринку, гарантованого покупця та Фонду врегулювання вартісного дисбалансу не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями цих суб’єктів ринку.

Операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання електропостачальників, виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), системного оператора, електропередавального підприємства, оператора ринку, гарантованого покупця та Фонду врегулювання вартісного дисбалансу не підлягають призупиненню.

16. У разі перерахування споживачами коштів за електричну енергію на інші, ніж поточні рахунки із спеціальним режимом використання електропостачальника, або перерахування покупцями коштів за електричну енергію, закуплену у виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), гарантованого покупця та електропостачальника на інші, ніж поточні рахунки із спеціальним режимом використання таких виробників, гарантованого покупця та електропостачальника, та/або перерахування учасниками ринку коштів за послуги системного оператора з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на інші, ніж поточний рахунок із спеціальним режимом використання системного оператора, та/або перерахування учасниками ринку коштів за послуги електропередавального підприємства з передачі електричної енергії на інші, ніж поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропередавального підприємства, отримувачі повинні повернути ці кошти за заявою споживача/покупця/учасника ринку або за власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання. У разі неповернення споживачу/покупцю/учаснику ринку у цей термін коштів, сплачених на інші, ніж поточні рахунки із спеціальним режимом використання, ці суми підлягають вилученню до Державного бюджету України як санкція за вчинене правопорушення і не зараховуються як оплата електричної енергії/послуг системного оператора/послуг з передачі електричної енергії. Зарахування коштів до Державного бюджету України не звільняє їх отримувача від повернення цих коштів відповідному споживачу/покупцю/учаснику ринку.

Стаття 25. Фонд врегулювання вартісного дисбалансу

1. Фонд врегулювання вартісного дисбалансу (далі - Фонд) є державною спеціалізованою некомерційною установою, діяльність якої спрямована на створення конкурентного середовища на ринку електричної енергії та забезпечення відповідно до вимог цього Закону:

1) відшкодування гарантованому покупцю:

різниці між вартістю електричної енергії, купленої ним за "зеленими" тарифами з урахуванням надбавки до них, встановленої відповідно до статті 17-3 Закону України "Про електроенергетику", та вартістю цієї електричної енергії, проданої за цінами ринку "на добу наперед";

витрат, пов’язаних із врегулюванням небалансів електричної енергії балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом;

2) відшкодування гарантованим електропостачальникам:

різниці між вартістю електричної енергії, що постачається побутовим споживачам за регульованими тарифами, та вартістю такої електричної енергії за роздрібними цінами, розрахованими гарантованими електропостачальниками відповідно до методики, затвердженої національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

різниці між вартістю електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, купленою гарантованим електропостачальником за "зеленим" тарифом, та вартістю цієї електричної енергії за цінами ринку "на добу наперед";

3) відшкодування виробникам, що здійснюють виробництво електричної енергії на теплоелектроцентралях або когенераційних установках різниці між вартістю електричної енергії за регульованими цінами закупівлі електричної енергії та цінами електричної енергії на ринку "на добу наперед".

Основними функціями Фонду є:

надання суб’єктам ринку та отримання від суб’єктів ринку послуг з вирівнювання умов для конкуренції, визначених цим Законом;

отримання коштів від суб’єктів ринку, яким він надає послуги з вирівнювання умов для конкуренції, та подальше їх спрямування суб’єктам ринку, які надають йому послуги з вирівнювання умов для конкуренції, відповідно до цього Закону.

Фонд не має права на будь-яку іншу діяльність, крім передбаченої цим Законом.

2. Засновником Фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України.

У своїй діяльності Фонд керується цим Законом, установчими документами та іншими актами законодавства.

3. Поточне керівництво діяльністю Фонду здійснює адміністратор Фонду. Функції адміністратора Фонду виконує на договірних засадах уповноважений банк. Адміністратор Фонду несе відповідальність за належне виконання своїх функцій згідно з договором. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності Фонду здійснюється адміністратором Фонду за рахунок коштів Фонду відповідно до кошторису, затвердженого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

4. Джерелом формування коштів Фонду є плата за послуги з вирівнювання умов для конкуренції, які надає Фонд відповідно до цього Закону.

Надання та споживання суб’єктами ринку, визначеними цим Законом, послуг із вирівнювання умов для конкуренції є системою адміністративно-правових та економічних заходів, спрямованих на підтримання свободи конкуренції на ринку електричної енергії з уніфікацією таких умов конкуренції для всіх суб’єктів ринку в умовах різної початкової технічної, технологічної та ринкової позиції, яку займали такі суб’єкти до впровадження повномасштабного ринку електричної енергії.

Кошти Фонду можуть бути використані виключно на цілі та напрями, передбачені цим Законом, та відповідно до алгоритму, встановленого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням положень цього Закону.

Кошти Фонду не включаються до Державного бюджету України. Кошти Фонду, які не були використані у звітному фінансовому році, не можуть бути списані чи зараховані до Державного бюджету України та використовуються Фондом у наступному фінансовому році.

5. Виключно Фонд є покупцем послуг з вирівнювання умов для конкуренції, які надаються йому на обов’язковій основі суб’єктами ринку за договорами, укладеними на основі типових договорів про надання послуг з вирівнювання умов для конкуренції, а саме:

1) гарантованими електропостачальниками:

послуг з вирівнювання умов для конкуренції при продажу електричної енергії побутовим споживачам за тарифами, встановленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

послуг з вирівнювання умов для конкуренції при закупівлі електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, за "зеленим" тарифом;

2) гарантованим покупцем:

послуг з вирівнювання умов для конкуренції при закупівлі електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за "зеленим" тарифом;

послуг з вирівнювання умов для конкуренції при врегулюванні ним небалансів електричної енергії як стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом;

3) виробниками електричної енергії на теплоелектроцентралях або когенераційних установках послуг із вирівнювання умов для конкуренції щодо продажу за ринковими цінами електричної енергії, на яку встановлена регульована ціна закупівлі.

Обов’язкове споживання Фондом та надання суб’єктами, визначеними цим Законом, послуг із вирівнювання умов для конкуренції є способом створення рівного конкурентного становища тим суб’єктам ринку, які відповідно до вимог цього Закону мають зобов’язання здійснювати постачання електричної енергії побутовим споживачам за державними регульованими цінами (тарифами) або купувати електричну енергію відповідно до вимог цього Закону за регульованими цінами або цінами, визначеними законами України, та суб’єктам ринку, яким встановлено регульовану ціну закупівлі електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях або когенераційних установках.

6. Фонд з метою реалізації визначених цим Законом функцій на обов’язковій основі надає виробникам електричної енергії, яка виробляється на атомних електричних станціях, гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), електропостачальникам, що здійснюють імпорт електричної енергії, електропередавальному підприємству послуги з вирівнювання умов для конкуренції на ринку електричної енергії на підставі договорів, укладених на основі типових договорів про надання послуг з вирівнювання умов для конкуренції.

Обов’язкове споживання суб’єктами, визначеними цим Законом, послуг з вирівнювання умов для конкуренції є способом державного регулювання діяльності на ринку електричної енергії суб’єктів природних монополій, суміжних ринків, осіб, які займають домінуюче (монопольне) положення на ринку електричної енергії, та електропостачальників, що здійснюють імпорт електричної енергії, з метою недопущення їх необґрунтованого, неконтрольованого впливу на ціноутворення на ринку електричної енергії.

7. Типові договори про надання послуг з вирівнювання умов для конкуренції затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

8. Прогнозна вартість послуг з вирівнювання умов для конкуренції не рідше ніж щоквартально визначається та затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, із забезпеченням того, що сукупна вартість послуг з вирівнювання умов для конкуренції, які придбаваються Фондом, та його кошторис має дорівнювати вартості послуг з вирівнювання умов для конкуренції, що надаються Фондом, та з урахуванням відхилення фактичної вартості послуг з вирівнювання умов для конкуренції від прогнозованої за результатами останнього звітного періоду. Порядок розрахунку вартості послуг з вирівнювання умов для конкуренції, зокрема, враховує:

прогнозовані обсяги купівлі електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за "зеленими" тарифами;

обсяги відпуску електричної енергії на теплоелектроцентралях або когенераційних установках, встановлені при розрахунку регульованої ціни закупівлі електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях або когенераційних установках;

прогнозовані обсяги електричної енергії для постачання побутовим споживачам за тарифами, встановленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

прогнозовані обсяги купівлі електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, за "зеленим" тарифом;

прогнозовані обсяги імпорту електричної енергії;

прогнозовану ціну на електричну енергію на ринку "на добу наперед";

величини "зелених" тарифів;

величини регульованих тарифів для побутових споживачів;

величини встановлених регульованих цін закупівлі електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях або когенераційних установках;

величини тарифів на послуги з передачі, розподілу та постачання електричної енергії;

прогнозовані обсяги продажу електричної енергії виробниками, що здійснюють виробництво електричної енергії на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні-, та малих гідроелектростанцій);

вартість допоміжних послуг, які надаються виробниками, що здійснюють виробництво електричної енергії на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій);

витрати на організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності гарантованого покупця та Фонду;

рівень цін електричної енергії виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на атомних електричних станціях, з урахуванням рівня витрат, що забезпечує покриття експлуатаційних та капітальних витрат, забезпечення ядерної безпеки функціонування атомних електричних станцій, обсяг соціально-економічної компенсації ризику для населення, яке проживає в зоні спостереження, та виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України, тощо;

рівень цін електричної енергії виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на гідроелектростанціях (крім мікро-, міні-, та малих гідроелектростанцій), з урахуванням рівня витрат, що забезпечує покриття експлуатаційних та капітальних витрат та виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України, тощо;

рівень припустимого відхилення цін на ринку "на добу наперед" від прогнозованих цін для мінімізації ризиків волатильності цін для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на атомних електричних станціях та на гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій).

9. Фонд зобов’язаний:

1) відкрити в уповноваженому банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків відповідно до цього Закону;

2) укласти договори на основі типових договорів про надання послуг з вирівнювання умов для конкуренції із суб’єктами ринку, визначеними цим Законом;

3) своєчасно та у повному обсязі виконувати свої грошові зобов’язання перед гарантованим покупцем, гарантованими електропостачальниками, суб’єктами ринку, яким встановлено регульовану ціну закупівлі електричної енергії;

4) надавати національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, інформацію, необхідну для виконання нею своїх функцій на ринку електричної енергії;

5) виконувати інші функції, визначені цим Законом та його установчими документами.

10. Послуги з вирівнювання умов для конкуренції надаються/споживаються Фондом на постійній основі.

Фінансові зобов’язання Фонду та строки їх виконання відносно отриманих послуг із вирівнювання умов для конкуренції визначаються згідно з порядком здійснення Фондом розрахункових операцій на ринку електричної енергії, який затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

11. Термін діяльності Фонду встановлюється до 1 січня 2030 року.

Стаття 26. Саморегулювання діяльності учасників ринку електричної енергії України

1. Саморегулювання діяльності учасників ринку електричної енергії України забезпечується діяльністю Ради ринку електричної енергії України.

Метою діяльності Ради ринку електричної енергії України є сприяння ефективному функціонуванню ринку електричної енергії, залученню інвестицій в електроенергетику і формування узгодженої позиції суб’єктів ринку при розробці нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, в цілях стимулювання конкуренції та дотримання балансу інтересів виробників, електропостачальників та споживачів електричної енергії.

2. Рада ринку електричної енергії України (далі - Рада ринку) - недержавна саморегулівна некомерційна (неприбуткова) організація, яка об’єднує учасників ринку з метою досягнення балансу їх інтересів через загальні збори учасників об’єднання та Раду директорів.

Рада ринку створюється учасниками ринку на добровільних засадах і діє згідно із статутом Ради ринку. Будь-який учасник ринку електричної енергії може у будь-який час увійти до складу об’єднання чи вийти з нього.

Загальні збори учасників об’єднання відбуваються не рідше одного разу на рік.

3. Управляючим органом Ради ринку є Рада директорів, яка обирається на загальних зборах учасників об’єднання.

Загальні збори обирають десять голосуючих директорів шляхом голосування.

Голосуючі директори простою більшістю голосів обирають голову Ради директорів. Рішення Ради директорів приймаються простою більшістю голосів. У разі рівності голосів голос голови Ради директорів є вирішальним.

Фінансування діяльності Ради ринку здійснюється за рахунок учасників об’єднання.

4. До функцій Ради директорів належать:

1) забезпечення представництва і захисту прав та інтересів учасників Ради ринку у відносинах з державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, іншими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та утвореними ними органами;

2) підготовка зауважень та пропозицій до правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу електричних мереж, кодексу комерційного обліку та інших нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

3) розгляд в обов’язковому порядку всіх звернень учасників ринку, що приєдналися до об’єднання;

4) організація системи досудового врегулювання суперечок між суб’єктами ринку;

5) надання пропозицій щодо проведення незалежного аудиту роботи ринку електричної енергії;

6) здійснення організаційної та консультаційної підтримки господарської діяльності учасників об’єднання.

5. Для виконання покладених на неї функцій Рада директорів:

1) створює робочі органи (групи, комітети) для опрацювання окремих питань у сфері компетенції;

2) залучає консультантів, експертів;

3) здійснює співробітництво з державними і недержавними органами, установами та організаціями;

4) бере участь у громадських консультаціях при обговоренні проектів та змін до нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

6. Суб’єкти ринку електричної енергії також можуть створювати інші саморегулівні організації.

7. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному секторі:

1) залучають Раду ринку та інші саморегулівні організації суб’єктів ринку електричної енергії до участі у громадських консультаціях стосовно проектів та змін до нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

2) направляють до Ради ринку питання, обов’язкові до розгляду;

3) розглядають в обов’язковому порядку зауваження та пропозиції Ради ринку до нормативно-правових актів, що ними затверджуються з метою забезпечення функціонування ринку електричної енергії, готують вмотивовані відповіді у разі їх неприйняття.

Розділ IV
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Стаття 27. Державне управління та регулювання ринку електричної енергії

1. Державне управління у сфері функціонування ринку електричної енергії здійснює Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, а також інші органи виконавчої влади у межах повноважень, визначених законом.

2. У сфері функціонування ринку електричної енергії до повноважень Кабінету Міністрів України належать:

визначення разом з Національним банком України уповноваженого банку ринку електричної енергії;

заснування Оператора ринку;

заснування Фонду врегулювання вартісного дисбалансу;

заснування підприємства для виконання функцій гарантованого покупця;

затвердження порядку вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії;

прийняття рішення щодо вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії у випадках, передбачених цим Законом, правилами ринку та кодексом електричних мереж;

прийняття рішення щодо дати запровадження повномасштабного ринку електричної енергії;

затвердження плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років;

затвердження порядку визначення відповідності інвестиційних проектів умовам для отримання звільнення в частині порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

затвердження порядку надання державою забезпечення виконання грошових зобов’язань окремих споживачів з оплати електричної енергії;

затвердження порядку складення переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання;

здійснення та забезпечення виконання заходів, передбачених цим Законом.

3. У сфері функціонування ринку електричної енергії до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, належать:

затвердження кодексу електричних мереж;

затвердження методики визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

затвердження порядку підготовки плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років та порядку його оприлюднення;

затвердження порядку проведення конкурсу з відбору постачальника допоміжних послуг із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності;

здійснення та забезпечення виконання інших заходів, передбачених цим Законом.

4. У сфері функціонування ринку електричної енергії до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, належать:

формування та затвердження балансу теплової та електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України;

проведення моніторингу та оцінка стану виконання плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років;

щорічне оприлюднення звітів про результати моніторингу та оцінку стану виконання плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років;

здійснення та забезпечення виконання інших заходів, передбачених цим Законом.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, має право отримувати від суб’єктів ринку інформацію, необхідну для виконання ним своїх повноважень, відповідно до положень цього Закону.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від суб’єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх повноважень на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю.

5. Державне регулювання на ринку електричної енергії здійснює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

6. До повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо регулювання на ринку електричної енергії належать:

1) затвердження:

правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу комерційного обліку;

методики розрахунку роздрібних цін на електричну енергію для споживачів гарантованих електропостачальників;

методики розрахунку тарифу на послуги гарантованого постачання електричної енергії;

методики розрахунку регульованих цін на допоміжні послуги;

методик (порядків) розрахунку тарифів на послуги з передачі електричної енергії;

методик (порядків) розрахунку тарифів на послуги з розподілу електричної енергії;

методики розрахунку тарифу на послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

методики розрахунку регульованих цін закупівлі електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях або когенераційних установках;

прогнозної та фактичної вартостей та/або цін послуг з вирівнювання умов для конкуренції;

переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання;

правил та порядків, визначених цим Законом;

типових та примірних договорів (у тому числі додаткових угод до них), визначених цим Законом;

кошторису Фонду;

кошторису гарантованого покупця;

типових вимог до балансуючих груп;

2) встановлення:

тарифів на електричну енергію для побутових споживачів;

регульованих цін закупівлі електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях або когенераційних установках;

тарифів на послуги з постачання електричної енергії гарантованих електропостачальників;

тарифу на послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

тарифу на передачу електричної енергії;

тарифів на розподіл електричної енергії;

алгоритмів розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання;

максимального терміну дії двосторонніх договорів на ринку двосторонніх договорів;

граничних нижніх меж обсягів обов’язкового продажу та купівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед" відповідно до положень цього Закону;

вимог до видів діяльності, які може суміщати електропостачальник при здійсненні ним діяльності з гарантованого постачання електричної енергії;

3) погодження кодексу електричних мереж;

4) визначення:

необхідності та вимог щодо проведення обов’язкового аудиту роботи ринку "на добу наперед", балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, а також розрахунків на цих ринках;

вимог щодо захисту, надання, розкриття та оприлюднення інформації суб’єктами ринку;

5) здійснення моніторингу:

функціонування ринку електричної енергії та його складових;

діяльності системного оператора, оператора ринку, гарантованого покупця та Фонду;

цін та умов конкуренції на ринку електричної енергії;

дотримання електропостачальниками умов розгляду звернень та претензій споживачів електричної енергії з питань, що стосуються надання послуг з постачання електричної енергії;

дій системного оператора з врегулювання системних обмежень;

виконання правил щодо проведення розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

виконання електропередавальним підприємством та електророзподільними підприємствами умов щодо недискримінаційного доступу до їх електричних мереж, строків виконання приєднання та ремонтних робіт;

використання електропередавальним підприємством коштів, отриманих від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

відокремлення функцій з розподілу та постачання електричної енергії;

виконання положень цього Закону та інших нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії, суб’єктами ринку електричної енергії;

6) повідомлення Антимонопольного комітету України про факти, що можуть свідчити про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринку електричної енергії;

7) здійснення регулювання цін та тарифів відповідно до положень цього Закону, законів України "Про електроенергетику" та "Про природні монополії";

8) ліцензування господарської діяльності, зокрема оператора ринку, системного оператора, електропередавального та електророзподільних підприємств, виробників, електропостачальників та гарантованого покупця;

9) прийняття рішень щодо впровадження допоміжних послуг відповідно до цього Закону;

10) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

7. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має право отримувати від суб’єктів ринку інформацію, необхідну для виконання нею своїх повноважень щодо регулювання та моніторингу ринку електричної енергії. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від суб’єктів ринку, що використовується нею для здійснення своїх повноважень щодо регулювання та моніторингу ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю.

8. Антимонопольний комітет України здійснює повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції, в тому числі щодо погодження проектів правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу електричних мереж та кодексу комерційного обліку; проектів типових вимог до балансуючих груп; проектів типових та примірних договорів, які відповідно до цього Закону затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Стаття 28. Правопорушення на ринку електричної енергії

1. Правопорушення на ринку електричної енергії тягнуть за собою відповідальність, встановлену законодавством.

2. Правопорушеннями на ринку електричної енергії є:вгору