Про внесення деяких змін до Виправно-трудового кодексу Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 28.01.1991662-XII
Документ 662-XII, перша редакція — Прийняття від 28.01.1991
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення деяких змін до Виправно-трудового
кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 8, ст. 55 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Внести такі зміни до Виправно-трудового кодексу Української
РСР ( 3325-07 ):
1. Частину першу статті 38 викласти в такій редакції: "Засудженим дозволяється витрачати на місяць для придбання
продуктів харчування і предметів першої необхідності: - у виправно-трудових колоніях загального режиму - до
двадцяти карбованців; посиленого режиму - до вісімнадцяти
карбованців; суворого режиму - до шістнадцяти карбованців;
особливого режиму - до чотирнадцяти карбованців; - у виховно-трудових колоніях загального режиму - до двадцяти
карбованців; посиленого режиму - до шістнадцяти карбованців; - у тюрмах на загальному режимі - до десяти карбованців, на
суворому режимі - до шести карбованців".
2. Статтю 39 викласти у такій редакції:
"Стаття 39. Побачення засуджених до позбавлення волі
з родичами та іншими особами
Засудженим надаються побачення: короткострокові тривалістю до
чотирьох годин і тривалі - до трьох діб. Короткострокові побачення
надаються з родичами або з іншими особами у присутності
представника виправно-трудової установи. Тривалі побачення
надаються з правом спільного проживання і тільки з близькими
родичами (матір'ю, батьком, чоловіком, дружиною, дітьми, рідними
братами і сестрами, онуками, дідом і бабою, усиновителями,
усиновленими). Побачення надаються: у виправно-трудових колоніях загального,
посиленого, суворого, особливого режиму та у виховно-трудових
колоніях загального і посиленого режиму - тривалі - один раз на
три місяці, короткострокові - один раз на місяць; у тюрмах на
загальному режимі - короткострокові - один раз на шість місяців; у
виправно-трудових колоніях-поселеннях - без обмежень. Порядок надання та проведення побачень визначається Правилами
внутрішнього розпорядку виправно-трудових установ".
3. У статті 41: з частини першої виключити слова "після відбуття ними
половини строку покарання"; частину другу цієї статті виключити, в зв'язку з чим частини
третю, четверту, п'яту і шосту вважати відповідно частинами
другою, третьою, четвертою і п'ятою.
4. У статті 43: частини першу і другу викласти в такій редакції: "Засудженим, які відбувають покарання у виправно-трудових і
виховно-трудових колоніях усіх видів режиму, дозволяється
одержувати і відправляти листи без обмеження їх кількості. В тюрмах засуджені можуть одержувати листи без обмеження їх
кількості, а відправляти листи за такими нормами: на загальному
режимі - один лист на місяць, на суворому режимі - один лист на
два місяці"; частину третю цієї статті виключити, в зв'язку з чим частини
четверту, п'яту і шосту вважати відповідно частинами третьою,
четвертою і п'ятою.
5. У частині другій статті 45: виключити слова "і на одержання додаткового побачення"; слова і цифри "статей 38 і 39" замінити словом і цифрами
"статті 38".
6. В абзаці восьмому частини першої статті 65 і частині
другій статті 71 слова "трьох карбованців" замінити словами "шести
карбованців".
7. В абзаці сьомому частини першої статті 67 і частині шостій
статті 71 слова і цифри "статтями 38 і 39" замінити словом і
цифрами "статтею 38".
8. Цей Указ набирає чинності з дня його прийняття.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м.Київ, 28 січня 1991 року
N 662-XIIвгору