Документ 656-2003-п, поточна редакція — Прийняття від 05.05.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 травня 2003 р. N 656
Київ
Про затвердження Програми радіаційного
і соціального захисту населення
м. Жовті Води на 2003-2012 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму радіаційного і соціального захисту
населення м. Жовті Води на 2003-2012 роки (далі - Програма), що
додається.
2. Міністерству фінансів під час складання проекту Державного
бюджету України на відповідний рік передбачати видатки на
виконання заходів Програми, затвердженої цією постановою.
3. Дніпропетровській та Кіровоградській обласним державним
адміністраціям разом з Національною академією наук, Міністерством
економіки та з питань європейської інтеграції в шестимісячний
термін підготувати проект програми сталого розвитку регіону
видобування та первинної переробки уранової сировини.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 8 червня 1995 р. N 400 ( 400-95-п ) "Про
затвердження Державної програми заходів щодо радіаційного і
соціального захисту населення м. Жовтих Вод Дніпропетровської
області".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 травня 2003 р. N 656
ПРОГРАМА
радіаційного і соціального захисту населення
м. Жовті Води на 2003-2012 роки

Загальні положення
Місто Жовті Води Дніпропетровської області - єдине в Україні
місто, де з 50-х років провадиться видобуток і переробка уранової
сировини - основи ядерного палива для атомної енергетики. В місті
розташовані підприємства з високим технічним рівнем виробництва,
зосереджено значний інтелектуальний потенціал.
Протягом останніх десятиріч у соціально-економічному розвитку
міста накопичилося багато проблем, які потребують невідкладного
розв'язання. Населення міста з 50-х років змушене проживати в зоні
довготривалого техногенного радіаційного забруднення, яке
перевищує норми, встановлені Нормативами радіаційної безпеки
України (далі - НРБУ-97). Це викликано тим, що на території міста
виконувалися роботи з видобутку і переробки уранової руди. Під час
будівельних робіт здійснювалося підсипання міської території
пустими породами, які мали підвищений радіаційний фон.
Внаслідок цього на території міста утворились окремі локальні
ділянки (до 450) з радіаційним фоном на рівні 40-500 мкр/год.
(природний фон - 15-22 мкр/год.). Виявлено забруднення грунтів,
води та атмосферного повітря такими радіонуклідами, як уран-238,
радій-236, свинець-210 і полоній-210. У поверхневому шарі грунту
концентрація урану-238 перевищує фонову в 2-7 разів, радію-226 -
у 2-9, свинцю-210 - в 2-25, полонію-210 - в 2-17 разів. У місті
накопичено близько 50 млн. тонн відходів, у тому числі
1,4 млн. тонн токсичних I-IV класів небезпеки.
Перевищення подвійного нормативу концентрації радону в
житлових приміщеннях становить 9 відсотків, а у приватному
секторі - понад 21 відсоток, що у кілька разів перевищує норми
НРБУ-97.
Значною проблемою не тільки міста, але й усього регіону є
утилізація та захоронення джерел іонізуючого випромінювання на ВАТ
"Електрон-Газ", де зберігається 17996 одиниць джерел іонізуючого
та нейтронного випромінювання сумарною активністю 14675 Кі, більшу
частину яких розміщено у 1990-1991 роках.
Рік у рік у місті погіршується демографічна ситуація, зростає
захворюваність і смертність населення, зменшується народжуваність.
Населення міста з 1990 року скорочувалося темпами, більшими ніж у
середньому по Україні в 2,1 раза (щороку майже на одну тисячу
чоловік), з міста виїжджають висококваліфіковані фахівці. В
2001 році коефіцієнт смертності перевищив коефіцієнт
народжуваності у 2,8 раза проти 1,96 раза по Україні.
Захворюваність мешканців міста має сталу тенденцію до
зростання. Рівень онкологічної захворюваності за останні 10 років
зріс майже в 2 рази у чоловіків та в 1,3 раза у жінок і перевищує
середні показники як по області, так і Україні в цілому,
захворюваність на туберкульоз майже в 2 рази перевищує
середньообласні. Відмічається високий рівень вроджених аномалій у
дітей.
Незважаючи на несприятливий стан навколишнього природного
середовища та високий рівень захворюваності населення внаслідок
перевищеного радіаційного фону, кількість лікарняних ліжок в місті
з розрахунку на 10 тис. населення менше загального показника по
Україні на 8 відсотків.
Показник первинного виходу населення міста у працездатному
віці на інвалідність збільшився на 19,5 відсотка порівняно з
1995 роком, тоді як по Україні в цілому він зменшився на
17,6 відсотка. Провідними причинами первинної інвалідності є
новоутворення та захворювання системи кровообігу.
Мета, завдання та очікувані
результати виконання Програми
Метою Програми є забезпечення захисту населення міста від
радіаційного впливу та пов'язаних з ним шкідливих чинників,
оздоровлення навколишнього природного середовища, запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру,
збереження здоров'я та забезпечення соціального захисту населення.
Основними завданнями Програми є:
створення та забезпечення функціонування системи постійного
спостереження та контролю за станом навколишнього природного
середовища, у тому числі радіаційним, і медико-біологічним станом;
проведення робіт щодо оздоровлення навколишнього природного
середовища на території міста;
забезпечення радіаційної безпеки та запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій техногенного характеру;
приведення радіаційного фону в житлових, громадських
приміщеннях, будівлях, спорудах до рівня, визначеного нормами
НРБУ-97, надання населенню, житло якого неможливо привести до норм
НРБУ-97, нового житла;
забезпечення додаткового харчування і оздоровлення дітей та
надання матеріальної допомоги жителям, які мешкають на територіях
з незадовільним екологічним станом і підвищеним радіаційним фоном;
надання додаткової медичної допомоги дітям, вагітним жінкам і
породіллям, громадянам, що мають пільги, визначені законодавством;
розвиток мережі лікувально-профілактичних закладів та
забезпечення їх функціонування.
Виконання Програми повинно забезпечити:
створення системи комплексного моніторингу, яка
забезпечуватиме центральні та місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування систематичною та оперативною
інформацією про стан навколишнього природного середовища і
радіаційну ситуацію в місті;
здійснення заходів щодо приведення понаднормативних
концентрацій радону в 11 дошкільних дитячих закладах, дитячому
будинку, 9 школах, на перших поверхах 585 багатоповерхових
будинків, 4200 будинках приватного сектору до норм
санітарно-гігієнічної безпеки та НРБУ-97;
виконання комплексу робіт щодо нейтралізації 5368 аномалій з
потужністю експозиційної дози понад 50 мкр/год.;
здійснення протирадонових заходів у будинках і спорудах з
приведення концентрацій радону до норм радіаційної безпеки
(50 Бк/куб. метр);
вилучення 1100 радіоактивних аномалій з будівельних
конструкцій житлових будинків та об'єктів соціальної сфери;
проведення рекультиваційних робіт у місті на площі
22,85 гектара;
вивезення 48700 куб. метрів забрудненого грунту;
озеленення міської забудови на площі 15,6 гектара;
створення захисних лісосмуг поруч з екологічно небезпечними
об'єктами на площі 30 гектарів;
відтворення водного режиму р. Жовтої та інших водойм у межах
міста;
введення в експлуатацію 79-квартирного житлового будинку для
переселенців з радіаційно забруднених районів міста;
забезпечення ранньої діагностики захворювань онкологічного
характеру, серцево-судинної, сечостатевої систем, органів
травлення тощо;
поліпшення стану здоров'я жителів міста всіх соціальних
верств і вікових категорій, підвищення їх імунітету;
забезпечення повноцінного харчування дітей дошкільного та
шкільного віку, особливо тих, що потребують дієтичного харчування;
збільшення потужності діагностично-реабілітаційного центру у
2,3 раза;
поліпшення функціонування лікувально-оздоровчих закладів та
установ соціального призначення.
Організаційне та фінансове
забезпечення Програми
Виконання Програми організовує Дніпропетровська
облдержадміністрація. Загальну координацію та методичне
забезпечення цієї роботи здійснює Мінекономіки.
Мінекономіки разом з Дніпропетровською облдержадміністрацією
та іншими центральними органами виконавчої влади здійснює
організаційні заходи із залучення для виконання Програми грантів
міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних
внесків.
Жовтоводська міська рада щокварталу до 15 числа місяця, що
настає за звітним, інформує Дніпропетровську облдержадміністрацію
про виконання Програми та проблеми, що виникають у ході її
виконання.
Дніпропетровська облдержадміністрація щороку до 1 квітня
інформує Кабінет Міністрів України про хід виконання Програми.
Фінансування заходів, передбачених Програмою,
здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.
Орієнтовна потреба у коштах після затвердження заходів
Програми становить 231 млн. гривень, у тому числі: 2003 рік -
3064,6 тис. (джерела фінансування визначені), 2004 рік -
40121,6 тис., 2005 рік - 36369,4 тис., 2006 рік - 18286,1 тис.,
2007 рік - 18765,8 тис., 2008 рік - 18893,1 тис., 2009 рік -
21602,1 тис., 2010 рік - 25026,2 тис., 2011 рік - 23910,4 тис.,
2012 рік - 24917,3 тис. гривень.
Конкретні обсяги фінансування заходів Програми на
2004-2012 роки визначатимуться Законом України про Державний
бюджет України на відповідний рік.
З метою розв'язання проблем радіаційного і соціального
захисту населення м. Жовті Води на період до 2012 року
передбачається здійснити такі заходи:
(тис. гривень) ----------------------------------------------------------------------------- | Зміст заходу |Строк |Орієн- |Обсяг | Джерела фінансування | |здій- |товний |фінан- | у 2003 році | |снення|обсяг |сування|------------------------------ | |захо- |фінан- |на 2003| державний | місцеві | |дів за|сування|рік | бюджет | бюджети | |роками| | |----------------+------------- | | | | |усього |у тому |облас-| місь- | | | | | |числі |ний | кий | | | | | |Держав- | | | | | | | |ний | | | | | | | |фонд | | | | | | | |охорони | | | | | | | |довкілля| | ----------------------------------------------------------------------------- 1. Розроблення 2003- 4343 100 100 100
проектної 2012
документації,
створення та
забезпечення
функціонування
системи моніторингу
території міста,
у тому числі:
стану навколишнього 100 100 100 природного середовища
радіаційного стану
медико-біологічного стану
2. Проведення 2003- 557 6,7 6,7 радіаційного 2005 обстеження на вміст радону та розроблення документації щодо протирадонового захисту приміщень житлових будинків і споруд
3. Розроблення 2003- 53316 576,1 550 550 26,1 проектної 2012 документації і проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста,
у тому числі: 550 550 550
рекультивація порушених і забруднених земель
здійснення протирадіаційних заходів
здійснення 11,5 11,5 протирадонових заходів всередині будинків і споруд
озеленення 14,6 14,6 території міста
розчищення русла р. Жовтої та водойм у межах міста
4. Будівництво житла 2004- 2456
для переселенців з 2005
радіаційно
забруднених районів
міста
5. Здійснення заходів 2003- 1034 25 25 для зниження 2006 імовірності виникнення віддалених негативних медичних наслідків, пов'язаних з підвищеним опромінюванням
6. Проведення 2004- 300
системного аналізу 2006
екологічного стану
на території міста
та прилеглих
територіях
7. Здійснення заходів 2003- 1107 200 105,4 105,4 80 14,6 щодо оздоровлення 2012 навколишнього природного середовища міста
8. Вилучення джерел 2003- 4926,6 200 200
іонізуючого 2004 випромінювання високої активності, що зберігаються на ВАТ "Електрон-Газ", та їх передача на захоронення Українському державному об'єднанню "Радон"
9. Відшкодування 2003- 47960,7 545 545 частини вартості 2012 харчування дітей дошкільного та шкільного віку
10. Відшкодування - " - 4359,4 105 105 частини вартості оздоровлення дітей дошкільного та шкільного віку
11. Відшкодування - " - 6631,9 109 109 частини вартості харчування хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних закладах міста
12. Відшкодування - " - 15500 270 270 частини вартості медикаментів, придбаних за рецептами лікарів, для дітей дошкільного та шкільного віку, вагітних жінок, породіль, інвалідів, ветеранів праці та інших категорій
13. Безкоштовне 2003- 976,6 50 50 зубопротезування 2012 (крім зубопротезування з дорогоцінних металів) для осіб, які мають стаж роботи понад 10 років на підприємствах з видобутку та переробки уранової сировини, інвалідів, ветеранів праці та інших категорій
14. Надання жителям - " - 9262,9 140 140 матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення у зв'язку з підвищеним радіаційним фоном на території міста
15. Забезпечення - " - 4101,2 40 40 санаторно- курортними путівками осіб, які перебувають на обліку в медико-санітарній частині N 9, а також інвалідів, ветеранів війни і праці за направленнями медичних закладів, оздоровлення одиноких непрацездатних громадян у територіальному центрі обслуговування населення (у тому числі часткова оплата медичної допомоги, наданої за межами міста та області)
16. Розроблення проекту 2004- 30266
та проведення 2006
реконструкції
територіального
діагностично-
реабілітаційного
центру
оздоровлення
жителів міста
17. Забезпечення 2003- 26680,6 527,8 527,8 функціонування 2012 територіального діагностично- реабілітаційного центру оздоровлення жителів міста
18. Придбання 2003- 34721,6 170 170 медичного 2005 обладнання та медикаментів для забезпечення медико-санітарної частини N 9вгору