Документ 659-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.08.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 липня 2018 р. № 659
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 3 лютого 2016 р. № 43

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 “Про затвердження Порядку проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами і внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 69, ст. 2532) і від 3 лютого 2016 р. № 43 “Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 12, ст. 506, № 60, ст. 2062, № 100, ст. 3261) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2018 р. № 659

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 3 лютого 2016 р. № 43

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631:

1) у назві та пункті 1 постанови слова “державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами” замінити словами “закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами”;

2) у Порядку проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами” замінити словами “закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами”;

у пункті 1 слова “Держфінінспекцією та її територіальними органами перевірок державних закупівель” замінити словами “Держаудитслужбою, її міжрегіональними територіальними органами (далі - орган державного фінансового контролю) перевірок закупівель”;

у пункті 2:

абзаци четвертий, п’ятий та сьомий виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

“Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про публічні закупівлі” та Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою України, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. № 550 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 16, ст. 1206, № 100, ст. 3261) (далі - Порядок проведення інспектування).”;

пункт 4 після абзацу першого доповнити абзацами такого змісту:

“замовник не усунув порушення, визначене у висновку про результати моніторингу закупівлі (далі - висновок), і таке порушення матиме негативний вплив для бюджетів, а також висновок не оскаржено до суду;

виявлення під час моніторингу закупівлі порушень щодо невідповідності опублікованих в електронній системі закупівель умов договору про закупівлю змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури закупівлі;

замовник не усунув порушення, визначене у висновку, і таке порушення призвело до невиконання ним вимог Закону України “Про публічні закупівлі”, а також висновок не оскаржено до суду;”.

У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати абзацами п’ятим - восьмим;

пункти 5 і 6 виключити;

пункти 10 і 11 викласти в такій редакції:

“10. Для проведення перевірки закупівель орган державного фінансового контролю оформляє на кожну посадову особу органу державного фінансового контролю та залученого кваліфікованого фахівця направлення у двох примірниках установленого Держаудитслужбою зразка, яке підписує керівник органу державного фінансового контролю або його заступник.

11. Склад, кількість посадових осіб органу державного фінансового контролю та строки проведення перевірки закупівель визначає орган державного фінансового контролю з урахуванням обсягу передбачених програмою перевірки питань у межах 20 робочих днів. Строки проведення перевірки закупівель, щодо яких здійснювався моніторинг закупівель, передбачений Законом України “Про публічні закупівлі”, визначається органом державного фінансового контролю в межах десяти робочих днів.”;

пункти 16 і 17 викласти в такій редакції:

“16. Під час проведення перевірки закупівель проводиться документальна та/або фактична перевірка питань програми перевірки закупівель, а також аналіз інформації щодо проведення процедур закупівель, розміщеної в електронній системі закупівель, та інформації, що міститься в державних реєстрах та базах даних, відкритих для доступу органу державного фінансового контролю.

17. Під час документальної перевірки здійснюється контроль за дотриманням законодавства про закупівлі шляхом вивчення документів замовника. У разі ведення документообігу з використанням електронних засобів зберігання та обробки інформації керівником замовника або уповноваженою ним особою забезпечується безперешкодний доступ посадових осіб органу державного фінансового контролю до електронних документів та у разі потреби подання їх завірених копій на паперовому носії.

Аналіз інформації щодо проведення процедур закупівель, розміщеної в електронній системі закупівель, проводиться за місцезнаходженням органу державного фінансового контролю або замовника.

На письмову вимогу посадової особи органу державного фінансового контролю керівник замовника або уповноважена ним особа подає у трьох примірниках завірені копії документів, у тому числі тих, які не розміщено в електронній системі закупівель, що, зокрема, підтверджують факти виявлення порушень.

У разі потреби подання копій бухгалтерських документів забезпечує головний бухгалтер чи його заступник або уповноважена на це посадова особа замовника.

Якщо замовник не подав завірені копії документів, про це зазначається в акті перевірки.”;

пункти 19 і 20 викласти в такій редакції:

“19. У разі відсутності бухгалтерського обліку в замовника, перешкоджання замовником проведенню перевірки закупівель (недопущення посадових осіб органу державного фінансового контролю та залучених спеціалістів до проведення перевірки закупівель, неподання необхідних для перевірки закупівель документів, затримка у поданні документів та інше) орган державного фінансового контролю складає акт про неможливість проведення перевірки закупівель та вчиняє відповідні дії згідно з процедурою, визначеною пунктом 23 Порядку проведення інспектування.

20. Перевірка закупівель може бути зупинена у разі необхідності проведення значної кількості зустрічних звірок, без завершення яких неможливе проведення на належному рівні перевірки, а також за обґрунтованим зверненням замовника. У такому разі загальна тривалість перевірки становить не більш як 40 робочих днів з дня її початку, а в разі проведення перевірки закупівель, щодо яких проводився моніторинг закупівель, передбачений Законом України “Про публічні закупівлі”, - 20 робочих днів. При цьому строк, на який зупинено перевірку, не включається до строку проведення перевірки, визначеного пунктом 11 цього Порядку.”;

в абзаці другому пункту 27 слова “голова комітету з конкурсних торгів” замінити словами “голова тендерного комітету чи уповноважена особа (особи)”;

у тексті Порядку:

слова “об’єкт контролю” у всіх відмінках і формах числа замінити словом “замовник” у відповідному відмінку і числі;

слова “державні закупівлі” у всіх відмінках і формах числа замінити словом “закупівлі” у відповідному відмінку і числі;

слова “контролюючий орган” у всіх відмінках замінити словами “орган державного фінансового контролю” у відповідному відмінку.

2. В абзаці третьому підпункту 3 та абзаці восьмому підпункту 4 пункту 4, підпункті 6 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43, слово “державні” у всіх відмінках виключити.вгору