Документ 659/2013, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2013

Указ
Президента України

Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2013 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити щорічні премії Президента України для молодих вчених 2013 року:

- за роботу "Застосування бінарних відношень у теорії напівгруп":

ЖУЧКУ Юрію Володимировичу - кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

- за цикл наукових праць "Класифікаційні проблеми лінійної алгебри":

БОНДАРЕНКУ Віталію Віталійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту математики НАН України

РИБАЛКІНІЙ Тетяні Володимирівні - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту математики НАН України

ЯКИМЕНКУ Данилу Юрійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту математики НАН України;

- за цикл наукових праць "Розвиток архітектури та системного програмного забезпечення вітчизняних суперкомп'ютерів СКІТ":

ГОЛОВИНСЬКОМУ Андрію Леонідовичу - кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

МАЛЕНКУ Андрію Леонідовичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

БАНДУРІ Олександру Юрійовичу - молодшому науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

ГОРЕНКУ Сергію Олександровичу - молодшому науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;

- за роботу "Розробка програмно-апаратного забезпечення тренажерних комплексів бронетанкової техніки":

ЗУЄВУ Андрію Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ГАПОНУ Дмитру Анатолійовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

- за роботу "Формування субмікрокристалічної структури титанових сплавів методами пластичної деформації для підвищення ресурсу відповідальних деталей газотурбінних двигунів":

ТІТОВУ Андрію Вячеславовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

КОВАЛЕНКО Тамарі Олександрівні - кандидатові технічних наук, інженерові-технологу публічного акціонерного товариства "Мотор Січ";

- за роботу "Напружено-деформований стан породного масиву при відпрацюванні пологого вугільного пласта під охоронюваними об'єктами":

ЯВОРСЬКОМУ Андрію Васильовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного гірничого університету

ЯВОРСЬКІЙ Олені Олександрівні - кандидатові технічних наук, доцентові Національного гірничого університету;

- за роботу "Новітні технології створення матеріалів та покриттів у суднобудуванні":

ГАЙШІ Олександру Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

КАРПЕЧЕНКУ Антону Анатолійовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ЛАБАРТКАВІ Олександру Володимировичу - молодшому науковому співробітникові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ЮРЕСКО Тетяні Анатоліївні - асистентові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

- за роботу "Підвищення продуктивності та якості виготовлення великогабаритних деталей з високоміцних сплавів":

НАЙДЕНКУ Артему Григоровичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля НАН України

МАНОХІНУ Андрію Сергійовичу - кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля НАН України

ФЕДОРАНУ Юрію Олексійовичу - провідному інженерові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України;

- за цикл наукових праць "Сенсори хвильового фронту з високою просторовою роздільною здатністю для дослідження оптично неоднорідних об'єктів":

ГОЛОБОРОДЬКУ Андрію Олександровичу - кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- за цикл наукових праць "Властивості темної матерії за даними астрофізичних спостережень":

ЯКУБОВСЬКОМУ Дмитру Анатолійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України;

- за цикл наукових праць "Нейтронна діагностика функціональних рідинних наносистем":

КИЗИМІ Олені Анатоліївні - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПЕТРЕНКУ Віктору Івановичу - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ТРОПІНУ Тимуру Васильовичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Об'єднаного інституту ядерних досліджень, м. Дубна (Російська Федерація);

- за цикл наукових праць "Наноструктуровано оптимізовані керамічні сенсорні матеріали для створення інтелектуальних систем нового покоління":

КЛИМ Галині Іванівні - кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Національного університету "Львівська політехніка";

- за роботу "Розробка електроактивних наноструктурованих полімерних матеріалів з різною природою провідності":

ЮРЖЕНКУ Максиму Володимировичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України

ЛЕВЧЕНКУ Володимиру Володимировичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України

МАТКОВСЬКІЙ Ользі Казимирівні - молодшому науковому співробітникові Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України;

- за цикл наукових праць "Створення нових функціональних матеріалів на основі тугоплавких оксидів та галогенідів лужних металів з контрольованим структурним станом":

ДОРОШЕНКУ Андрію Григоровичу - кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Науково-технологічного комплексу "Інститут монокристалів" НАН України

КУЛИКУ Костянтину Миколайовичу - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Науково-технологічного комплексу "Інститут монокристалів" НАН України

ЛЕБЕДИНСЬКОМУ Олексію Михайловичу - кандидатові фізико-математичних наук, виконуючому обов'язки старшого наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

- за роботу "Розробка комплексу ресурсозберігаючих технологій і устаткування, що підвищує ефективність доменного переділу":

ВЕРХОВСЬКІЙ Аліні Олександрівні - кандидатові технічних наук, доцентові Національної металургійної академії України

ПОПОЛОВУ Дмитру Володимировичу - кандидатові технічних наук, доцентові Криворізького національного університету;

- за цикл наукових праць "Наукові основи енергозбереження засобами електропривода на базі використання методів теорії миттєвої потужності":

КАЛІНОВУ Андрію Петровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ОГАРЬ Віті Олександрівні - кандидатові технічних наук, доцентові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

МАМЧУРУ Дмитру Григоровичу - кандидатові технічних наук, асистентові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

РОМАШИХІНУ Юрію Володимировичу - кандидатові технічних наук, асистентові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

- за роботу "Розвиток нафтогазового комплексу в системі забезпечення енергетичної безпеки України":

НІКОНОВУ Антону Вікторовичу - кандидатові економічних наук, доцентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ФІЛОНИЧ Олені Миколаївні - кандидатові економічних наук, доцентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

МИРОШНИЧЕНКУ Віктору Володимировичу - асистентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

- за роботу "Розробка та дослідження сучасних систем теплозабезпечення будівель":

ДУБОВКІНІЙ Ірині Олександрівні - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України

ДМИТРЕНКО Наталії Павлівні - кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України

ГОНЧАРУК Світлані Михайлівні - науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України

ТКАЧЕНКУ Мирославу Володимировичу - науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України;

- за роботу "Створення новітньої технології виготовлення електродвигунів з екстремально високими експлуатаційними характеристиками":

МІНІЦЬКОМУ Анатолію Вячеславовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут";

- за цикл наукових праць "Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря міста Києва":

ШЕВЧЕНКО Ользі Григорівні - кандидатові географічних наук, асистентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- за роботу "Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і грунтів засобами дистанційного зондування Землі":

КЛИМЕНКО Вікторії Ігорівні - кандидатові технічних наук, ученому секретареві Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

АНПІЛОВІЙ Євгенії Сергіївні - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

КРЕТІ Дмитру Леонідовичу - асистентові Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут";

- за цикл наукових праць "Нові фотохромні матеріали для використання в оптоелектроніці та полімери з біоцидними властивостями":

СМОКАЛУ Віталію Олеговичу - кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- за цикл наукових праць "Новітні наноструктури на основі нітридів групи III: структурні, оптичні та електронні властивості":

КУЧУКУ Андріану Володимировичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

АВРАМЕНКО Катерині Андріївні - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

НАУМОВУ Андрію Вадимовичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України

САФРЮК Надії Володимирівні - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України;

- за роботу "Фазові рівноваги в системах оксидів церію, цирконію, гафнію та лантаноїдів":

КОРНІЄНКО Оксані Анатоліївні - кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України;

- за цикл наукових праць "Фізичні властивості, які визначають біологічну активність органічних молекул з електронним спряженням":

ВОЙТЕШЕНКУ Івану Сергійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, завідувачеві лабораторії Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

НІКОЛАЄНКУ Тимофію Юрійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, асистентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МОСУНОВУ Андрію Олексійовичу кандидатові фізико-математичних наук, асистентові Севастопольського національного технічного університету;

- за цикл наукових праць "Молекулярно-біологічні регуляторні механізми мембрани лімфоцитів в індукції протективного імунітету":

ЛЮБЧЕНКО Ганні Антонівні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові навчально-наукового центру "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ТОМІНУ Андрію Миколайовичу - молодшому науковому співробітникові Інституту біології клітини НАН України;

- за цикл наукових праць "Нові дані про механізм формування фібринового каркасу тромб, рання діагностика загрози тромбоутворення та низькомолекулярні інгібітори цього процесу":

ПОЗНЯК Тетяні Анатоліївні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України;

- за цикл наукових праць "Оцінка ролі сім'яної рідини в збереженні запліднюючої здатності сперматозоїдів за умов радіаційного впливу":

КОНДРАТОВІЙ Юлії Анатоліївні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Національного наукового центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук України

ВАТЛІЦОВІЙ Ользі Станіславівні - кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Національного наукового центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук України;

- за роботу "Порівняльний аналіз анти- та проагрегаційних властивостей нестероїдних протизапальних засобів":

ЛЄВИХ Антону Едуардовичу - кандидатові фармацевтичних наук, викладачеві Дніпропетровської медичної академії Міністерства охорони здоров'я України;

- за роботу "Тунельовані коронарні артерії: клініко-діагностичні аспекти та лікування":

ГОГАЄВІЙ Олені Казбеківні - кандидатові медичних наук, старшому науковому співробітникові Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук України;

- за цикл наукових праць "Фундаментальні та прикладні аспекти ефективної взаємодії мікроорганізмів і рослин у сучасних агроекосистемах":

ДАНКЕВИЧ Людмилі Анатоліївні - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України

ЛЕОНОВІЙ Наталії Осипівні - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України;

- за цикл наукових праць "Фізіологічні основи адаптації сільськогосподарських рослин до стресових факторів":

АРТЮШЕНКО Тетяні Андріївні - кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Криворізького ботанічного саду НАН України

КАРПЦЮ Юрію Вікторовичу - кандидатові біологічних наук, доцентові Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва;

- за роботу "Стабілізація врожайності зернових культур в умовах степу України":

ФЕДЬКУ Миколі Миколайовичу - кандидатові сільськогосподарських наук, завідувачеві лабораторії Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України

ЖЕЛЯЗКОВУ Олексію Івановичу - кандидатові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України;

- за роботу "Наукові основи стабільного відтворення текстово-ілюстраційної інформації сучасними друкувальними засобами":

ЗОРЕНКУ Ярославу Володимировичу - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

НЕСХОЗІЄВСЬКОМУ Антону Вікторовичу - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

СКИБІ Василю Миколайовичу - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут";

- за роботу "Захист від електрокорозії та електрообробка бетонів, виробів і конструкцій із них":

ПЛУГІНУ Олексію Андрійовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Української державної академії залізничного транспорту

БОРЗЯК Ользі Сергіївні - кандидатові технічних наук, доцентові Української державної академії залізничного транспорту

МАРТИНОВІЙ Віті Борисівні - кандидатові технічних наук, доцентові Донбаської національної академії будівництва і архітектури

ХАЛЮШЕВУ Олександру Каюмовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Донбаської національної академії будівництва і архітектури;

- за роботу "Контролінг в управлінні торговельними мережами":

ТАРАСЮКУ Михайлу Вікторовичу - докторові економічних наук, професорові Київського національного торговельно-економічного університету;

- за цикл наукових праць "Протидія злочинам у сфері високих інформаційних технологій органами внутрішніх справ":

ВОРОНОВУ Ігорю Олександровичу - докторові юридичних наук, професорові Одеського державного університету внутрішніх справ;

- за цикл наукових праць "Спрощення та прискорення цивільного судочинства в Україні":

БОБРИКУ Володимиру Івановичу - кандидатові юридичних наук, завідувачеві відділу Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;

- за цикл наукових праць "Україна і Литва у XV-XVI ст.: соціально-економічні та політико-правові відносини":

БЛАНУЦІ Андрію Васильовичу - кандидатові історичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту історії України НАН України

ВАЩУКУ Дмитру Петровичу - кандидатові історичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту історії України НАН України;

- за роботу "Зародження і розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні":

ТРАЧУК Тетяні Анатоліївні - кандидатові філологічних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 грудня 2013 року
№ 659/2013
вгору